โครงการเสวนา 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
"เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต"
(มีของที่ระลึกสำหรับผู้ลงทะเบียน 700 ท่านแรก)

เปิดรับสมัคร
13 ธันวาคม 2561 - 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่จัดงาน
11 กุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียดโครงการ

ตามเอกสารแนบ

กำหนดการ
วิทยากร
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวิริยะ
ประธานศาลปกครองสูงสุด
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารแนบ
จัดโครงการโดย
สำนักงานอธิการบดี
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
-
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน