โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HDP#2017)

กำหนดการ “โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา”

(Head of Department Development Program : MU-HDP#2017)

ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน ชั้น 6 วิทยาลัยนานาชาติ

โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-HDP#2017) รุ่น 2017

หมายเหตุ: Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว และรหัสผ่าน (ตาม Email มหาวิทยาลัย)

HR CAPACITIES BUILDING