รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,818
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

สายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษา

ประเภท/ตำแหน่ง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
ศาสตราจารย์
122
-
1
-
-
-
123
รองศาสตราจารย์
1,030
-
12
-
-
-
1,042
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,284
-
70
4
1
-
1,359
อาจารย์
1,110
1
162
-
26
3
1,302
นักวิจัย
-
-
-
-
-
-
0
รวม
3,546
1
245
4
27
3
3,826
- ร้อยละ -
92.68
0.03
6.4
0.1
0.71
0.08
100
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.