37,818
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน พนักงานเงินรายได้ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ ลูกจ้างเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ รวม
สำนักงานอธิการบดี - 2 2 - - - - - - 4
กองกฎหมาย - 20 1 - - - - - - 21
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - 61 20 - - 9 55 - - 145
กองกิจการนักศึกษา - 40 19 - - 5 11 - - 75
กองคลัง 2 83 8 - - 2 2 - - 97
กองทรัพยากรบุคคล - 47 2 - - 1 1 - - 51
กองบริหารการศึกษา - 30 6 - - - 1 - - 37
กองบริหารงานทั่วไป 1 59 2 - - 9 19 - - 90
กองบริหารงานวิจัย - 45 5 - - - 5 - - 55
กองพัฒนาคุณภาพ - 19 - - - - 1 - - 20
กองวิเทศสัมพันธ์ - 20 7 - - - 2 - - 29
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 66 10 - - - - - - 78
กองแผนงาน - 30 3 - - - - - - 33
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - 19 - - - - 1 - - 20
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - 10 - - - - - - - 10
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - 13 29 - - - 1 - - 43
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต - 5 1 - - - - - - 6
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - 6 2 - - - - - - 8
ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล - 1 - - - - - - - 1
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - 28 3 - - 1 - - - 32
รวม 5 620 120 - - 27 99 - - 871
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.