รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,818
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประเภท ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิจัย รวม
ข้าราชการ 23 106 86 35 - 250
พนักงานมหาวิทยาลัย 122 893 1,194 1,059 82 3,350
พนักงานส่วนงาน 1 8 25 57 57 148
พนักงานวิทยาลัย 2 34 54 137 - 227
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 1 - 3 - 4
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - 7 - 7
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 4 - 4
รวม 148 1,042 1,359 1,302 139 3,990
– ร้อยละ – 3.71 26.12 34.06 32.63 3.48 100.00
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.