รายชื่อผู้เข้าร่วม Green U Party แฮปปี้..ปีหนู ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล ส่วนงาน ภาควิชา / กอง
1 นางยุพดี รักษ์มณี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
2 นายภาษวัธน์ ครุฑธา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
3 นางสาววีณา บุรวิชเกษตรกร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
4 นายสุดสม เริงโอสถ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
5 ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา
6 นางสาวอังสนา บุญธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
7 นางศรีวรรณ พรมกัณฑ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8 นางสาวพนิตนาฏ จักรเพชร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
10 นางสาวสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
11 นายก้องปพันธุ์ เหลืองอมรไพศาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 นางสาวสุดใจ ประทีปทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
13 นางศิราณี ศรีใส คณะสาธารณสุขศาสตร์
14 นางกชกร เพ็ชรพลาย คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
15 นางเมตตา เศวตเลข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
16 นางสาวศิริมา ยีมิเด็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
17 นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
18 นางสาวชัชสรัญ สุขสมจิตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
19 นางสาวกฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
20 นางสาวศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
21 นายกิตติเดช วงศ์เตปิน คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 รศ.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
23 นางสาวปุณณภา ระวานนท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
24 นางโศรดา เผือกจิตต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาชีวสถิติ
25 นางสาวสุณิสา ปิติพงศ์สุนทร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
26 นางสาวสุนันทา ไตรภพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
27 นางขวัญพัฒน์ พรบุญบานเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
28 รศ.ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยครอบครัว
29 นางสาวฐิติรัตน์ บุญสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
30 นางสาวสุคนธา ศิริ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
31 นางสาวจิตอนงค์ ผ่องแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
32 นายจักรพันธ์ จารุภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
33 นางสาวกรกช รามโกมุท คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
34 นางสาวน.ส. อุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
35 นางสุภาพร โกศลวิบูลย์พงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
36 นางสาวนิภัทรา เทพนิมิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน
37 นางสาวปาริฉัตร อ่ำสถาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา
38 นางนภาพร ม่วงสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
39 นางสาวจิรายุส สุทธินันตการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
40 นายฉัตรชัย ยกย่อง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
41 ดร.วรากร โกศัยเสวี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา
42 นางวินิจ คำผา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา
43 นางสาวอรัญญา จันทร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
44 นางสาวสิริลักษณ์ เอี่ยมศิริกุลมิตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
45 นางสาววัลลีรัตน์ พบคีรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
46 ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
47 รศ. ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
48 นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
49 นางสาววงเดือน พัฒโก คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
50 นางสาวจารุทรรศน์ ปั้นกาญจนโต คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
51 นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
52 นางสาวประไพ ฆ้องแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
53 นางสาววิรัณยา เตชะวรงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฎวิทยา
54 นางสาวปริชาติ ศรีสุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
55 ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
56 นางสาวโสภา ทองอยู่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
57 นายสมมารถ กรรเจียกพงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
58 นางสาวมนชนก ชัยแสนยากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
59 นายนรินทร์ ปานดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
60 นางสุภัทรา ลิลิตชาญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
61 ดร.จันทร์จิรา โพธิ์สัตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
62 นายอลงกรณ์ เปกาลี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
63 ดร.สิริกัญญา โตรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
64 นางสาวภัทราพร เพ็ชรนิล คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
65 นางนิตยา เทพปฐม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
66 นางสาวเสาวลักษณ์ วรศิลป์นุสรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
67 นางสาววัตถาภรณ์ เก่ทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาโภชนวิทยา
68 นางลีรา กิตติกูล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
69 นางสาวเกล็ดแก้ว สิทธิชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
70 นางสาวUanchana Keodpanya คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
71 นางสาวนันท์นภัส ภัคะมาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
72 รศ.วิศิษฎ์ ฉวีพจน์กำจร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
73 นางเปรมประภา นุตโรจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
74 นางสาวธนธรณ์ ชุ่มประสิทธิโชค คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
75 นางสาวกรรณิการ์ ป้อมบุบผา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
76 นายเฉลิมชนม์ ดอกแขมกลาง คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
77 นางสาวหนึ่งหทัย สุภา คณะสาธารณสุขศาสตร์
78 นายสมพันธ์ ศรสูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
79 นางสาวยุวรรณดา ทองพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
80 ผศ.ดร.นพนันท์ นานคงแนบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
81 นางสาวนวพร พานิชเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
82 นางปราณีต วงษ์เปี่ยม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
83 นายเฉลิมมงคล จันทรแขวก คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
84 นายทัสเนต สงวนรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
85 นายวิสุทธิ์ ดวงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ประสานงานวิทยาเขตภูมิภาค
86 ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
87 นายนพกร นรสิงห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
88 นายชัชวาล สิงหกันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
89 อาจารย์ ดร.ณิชชาภัทร ขันสาคร คณะสาธารณสุขศาสตร์
90 นายอนุพันธ์ เสียงใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม