รายชื่อผู้เข้าร่วม พิธีเปิดห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ **ผู้เข้าร่วมโปรดสวมชุดกีฬาเข้าร่วมพิธี** (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ส่วนงาน ภาควิชา / กอง
1 นางสาวพรรษชล สมิติวัณฑิกุล คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
2 ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ
3 นางสาวเกวลิน นุ่นทอง คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
4 นายอาทิตย์ เพชรภู่ คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
5 นางสาววิลาสินี สุวรรณจ่าง คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
6 นางสาวอัญชนิกา คำเป็ก คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
7 นายวรพงศ์ บุญอุ้ม คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
8 นางสาวศิริกานต์ ปิ่นบ้านกวย คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
9 นางสาวนภัสกร พิศาลายน คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
10 นางสาวศิริอร มโนมัธยา คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
11 นางสาวณัฐชยา ฤทธิ์คำรพ คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
12 นางสาวศรญา ศรีสุข คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
13 ผศ.ดร.อภิลักษณ์ วรชาติชีวัน คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
14 นางนพรัตน์ วาสนาพาสุข คณะเทคนิคการแพทย์
15 นางสุขสม สภานุชาต คณะเทคนิคการแพทย์
16 นางสาวมัชฌิมา ตันติยาภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
17 นางสาววิไล นิยมสัจจา คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาเคมีคลินิก
18 นางจรูญศรี บุญเรือง คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
19 นางสาวสิรินยา แก้วมาก คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
20 นางสาวสุพรรษา เอี๋ยวประเสริฐ คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
21 นางกุลธิดา โพธิ์แดง คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
22 นางจุฑามาศ สนั่นเสียง คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานคณบดี
23 นางสาวศศิวิมล ลลิตมนัส คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม