รายงานสารสนเทศบุคคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


35,973
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้าราชการ
877 (2.44%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,179 (36.64%)
พนักงานส่วนงาน
12,871 (35.78%)
พนักงานเงินรายได้
110 (0.31%)
พนักงานวิทยาลัย
847 (2.35%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
1,161 (3.23%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,816 (18.95%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
112 (0.31%)
รวม
35,973 (100%)

อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน

จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.