Job Description

 • Job Position :
  Nutritionist
 • Quantity :
  2 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Golden Jubilee Medical Center
 • Work location :
  งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • Application Opening Date :
  18 May 2018
 • Application Closing Date :
  31 May 2018 ( Extension of application 1 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  0
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1.       เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  2.       อายุไม่เกิน 35 ปี

  3.       คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร, โภชนศาสตร์, โภชนวิทยา, คหกรรมศาสตร์-กำหนดอาหารและโภชนบำบัด หรือ คหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ เท่านั้น

  4.       ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test  36 คะแนนขึ้นไป หรือ MU-ELT 56 คะแนนขี้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร

  5.       สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office, Internet และ Intranet ได้เป็นอย่างดี

  6.       มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน มีพฤติกรรมบริการและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  7.       มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

  8.       สามารถปฏิบัติงานเข้าเวรในวันธรรมดาและวันหยุดราชการได้

  9.       หากมีประสบการณ์ทำงานด้านโภชนาการ-โภชนบำบัดในโรงพยาบาล หรือผ่านการฝึกงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง หรือสอบผ่านการรับรองเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพ หรือสามารถประเมินภาวะโภชนากรและให้คำปรึกษาด้านโภชนาการได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Description :

  1.  ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยรวมทั้งร่วมกับแพทย์ในการวางแผนให้การดูแลด้านโภชนาการแก่ผู้ป่วย

  2.  ติดต่อประสานงานกับแพทย์ในการติดตามประเมินผลการบริโภคอาหารของผู้ป่วย และร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

  3. จัดทำรายการอาหารที่ต้องผลิตและบริการแก่ผู้ป่วย เด็กห้องบริบาลเด็กก่อนวัยเรียนเจ้าหน้าที่เวรดึก และจัดเลี้ยง พร้อมทั้งกำหนดปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการแต่ละวัน เพื่อสั่งซื้อและควบคุมให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ

  4.  คำนวณและกำหนดปริมาณอาหาร เพื่อให้ได้คุณค่าอาหารตรงตามแผนการรักษาของแพทย์

  5.  ควบคุมการเตรียม การชั่ง ตวงและการผลิตอาหารของผู้ป่วยให้เป็นไปตามรายการอาหาร

  6. ควบคุมการจัดอาหาร เพื่อนำส่งผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ให้ครบและถูกต้อง

  7. ควบคุมการจัดเก็บอาหารสด อาหารแห้งให้สะอาด ปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาล

  8.  ควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ให้เป็นระเบียบและป้องกันการสูญหาย

  9.  สอนและเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดรวมทั้งจัดทำเอกสาร และสื่อการสอนต่างๆ

  10. ควบคุมการล้าง การทำความสะอาดทั้งภาชนะ อุปกรณ์ และสถานที่

  11. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ และติดตามประเมินผล เพื่อประกอบการพัฒนางาน

  12.    รวบรวมสถิติการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  13.   ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีของงาน

  14.   ติดตามประเมินผลงานและเสนอปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานที่รับผิดชอบ

  15.   ร่วมจัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบสำหรับบุคลากรทุกระดับเพื่อใช้อ้างอิง

  16.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   

 • Select process :

  สอบข้อเขียน (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง),ทดสอบวัดคุณลักษณะของผู้สมัครงานและสอบสัมภาษณ์ หากเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องผ่านการตรวจร่างกายจากงานตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก หรือหากมีผลตรวจมาจากภายนอก (ต้องเป็นผลตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนเท่านั้น) โดยผลตรวจนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และนำผลการตรวจให้แพทย์ที่หน่วยตรวจสุขภาพ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกรายงานผล รวมถึงจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  ตามคุณวุฒิ 19,500 บาท 

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-8496600 ต่อ 1041
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Download
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :