37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน พนักงานเงินรายได้ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ ลูกจ้างเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ รวม
สำนักงานอธิการบดี - 2 - - - - - - - 2
กองกฎหมาย - 19 1 - - - - - - 20
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - 61 20 - - 18 56 - - 155
กองกิจการนักศึกษา - 38 20 - - 6 11 - - 75
กองคลัง 3 93 7 - - 3 1 - - 107
กองทรัพยากรบุคคล - 49 3 - - 1 1 - - 54
กองบริหารการศึกษา - 40 9 - - - 1 - - 50
กองบริหารงานทั่วไป 1 59 2 - - 15 24 - - 101
กองบริหารงานวิจัย 1 34 4 - - - 6 - - 45
กองพัฒนาคุณภาพ - 18 - - - - 1 - - 19
กองวิเทศสัมพันธ์ - 18 1 - - - 2 - - 21
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 65 11 - - - - - - 78
กองแผนงาน - 27 5 - - - - - - 32
คก.สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ - 9 2 - - - 11 - - 22
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - 21 - - - - 1 - - 22
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - 9 - - - - - - - 9
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - 10 - - - - - - - 10
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - 13 32 - - - 1 - - 46
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - 4 2 - - - - - - 6
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - 28 4 - - - - - - 32
รวม 7 625 123 - - 43 116 - - 914
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.