รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ร้อยละบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ
ประเภท ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิจัย รวม
ข้าราชการ 21 140 134 56 - 351
พนักงานมหาวิทยาลัย 107 782 940 1,331 67 3,227
พนักงานส่วนงาน 2 6 13 35 35 91
พนักงานเงินรายได้ 3 4 2 17 - 26
พนักงานวิทยาลัย 2 22 46 153 - 223
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 2 - 3 - 5
ลูกจ้างเงินรายได้ - 1 - 10 - 11
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 11 - 11
รวม 135 957 1,135 1,616 102 3,945
– ร้อยละ – 3.42 24.26 28.77 40.96 2.59 100.00