รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,629
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
536 (1.39%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,887 (35.95%)
พนักงานส่วนงาน
16,725 (43.3%)
พนักงานวิทยาลัย
765 (1.98%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
607 (1.57%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,983 (15.49%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
126 (0.33%)
รวม
38,629 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 4.07 %
(1,572 คน)
 27.14 %
(10,485 คน)
 58.48 %
(22,591 คน)
 10.31 %
(3,981 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.