รายงานสารสนเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล


37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ข้าราชการ
705 (1.89%)
พนักงานมหาวิทยาลัย
13,367 (35.82%)
พนักงานส่วนงาน
15,330 (41.07%)
พนักงานเงินรายได้
104 (0.28%)
พนักงานวิทยาลัย
732 (1.96%)
ลูกจ้างเงินงบประมาณ
808 (2.16%)
ลูกจ้างเงินรายได้
6,153 (16.49%)
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน
123 (0.33%)
รวม
37,322 (100%)
อัตราส่วนสายวิชาการและสายสนับสนุน
จำนวนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

2,620 คน (7.02 %)

10,763 คน (28.84 %)

22,905 คน (61.37 %)

1,034 คน (2.77 %)
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.