รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,119
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
702 (1.84%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,647 (35.8%)
พนักงานส่วนงาน
15,811 (41.48%)
พนักงานเงินรายได้
85 (0.22%)
พนักงานวิทยาลัย
729 (1.91%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
810 (2.12%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,212 (16.3%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
123 (0.32%)
รวม
38,119 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 6.78 %
(2,585 คน)
 28.16 %
(10,734 คน)
 60.36 %
(23,007 คน)
 4.7 %
(1,793 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.