รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,200
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประเภท ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิจัย รวม
ข้าราชการ 21 102 80 33 - 236
พนักงานมหาวิทยาลัย 144 962 1,175 1,088 88 3,457
พนักงานส่วนงาน 1 10 19 52 67 149
พนักงานวิทยาลัย 2 38 54 136 - 230
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 1 - 3 - 4
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - 7 - 7
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 4 - 4
รวม 168 1,113 1,328 1,323 155 4,087
– ร้อยละ – 4.11 27.23 32.49 32.37 3.79 100.00