Public Training สัมมนาภายนอก

 

 
# วันที่ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ ค่าลงทะเบียน
1 4 พฤศจิกายน 2562 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง,อาจารย์ชนัธนา ศิวโมกษธรรม,รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล ,ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข,รอศาสตราจารย์ ชูจิตต์ แจ้งเจนกิจ,อาจารย์ วรสิงห์ ถนอมสิงห์,ดร.พัชรา วาณิชวศิน,อาจารย์ ธนารัช วัชระพิสุทธิ์,ดร.รวิดา วิริยกิจจา,ดร.สมชาย หัตถ์สุวรรณ,อาจารย์ รัตนา กลั่นแก้ว,ดร.สุชาติ ค้าทางชล,อาจารย์ สุรีย์ ลิขิตตชัย,รอศาสตราจารย์ เอื้อมพร วีสมหมาย,อาจารย์ สุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก,อาจารย์ สิริรัตน์ นิ่มเงิน,ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล,อาจารย์ ชัยพร อยู่สุขสวัสดิ์,อาจารย์ วิษณุ สันสน,อาจารย์ วรรณดี สุธินรากร อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2800-9500 บาท
2 17 มกราคม 2563 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563 สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 500-30000 บาท
3 22 มกราคม 2563 โครงการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2563 สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 3500-12500 บาท
4 6 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1000-1800 บาท
5 18 กุมภาพันธ์ 2563 หลัสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและกราฟฟิกดีไซน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3500-9000 บาท
6 26 มิถุนายน 2563 งานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital Solution Summit 2020 ดร.ศิริกุล เลากัยกุล,คุณปิยะชาติ อิศรภักดี,คุณตั้งใจ อนันตชัย,คุณวรรณา สวัสดิกูล,คุณฐากร ปิยะพันธ์,คุณกัญชลี วิริยะอัมพานนท์,ดร.เอกก์ ภทรธนกุล,คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์,คุณเรื่องโรจน์ พูนผล,คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ์,คุณธีรนันท์ ศรีหงษ์ ,รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900 บาท
7 8 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563 มำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3,500 - 6,000 บาท
8 30 กรกฎาคม 2563 สัมมนา PIMS Work based Education Forum คุณวีรัศักดิ์ ฟูตระกระกูล,รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์,คุณสิทธิพัฒน์ ปรีดาวรรณ,Dr.Tang Zhimin,คุณวรินทรา วิริยา,ดร.ปัฐมาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์,อาจารย์ ทิพวรรณ อภิวัฒน์วรรัตน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกร บุญส่ง,คุณภัทรศักดิื อุตตมะโยธิน,คุณศิระ บุณยะกิดา,คุณวรวัจน์ สุวคนธ์,คุณอัจฉรา ดำแก้ว,คุณพิชญ์พจี สายเชื้อ,คุณดาราณี ธีรธนากร,ดร.อุทัย สวนกูล,ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์,คุณชวยศ ป้อมคำ,คุณชุติมา สีบำรุงศาสน์,คุณธันม์ทวิน คู่เรืองตระกูล,คุณอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ออนไลน์ 0
9 10 สิงหาคม 2563 หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ขององคืกรภายหลังสถานการณ์ 19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 25,000 บาท
10 13 สิงหาคม 2563 หลักสูตรอนาคตยานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งและการจราจรอัจฉริยะ (Modern AutomotiveIntelligent Transportation System :ATS) ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนค์สมัยใหม่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 12,500 บาท
11 13 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรภัทร อินทรวรพัฒน์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประศาสน์ นิยม,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์,อาจารย์ ดร. กัญญทอง หรดาล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น,อาจารย์ ดร.รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัตต์ อินทสระ อาคาร ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3,400
12 13 สิงหาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
13 14 สิงหาคม 2563 โครงการเสวนาเรื่องการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลังสถานการณ์โควิด 19 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล,รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 0
14 14 สิงหาคม 2563 การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อำเภอเมองเชียงราย จังหวัดเชียงราย -
15 15 สิงหาคม 2563 แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e GP ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลาง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5500
16 15 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ(TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสารการพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอแนะทางเทคนิคและ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 3900
17 17 สิงหาคม 2563 หลักสูตร Boost up Category through Business Excellence Tools หมวด 3 โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 8000-8500 บาท
18 17 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเชียนรายงานการประชุม รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา ห้อง ร. 102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 7,000 บาท
19 17 สิงหาคม 2563 หลักสูตรการพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์การสมัยใหม่ อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม,รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์,รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย สุตสาหจิต,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์,รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 8,500 บาท
20 18 สิงหาคม 2563 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากภายนอก อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตรื ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20000 บาท
21 18 สิงหาคม 2563 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ ,,,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ อัครประถมพงศ์,,รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล อินทร์จันทร์,รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา,ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. สิทธิชัย ขุนทองแก้ว,รองศาสตราจารย์ ดร. บวร ปภัสราทร,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ,ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา,รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง พรพรรญ กู้มานะชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์,ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 25000
22 19 สิงหาคม 2563 หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 9000-9500 บาท
23 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ นายทินกร พรมดีมา โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 9,900 บาท
24 20 สิงหาคม 2563 โครงการก้าวใหม่ของช้างไทยหลังภัยโควิด 19 ประจำปี 2563 คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร,รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร,คุณศครีสุดา วนภิญโญศักดิ์,คุณกัมพล ตันสัจจา,คุณอภิชิต ดวงดี,รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม,คุณเผด็จ ลายทอง,รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์,นายสัตวแพทย์ ดร.ทวีโชค อังควาณิช,ศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์,รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.นิกร ทองทิพย์,อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์,สัตวแพทย์หญิงญฐนน ปานเพ็ชร,สัตวแพทย์หญิงภัทร เจริญพันธุ์,สัตวแพทย์หญิงเชิญขวัญ พาบุตตะ,สัตวแพทย์หญิงเยาว์ประภา มาธุระ,สัตวแพทย์หญิงวรางคณา ลังการ์พินธุ์,อาจารย์สัตวแพทย์รัฐพันธุ์ พัฒนรังสรรค์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง -
25 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายใต้พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารยื รวีวัลย์ แสงจันทร์ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
26 20 สิงหาคม 2563 หลักสูตร การพัมนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร อาจารย์ เดชนะ สอโรรส ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4000 บาท
27 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร 5500
28 22 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
29 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตร Boost up Category through Business Excellence Tools หมวด 4 - โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 8000-8500 บาท
30 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตร LearningSharing with Winner Organizations ภายในประเทศ (กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู) - กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู 5000-5500 บาท
31 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตร Boost up Category through Business Excellence Tools หมวด 2 โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 8000-8500 บาท
32 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์หความเค้นของผลิตภัณฑ์ (LinearNonlinear Stress AnalysisApplication : SAA) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ,นายนิทัศน์ ปานอ่อน ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Convention Center) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 16,900 บาท
33 26 สิงหาคม 2563 การศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์กรสมรรถนะสูง ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์,นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข,นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์,นายกล้า จิระสานต์, โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 9,500 บาท
34 26 สิงหาคม 2563 การอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2020 คุณขัตติยา อินทรวิชัย,อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์,ดร.ใสัมพันธ์ ศิลปนาฏ,คุณสมฤดี ชัยมงคล โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900
35 26 สิงหาคม 2563 งานอบรมสัมมนาวิชาการ Big DataCloud Computing 2020 คุณปฐมา จันทรักษ์,คุณณัฏฐิกา เดชคุณากร,ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต,คุณวันเพ็ญ พูลวงษ์,รอศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900 บาท
36 26 สิงหาคม 2563 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 (Business Continuity Management Standard) ดร.บรรจง หะรังษี โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพมหานคร 23000 บาท
37 27 สิงหาคม 2563 การฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมสาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง สตาร์เวล บาหลี รีสอร์ท อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2,500 บาท
38 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ท.และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินและการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา - โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
39 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปท และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
40 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรการกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with StrategyPerformance ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร 15000
41 27 สิงหาคม 2563 หลักสูตรหัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ (Leadership DevelopmentSupervisory Skills) รอศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล,อาจารย์ ดร.ศันสนา ศิริตาม ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4000 บาท
42 29 สิงหาคม 2563 โครงการบริการวิชาการหลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศีกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น -
43 29 สิงหาคม 2563 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฎิบัติงาน อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 3900
44 31 สิงหาคม 2563 งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี -
45 1 กันยายน 2563 หลักสูตร LearningSharing with Winner Organizations ภายในประเทศ (มหาวิทยาลัยมหิดล) มหาวิทยาลัยมหิดล 5000-5500 บาท
46 1 กันยายน 2563 หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Incident Management) ดร.บรรจง หะรังษี โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 34900 บาท
47 1 กันยายน 2563 หลักสูตรการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทอตย์อย่างครบวงจร (Solar Cell OperationsMaintenance :SCM) โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 28,500 บาท
48 2 กันยายน 2563 หลักสูตรการสร้างวิดิโอ Modern Motion เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint (Smart Modern Motion for Presentation by Power Point) นายทินกร พรมดีมา โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 14,900 บาท
49 2 กันยายน 2563 การประชุม Thailand Quality Conference & The 21th Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2563 Live Steaming แบบ Full HD ในกลุ่ม Facebook และ YouTtube Live 1,200 -1,400 บาท
50 3 กันยายน 2563 หลักสูตร Boost up Category through Business Excellence Tools หมวด 5 - โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 8000-8500 บาท
51 3 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน นางธรรญชนก ขนอม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3500 บาท
52 3 กันยายน 2563 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ห้องรัตยโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมณารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 5,500 บาท
53 3 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน นางธรรญชนก ขนอม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3500 บาท
54 5 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน นางธรรญชนก ขนอม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3500 บาท
55 5 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับนักบริหาร (Coaching for Leaders) โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 5000
56 5 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางการใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 3,900 บาท
57 5 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน นางธรรญชนก ขนอม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3500 บาท
58 5 กันยายน 2563 หลักสูตรแนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา โรงแรมรอยัลรเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3900
59 7 กันยายน 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสังกัดสถาบันอุดมศึกษา นางธรรญชนก ขนอม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3500 บาท
60 7 กันยายน 2563 หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรสมัยใหม่ สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 12,500 บาท
61 7 กันยายน 2563 โครงการฝึกอบรมเรื่องกาทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา นางธรรญชนก ขนอม วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารชิโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดี สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3500 บาท
62 8 กันยายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อาจารย์บุญทิพย์ ชูโชนาค โรงแรมรอยัลรเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 3,900 บาท
63 8 กันยายน 2563 หลักสูตร TQA Application Report Writing - โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 6500-7000 บาท
64 9 กันยายน 2563 อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Programme: UPG) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน,,,,,,,,,,,,ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช,ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์,ศาสตราจารย์ ดร.กำชัย จงจักรพันธ์,ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม,รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ,รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล,ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร,ดร.ฤทัย หงส์สิริ,ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์วัฒนาภา โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร 30000
65 9 กันยายน 2563 หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Method for Increase EfficiencyCost Reduction in Engineering Design : FFE) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ,นายนิทัศน์ ปานอ่อน,นายชัยวิวัฒน์ เกยูรธำมรงค์ ศูนยืประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Convention Center) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 14,900 บาท
66 9 กันยายน 2563 หลักสูตร TQA Criteria รุ่นเสริม โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 9000-9500 บาท
67 10 กันยายน 2563 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) รองศาสตราจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัศมี โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10,000 บาท
68 10 กันยายน 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติและเสนอผลงานทางวิชาการสาขานิติสาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 800 บาท
69 10 กันยายน 2563 หลักสูุตรเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหมาย (Exellent Service Behavior) รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล,อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4000 บาท
70 15 กันยายน 2563 หลักสูตรปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสานสนเทศ (Security Operation Center: SOC) ดร. บรรจง หะรังษี,นายเจษฎา ทองก้านเหลือง โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา 34900 บาท
71 16 กันยายน 2563 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยีประจำปี 2563 Dr.Wikan Sakarinto,Asst Prof.Dr.Sommai Pirsa-art,Prof. Nonya Ts. Dr.Asnut Dahar bin Minghat,Dr.phil. Michael Grosch,Dr.Danny Meirawan ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings -
72 16 กันยายน 2563 หลักสูตตรก้าวสู่การเป็นพิธีกรมืออาชีพ M.C. Professional) อาจารย์ นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ,อาจารย์ นฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4400 บาท
73 16 กันยายน 2563 หลักสูตร TQA Criteria รุ่นเสริม โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 9000-9500 บาท
74 17 กันยายน 2563 การสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2020 Special (Webinar) หัวข้อ อุตสาหกรรมไทยกับกับการปรับตัวรับ New Normal ด้านพลังงาน การสัมมนา Webinar 0
75 22 กันยายน 2563 หลักสูตร LearningSharing with Winner Organizations ภายในประเทศ (ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)) - ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 5000-5500 บาท
76 23 กันยายน 2563 หลักสูตร Boost up Category through Business Excellence Tools หมวด 6 โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 8000-8500 บาท
77 23 กันยายน 2563 หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration AnalysisApplication: VAA) รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ,นายนิทัศน์ ปานอ่อน ศูนยืประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Convention Center) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 16,900 บาท
78 23 กันยายน 2563 หลักสูตรเทคนิคการวางแผนและการจัการงานอีเว้นท์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ,อาจารย์ นฤมล มั่นวงศ์วิโรจน์ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 4400 บาท
79 25 กันยายน 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (National Conference on Big Data AnalyticsPractices: BDAP 2020) Online Video Presentation -
80 28 กันยายน 2563 งานอบรมสัมมนา วิชาการ Education ICT Forum 2020 พลอากากาศเอกประจิน จั่นตอง,คุณศิรินุช ศรารัชต์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย,รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี,คุณวิเชียร ชนาเทพาพร,ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมสวัสดิ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์,คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี,รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า,อาจารย์ ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 5900 บาท
81 28 กันยายน 2563 หลักสูตร TQA Internal Organization Assessment - โรงแรมโนโวเทลแพลทินัม 9000-9500 บาท
82 14 ตุลาคม 2563 การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 20 World Psychiatric Association :WPA ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 4000-8000 บาท
83 21 ตุลาคม 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
84 30 ตุลาคม 2563 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 120000
85 18 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 12,000 บาท
86 19 พฤศจิกายน 2563 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมไดมอนส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2500
87 25 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products : CFP) โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 12,000 บาท
88 14 ธันวาคม 2563 หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับบุคคลทั่วไป ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 5800-27000 บาท
89 26 ธันวาคม 2563 หลักสูตรการสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ห้อง ร. 102 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 5500 บาท
90 31 ธันวาคม 2563 โครงการพัมนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e Learning การพัมนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e Learning 0
91 31 ธันวาคม 2563 โครงการ รักเหนือรัก ในระดับศีล 5 ศูนย์ฝึกอบรมสร้างครูสอนศีล 5 สัมมาทิฏฐิ อำเภอนครชัยศรี -
92 14 มกราคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
93 12 มีนาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2000
94 15 พฤษภาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 800
95 10 สิงหาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
96 21 ตุลาคม 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสัญญาจ้าง และใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น คุณธรรญชนก ขนอม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500
97 18 พฤศจิกายน 2564 การอบรมและฝึกปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม โรงแรมหาดใหญ่รามา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2500