การอบรมใช่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ [CPR] เบื้องต้น [เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์] ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ    2563
เปิดรับสมัคร
19 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน
4 ธันวาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและทำการติดตั้งไว้ที่คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตบางกอกน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ได้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นได้

ในการนี้ คณะฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น โดยวิทยากรจากบริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 306 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

วิทยากร
สถานที่จัดงาน
ห้อง 306
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2801
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน