รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล 38,200 คน

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท
ประเภทพนักงาน จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ 453 1.19
พนักงานมหาวิทยาลัย 14,002 36.65
พนักงานส่วนงาน 16,744 43.83
พนักงานวิทยาลัย 763 2
ลูกจ้างเงินงบประมาณ 512 1.34
ลูกจ้างเงินรายได้ 5,601 14.66
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน 125 0.33
รวม 38,200 100

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
สายวิชาการ สายสนับสนุน
4,087 34,113

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
ชาย หญิง
9,667 28,533