รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประเภท ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิจัย รวม
ข้าราชการ 22 133 120 49 - 324
พนักงานมหาวิทยาลัย 107 820 999 1,234 71 3,231
พนักงานส่วนงาน 3 4 16 36 42 101
พนักงานเงินรายได้ 3 2 2 11 - 18
พนักงานวิทยาลัย 2 27 46 146 - 221
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 2 - 4 - 6
ลูกจ้างเงินรายได้ - 1 - 12 - 13
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 6 - 6
รวม 137 989 1,183 1,498 113 3,920
– ร้อยละ – 3.49 25.23 30.18 38.21 2.88 100.00
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.