รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,123
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
621 (1.63%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,646 (35.79%)
พนักงานส่วนงาน
16,326 (42.82%)
พนักงานวิทยาลัย
724 (1.9%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
714 (1.87%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,970 (15.66%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
122 (0.32%)
รวม
38,123 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 5.48 %
(2,089 คน)
 27.84 %
(10,614 คน)
 59.75 %
(22,777 คน)
 6.93 %
(2,643 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.