“โครงการอบรมเพื่อการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์) ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ    2562
เปิดรับสมัคร
18 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562
วันที่จัดงาน
18 กันยายน 2562
รายละเอียดโครงการ
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดจัด “โครงการอบรมเพื่อการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 และวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้อง 304-305 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025 และพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการตรวจวิเคราะห์รับรองเกษตรและอาหารปลอดภัยจากสารตกค้างและยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้  

คณะฯ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดผู้สนใจเข้าร่วม“โครงการอบรมเพื่อการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ ภายในวันที่ 26 กันยายน 2562


กำหนดการจัดอบรม

“ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025”

ประจำปีงบประมาณ 2562

ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 

วันที่

เวลา

กิจกรรม*

27 กันยายน 2562

8.30 – 9.00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.00 – 12.00

บรรยาย : ข้อกำหนดและการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

โดย ผศ. พญ. วิไลรัตน์ นุชประมูล

30 กันยายน 2562

8.30 – 9.00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.00 – 12.00

สื่อสารเอกสารคุณภาพในงาน ISO/IEC 17025 ของคณะเทคนิคการแพทย์

 

*หมายเหตุ       กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

                   รับประทานอาหารว่างระหว่างกิจกรรม

วิทยากร
สถานที่จัดงาน
ห้อง 304 -305 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2824
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน