รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,494
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
626 (1.67%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,398 (35.73%)
พนักงานส่วนงาน
15,861 (42.3%)
พนักงานเงินรายได้
83 (0.22%)
พนักงานวิทยาลัย
724 (1.93%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
715 (1.91%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,963 (15.9%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
124 (0.33%)
รวม
37,494 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 5.6 %
(2,100 คน)
 28.42 %
(10,657 คน)
 60.88 %
(22,828 คน)
 5.09 %
(1,909 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.