รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


36,334
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
838 (2.31%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
12,948 (35.64%)
พนักงานส่วนงาน
14,058 (38.69%)
พนักงานเงินรายได้
116 (0.32%)
พนักงานวิทยาลัย
826 (2.27%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,005 (2.77%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,425 (17.68%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
118 (0.32%)
รวม
36,334 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

3207 คน (8.83 %)

10898 คน (29.99 %)

21736 คน (59.82 %)

493 คน (1.36 %)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.