จำนวนบุคลากร
880 คน
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตาม Generation

3.18 %
(28 คน)
31.7 %
(279 คน)
60.68 %
(534 คน)
3.41 %
(30 คน)

 
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามเพศ
อัตราส่วนบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน เชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ สายวิชาการ รวม
สำนักงานอธิการบดี - - - - - - -3 3 0
กองกฎหมาย - - 6 - - - - - 6
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม - - 2 - - - - - 2
กองกิจการนักศึกษา - - 4 - - - - - 4
กองคลัง - - 7 - - - - - 7
กองทรัพยากรบุคคล - - 4 - - - - - 4
กองบริหารการศึกษา - - - - - - - - 0
กองบริหารงานทั่วไป - - 4 - - - - - 4
กองบริหารงานวิจัย - - - - - - -1 1 0
กองพัฒนาคุณภาพ - - - - - - - - 0
กองวิเทศสัมพันธ์ - - - - - - - - 0
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 2 - - - - - 2
กองแผนงาน - - - - - - - - 0
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา - - - - - - -5 5 0
ศูนย์ตรวจสอบภายใน - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง - - - - - - - - 0
ศูนย์บริหารสินทรัพย์ - - - - - - - - 0
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต - - - - - - - - 0
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย - - - - - - - - 0
ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล - - - - - - - - 0
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - - - - - - - - 0
โครงการฯ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา - - - - - - -13 13 0
รวม - - 29 - - - -22 22 29
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.