จำนวนบุคลากร
924 คน
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

8.23 %
(76 คน)
31.82 %
(294 คน)
59.09 %
(546 คน)
0.43 %
(4 คน)

 
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ สายวิชาการ รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - - - 0
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - 1 - 1
กองกฎหมาย - - 8 - - - - - 8
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - - 2 - - - - - 2
กองกิจการนักศึกษา - - 4 - - - - - 4
กองคลัง - - 9 - - - - - 9
กองทรัพยากรบุคคล - - 6 - - - - - 6
กองบริหารการศึกษา - - - - - - - - 0
กองบริหารงานทั่วไป - - 4 - - - - - 4
กองบริหารงานวิจัย - - 1 - - - 1 1 3
กองพัฒนาคุณภาพ - - - - - - - - 0
กองวิเทศสัมพันธ์ - - 1 - - - - - 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2 - - - - - 2
กองแผนงาน - - - - - - - - 0
คก.สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ - - - - - - -1 1 0
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - - - - - - -6 6 0
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - - - - - - - - 0
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - - - - - - 1 - 1
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - - - - - - -12 12 0
รวม - - 37 - - - -16 20 41
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.