รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,200
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภท/ตำแหน่ง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
ศาสตราจารย์วิจัย
1
-
-
-
-
-
1
ศาสตราจารย์ 11
24
-
1
-
-
-
25
ศาสตราจารย์
141
-
1
-
-
-
142
รองศาสตราจารย์
1,101
-
12
-
-
-
1,113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,256
-
67
4
1
-
1,328
อาจารย์
1,130
1
159
-
30
3
1,323
นักวิจัย ระดับ 1
123
-
1
-
-
-
124
นักวิจัย ระดับ 2
23
-
-
-
-
-
23
นักวิจัย ระดับ 3
8
-
-
-
-
-
8
รวม
3,807
1
241
4
31
3
4,087
- ร้อยละ -
93.15
0.02
5.9
0.1
0.76
0.07
100