จำนวนบุคลากร
914 คน
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

8.42 %
(77 คน)
32.06 %
(293 คน)
58.97 %
(539 คน)
0.55 %
(5 คน)

 
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ สายวิชาการ รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - 2 - 2
กองกฎหมาย - - 8 - - - 12 - 20
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - - 2 - - - 153 - 155
กองกิจการนักศึกษา - - 4 - - - 72 - 76
กองคลัง - - 6 - - - 101 - 107
กองทรัพยากรบุคคล - - 6 - - - 48 - 54
กองบริหารการศึกษา - - - - - - 51 - 51
กองบริหารงานทั่วไป - - 3 - - - 98 - 101
กองบริหารงานวิจัย - - 1 - - - 44 - 45
กองพัฒนาคุณภาพ - - - - - - 19 - 19
กองวิเทศสัมพันธ์ - - 1 - - - 20 - 21
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2 - - - 76 - 78
กองแผนงาน - - - - - - 32 - 32
คก.สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ - - - - - - 21 1 22
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - - - - - - 16 6 22
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - - - - - - 9 - 9
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - - - - - - 10 - 10
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - - - - - - 8 - 8
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - - - - - - 45 - 45
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - - - - - - 6 - 6
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - - - - - - 18 13 31
รวม - - 33 - - - 861 20 914
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.