รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
661 (1.77%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,260 (35.53%)
พนักงานส่วนงาน
15,708 (42.09%)
พนักงานเงินรายได้
66 (0.18%)
พนักงานวิทยาลัย
727 (1.95%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
713 (1.91%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,063 (16.25%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
124 (0.33%)
รวม
37,322 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 5.58 %
(2,084 คน)
 28.59 %
(10,670 คน)
 60.98 %
(22,759 คน)
 4.85 %
(1,809 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.