ทุนพัฒนาอาจารย์

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงท้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และมีคุณธรรมเป็นเลิศมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่ม)
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ทุนมหิดล

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ หรือฝึกอบรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเยี่ยมและมีคุณธรรมเป็นเลิศ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2557 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล ปี พ.ศ. 2552 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านประกาศ