รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 37,322 คน

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท
ประเภทพนักงาน จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 705 1.89
พนักงานมหาวิทยาลัย 13,367 35.82
พนักงานส่วนงาน 15,330 41.07
พนักงานเงินรายได้ 104 0.28
พนักงานวิทยาลัย 732 1.96
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 808 2.16
ลูกจ้างเงินรายได้ 6,153 16.49
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 123 0.33
รวม 37,322 100

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
3,935 33,387

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
ชาย หญิง
9,492 27,830