รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งวิชาการ

ประเภท ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ นักวิจัย รวม
ข้าราชการ 21 138 135 57 - 351
พนักงานมหาวิทยาลัย 107 760 944 1,337 66 3,214
พนักงานส่วนงาน 2 6 14 38 35 95
พนักงานเงินรายได้ 3 4 2 14 - 23
พนักงานวิทยาลัย 2 21 45 156 - 224
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - 2 - 4 - 6
ลูกจ้างเงินรายได้ - 1 - 10 - 11
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - 11 - 11
รวม 135 932 1,140 1,627 101 3,935
– ร้อยละ – 3.43 23.68 28.97 41.35 2.57 100.00
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.