รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,096
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
456 (1.2%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,746 (36.08%)
พนักงานส่วนงาน
16,844 (44.21%)
พนักงานวิทยาลัย
763 (2%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
515 (1.35%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,648 (14.83%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
124 (0.33%)
รวม
38,096 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 2.75 %
(1,046 คน)
 27.35 %
(10,420 คน)
 58.77 %
(22,388 คน)
 11.14 %
(4,242 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.