การอบรมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์) ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ    2562
เปิดรับสมัคร
19 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562
วันที่จัดงาน
10 ตุลาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป สามารถเลือกใช้สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท แล้วนั้น

เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) เพิ่มมากขึ้น คณะฯ จึงได้กำหนดจัดการอบรมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา

วิทยากร
สถานที่จัดงาน
ห้อง 301
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2824
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน