Job Description

 • Job Position :
  Public Relations Officer
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Pharmacy
 • Work location :
  งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
 • Application Opening Date :
  3 May 2018
 • Application Closing Date :
  23 May 2018
 • Application for test :
  3 September 2018
 • Date of report for Duty :
  3 September 2018
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  - ปี
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือสื่อสารมวลชน
  4. มีความสามารถและทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนข่าว และ/หรือ บทความ ด้วยภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม
  5. มีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop, Illustrator, Infographic เป็นต้น เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น
  6. มีความสามารถในการวางแผนเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนสามารถคัดเลือก รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ให้สื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี
  7. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint และการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
  8. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมเพื่อการติดต่อประสานงาน
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ใจรักบริการ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  11. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  12. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

 • Description :

  1. ปฏิบัติหน้าที่หลักในการคัดสรร สรรหา เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ภารกิจการดำเนินงาน รางวัล ผลงานวิจัยต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำมาคัดกรอง เขียนขาว สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และ/หรือ ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต จุลสาร วารสาร เอกสาร แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา และรูปแบบสื่อสารที่เหมาะสมและถูกต้อง รวมทั้งร่วมจัดการประชุมวิชาการ อภิปราย แถลงข่าว สัมมนา นิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายนและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. ร่วมศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมทั้งให้บริการข้อมูล วางแผนงาน โครงการ การประชุมวิชาการ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ สร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างองค์กร
  3. ดำเนินการประสานงานการจัดกิจกรรมทั้งภายนและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ โดยนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

 • Select process :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  19,500 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินรางวัลประจำปี เงินเลื่อนขั้นประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-3547503 หรือ 096-8123739
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement