37,322
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน พนักงานเงินรายได้ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ ลูกจ้างเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ รวม
สำนักงานอธิการบดี - 2 1 - - - - - - 3
กองกฎหมาย - 20 - - - - - - - 20
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - 60 20 - - 15 53 - - 148
กองกิจการนักศึกษา - 41 20 - - 6 11 - - 78
กองคลัง 3 89 7 - - 3 2 - - 104
กองทรัพยากรบุคคล - 46 3 - - 1 1 - - 51
กองบริหารการศึกษา - 39 10 - - - 1 - - 50
กองบริหารงานทั่วไป 1 57 2 - - 11 25 - - 96
กองบริหารงานวิจัย 1 42 3 - - - 6 - - 52
กองพัฒนาคุณภาพ - 18 - - - - 1 - - 19
กองวิเทศสัมพันธ์ - 18 1 - - - 1 - - 20
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 65 11 - - - - - - 78
กองแผนงาน - 26 5 - - - 1 - - 32
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - 21 - - - - 1 - - 22
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - 9 - - - - - - - 9
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - 9 - - - - - - - 9
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - 12 33 - - - 1 - - 46
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - 4 2 - - - - - - 6
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - 27 3 - - - - - - 30
รวม 7 613 121 - - 36 104 - - 881
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.