รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,818
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ - 5 25 19 - - 194 243
พนักงานมหาวิทยาลัย - 48 916 - 5 14 9,044 10,027
พนักงานส่วนงาน - 1 63 - - 5 16,487 16,556
พนักงานวิทยาลัย - - 15 - - - 511 526
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - - - - - - 514 514
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - - - - 5,840 5,840
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - - - - 122 122
รวม 0 54 1,019 19 5 19 32,712 33,828
– ร้อยละ – 0.01 0.16 3.01 0.06 0.01 0.06 96.7 100.00
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   3.3   ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.