รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,344
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
452 (1.18%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
14,103 (36.78%)
พนักงานส่วนงาน
16,771 (43.74%)
พนักงานวิทยาลัย
764 (1.99%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
511 (1.33%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,619 (14.65%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
124 (0.32%)
รวม
38,344 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 2.73 %
(1,048 คน)
 27.12 %
(10,398 คน)
 58.59 %
(22,465 คน)
 11.56 %
(4,433 คน)