รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ - 6 52 76 1 7 212 354
พนักงานมหาวิทยาลัย - 23 585 649 7 149 8,669 10,082
พนักงานส่วนงาน - 1 19 - - 1 15,201 15,222
พนักงานเงินรายได้ - 1 1 - - - 69 71
พนักงานวิทยาลัย - - 8 - - - 500 508
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - - - - - - 802 802
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - - - - 6,141 6,141
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - - - - 112 112
รวม 0 31 665 725 8 157 31,706 33,292
– ร้อยละ – 0.01 0.09 2 2.18 0.02 0.47 95.24 100.00
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   4.76   ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.