โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP)

“โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19” (MU-SUP#19)
ระหว่างวันอังคารที่ 15 สิงหาคม - วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) รุ่น 19

หมายเหตุ: Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว และรหัสผ่าน (ตาม Email มหาวิทยาลัย)

HR CAPACITIES BUILDING