รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,344
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
705 (1.89%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,413 (35.92%)
พนักงานส่วนงาน
15,309 (40.99%)
พนักงานเงินรายได้
107 (0.29%)
พนักงานวิทยาลัย
733 (1.96%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
809 (2.17%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,145 (16.46%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
123 (0.33%)
รวม
37,344 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 7 %
(2,615 คน)
 28.8 %
(10,756 คน)
 61.4 %
(22,928 คน)
 2.8 %
(1,045 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.