จำนวนบุคลากร
878 คน
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

3.08 %
(27 คน)
30.3 %
(266 คน)
61.85 %
(543 คน)
4.78 %
(42 คน)

 
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ สายวิชาการ รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - -4 4 0
กองกฎหมาย - - 7 - - - - - 7
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - - 2 - - - - - 2
กองกิจการนักศึกษา - - 4 - - - - - 4
กองคลัง - - 7 - - - - - 7
กองทรัพยากรบุคคล - - 4 - - - - - 4
กองบริหารการศึกษา - - - - - - - - 0
กองบริหารงานทั่วไป - - 3 - - - - - 3
กองบริหารงานวิจัย - - - - - - -1 1 0
กองพัฒนาคุณภาพ - - - - - - - - 0
กองวิเทศสัมพันธ์ - - - - - - - - 0
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2 - - - - - 2
กองแผนงาน - - - - - - - - 0
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - - - - - - -6 6 0
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - - - - - - - - 0
ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์ฯ - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - - - - - - - - 0
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต - - - - - - - - 0
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - - - - - - - - 0
ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล - - - - - - - - 0
รวม - - 29 - - - -11 11 29