การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (MOOC for Academic Career Path)
รับสมัครเฉพาะ สำนักงานอธิการบดี,บัณฑิตวิทยาลัย,คณะทันตแพทยศาสตร์,คณะเทคนิคการแพทย์,คณะพยาบาลศาสตร์,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,คณะเภสัชศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์,คณะวิศวกรรมศาสตร์,คณะเวชศาสตร์เขตร้อน,คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,คณะสัตวแพทยศาสตร์,คณะสาธารณสุขศาสตร์,คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์,หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล,คณะศิลปศาสตร์,คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,วิทยาเขตกาญจนบุรี,คณะกายภาพบำบัด,โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์,โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ,สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย,สถาบันโภชนาการ,สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล,สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว,สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้,วิทยาลัยราชสุดา,วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา,วิทยาลัยนานาชาติ,วิทยาลัยดุริยางคศิลป์,วิทยาลัยการจัดการ,วิทยาลัยศาสนศึกษา เท่านั้น

เปิดรับสมัคร
30 พฤษภาคม 2565 - 26 มิถุนายน 2565
วันที่จัดงาน
28 มิถุนายน 2565
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการ
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
สถานที่จัดงาน
ระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings
จัดโครงการโดย
สำนักงานอธิการบดี กองทรัพยากรบุคคล
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
02-8496293, 02-8496388, 02-8496291
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน