รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภท/ตำแหน่ง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
ศาสตราจารย์
135
-
1
-
-
-
136
รองศาสตราจารย์
972
-
15
-
2
-
989
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,108
-
72
2
1
-
1,183
อาจารย์
1,246
1
211
3
33
4
1,498
นักวิจัย
113
-
-
-
-
-
113
รวม
3,574
1
299
5
36
4
3,919
- ร้อยละ -
91.2
0.03
7.63
0.13
0.92
0.1
100
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.