ทุนพัฒนาอาจารย์

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงท้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และมีคุณธรรมเป็นเลิศมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์การงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประชาสัมพันธ์การงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ทุนมหิดล

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ หรือฝึกอบรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเยี่ยมและมีคุณธรรมเป็นเลิศ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดรับสมัครทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดรับสมัครทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ. 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2557 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล ปี พ.ศ. 2552 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านประกาศ