Public Training สัมมนาภายนอก

 

 
# วันที่ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1 4 พฤศจิกายน 2562 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง,อาจารย์ชนัธนา ศิวโมกษธรรม,รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ,ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข,รอศาสตราจารย์ ชูจิตต์ แจ้งเจนกิจ,อาจารย์ วรสิงห์ ถนอมสิงห์,ดร.พัชรา วาณิชวศิน,อาจารย์ ธนารัช วัชระพิสุทธิ์,ดร.รวิดา วิริยกิจจา,ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ,อาจารย์ รัตนา กลั่นแก้ว,ดร.สุชาติ ค้าทางชล,อาจารย์ สุรีย์ ลิขิตตชัย,รอศาสตราจารย์ เอื้อมพร วีสมหมาย,อาจารย์ สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก,อาจารย์ สิริรัตน์ นิ่มเงิน,ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล,อาจารย์ ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์,อาจารย์ วิษณุ สันสน,อาจารย์ วรรณดี สุธินรากร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2800-9500 บาท
2 16 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19000 บาท หรือ 23000 บาท หรือ 28000 บาท สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์
3 17 ธันวาคม 2562 การฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ตามกำหนดการ 3500-88000 บาท
4 15 มกราคม 2563 หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน คุณกฤษณะ ธรรมวิมล โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 14900
5 15 มกราคม 2563 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 40th WUNCA มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 0
6 17 มกราคม 2563 โรงการถ่ายทอดความสามารถในการทำงานและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการจ้างงานภายหลังเกษียณอายุแก่อาจารย์อาวุโสในสถาบันอุดมศึกษาไทย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี,พันตำรวจเอก นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพลากร,รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน,ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา ห้องโคลิเซียม โรงแรมบางกอกมิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร -
7 17 มกราคม 2563 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 500-30000 บาท
8 18 มกราคม 2563 แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้องบุษบงกช A 4200
9 18 มกราคม 2563 การอบรมแลกเปลี่ยนเเรียนรู้เพื่อลดปัญหาด้านการเบิกจ่ายและการป้องกันข้อทักท้วงจาก สตง. โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 4000
10 18 มกราคม 2563 หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ในการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพและหนังสือในลักษณะอื่นเชิงประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ตันสูงเนิน โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3800
11 20 มกราคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ด -
12 20 มกราคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต -
13 20 มกราคม 2563 หลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel นาวาอาอาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์,นาวาอาอาศเอก ดร.วีรชน นรานุต สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) 16000
14 21 มกราคม 2563 หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X ดร.ดนัย เทียนพุฒ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2000
15 21 มกราคม 2563 หลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช,รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ,รอศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง,ศาสตราจารย์ ดร.ปิยวัติ บุญ-หลง,ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา,อาจารย์ สุปราณี จงดีไพศาล,รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์,ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 18000
16 22 มกราคม 2563 หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศญี่ปุ่น 88000
17 23 มกราคม 2563 โครงการเขียนสมรรถนะสำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นางบุษยมาศ แสงเงิน ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2900
18 24 มกราคม 2563 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2000-2500 บาท
19 24 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึงเข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ปีงบประมาณ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศาสน์ นิยม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์,,อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2200
20 24 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Community based trainingresearch approach การฝึกอบรมและการวิจัยวิถีชุมชน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรฉัตร์ สุปัญโญ,ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง,อาจารย์ นวพร เกษสุวรรณ,อาจารย์ ณัฐวุฒิ สมยาโรน,อาจารย์ วิทวัส สัจจาพงษ์,อาจารย์ อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร 1600-1900 บาท
21 25 มกราคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3900
22 25 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางการใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 3900
23 25 มกราคม 2563 หลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e bidding วิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงโดยละเอียด นายอธิวัฒน์ โยอาศรี,นายมนูญ ปานอุทัย โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ โฮเทล จังหวัดเชียงใหม่ 3900
24 25 มกราคม 2563 หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอทธรณ์หรือร้องเรียน อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3900
25 27 มกราคม 2563 หลักสูตร IT Audit for Non IT Auditor Masterclass อาจารย์์เมธา สุวรรณสาร,ดร.บรรจง หะรังษี,อาจารย์ภิญโญ ตรีเพชราภรณ์,อาจารย์พิทักษ์พงษ์ อินเสือ,ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 21400
26 27 มกราคม 2563 การอบรมในหลักสูตรเทคนิคการจัดงานประชุมอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 5500
27 29 มกราคม 2563 การเขียนบันทึกและจดหมายติดต่องาน อาจารย์กาญจนา บุนนาค,อาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3500
28 30 มกราคม 2563 การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบผลิตภัณฑ์ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 7000 -12000 บาท
29 30 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศาสน์ นิยม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์,อาจารย์ ดร. กัญญทอง หรดาล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์,ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงษ์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิด กรุงเทพมหานคร 3400
30 1 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ eGP - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
31 2 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรเบญจภาคีรู้แล้วรวย อาจารย์ ศุภชัย สายัณห์,อาจารย์ นิพนธ์ สุขสมมโนกุล ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2500
32 3 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบ 77 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Eiji Nawata,Pihl Meskanen,Udomluk Koolsriroj,Lloyd Amoah,Mark Anderson,Professor Vinayagum Chainapah,Rickey Yada,Kyoung-Woong Kim,Rector Arif Satria,Pomin Li,Professor Bart Lambregts ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปร มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -
33 5 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 0-1000 บาท
34 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X ดร.ดนัย เทียนพุฒ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2000
35 5 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Electronics Government Procurement e- GP โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 5500
36 6 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1000-1800 บาท
37 7 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และ และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติจริง การร่างสัญญา การถอยข้อมูล และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์,นางสาวณิติญภรณ์ อิ่มใจ, โรงแรมแมนดารินโกลเด่นวัลเล่ย์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3900
38 7 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 3900
39 11 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน นางธรรณชนก ขนอม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ 3500
40 11 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน อาจารย์ ขจัดภัย บุรุษพัฒน์,อาจารย์ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย,อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์,อาจารย์ จัตรตุพล ลามา เพิ่มวงษ์มาก,,นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 6500
41 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium ANS 2020 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 5000-6500 บาท
42 12 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 500-1500 บาท
43 12 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรนักบริหารนโยบายองค์กรคุณธรรมเชิงกลยุทธ์ใหม่แบบ 5.0 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 13000
44 13 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา นางธรรณชนก ขนอม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จังหวัดเชียงใหม่ 3500
45 15 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2563 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศููนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 5300
46 17 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร พงษ์เทพ สุธีรวุฒิ ,ดร.เพ็ญ สุขมาก ,อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร ,ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ,ดร.นายแพทย์ธรรมสินธ์ อิงวิยะ ,นายแพทย์อมร รอดคล้าย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวร ชูสง ,นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ,ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์ ,ดร.โชติมา พรสว่าง ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคาร LRC สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2000-4000 บาท
47 17 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ร่วมสมัย (เดินป่าหาสมุนไพรปรุงยา) เขาหลวงและพระพรหมโอสถ จังหวัดนครศรีธรรมราช 9500
48 17 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development : WSD (2020) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 6000-7500 บาท
49 17 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรผู้นำกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมยุคใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตรี โรงแรมอมารี พาเลซ & คอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 11000
50 18 กุมภาพันธ์ 2563 การเขียนรายงานการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณพิมล กุลบุญ,อาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3500
51 19 กุมภาพันธ์ 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร Carbon Footprint for Organization CFO รองศาสตราจารย์ ดร. หาญพล พึ่งรัศมี โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10000
52 20 กุมภาพันธ์ 2563 การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 Dr.Jungkun park ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1200-2000 บาท
53 20 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณโดยการมีส่วนร่วมของประชาชุน Peoples Audit ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 41000
54 20 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารยื รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
55 20 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อาจารย์ กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
56 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2563 เรื่องความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ดร.ณรงค์ชัย อัครเสรณี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี,ดร.ธีระยุทธ วรพินิจ,ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2500
57 21 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และ และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติจริง การร่างสัญญา การถอยข้อมูล และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์,นางสาวณิติญภรณ์ อิ่มใจ โรงแรมแบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3900
58 21 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3900
59 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1000-2500 บาท
60 24 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรเทคนิคการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารย์รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช -
61 24 กุมภาพันธ์ 2563 การอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน,รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข,ดร.สุเมธ แย้มนุ่น โรงแรม Best western PLUS อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5000
62 25 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X ดร.ดนัย เทียนพุฒ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2000
63 27 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with StrategyPerformance รุ่นที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 15000
64 27 กุมภาพันธ์ 2563 เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ คุณบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3500
65 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
66 2 มีนาคม 2563 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ ,,,,,,,,,,รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา,ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา,รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์,ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์,รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพรรญ กู้มานะชัย,ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ, โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 28500
67 4 มีนาคม 2563 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 0
68 7 มีนาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง โรงแรมรอยัลรเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
69 7 มีนาคม 2563 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง Advance Hr Survival Beyond Tomorrow โรงแรมในกรุงเทพมหานครและประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม 70000-175000 บาท
70 12 มีนาคม 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
71 13 มีนาคม 2563 หลักสูตรฝึกปฏิบัติการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และ และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติจริง การร่างสัญญา การถอยข้อมูล และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์,นางสาวณิติญภรณ์ อิ่มใจ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 3900
72 13 มีนาคม 2563 หลักสูตรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 3900
73 13 มีนาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
74 16 มีนาคม 2563 หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต http://training.gistda.or.th 15000
75 17 มีนาคม 2563 การเขียนบันทึก จดหมายติดต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม อาจารย์ กาญจนา บุนนาค,อาจารย์ นพรัฐ เสน่ห์,อาจารย์ ดร.เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4500
76 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ตึก 18 และหอประชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 1000-2000 บาท
77 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจำปี พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาน สืบค้า,ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา -
78 26 มีนาคม 2563 หลักสูตรการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร,รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ชุติมาสกุล โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 18000
79 28 มีนาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2563 หัวข้อ นวัตกรรมสุขภาพเพื่อสังคมในยุคดิจิตอล วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 0-2500 บาท
80 30 มีนาคม 2563 หลักสูตร Geospatial Big Data Analytics http://training.gistda.or.th 15000
81 30 มีนาคม 2563 การฝึกอบรมหลักสูตร การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ ,,,, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 8500
82 7 เมษายน 2563 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. -
83 18 เมษายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
84 21 เมษายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารย์บุญทิพย์ ชูโชนาค โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
85 22 เมษายน 2563 หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน - โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 35000
86 22 เมษายน 2563 หลักการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรรษฐ์ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4400
87 23 เมษายน 2563 การส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร 20) และอาคาร 21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1000-2500 บาท
88 23 เมษายน 2563 โครงการเส้นทางความก้าวหน้า การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นางบุษยมาศ แสงเงิน ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2500
89 23 เมษายน 2563 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารย์รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
90 30 เมษายน 2563 การเขียนประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1500
91 6 พฤษภาคม 2563 ส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563 โรงแรมพูลแมน พัทยา จี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 2500-4000 บาท
92 9 พฤษภาคม 2563 โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อความสำเร็จขององค์การ รุ่นที่ 5 Managing People for Organizational Success โรงแรมในกรุงเทพมหานคร และประเทศญี่ปุ่น 70000-145000 บาท
93 11 พฤษภาคม 2563 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ถ้อยคำกับการสื่อสาร รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1000
94 14 พฤษภาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 800
95 14 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารยื รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
96 20 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน - โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 45000
97 21 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อาจารย์ กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
98 22 พฤษภาคม 2563 เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร (Strategic Planning to Achieve Goals) อาจารย์ ดร.ศันสนา สิริตาม ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4000
99 27 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร -
100 28 พฤษภาคม 2563 การประชุมและการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500-4500 บาท
101 28 พฤษภาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020 Social ScienceInterdisciplinary Studies (the 9 th ICDA 2020 SSIS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0
102 29 พฤษภาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
103 29 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2563 โรงแรมริมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี -
104 30 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 โีงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 3900
105 4 มิถุนายน 2563 การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ -
106 13 มิถุนายน 2563 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ (Online Content Creation) รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3500
107 17 มิถุนายน 2563 ก้าวสู่การเป็นพิธีกรมือาชีพ (M.C.Professional) อาจารย์ นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ,อาจารย์ นฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4400
108 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
109 20 มิถุนายน 2563 หลักสูตรข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอทธรณ์หรือร้องเรียน อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
110 20 มิถุนายน 2563 การประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี 2500-3000 บาท
111 20 มิถุนายน 2563 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสอนวรรณคดีในศตวรรษที่ 21 รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1000
112 22 มิถุนายน 2563 โครงการเขียนสมรรถนะสำหรับการประเมินบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นางบุษยมาศ แสงเงิน ห้องปางอุบล โรงแรมวังจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2900
113 25 มิถุนายน 2563 หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ(Leadership DevelopmentSupervisory Skills) รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล,อาจารย์ ดร.ศันสนา สิริตาม ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4000
114 27 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
115 27 มิถุนายน 2563 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การบริหารและบรรณาธิกรเนื้อหาออนไลน์ (Online Content Editing) รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3500
116 11 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ eGP โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
117 13 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการจำแนกข้อมูลด้วย Deep Learning http://training.gistda.or.th 49000
118 16 กรกฎาคม 2563 เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมาย(Excellent Service Behavior) รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล,อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4000
119 16 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารย์รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
120 23 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อาจารย์ กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
121 24 กรกฎาคม 2563 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1500
122 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
123 31 กรกฎาคม 2563 การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 500-3000 บาท
124 1 สิงหาคม 2563 หลักสูตรภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับกลาง - http://training.gistda.or.th 99000
125 1 สิงหาคม 2563 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง ความรู้เรื่องบาลี สันสกฤตในภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1500
126 6 สิงหาคม 2563 เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในองค์กรยุค Disruption รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล,อาจารย์ ดร.ศันสนา สิริตาม ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4000
127 13 สิงหาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
128 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารยื รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
129 22 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
130 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
131 21 ตุลาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
132 19 พฤศจิกายน 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
133 14 มกราคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
134 12 มีนาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
135 15 พฤษภาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 800
136 10 สิงหาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
137 21 ตุลาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
138 18 พฤศจิกายน 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500