เปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด
กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรทั้งหมด

กราฟเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท


ข้อมูลเดือน ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานส่วนงานพนักงานวิทยาลัยลูกจ้างเงินงบประมาณลูกจ้างเงินรายได้ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน รวม
สิงหาคม 2566 53613,88716,7257656075,983126 38,629
กันยายน 2566 53613,90716,8837686085,940126 38,768
ตุลาคม 2566 49313,37716,7047535185,847126 37,818

Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.