โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ปีงบประมาณ 2564
เรื่อง “การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ”

ปีงบประมาณ    2564
เปิดรับสมัคร
1 มิถุนายน 2564 - 22 มิถุนายน 2564
วันที่จัดงาน
2 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดโครงการ

โครงการการฝึกอบรมระยะสั้น

เรื่อง “การพัฒนาและประเมินเครื่องมือวิจัยทางสุขภาพ”

จัดในวันศุกร์ที่ 2  กรกฏาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2564 

เวลา 08.30- 16.00 น.

ผ่านระบบ Online ด้วย Cisco WebeX

และ วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม พศ. 2564

เวลา 08.30- 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3303 อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กำหนดการ
สถานที่จัดงาน
ผ่านระบบ Online ด้วย Cisco WebeX และ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3303 อาคาร 3 ชั้น 3 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เอกสารแนบ
จัดโครงการโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ผศ.สุคนธา ศิริ 0891780701 , นางเปรมประภา นุตโรจน์ 0868872716 นส.อัญชนา เกิดปัญญา 0891100350
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)
ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน (3 วัน) 3,000 บาท ไม่รวมอาหารกลางวัน

หมดเวลาลงทะเบียน