โครงการ HR Network & HR Policy ครั้งที่ 2/2562

เปิดรับสมัคร
28 สิงหาคม 2562 - 20 กันยายน 2562
วันที่จัดงาน
3 ตุลาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

หัวข้อการสัมมนา

"HR กับการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศขององค์กรด้วย OKRs"

 

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม

  • ส่วนงานในมหาวิทยาลัย

          1. หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้าส่วนงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) จำนวน 39 ส่วนงาน ส่วนงานละ 1 ราย รวม 39 ราย

          2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network) จำนวน 39 ส่วนงาน ส่วนงานละไม่เกิน 2 ราย รวมเป็นจำนวน 78 ราย

  • หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

          1. หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายระดับหัวหน้างาน หน่วยงานละ 1 ราย

          2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 ราย

  • บุคลากรกองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการ
วิทยากร
อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์
สถานที่จัดงาน
ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เอกสารแนบ
จัดโครงการโดย
สำนักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
028496275, 028496279
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน