Inhouse Training สัมมนาภายใน

 

 
# วันที่ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 1 มกราคม 2513 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting (อบรมในห้องเรียน) คุณพชร วิริยะ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),คุณพงศธร ทังสฤดี บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),คุณจิตรติชัย จอกกิ่ว บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ยังไม่เปิดลงทะเบียน
2 21 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย ด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ศ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ,ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย,ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม,คุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล,คุณสุทิศา นาคเรืองศรี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล,ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล,หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย,หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย,หัวหน้าหน่วยทุนเงินรายได้ ห้องประชุม 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา -
3 2 กันยายน 2563 (เฉพาะบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล -
4 3 กันยายน 2563 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม Webex Meeting (อบรมผ่านระบบออนไลน์) คุณพชร วิริยะ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),คุณพงศธร ทังสฤดี บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),คุณจิตรติชัย จอกกิ่ว บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน),กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - ยังไม่เปิดลงทะเบียน