จำนวนบุคลากร
902 คน
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

76 คน (8.43 %)

293 คน (32.48 %)

531 คน (58.87 %)

2 คน (0.22 %)
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ สายวิชาการ รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - 2 - 2
กองกฎหมาย - - 7 - - - 13 - 20
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - - 2 - - - 152 - 154
กองกิจการนักศึกษา - - 3 - - - 72 - 75
กองคลัง - - 6 - - - 98 - 104
กองทรัพยากรบุคคล - - 6 - - - 48 - 54
กองบริหารการศึกษา - - - - - - 49 - 49
กองบริหารงานทั่วไป - - 3 - - - 96 - 99
กองบริหารงานวิจัย - - 2 - - - 44 - 46
กองพัฒนาคุณภาพ - - - - - - 19 - 19
กองวิเทศสัมพันธ์ - - 1 - - - 20 - 21
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2 - - - 74 - 76
กองแผนงาน - - - - - - 31 - 31
คก.สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ - - - - - - 20 - 20
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - - - - - - 16 6 22
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - - - - - - 9 - 9
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - - - - - - 9 - 9
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - - - - - - 8 - 8
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - - - - - - 46 - 46
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - - - - - - 7 - 7
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - - - - - - 18 13 31
รวม - - 32 - - - 851 19 902
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.