วาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
ลำดับ
ส่วนงาน
ตำแหน่งบริหาร
ชื่อ - สกุล
สำนักงานอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดี รศ. ดร.ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศ. นพ. วชิร คชการ
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศ. ดร. นพ. ภัทรชัย กีรติสิน
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผศ. ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ รศ. ดร.ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ. ร้อยโท นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ ร.น.
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รศ. ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ผศ. ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. เรืออากาศโท ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รศ. ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ นาง มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
สำนักงานอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ นพ. สุรพร ลอยหา
สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ. ดร. จงดี โตอิ้ม
สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รศ. ดร.นสพ. กำลัง ชุมพลบัญชร
สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นาง ศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ รศ. นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นาง พรพิมล อดัมส์
สำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย นาย วนรักษ์ ชัยมาโย
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รศ. ดร. นพ. พงศกร ตันติลีปิกร
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นาย คณพศ เฟื่องฟุ้ง
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นาย พุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นาง กิรติ สอนคุ้ม
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง น.ส. อนุช จิระวันชัยกุล
สำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการกองคลัง น.ส. รุ่งอรุณ จงถาวรวิทยา
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นาง จริยา ปัญญา
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย ธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา น.ส. สาวิตรี สันติพิริยพร
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นาย เทวัญ คงพิพัฒน์กุล
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย น.ส. มณีรัตน์ จอมพุก
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองแผนงาน น.ส. ปวีณา ลาวัณย์ศิริ
สำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการกองแผนงาน น.ส. จิตเกษม ตันสกุล
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพ นาง หฤทัย เที่ยงธรรม
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ น.ส. วรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง น.ส. อุทัยวรรณ แจ่มศักดิ์
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสินทรัพย์ นาย ปัญญา ธำรงธีระกุล
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน นาง สุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์
สำนักงานอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา รศ. ลือชัย ศรีเงินยวง
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหิดลนครสวรรค์ นาย เชิดเกียรติ เติมเกษมศานต์
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร.ภกญ. รจพร วัชโรทยางกูร
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ รศ. ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
สำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลังและแผนงาน โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรรีรุกขชาติ นาง อ้อมเดือน ชาติวิทยา
สำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาธุรกิจ โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรรีรุกขชาติ น.ส. วรรณรัตน์ ทับแก้ว
สำนักงานอธิการบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย โครงการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรรีรุกขชาติ น.ส. สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
สำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ นาง วริยา ชินวรรโณ
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดี ผศ. ทพ. บัณฑิต จิรจริยาเวช
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ รศ. ดร. รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา รศ. ดร.ทพญ. ศิริรักษ์ นครชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. ทพ. ยสวิมล คูผาสุข
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ รศ. ทพญ. กัลยา ยันต์พิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ. ดร.ทพ. ชูชัย อนันต์มานะ
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพ และสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ผศ. ทพ. สมชาติ เราเจริญพร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ผศ. ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ฝ่ายการแพทย์และทันตแพทย์ ผศ. ดร.นพ.ทพ. ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ฝ่ายคุณภาพและความเสี่ยง ทพญ. ลลิดา องค์ชวลิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ตณะทันตแพทยศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ น.ส. กฤตติกา สายโส
คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ทพ. ปริย แก้วประดับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ฝ่ายโครงการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ทพญ. มณฑา เลาหศรีสกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ฝ่ายสนับสนุนบริการ ทพญ. พันธิภา ลาภปริสุทธิ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ รศ. ดร.ทพ. สมชาย อุรพีพล
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ รศ. ดร.ทพญ. กัลยา ศุพุทธมงคล
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา ผศ. ดร.ทพญ. นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดร. สิรดา ศรีหิรัญ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา รศ. ดร.ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ผศ. ทพญ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ. ดร. ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ. ดร.ทพญ. กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก รศ. ดร.ทพญ. จินตนา ลภิรัตนกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก ผศ. ดร.พญ. พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ศ. ดร.ทพ. นพคุณ วงษ์สวรรค์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก รศ. ดร. ศิริมา สงวนสิน
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน รศ. ดร.ทพญ. เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก รศ. ทพญ. ประภาศรี ริรัตนพงษ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก ทพญ. วีริษฏา ยิ้มเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ผศ. ดร.ทพ. พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ทพญ. รชตวรรณ ลีลารังสรรค์
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว รศ. ดร.ทพ. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ผศ. ทพญ. สุนี พงศ์โรจน์เผ่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ผศ. ดร.ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน รศ. ดร.ทพ. สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ รศ. ดร.ทพญ. จีรภัทร จันทรัตน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ผศ. ดร.ทพ. พงศ์ พงศ์พฤกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รศ. ดร.ทพญ. จิรา กิติทรัพย์กาญจนา
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รศ. ดร.ทพญ. ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รศ. ดร.ทพญ. โสภี ภูมิสวัสดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. ทพ. ยุทธศักดิ์ เกรียงเชิดศักดิ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผศ. ทพญ. ปัทมวรรณ มโนสุทธิ
คณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ศ. ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ. ดร. โชติรส พลับพลึง
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ. ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ. ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ. ดร. วราภรณ์ จันทร์อ่อน
คณะเทคนิคการแพทย์ รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผศ. ดร. วิลาสินี สุวรรณจ่าง
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก รศ. ดร. ดลินา ตันหยง
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ผศ. ดร. นภาพงษ์ พงษ์นภางค์
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค รศ. ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ผศ. ดร. รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน ผศ. ดร. ลิขิต ปรียานนท์
คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร ดร. ธารารัตน์ ขาวเขียว
คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ. ดร. ยาใจ สิทธิมงคล
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ. ดร. ทัศนี ประสบกิตติคุณ
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รศ. ดร. สมสิริ รุ่งอมรรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ฉันทิกา จันทร์เปีย
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ ผศ. ดร. อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. ศิรดา เกษรศรี
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ. ดร. รัตนาภรณ์ คงคา
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ. ดร. นพพร ว่องสิริมาศ
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. วีรยา จึงสมเจตไพศาล
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ รศ. ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและันธกิจเพื่อสังคม ผศ. ดร. จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคม ดร. เกศศิริ วงษ์คงคำ
คณะพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ. ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ รศ. ดร. อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ รศ. ดร. อาภาวรรณ หนูคง
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน รศ. ดร. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ รศ. ดร. เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ผศ. ดร. เวหา เกษมสุข
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ผศ. ดร. เสาวรส มีกุศล
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ. ดร. เอมพร รตินธร
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ. ดร. ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ รศ. ดร. วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ผศ. ดร. วารุณี พลิกบัว
คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ รศ. ดร. พวงเพชร เกษรสมุทร
คณะพยาบาลศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ รศ. ดร. วารีรัตน์ ถาน้อย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. รณชัย คงสกนธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นาวาอากาศโทหญิง พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ. นาวาอากาศเอก นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. ร้อยเอก นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. นพ. ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พญ. ศนิ มลกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดร.นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี น.ส. นรา เปาอินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รักษาการแทนรองคณบดี ศ.คลินิก นพ. อาทิตย์ อังกานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. สุกิจ แย้มวงษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. พญ. วรินี เล็กประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. กำธร มาลาธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นพ. สยาม ค้าเจริญ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ผศ. นพ. ณัฐพร แสงเพชร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รศ. พญ. วัลภา อานันทศุภกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผศ. นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผศ. ดร.นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นพ. สิทธาคม ผู้สันติ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม รศ. ดร. สุภาพ อารีเอื้อ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ รศ. ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายกายภาพและพัสดุ รศ. ดร. แสงทอง ธีระทองคำ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ. ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ผศ. ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร นาง พิชญา ทองโพธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. จำปี เกรนเจอร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผศ. ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ผศ. ดร. ศิราณี เก็จกรแก้ว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินท์ ผศ. พญ. สุธิดา สัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผศ. นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนรามาธิบดี ผศ. ดร. เบญจพร จึงเกรียงไกร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ดร. เพ็ญนภา อุ่นสนิท
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. สุมลชาติ ดวงบุบผา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรยีนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนรามาธิบดี ผศ. ดร. ทิพวัลย์ ดารามาศ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนรามาธิบดี ดร. จิราพร ไลนิงเกอร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนการพยาบาลรามาธิบดี ผศ. ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ผศ. จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าสาขาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมาดา-ทารกและการผดุงครรภ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ. พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ. นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รศ. นพ. วิชัย ประสาทฤทธา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา ผศ. นพ. กิติกุล ลีละวงศ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. นพ. มงคล คุณากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา นพ. วีรวุฒิ สุนทรนิยมกิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ. นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ. นาวาโท ดร.นพ. สรยุทธ ชำนาญเวช
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ศ. นพ. วินัย วนานุกูล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ผศ. นพ. สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รศ. นพ. พงศธร ฉันท์พลากร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ผศ. นพ. อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ. พญ. สุวรรณี พุทธิศรี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ. พญ. ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผศ. นพ. พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผศ. พญ. นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ผศ. ดร.นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รศ. ดร.นพ. ไชยพร ยุกเซ็น
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ. นพ. อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ผศ. นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ผศ. พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ผศ. นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศ. พญ. จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ดร. นิตยา เกษมโกสินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ผศ. ดร. รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศ. นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศ. พญ. นงนุช สิระชัยนันท์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ผศ. พญ. วรินี เล็กประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ศ. ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองหัวหนาภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ผศ. ดร.ภญ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดี (คนที่ 1) และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดี (คนที่ 2) ศ. นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดี (คนที่ 3) รศ. พญ. พิมล วงศ์ศิริเดช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ศ. นพ. ธวัชชัย อัครวิพุธ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ. พญ. อุบลรัตน์ สันตวัตร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผศ. นพ. อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศ. พญ. ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ศ. นพ. สุโรจน์ ศุภเวคิน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ นพ. เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ รศ. ดร. รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ. ดร. นพ. ประเสริฐ เอื้อวรากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ. พญ. ธนัญญา บุณยศิรินันท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รศ. นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รศ. ดร. นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ศ.คลินิก นพ. อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ. นพ. ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ. นพ. รัฐพล ตวงทอง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ ศ. นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผศ. นพ. ธารา วงศ์วิริยางกูร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผศ. นพ. มนศักดิ์ ชูโชติรส
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. ดร. นพ. ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช นพ. ลือชา บุญทวีกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ. นพ. ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผศ. นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผศ. นพ. ต่อพล วัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ.คลินิก นพ. ชาญ ศรีรัตนสถาวร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ. นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศ. นพ. สมชาย ลีลากุศลวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ผศ. นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นพ. สมชาย ดุษฎีเวทกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นพ. มาโนช รัตนสมปัตติกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รศ. นพ. เลิศพงศ์ สมจริต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พญ. มนัสวี จรดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ผศ. นพ. กำธร ตันติวิทยาทันต์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นาง ธษา ศิระวัฒนชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นาง ธัญญรัตน์ สลักคำ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พญ. ศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นพ. ตะวัน อินทิยนราวุธ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก นพ. ณพล สินธุวนิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร รศ. พญ. กุลภา ศรีสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ดร. ศศิธร สุขถมยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ. พญ. รสริน รัตนเลขา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ดร. นพ. ณปกรณ์ แสงฉาย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศ. พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ. พญ. วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา รศ. เรือเอก พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รศ. พญ. สุดสบาย จุลกทัพพะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ผศ. พญ. สิรินัดดา ปัญญาภาส
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา รศ. ดร. นพ. พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร. นพ. ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รศ. ดร. พญ. วรพรรณ ศิริวัฒนอักษร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ผศ. ดร. นพ. ภัทรบุตร มาศรัตน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา ศ. พญ. วรัญญา บุญชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาตจวิทยา ศ. นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ รศ. ดร. นพ. วิชัย วงศ์ชนะภัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ ดร. นพ. พีรยุทธ เฟื่องฟุ้ง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา รศ. ดร. พญ. อัญชลี ตั้งตรงจิตร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ศ. ดร. สิริจิต วงศ์กำชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา รศ. พญ. อนัญญา พงษ์ไพบูลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา นพ. คมกริช จ่างแก้ว
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก รศ. พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ผศ. นพ. คณิต ริสุขุมาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดร. พญ. อุไรวรรณ พานิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. พญ. สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ศ.คลินิก พญ. อัญชลี ชูโรจน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รศ. พญ. วุฒิศิริ วีรสาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ผศ. พญ. ศันสนีย์ เสนะวงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ดร. นพ. พรนพ นัยเนตร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ผศ. นพ. สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ. พญ. อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา รศ. พญ. อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด รศ. เรือเอก พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด รศ. พญ. ศศิจิต เวชแพศย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม รศ. นพ. วินัย รัตนสุวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผศ. นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รศ. พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ. นพ. เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ. นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ รศ. ดร. นพ. วิทูร ชินสว่างวัฒนกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ศ. นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ศ. นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา รศ. ดร. นพ. สรชัย ศรีสุมะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ผศ. ดร. นพ. สมพล เทพชุม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รศ. นพ. สุรศักดิ์ อังสุวัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศ. พญ. มณี รัตนไชยานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ศ.คลินิก นพ. ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รศ. นพ. ภาวิน เกษกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ศ. พญ. กิติรัตน์ อังกานนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ รศ. นพ. ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ศ. ดร. นพ. เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รศ. พญ. ทิพา ชาคร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผศ. พญ. ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รศ. ดร. นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผศ. เอื้อมพร สุวรรณไตรย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ดร. โสภิตา สุวุฒโฑ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ผศ. ดร. พุฒินันท์ แพทย์พิทักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าสถานส่งเสริมการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รศ. นพ. ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รองหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ศ. นพ. รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
คณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ภก. มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ภกญ. อุษา ฉายเกล็ดแก้ว
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ. ดร.ภก. ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ. ดร.ภกญ. อัญชลี จินตพัฒนากิจ
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ. ดร.ภก. บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ภก. ปรีชา มนทกานติกุล
คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ. ดร.ภกญ. ดวงดาว ฉันทศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รศ. ดร.ภกญ. จิระพรรณ จิตติคุณ
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม รศ. ดร.ภก. ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี รศ. ดร.ภก. กิตติศักดิ์ ศรีภา
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร.ภก. จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ผศ. ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน
คณะเภสัชศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ดร.ภกญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดร.ภกญ. วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวินิจฉัย รศ. ดร.ภกญ. วีณา สาธิตปัตติพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา ผศ. ดร.ภกญ. วรวรรณ กิจผาติ
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอาหารเคมี ผศ. ดร.ภกญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน์
คณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชอุตสาหรรม รศ. ดร.ภก. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร
คณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ. ดร. พลังพล คงเสรี
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดี รศ. ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา รศ. ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ศ. ดร. ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์ นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล
คณะวิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ดร. มีโชค ชูดวง
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ. ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ผศ. ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร. สมคิด อมรสมานกุล
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ผศ. ดร. ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร. วศิน ผดุงเวช
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ดร. ทินกร เตียนสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเคมี รศ. ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ. ชุติมา เจียรพินิจนันท์
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเคมี ผศ. ดร. กาญจนา อุไรสินธว์
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผศ. ดร. ผดุงศรี ดับส์
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ดร. รดีกร อัครวงศาพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รศ. ดร. ธเนศ กังสมัครศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี รศ. ดร. ดนยา ปโกฏิประภา
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา รศ. ดร. ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิชีววิทยา นาย สมพงษ์ นาคพินิจ
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ ผศ. ดร. อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ รศ. ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ดร. วิทูร ชื่นวชิรศิริ
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผศ. ดร. อัศวิน สินทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดร. ดาราวรรณ ปิ่นทอง
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา รศ. ดร. นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา รศ. ดร. วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ. ดร. เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ดร. นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล
คณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ดร. ระพี บุญเปลื้อง
คณะวิทยาศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา ผศ. ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล
คณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ. ดร. อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารละประกันคุณภาพ ผศ. ปณิชา นิติสกุลวุฒิ
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา น.ส. อัญชลี ภู่ผะกา
คณะศิลปศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม น.ส. วรรณพร พงษ์เพ็ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย Prof. Dr. Peter Fereed Haddawy
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ นาง ผกาพร เพ็งศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร นาง อมรรัตน์ ฉายรัตน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ ผศ. ดร. สุกัญญา พงษ์สุภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ก่อพร พันธุ์ยิ้ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. พรชัย ชันยากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. พรทิพย์ แก่งอินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองคณบดีคณคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร. ธนภัทร์ วานิชานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร. นริศ หนูหอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผศ. ดร. วนิดา คูอมรพัฒนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผศ. ดร. สาคร ราชหาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดร. สุพรรณ ทิพย์ทิพากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รศ. ดร. อิทธิพงษ์ ลีวงค์วัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดร. เอกชัย วารินศิริรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นาย กัญจน์ คณาธารทิพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. ณวัชร สุรินทร์กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. วศพร เตชะพีรพานิช
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณบดีคณะเวชสาสตร์เขตร้อน รศ. นพ. วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. นพ. อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. นพ. ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศ.(วิจัย) ดร. เจตสุมน ประจำศรี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศ. ดร. เกศินี โชติวานิช
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร. ไกรชาติ ตันตระการอาภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. ดร.พญ. วิรงค์รอง เจียรกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. นพ. วัชรพงศ์ ปิยะภาณี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. พญ. วีรวรรณ หัตถสิงห์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ดร.นพ. สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. พญ. ชญาสินธุ์ แม้นสงวน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ รศ. ดร. พัชรา ศรีวิชัย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ รศ. ดร. จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ ลิมป์กิตติกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน ผศ. พญ. วีรวรรณ หัตถสิงห์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี รศ. ดร. พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี รศ. ดร.นพ. ภัสเนศวร์ สุขโพธิ์เพชร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาปรจิตหนอนพยาธิ รศ. ดร. พารณ ดีคำย้อย
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ รศ. ดร.นพ. ดร วัฒนกุลพานิชย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ รศ. ดร. อุรุษา แทนขำ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาพยาธิโปรโตซัว รศ. ดร. องอาจ มหิทธิกร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน ศ. ดร.พญ. พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน รศ. ดร.นสพ. สุเมธ อำภาวงษ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร รศ. ดร. กรุณี ขวัญบุญจัน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาโภชนศาสตร์์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร รศ. ดร. พัฒนียา ปรางทิพย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.นสพ. พงศ์ราม รามสูต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม ดร. ธรรมณิษฐ์พล เด่นเพชรกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน รศ. ดร.พญ. สารนาถ ล้อพูลศรี นิยม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน ผศ. ดร. งามพล สุนทรวรสิริ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ศ. พญ. พรรณี ปิติสุทธิธรรม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน รศ. ดร.พญ. จิตติมา ฐิตวัฒน์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน ผศ. พญ. ฉัตรพร กิตติตระกูล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน หัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน ศ. ดร. มัลลิกา อิ่มวงศ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองหัวหน้าภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน รศ. ดร. อุษา บุญยืน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รศ. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผศ. ดร. ประทีป ฉัตรสุภางค์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบ รศ. ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ รศ. ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รศ. ดร. ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ นาย อรรถพล กาญจนพงษ์พร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ รศ. ดร. กฤษณ์ รักชาติเจริญ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ผศ. ดร. ศุภกร ปุญญฤทธิ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ผศ. ดร. สมทบ ฐิตะฐาน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ ผศ. ดร. เสาวลี แก้วช่วย
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รศ. ปกรณ์ สิงห์สุริยา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ รศ. ดร. วุฒินันท์ กันทะเตียน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ ผศ. ดร. บุญวดี มนตรีกุล ณ อยุธยา
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ผศ. ดร. ดรุณี ภู่ขาว
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ผศ. ดร. ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ Assoc.Prof. Dr. SEUNGCHUN PAEK
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ รศ. ดร.สพญ. วลาสินี ศักดิ์คำดวง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. ดร.นสพ. ปริญ สุวรรณประภา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายศึกษา ดร.นสพ. กฤษณรงค์ วงศ์บ้านดู่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และพัฒนาคุณภาพ ดร.นสพ. กฤษฎา ใจชื้น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.สพญ. ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร รศ. ดร.สพญ. สุกัญญา มณีอินทร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ลำดับที่ 1 ดร.สพญ. ปณิธิ สุโข
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ลำดับที่ 2 นสพ. วชิร ตระกูลชัยศรี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ผศ. ดร.สพญ. นลิน อารียา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข ดร.สพญ. พจนา วรรธนะนิตย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ผศ. ดร.สพญ. ทวีวัลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองหัวหน้าศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ รศ. ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รศ. ดร. สราวุธ เทพานนท์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดี ผศ. ดร. พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ. ดร. ดวงรัตน์ อินทร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ. เรือโทหญิง ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ผศ. ดร. ไชยนันต์ แท่งทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ. ดร. วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร ศ. ดร. ลีรา กิตติกูล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข รศ. ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา รศ. ดร. เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล รศ. ดร. โสภา ชินเวชกิจวานิชย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ ศ. ดร. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ศ. ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รศ. ดร. อุษา เล็กอุทัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา รศ. ดร. พัชราณี ภวัตกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา ผศ. ดร. สุคนธา ศิริ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ รศ. ดร. มณฑา เก่งการพานิช
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้่อม ผศ. ดร. ธนาศรี สีหะบุตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร. สุภาวดี ผลประเสริฐ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว รศ. ดร. พิทยา จารุพูนผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว ผศ. ดร. กรวรรณ ยอดไม้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภหาควิชาอนามัยชุมชน ผศ. ดร. อังสนา บุญธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน ผศ. ดร. อุมาวดี เหลาทอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ศ. ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ รศ. ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ผศ. ดร. อัจฉราพร ขำโสภา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ รศ. ดร. จำลอง อรุณเลิศอารีย์
คณะกายภาพบำบัด คณบดีคณะกายภาพบำบัด รศ. ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง รศ. ดร.กภ. วรรธนะ ชลายนเดชะ
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ผศ. ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล ผศ. ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์
คณะกายภาพบำบัด รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.กภ. เวทสินี แก้วขันตี
บัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร. สมชัย ตระการรุ่ง
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ธนดล ปริตรานันท์
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ. ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
บัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย Dr. Aung Win Tun
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รศ. ดร. นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ. ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร. วัชรี เกษพิชัยณรงค์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย ผศ. ดร. ภิรมย์ เชนประโคน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รศ. ดร.นพ. ภูดิท เตชาติวัฒน์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและกิจการพิเศษ ศ. นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบาย ผศ. ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. สุภาภรณ์ สงค์ประชา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. อารี จำปากลาย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. สุดารัตน์ มุสิกะวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. จรัมพร โห้ลำยอง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผศ. ดร. มาลี สันภูวรรณ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. สุชาดา ทวีสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม รศ. ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รศ. ดร. มรกต ไมยเออร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผศ. ดร. ณรงค์ อาจสมิติ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รศ. ดร. ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผศ. ดร. เรณู เหมือนจันทร์เชย
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย รศ. ดร. วัชรพล วิบูลยศริน
สถาบันโภชนาการ ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ รศ. ดร. ชลัท ศานติวรางคณา
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ผศ. ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ รศ. ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห์
สถาบันโภชนาการ รองผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ผศ. ดร. ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ศ. ดร.นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รศ. อภินันท์ อุดมกิจ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นพ. ฉัตรชัย อิ่มอารมย์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ. ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ผศ. พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ดร. นุชนาฎ รักษี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา ผศ. ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รศ. ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผศ. ดร. ปานนท์ ลาชโรจน์
วิทยาลัยการจัดการ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ รศ. ดร. วิชิตา รักธรรม
วิทยาลัยการจัดการ รองคณบดีงานวิจัย รศ. สุขสรรค์ กันตะบุตร
วิทยาลัยการจัดการ รองคณบดีงานบริการวิชาการ รศ. ดร. พลิศา รุ่งเรือง
วิทยาลัยการจัดการ รองคณบดีงานบริหาร รศ. ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม
วิทยาลัยการจัดการ รองคณบดีงานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ ผศ. ดร. บุริม โอทกานนท์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิชาการและวิจัย นาย ดริน พันธุมโกมล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ. ดร. JOSEPH L. BOWMAN
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาชีพ นาย นพดล ถิรธราดล
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี MR.RICKI ANTON RALPHS
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์ นาย สุหัตถ์ สังชญา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง น.ส. พรพรรณ มงคลคำนวณเขตต์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล นาย ปรีชา ปลื้มจิตต์
วิทยาลัยนานาชาติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ศ. พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ. ดร. ชัชวาล ปานรักษา
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ รศ. ดร. ชาญชัย ผลถานุกิติถาวร
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพยากรบุคคล รศ. ดร. ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Asst.Prof. Dr. ALEXANDER CHABOT NANNI
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการบริการวิชาการ รศ. ดร. ชนิดา หันสวาสดิ์
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ. ดร. ชมพูนุท ผ่องจิตร์
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ ผศ. ดร. ภัสริณ รอดโพธิ์ทอง วงศ์กำแหง
วิทยาลัยนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ. ดร. ชยานันต์ หงษ์ฟ้า
วิทยาลัยราชสุดา รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ผศ. เรืออากาศโท ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
วิทยาลัยราชสุดา คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย์
วิทยาลัยราชสุดา รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
วิทยาลัยราชสุดา รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ดร. สุนันทา ขลิบทอง
วิทยาลัยราชสุดา รองคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ผศ. ดร. นัทธี เชียงชะนา
วิทยาลัยราชสุดา หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
วิทยาลัยราชสุดา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา ผศ. ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รศ. นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ. มนต์ชัย โชติดาว
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ ผศ. ดร. อารมย์ ตรีราช
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา ผศ. ดร. เมตตา ปิ่นทอง
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา รศ. ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณดีฝ่ายวิจัย วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รศ. ดร. วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา ผศ. นพ. กรกฎ พานิช
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร ดร. ชลชัย อานามนารถ
วิทยาลัยศาสนศึกษา คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล
วิทยาลัยศาสนศึกษา รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา น.ส. ไพเราะ มากเจริญ
วิทยาลัยศาสนศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ Asst.Prof. Dr. Milos Hubina
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผุู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ. ดร. นพพล เผ่าสวัสดิ์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและพันธกิจพิเศษ ดร. อภิภู สิทธิภูมิมงคล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ ผศ. ดร. ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ. ดร. ประพัฒน์ สุริยผล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพห้องสมุด นาง อังคณา อินทรพาณิชย์
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา รศ. ดร. สิริพงษ์ ฐิตะมาดี
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นาง วิภาณี ชินชำนาญ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ นาย สุรชัย จันทร์ทิพย์
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพสัตว์ทดลอง นาง พนิดา บุตรรัตน์
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ นาย ปัญญา ฉริยะพงศ์พันธุ์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล รศ. นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ