รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภท/ตำแหน่ง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
ศาสตราจารย์
134
-
-
-
-
-
134
รองศาสตราจารย์
913
-
17
-
2
-
932
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,065
-
72
2
1
-
1,140
อาจารย์
1,340
2
238
2
41
4
1,627
นักวิจัย
101
-
-
-
-
-
101
รวม
3,553
2
327
4
44
4
3,934
- ร้อยละ -
90.32
0.05
8.31
0.1
1.12
0.1
100
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.