รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,438
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
703 (1.88%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,506 (36.08%)
พนักงานส่วนงาน
15,419 (41.19%)
พนักงานเงินรายได้
98 (0.26%)
พนักงานวิทยาลัย
730 (1.95%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
811 (2.17%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,048 (16.15%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
123 (0.33%)
รวม
37,438 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 6.95 %
(2,601 คน)
 28.7 %
(10,744 คน)
 61.29 %
(22,944 คน)
 3.07 %
(1,149 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.