กิจกรรม "การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ" ในโครงการ MUMT Happy Oraganization (เฉพาะบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์) ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ    2562
เปิดรับสมัคร
10 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2562
วันที่จัดงาน
30 ตุลาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

ตามที่คณะฯ ได้จัดโครงการ MUMT Happy Organization เพื่อดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจให้กับบุคลากรของคณะฯ โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาวะที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน              ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความผูกพันองค์กรและสามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพนั้น และเพื่อให้บุคลากรได้มีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพจิตใจที่ดี มีความผ่อนคลายทั้งกายและใจ เพิ่มเติมพลังชีวิตในท่ามกลางสภาพแวดล้อมและสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง  คณะฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ” ร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

                   ในการนี้ คณะฯ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ “การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ” บรรยายโดยอาจารย์สมเกียรติ  เกิดอนันต์ ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเพาะกายทีมชาติไทย ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

วิทยากร
อาจารย์สมเกียรติ เกิดอนันต์
สถานที่จัดงาน
ห้อง 304 -305 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
จัดโครงการโดย
คณะเทคนิคการแพทย์
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-441-4371 ต่อ 2824
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน