กิจกรรม "จัดใจเรา เข้าใจโลก" ในโครงการ MUMT Happy Oraganization (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์) ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ    2562
เปิดรับสมัคร
11 กันยายน 2562 - 24 กันยายน 2562
วันที่จัดงาน
11 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ

ตามที่คณะฯ ได้จัดโครงการ MUMT Happy Organization เพื่อดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความผูกพันองค์กรและสามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพนั้น และเพื่อให้บุคลากรได้มีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตใจที่ดี มีความผ่อนคลายทั้งกายและใจ เพิ่มเติมพลังชีวิตในท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง  คณะฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในหัวข้อ “จัดใจเรา  เข้าใจโลก” ร่วมกับเสถียรธรรมสถาน ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 317 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

สถานที่จัดงาน
ห้อง 317 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2824
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน