รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ - 6 52 76 1 7 212 354
พนักงานมหาวิทยาลัย - 23 598 646 7 149 8,693 10,116
พนักงานส่วนงาน - 1 14 - - 1 15,189 15,205
พนักงานเงินรายได้ - 1 1 - - - 69 71
พนักงานวิทยาลัย - - 8 - - - 502 510
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - - - - - - 804 804
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - - - - 6,133 6,133
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - - - - 112 112
รวม 0 31 673 722 8 157 31,714 33,305
– ร้อยละ – 0.01 0.09 2.02 2.17 0.02 0.47 95.22 100.00
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   4.78   ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด