รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


36,530
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
782 (2.14%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,176 (36.07%)
พนักงานส่วนงาน
14,280 (39.09%)
พนักงานเงินรายได้
126 (0.34%)
พนักงานวิทยาลัย
815 (2.23%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
997 (2.73%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,237 (17.07%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
117 (0.32%)
รวม
36,530 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

3,207 คน (8.78 %)

10,902 คน (29.84 %)

21,916 คน (59.99 %)

505 คน (1.38 %)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.