รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,605
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
752 (2%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,485 (35.86%)
พนักงานส่วนงาน
15,016 (39.93%)
พนักงานเงินรายได้
131 (0.35%)
พนักงานวิทยาลัย
793 (2.11%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
924 (2.46%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,323 (16.81%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
117 (0.31%)
รวม
37,605 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

3,181 คน (8.46 %)

10,860 คน (28.88 %)

22,704 คน (60.37 %)

860 คน (2.29 %)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.