ทุนพัฒนาอาจารย์

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ไปศึกษาความรู้ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่มีชื่อเสียงท้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และมีคุณธรรมเป็นเลิศมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประชาสัมพันธ์การงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
      ประชาสัมพันธ์การงดรับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศหลัเกณฑ์
      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562 คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ทุนมหิดล

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ หรือฝึกอบรมในประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้เป็นผู้มีความสามารถด้านวิชาการดีเยี่ยมและมีคุณธรรมเป็นเลิศ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
ข่าวประชาสัมพันธ์
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       คลิกเพื่ออ่านประกาศ
      ประชาสัมพันธ์ เรื่อง งดรับสมัครทุนมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       คลิกเพื่ออ่านประกาศ

ประกาศหลัเกณฑ์
      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 4) ปี พ.ศ. 2563 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล(ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2557 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
      ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ทุนมหิดล ปี พ.ศ. 2552 คลิกเพื่ออ่านประกาศ