โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP)

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 20 (MU-SUP#20)

ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ - วันพุธ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-SUP) รุ่น 20

หมายเหตุ: Login เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว และรหัสผ่าน (ตาม Email มหาวิทยาลัย)

HR CAPACITIES BUILDING