รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 37,818 คน

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท
ประเภทพนักงาน จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 493 1.3
พนักงานมหาวิทยาลัย 13,377 35.37
พนักงานส่วนงาน 16,704 44.17
พนักงานวิทยาลัย 753 1.99
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 518 1.37
ลูกจ้างเงินรายได้ 5,847 15.46
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 126 0.33
รวม 37,818 100

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
3,990 33,828

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
ชาย หญิง
9,496 28,322