ทุนพัฒนาอาจารย์

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงท้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และมีคุณธรรมเป็นเลิศมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ทุนมหิดล

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ หรือฝึกอบรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเยี่ยมและมีคุณธรรมเป็นเลิศ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ. 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2557 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล ปี พ.ศ. 2552 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2556 - 2562

 • อาจารย์คม วงษ์สวัสดิ์
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
  สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ศึกษาสาขา Jazz Instrument Performance
  สถาบัน University of Miami
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ kom.won@mahidol.ac.th

 • นางสาววรรณพร พงษ์เพ็ง
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
  สังกัด คณะศิลปศาสตร์
  ศึกษาสาขา ไทยศึกษา
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ vannaporn2016@gmail.com

 • นางสาววรรณภา ญาณวุฒิ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
  สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ศึกษาสาขา Percussion Performance and Pedagogy
  สถาบัน The University of Iowa
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ wyannawut@gmail.com

 • นางสาวศศิธารา น่วมภา
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2559
  สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
  ศึกษาสาขา การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ)
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมล์ sasitara.nua@mahidol.ac.th ,
  saaitara.nua@mahidol.edu

 • นางสาวศรสรวง ตั้งสินมั่นคง
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2560
  สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ศึกษาสาขา ดนตรีปฏิบัติ (เปียโน)
  สถาบัน West Virginia University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ sornsuang.t@gmail.com

 • นายฐิติวัชร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศึกษาสาขา Computer Science
  สถาบัน Lowa State University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ thitivatr.pat@mahidol.edu

 • อาจารย์ฐิติภา คูประเสริฐ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด คณะศิลปศาสตร์
  ศึกษาสาขา ภาษาไทย
  สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร

  อีเมล์ titipamk23@gmail.com

 • นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  ศึกษาสาขา อนามัยครอบครัว
  สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
  อีเมล์ suphawadee.pat@mahidol.ac.th

 • นายฐิติพงษ์ ตันคำปวน
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
  ศึกษาสาขา Nursing
  สถาบัน Johns Hopkins University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ thitipong.tan@mahidol.ac.th

 • นายธนพล นรเสฎฐ์
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศึกษาสาขา Computer Science
  สถาบัน Northwestern University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ thanapon.nor@mahidol.edu

 • นางสาวจิดาภา ไกรสังข์
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศึกษาสาขา Information Science
  สถาบัน University of Pittsburgh
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ jidapa.kramahidol.ac.th

 • นางสาวดลวรา คุณะดิลก
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศึกษาสาขา Computer Science
  สถาบัน Washington University in St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ dolvara.gunmahidol.ac.th

 • นายชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ศึกษาสาขา Computer Science
  University College London
  สหราชอาณาจักร
  อีเมล์ chaiyong.rag@mahidol.ac.th,
  cragkhit@gmail.com

 • นางสาวปรัญชญา แจ่มกระจ่าง
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีการกีฬา
  ศึกษาสาขา Dual Ph.D. Liverpool John Moores University
  และมหาวิทยาลัยมหิดล
  สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อีเมล์ ppj2929@gmail.com

 • นายสัตวแพทย์ฐานิต กสานติกุล
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561
  สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ศึกษาสาขา Residency Training om anatomic pathology
  สถาบัน Michigan State University
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ tanitkasantikul@gmail.com

 • อาจารย์วีระชน สว่างเพราะ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด วิทยาเขตกาญจนบุรี
  ศึกษาสาขา Plant Ecology
  สถาบัน Lund University
  อีเมล์ weerachan.saw@mahidol.ac.th

 • นายยิ่งยศ กันจินะ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด คณะศิลปศาสตร์
  ศึกษาสาขา ภาษาศาสตร์
  สถาบัน University of Illinois at Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ yingyot.kac@mahidol.ac.th

 • นางสาวรุ่งนภา รู้ชอบ
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์
  ศึกษาสาขา Nursing
  สถาบัน University of Illinois at Chicago
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ rungnapa.ruc@mahidol.ac.th

 • อาจารย์ภมรพรรณ โกมลภมร
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  ศึกษาสาขา Conducting
  สถาบัน The University of Texas at Austin
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
  อีเมล์ pamornpan.k@gmail.com

 • ผศ.นส.พ.รุ่งโรจน์ โอสถานนท์
  ตำแหน่ง อาจารย์

  ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
  สังกัด คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ศึกษาสาขา Senior Clinical Training Scholarship and Master of Veterinary Medicine
  สถาบัน University of London
  สหราชอาณาจักร
  อีเมล์ rosathanon@yahoo.com