คำชี้แจง
            แบบสำรวจนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
            แบบสำรวจนี้ จะใช้เวลาในการทำประมาณ 10 นาที โดยมีข้อคำถามแบ่งเป็น 4 ส่วน จำนวน 52 ข้อ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมโดยไม่ระบุเฉพาะเจาะจงและส่งผลกระทบทางลบใด ๆ ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จึงขอให้ผู้ตอบแบบสำรวจมีความมั่นใจในการให้ข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นตามที่เป็นจริง
            มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ผู้รับผิดชอบ : กองทรัพยากรบุคคล
สถานที่ทำงานและที่อยู่ : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02-849-6298 ,02-849-6239

*** เริ่มสำรวจวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ***