โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 16

Mahidol University Executives Development Program (MU-EDP#16)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-EDP) รุ่น 16

หมายเหตุ: Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว และรหัสผ่าน (ตาม Email มหาวิทยาลัย)

HR CAPACITIES BUILDING