รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประเภท เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ รวม
ข้าราชการ - 8 28 28 - 1 272 337
พนักงานมหาวิทยาลัย 1 31 728 - 10 15 9,244 10,029
พนักงานส่วนงาน 1 - 53 - - 3 15,550 15,607
พนักงานเงินรายได้ - - - - - - 48 48
พนักงานวิทยาลัย - - 13 - - - 493 506
ลูกจ้างเงินงบประมาณ - - - - - - 707 707
ลูกจ้างเงินรายได้ - - - - - - 6,050 6,050
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน - - - - - - 118 118
รวม 2 39 822 28 10 19 32,482 33,402
– ร้อยละ – 0.01 0.12 2.46 0.08 0.03 0.06 97.25 100.00
สายสนับสนุนที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ   2.75   ต่อจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.