แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ [เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์]

เปิดรับสมัคร
11 ธันวาคม 2562 - 14 มกราคม 2563
วันที่จัดงาน
14 มกราคม 2563
รายละเอียดโครงการ

ตามหนังสือหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยที่ อว 78.29/ว 0989 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งขออนุญาตเข้าประชาสัมพันธ์งานด้านจดหมายเหตุให้แก่คณะฯ เพื่อทำเข้าใจในเรื่องเอกสารจดหมายเหตุกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารและนักวิชาการโสตทัศนศึกษา นั้น

 ในการนี้ คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเอกสารหรืองานโสตทัศนศึกษา หน่วยงานละ 1- 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านจดหมายเหตุ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

สถานที่จัดงาน
ห้อง 304 -305 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2824
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน