โครงการ Journal Club ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (กลุ่มวิชาระบาดวิทยา) ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2566
เรื่อง One Health Infectious Disease Dynamics at the Human-Animal interface

ปีงบประมาณ    2566
เปิดรับสมัคร
21 ธันวาคม 2565 - 26 มกราคม 2566
วันที่จัดงาน
25 มกราคม 2566 - 25 มกราคม 2566
รายละเอียดโครงการ

ภาควิชาระบาดวิทยา มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการและเทคนิคการศึกษาวิจัยทางระบาดวิทยากับผู้เชี่ยวชาญ นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ เพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัดของระบบคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

จัดวันพุธที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

รูปแบบ Hybrid (Onsite/ Online)

Onsite: ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Online: Webex หมายเลข  571 529 588

https://mahidol.webex.com/webappng/sites/mahidol/dashboard/pmr/sukhontha.sir

กำหนดการ
วิทยากร
Associate Professor Dr. James Rudge Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases (CMMID) Department of Global HealthDevelopment Faculty of Public HealthPolicy London School of HygieneTropical Medicine
สถานที่จัดงาน
รูปแบบ Hybrid (Onsite/ Online) Onsite: ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคาร 4 ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Online: Webex หมายเลข 571 529 588 https://mahidol.webex.com/webappng/sites/mahidol/dashboard/pmr/sukhontha.sir
จัดโครงการโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาระบาดวิทยา
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
0891780701,0891100350,086872716
จำนวนผู้ลงทะเบียน
ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

หมดเวลาลงทะเบียน