รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ประเภท/ตำแหน่ง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
ศาสตราจารย์
134
-
-
-
-
-
134
รองศาสตราจารย์
939
-
16
-
2
-
957
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,060
-
72
2
1
-
1,135
อาจารย์
1,331
2
236
2
41
4
1,616
นักวิจัย
102
-
-
-
-
-
102
รวม
3,566
2
324
4
44
4
3,944
- ร้อยละ -
90.42
0.05
8.22
0.1
1.12
0.1
100