38,200
จำนวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบุคลากรจำแนกตามกอง สำนักงานอธิการบดี (เริ่มบันทึกข้อมูล เดือน ธันวาคม 2562)
หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน พนักงานเงินรายได้ พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ ลูกจ้างเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียน ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ รวม
สำนักงานอธิการบดี - 3 2 - - - - - - 5
กองกฎหมาย - 24 1 - - - - - - 25
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - 62 20 - - 9 55 - - 146
กองกิจการนักศึกษา - 43 20 - - 5 11 - - 79
กองคลัง 2 86 8 - - 2 2 - - 100
กองทรัพยากรบุคคล - 52 2 - - 1 1 - - 56
กองบริหารการศึกษา - 33 6 - - - 1 - - 40
กองบริหารงานทั่วไป 1 57 2 - - 8 18 - - 86
กองบริหารงานวิจัย - 45 5 - - - 9 - - 59
กองพัฒนาคุณภาพ - 19 - - - - 1 - - 20
กองวิเทศสัมพันธ์ - 22 6 - - - 3 - - 31
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 65 10 - - - - - - 77
กองแผนงาน - 31 3 - - - - - - 34
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - 20 - - - - 1 - - 21
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - 10 - - - - - - - 10
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - 8 - - - - - - - 8
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - 14 34 - - - 1 - - 49
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต - 4 1 - - - - - - 5
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - 6 3 - - - - - - 9
ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล - 2 - - - - - - - 2
รวม 5 622 123 - - 25 103 - - 878