Inhouse Training สัมมนาภายใน

 

 
# วันที่ หลักสูตร วิทยากร สถานที่ ค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน
1 21 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย ด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ศ.นพ.วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ,ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย,ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม,คุณพลอยพรรณ จิตรแจ้ง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล,คุณสุทิศา นาคเรืองศรี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล,ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร. นพ.กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยมหิดล,หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย,หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย,หัวหน้าหน่วยทุนเงินรายได้ ห้องประชุม 323 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา -
2 30 ตุลาคม 2562 กิจกรรม "การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ" ในโครงการ MUMT Happy Oraganization (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์) อาจารย์สมเกียรติ เกิดอนันต์ ห้อง 304 -305 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา -