รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 37,322 คน

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท
ประเภทพนักงาน จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 661 1.77
พนักงานมหาวิทยาลัย 13,260 35.53
พนักงานส่วนงาน 15,708 42.09
พนักงานเงินรายได้ 66 0.18
พนักงานวิทยาลัย 727 1.95
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 713 1.91
ลูกจ้างเงินรายได้ 6,063 16.25
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 124 0.33
รวม 37,322 100

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
3,920 33,402

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
ชาย หญิง
9,364 27,958