รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


38,176
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
455 (1.19%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,814 (36.19%)
พนักงานส่วนงาน
16,872 (44.2%)
พนักงานวิทยาลัย
758 (1.99%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
512 (1.34%)
ลูกจ้างเงินรายได้
5,640 (14.77%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
125 (0.33%)
รวม
38,176 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation
 2.75 %
(1,050 คน)
 27.28 %
(10,414 คน)
 58.8 %
(22,446 คน)
 11.17 %
(4,266 คน)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.