รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,176
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ - 2 24 14 - - 178 218
พนักงานมหาวิทยาลัย - 58 954 - 6 14 9,340 10,372
พนักงานส่วนงาน - 1 74 - 1 6 16,637 16,719
พนักงานวิทยาลัย - - 16 - - - 512 528
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - - - - - - 508 508
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - - - - 5,633 5,633
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - - - - 121 121
รวม 0 61 1,068 14 7 20 32,929 34,099
– ร้อยละ – 0.01 0.18 3.13 0.04 0.02 0.06 96.57 100.00
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   3.43   ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.