โครงการการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น (Basic Analysis)” ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ    2565
เปิดรับสมัคร
12 มีนาคม 2565 - 8 พฤษภาคม 2565
วันที่จัดงาน
18 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

          วิธีการทางระบาดวิทยาและสถิติเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในการศึกษาและวิจัยทางด้านสุขภาพ การศึกษาหาความรู้ใหม่และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในแต่ละพื้นที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากลักษณะของโรคมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งการเกิดภาวะโลกร้อนก็ยังส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคต่าง ๆ ในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเรียนรู้ระบาดวิทยากับการควบคุมป้องกันโรคในประชากร / ธรรมชาติของการเกิดโรค / การบาดเจ็บ
  2. เพื่อศึกษาทางระบาดวิทยารูปแบบต่าง ๆ
  3. เพื่อเรียนรู้การใช้สถิติเบื้องต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายและการเปรียบเทียบความต่างระหว่างกลุ่ม
  4. เพื่อรู้จักการเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลทั่วไป และ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  จำนวน  30  คน

 

กระบวนการดำเนินการ

การอบรมจะเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะได้

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงร่างการวิจัย รูปแบบการวิจัย การเก็บข้อมูล วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

วัน เวลา และสถานที่     ระหว่างวันที่ 18 – 20  พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30- 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กำหนดการ
วิทยากร
คณาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
0891780701,0891100350,086872716
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
บุคลทั่วไป 5,000 บาท นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 4,500 บา

หมดเวลาลงทะเบียน