โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)

ระหว่างวันที่ 10 กันยายน - วันที่ 22 พศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล จังหวัดอยุธยา
เอกสารประกอบโครงการโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) รุ่น 17

หมายเหตุ: Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว และรหัสผ่าน (ตาม Email มหาวิทยาลัย)

HR CAPACITIES BUILDING