โครงการวันต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti - Corruption Day) ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ    2563
เปิดรับสมัคร
1 ธันวาคม 2562 - 4 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน
9 ธันวาคม 2562
รายละเอียดโครงการ

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ – ๙.๐๐ น.

ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.​ - ลงทะเบียน ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.  - ผู้บริหารและบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งขบวนจัดแถวและเตรียมความพร้อม

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น.​ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ กุศลสุข (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

​​ผู้บริหารกล่าวนโยบายการต่อต้านการทุจริตสากล (MU International Anti - Corruption Day)

- ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์  บัวจีบ (คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์)

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์)

- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูเกียรติ  ศิริวิชยกุล (รองคณบดีฝ่ายคลังและทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

* การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตสากล และถ่ายภาพหมู่ (จุดที่ ๑)

เวลา ๐๘.๑๕ น.​​เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล ออกจากลานพระพระราชานุสาวรีย์ฯ ไปคณะเวชศาสตร์เขตร้อน

 * การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตสากล และถ่ายภาพหมู่ (จุดที่ ๒) เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล ออกจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ไปคณะทันตแพทยศาสตร์

* การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตสากล และถ่ายภาพหมู่ (จุดที่ ๓)

เวลา ๐๙.๐๐ น.​เสร็จสิ้นกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ ณคณะทันตแพทยศาสตร์

*************************************

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ : จำนวน รวมอย่างน้อย คณะละ ๕๐ คน

*  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว สวมกระโปรงหรือกางเกง และรองเท้าที่สวมใส่สบายเดินได้อย่างสะดวก

*   แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร ๑๑๐๓  ภายในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

   (ขอความกรุณาคณะกรรมการประจำคณะเข้าร่วมโครงการ และภาควิชา/หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยภาควิชา/หน่วยงานละ ๒ คน)

วิทยากร
สถานที่จัดงาน
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
จัดโครงการโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-6409836 หรือ 1103
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน