รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,818
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
493 (1.3%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,377 (35.37%)
พนักงานส่วนงาน
16,704 (44.17%)
พนักงานวิทยาลัย
753 (1.99%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
518 (1.37%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,847 (15.46%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
126 (0.33%)
รวม
37,818 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 2.75 %
(1,039 คน)
 27.55 %
(10,420 คน)
 58.88 %
(22,268 คน)
 10.82 %
(4,091 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.