Public Training สัมมนาภายนอก

 

 
# วันที่ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1 18 พฤศจิกายน 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
2 21 ตุลาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
3 10 สิงหาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
4 15 พฤษภาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 800
5 12 มีนาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
6 14 มกราคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
7 19 พฤศจิกายน 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
8 21 ตุลาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
9 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
10 22 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
11 13 สิงหาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
12 31 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
13 11 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ eGP โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
14 27 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
15 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
16 29 พฤษภาคม 2563 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
17 14 พฤษภาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 800
18 18 เมษายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
19 13 มีนาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
20 12 มีนาคม 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
21 7 มีนาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง โรงแรมรอยัลรเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
22 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
23 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1000-2500 บาท
24 20 กุมภาพันธ์ 2563 การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 Dr.Jungkun park ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1200-2000 บาท
25 17 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development : WSD (2020) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 6000-7500 บาท
26 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian NIR Symposium ANS 2020 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 5000-6500 บาท
27 3 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเกษียณสร้างสุข ปี 2653 - โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่และสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง 12000
28 1 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ eGP - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
29 25 มกราคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3900
30 25 มกราคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางการใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 3900
31 24 มกราคม 2563 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ โครงการสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 16 อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2000-2500 บาท
32 20 มกราคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020 โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ด -
33 18 มกราคม 2563 แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้องบุษบงกช A 4200
34 16 มกราคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
35 13 มกราคม 2563 โครงการเกษียณสร้างสุข ปี 2653 โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่และสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง 12000
36 1 มกราคม 2563 หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชากฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากศาลปกครอง สถาบันการศึกษาและอื่นๆ อาคารสำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 88000
37 21 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
38 19 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ -
39 19 ธันวาคม 2562 การปรชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 500-5250 บาท
40 18 ธันวาคม 2562 โครงการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2562 สำนักฝึกอบรมและพัมนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สำนักฝึกอบรมและพัมนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -
41 16 ธันวาคม 2562 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบัน - ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสาน วิทยาเขตสกลนคร 9500
42 16 ธันวาคม 2562 หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 5500-6000 บาท
43 14 ธันวาคม 2562 หลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ eGP โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
44 12 ธันวาคม 2562 มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์,คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม,คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์,คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ ห้องประชุมจิระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3000
45 12 ธันวาคม 2562 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -
46 12 ธันวาคม 2562 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
47 12 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎกรุงเก่าประจำปี พ.ศ.2562 - หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 1500-2000 บาท
48 12 ธันวาคม 2562 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามที่ระบุไว้ในกำหนดการ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 5800-9000 บาท
49 12 ธันวาคม 2562 โครงการมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์,คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 3000
50 11 ธันวาคม 2562 หลักสูตร React.js การพัฒนาเว็บแอบพลิเคชันด้วย React.js Redux React Router ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ ทุมทอง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5000
51 4 ธันวาคม 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน นายปภาณภณ ปกังกรภูรินทร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 3500
52 3 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 500-2000 บาท
53 2 ธันวาคม 2562 ศึกษาดูงาน Global Impact Measurement TrendsKey Drivers towards as InnovativeSustainable Economy ณ ประเทศไต้หวัน Clara Barby ,Ben Carpenter,Karen Wilson,Awerangi Tamihere,Nalna Subbenwal Batra,Matthew Watkins,Pun-arj Chairatana,Corey Lien กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน -
54 2 ธันวาคม 2562 หลักสูตร MEAN STACK การพัฒนาแอบพลิเคชันด้วย MongoDB ExpressJS AngularJS NodeJS และ Socket.io ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ ทุมทอง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5000
55 2 ธันวาคม 2562 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยาตำรับกัญชารักษาผู้ป่วยแผนไทย - ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 9500
56 30 พฤศจิกายน 2562 การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2562และเสนอผลงานทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์,ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัณพร ชวนเกริกกุล,อาจารย์พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์,อาจารย์ ดร.เฉลิม เกิดโมลี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัสรินณ์ พันธุ์แน่น มหาวิทยาลัยเกริก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1500-2700 บาท
57 30 พฤศจิกายน 2562 แนวทางการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ทำสัญญา และเบิกจ่ายได้ตามแผน คุณณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ห้องบุษบงกช A 4200
58 30 พฤศจิกายน 2562 สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์,ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล,อาจารย์เบญจวรรณ มหาวรรณ,อาจารย์นันทพล มียิ่ง,Teacher Christopher Sweet,Teachar Mihret B. Mengistu โรงเรียวัฒนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 2800
59 29 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
60 28 พฤศจิกายน 2562 การฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา นายปภาณภณ ปกังกรภูรินทร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 3500
61 28 พฤศจิกายน 2562 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2562 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2500-4500 บาท
62 27 พฤศจิกายน 2562 อบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Robotics Summit 2019 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ,ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี ,ดร.มหิศร ว่องผาติ,ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร,คุณกมล จึงเสถียรทรัพย์,อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900-6900 บาท
63 27 พฤศจิกายน 2562 อบรมสัมมนาวิชาการวิชาการโครงการ Thailand Local Government Summit 2019 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย,คุณไอรดา เหลืองวิไล,คุณสุภาวดี ตันติยานนท์, ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ห้องวายุภักษ์ 2-4 โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900
64 27 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562 ASSoc.Prof.Dr.Djitt Laowattana ,Prof.Dr.Narattaphol Charoenphandhu ,Prof.Dr.Klaus Miesenberger ,Assoc.Prof.Wiroon Sriburirux ,Prof.Dr.Siwat Pongpiajun ,Prof.Dr.Navadol Laosiripojana ,Asst.Prof.Dr.Yossapong Laoonual , Pichet Khunchun ,Prof.Poradee Panthupakorn ,Assoc.Prof.Dr.Rasmi Shoocongdej ,Prof.Dr.Robin G. Morris ,Dr.Fuzhong Li โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี -
65 27 พฤศจิกายน 2562 งานโครงการ November Series งาน eLogistics Summit 2019 คุณสมร เทิดธรรมพิพูล,Mr.Shawn Chen,คุณวัลภา สถิรชวาล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธริณี มณีศรี ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900 บาท
66 27 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร Laravel6 การสร้าง Web แอปพลิเคชั่น ด้วย Laravel Framework ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ ทุมทอง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5000
67 25 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบัน ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสาน วิทยาเขตสกลนคร 9500
68 25 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยาตำรับกัญชารักษาผู้ป่วยแผนไทย ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 9500
69 23 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา จันทร์คง ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4000
70 23 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบบอร์ดเกม การ์ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรียนรู้แบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง เปลี่ยนห้องเรียนเป็นห้องเล่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัตต์ อินทสระ อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3400
71 22 พฤศจิกายน 2562 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12 และการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติครั้งที่ 9 Dr. Pual Patterson โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 1800-4000 บาท
72 21 พฤศจิกายน 2562 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 5500
73 21 พฤศจิกายน 2562 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
74 21 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการบริหารสารบรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร อาจารย์ ศิริวรรณ ทองพลับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา 3500
75 20 พฤศจิกายน 2562 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน นายปภาณภณ ปกังกรภูรินทร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 3500
76 20 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตร Ionic 4 การสร้าง iOS Android และ Web แอปพลิเคชัน ด้วย Ionic Framework ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ ทุมทอง คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 5000
77 18 พฤศจิกายน 2562 การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.นภาลัย สุวรรณธาดา ห้อง ร .103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 4500
78 18 พฤศจิกายน 2562 โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน อาจารย์ ขจัดภัย บุรุษพัฒน์,อาจารย์ บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย,อาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์,อาจารย์ เสนีย์ จันทร์ลุน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิศปัตย์ ชัยช่วย โรงแรม ลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 11000
79 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการฝึกอบรม Work based Education How to practice สร้างความเข้มแข็งมหาวิทยาลัย ด้วยแนวทางการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ,รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ ,คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์ โกมลวนิช ,อาจารย์ ดร. ถิรนันท์ ศรีกัญชัย ,รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง ,อาจารย์ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์ ,อาจารย์กีรติกร บุญส่ง ,อาจารย์ ดร.มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์,, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2500
80 14 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เกษตรแม่นยำ ก้าวนำเกษตรไทย โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี -
81 13 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการเขียนผลงานวิชาการและบทความ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี,รองศาสตราจารย์ นภาลัย สุวรรณธาดา อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6000
82 13 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร -
83 13 พฤศจิกายน 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ดร.อรสา ภาววิมล ,ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม ,อาจารย์ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ ,อาจารย์เรืองยศ วัชรเกตุ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ,อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ,ดร.สุเมธ แย้มนุน่น ,ดร.พัชราพร รัตนวโรภาส ,ดร.กิตติวรรณ นิ่มเกิดผล ,ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ ,คุณพนิดา แซ่จิว โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา 7500
84 11 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS SEM รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันธะ จันทะเสนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS 209 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4500
85 11 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิชาการ Thai IoT International Conference ครั้งที่ 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (GISDA) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 100-200 USD
86 11 พฤศจิกายน 2562 โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Prof. Tongthong Chandrangsu,Prof. Dr. Jean Pierre Unger,Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat,Dr. Robert Nieves โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -
87 11 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการใช้โปรแกรม LISREL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 6300
88 10 พฤศจิกายน 2562 การประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 th AUAP Annual Conference 2019 ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2000-3000 บาท
89 7 พฤศจิกายน 2562 การสัมมนาพิเศษเสริมทักษะด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัล ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล,อาจารย์ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์,ดร.ชัยนันท์ นันท์พันธ์,อาจารย์ธนัย บุณยกลัมพ,อาจารย์บุญเลิศ คชายุทธเดช,ดร.ชินภัทร พุทธชาติ,พันตำรวจเอก ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์,อาจารย์สุรินทร์ แปลงประสบโชค,รองศาสตราจารย์ ดร.บำรุง สุขพรรณ์,รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน งามสนิท,อาจารยืฤดีมาศ ปางพุฒิพงศ์,ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ห้องสุรกิจ โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร หลักสูตร ละ 2990 บาท
90 7 พฤศจิกายน 2562 งานสัมมนา Pearson ในหัวข้อ From the Classroom to the World Progression Mobility Internationalization Dr.Ken Beatty,Kayo Taguchi,Stuart Connor ห้อง Convention C ชั้น 1 โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร 0
91 6 พฤศจิกายน 2562 การเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก -
92 6 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรหลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร -
93 5 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 39200
94 5 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. อโณทัย งามวิชัยกิจ,อาจารย์ เสกสรร เทิดสิริภัทร์,อาจารย์ อำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4500
95 1 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 Mr.Renaud Meyer,Prof.Chong-Min Park,Adjunct Prof. Catherine Morris,Mr.Frederic Spohr,Ratchada Anantavrasilpa,ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี,ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ,ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว,ดร. สมชัย จิตสุชน,นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร -
96 1 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 Mr.Renaud Meyer ,Prof.Chong-Min Park ,Adjunct Prof. Catherine Morris ,Mr.Frederic Spohr ,Ratchada Anantavrasilpa ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี, ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ,ศาสตราจารย์ สุริชัย หวันแก้ว ,ดร. สมชัย จิตสุชน ,นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ ,ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ,ผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ,นายสมชาย หอมลออ ,ศาสตราจารย์ ดร.ฉลาดชาย ณ เชียงใหม่ ,รองศาสตราจารย์ สมชัย ศรีสุทธิยากร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย ,นายภัทระ คำพิทักษ์ ,รองศาสตราจารย์ นวลน้อน ตรีรัตน์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เนื่องจำนงค์ ,ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ,ดร.ธร ปิติดล ,ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ,ดร.ไกรยส ภัทราวาท ,อาจารย์ เคท ครั้งพิบูลย์ ,นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ,นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ ,นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ,นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร ,ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ,ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ,พันเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาล ,ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร -
97 31 ตุลาคม 2562 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Online InformationEducation Conference 2019 Associate professor Soranit Siltham,Mr. Peter Sidorko,Mr.Aaron Tay,Dr. Lee Chu Keong,Mr. Chris Geary,Ms.Yuvarani Nair,Mr.David Shawah,Mr.Surendra Man Shrestha ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 0
98 30 ตุลาคม 2562 หลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐X ดร.ดนัย เทียนพุฒ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2000
99 30 ตุลาคม 2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 7 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี -
100 28 ตุลาคม 2562 งานสัมมนาและนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2019 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา , คณศุภชัย เจียรวนนท์ ,Roland Folger , Kenny Li,คุณพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา,คุณนริสสรา ลิมปนาทร,คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์,Jack Zhang ,คุณกฤตธี มโนลีกุล ,Mark Adams ,Ben Hammersley ,Phattaraset Noonpuckdee ,Sanne Drogtrop ,Ray Chan ,Edwin Diender ,Sandie Overtveld ,คุณทรงกลด บางยี่ขัน ,Justin Hall ,Stephanie Yoe ,Lauren Pfeifer ,Dimitra Taslim ,Rania Svoronou ,Len Shneyder ,Yasushi Ishihara ,Gilad Lotan ,ดร.อุตตม สาวนายน ,ดร.ภัทร จาตุศรีพิทักษ์, Javier Sobrino ,Lexie Komisar ,คุณณรัณภัสสร์ ฐิติพัทธกุล, Ines Caldeira ,Alex Antolino ,ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ,Pamela Kaupinen ,James Beacham ,Angel Llill Mancas ,Richard Dodds ,Shahid Nizami ,Mich Goh ,Gabe Zicherman ,Mike Walsh ,คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ,ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ,Amer Suhi ,ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ ,Sofia Ramirez ,Anish Pandey ,ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ ,คุณเอมมี่ สิทธิเสนี ,คุณภูศณัฏฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ ,คุณสัณหณัฐ ทิราชีพ ,คุณพงษ์ปิติ ผาสุกยืด ,คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ,คุณศรัณย์ ภิญญรัตน์, Pual Yan ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร 0
101 25 ตุลาคม 2562 โครงการสัมมนาทางวิชาการ การเรียนรู้ที่มีค่า การศึกษาที่แตกต่าง ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ,ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ,คุณทิชา ณ นคร ,อาจารย์อธิษฐาน์ คงทรัพย์ ,คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ,คุณวิมลศรี ศุษิลวรณ์ ,คุณปิยะพงษ์ งันลาโสม ,คุณวิศว พันธ์กะจับ ,คุณวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย ,อาจารย์อุฬาชา เหล่าชัย ,อาจารย์ ลินดา เยห์ ,อาจารย์ศิริพร ทุมสิงห์ ,อาจารย์สัญญา มัครินทร์ ,คุณสิทธิชัย วิชัยดิษฐ ,คุณศีลวัต ศุษิลวรณ์ ,อาจารย์อัครา เมธาสุข ,อาจารย์ศราวุธ จอมนำ ,อาจารย์จุฑารัตน์ จอมเมืองบุตร ,อาจารย์พลรัฐ ตะโนดแก้ว ,อาจารย์ศิริวรรณ บุญอนันต์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี ,ครูวิเชียร ไชยบัง ,ครูธีรภาพ แซ่เซี่ย ,ครูตะวัน ย้อยเมือง ,ครูพิสิฐ น้อยวังคลัง ,ครูพรรษพร โตเทศ ,รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ,อาจารย์ไอยเรศ บุญฤทธิ์ ,อาจารย์นิธิ จันทรธนู ,ครูณัฐพล อิสรเสรีรักษ์ อาคาร SC 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต -
102 21 ตุลาคม 2562 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
103 20 ตุลาคม 2562 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบัน - ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสาน วิทยาเขตสกลนคร 9500
104 19 เมษายน 2562 ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตามปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -
105 23 มกราคม 2562 หลักสูตรอบรม Information TechnologyManagement Professional Training Program สถาบันวิทยาการ สวทช. ประจำปี 2562 สถาบันวิทยาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ -
106 13 ธันวาคม 2561 โครงการฝึกอบรมประจำปี 2562 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาจารย์ ศิริพงษ์ วงษ์คาร,อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนม์รัตน์ ตติยวรนันท์,ดร. รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นสุมน บุนนาค,ดร. สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์,อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา,อาจารย์ กีรติ วงศ์ทองศรี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมมาตร แสงเงิน,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร์ เกียรตินุกูล,อาจารย์ อุษาวดี อินทร์คล้าย,อาจารย์ ศุภพัฒฯ์ ปิงตา,รองศาสตราจารย์ ดร. ราชู พันธ์ฉลาด,อาจารย์ วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ,อาจารย์ อนุรักษ์ โนสาน,อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หมัดอามีน หมันหลิน,อาจารย์ กนกสม ชุติโสวรรณ ในและนอกสถานที่ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 3500-7500
107 1 มกราคม 2513 หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบัน - ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสาน วิทยาเขตสกลนคร 9500