รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ - 2 24 15 - - 178 219
พนักงานมหาวิทยาลัย - 51 940 - 6 14 9,327 10,338
พนักงานส่วนงาน - 1 69 - 1 6 16,617 16,694
พนักงานวิทยาลัย - - 15 - - - 517 532
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - - - - - - 511 511
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - - - - 5,641 5,641
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - - - - 120 120
รวม 0 54 1,048 15 7 20 32,911 34,055
– ร้อยละ – 0.01 0.16 3.08 0.04 0.02 0.06 96.64 100.00
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   3.36   ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด