รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,350
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
704 (1.88%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,521 (36.2%)
พนักงานส่วนงาน
15,257 (40.85%)
พนักงานเงินรายได้
102 (0.27%)
พนักงานวิทยาลัย
732 (1.96%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
809 (2.17%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,103 (16.34%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
122 (0.33%)
รวม
37,350 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 6.98 %
(2,608 คน)
 28.78 %
(10,750 คน)
 61.42 %
(22,940 คน)
 2.82 %
(1,052 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.