Job Description

 • Job Position :
  Instructor (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์)
 • Quantity :
  4 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Faculty of Nursing
 • Work location :
  ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
 • Application Opening Date :
  24 January 2020
 • Application Closing Date :
  30 April 2021 ( Extension of application 1 times )
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Master of Arts
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการพยาบาลมาอย่างน้อย ๒ ปี
 • Age not over :
  40
 • Qualifications :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :

  ๑. คุณวุฒิได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการพยาบาลชุมชน /

  การพยาบาลสาธารณสุข หรือการพยาบาลเวชปฏิบัติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๓.๕

  ๒. มีพื้นฐานปริญญาตรีทางการพยาบาล โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.oo

  ๓. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

  ๔. อายุไม่เกิน ๓๕ – ๔o ปี

  ๕. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการพยาบาลมาอย่างน้อย  ๒ ปี

  ๖. ตำแหน่งประเภทวิชาการ (อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาเอก) ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

                                                  - IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ

                                                  - TOEFL IBT (Internet  Based) ไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ

                                                  - TOEFL – ITP ไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ

                                                  - TOEFL – CBT ไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ

                                                  - MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน

           ตำแหน่งประเภทสนับสนุน (ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโท)

            ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

 • Description :

  หน้าที่และความรับผิดชอบโดยย่อ   :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัย ค้นคว้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก   : โดยมีขั้นตอนการสอบคัดเลือก ดังนี้

                                         -    สอบ สัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านการสอนสำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุกคน (ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกทดสอบสอนประมาณ ๑๕ นาที)

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

   

  อัตราเงินเดือน      :    -  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ขั้นต่ำเดือนละ  ๒๗,o๔๐  บาท

                                 -  อัตราเงินเดือนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ขั้นต่ำเดือนละ ๓๒,๔๕o  บาท

               (และให้ได้รับเงินค่าตอบแทนสาขาวิชาชีพที่มีความขาดแคลนในอัตราคนละ ๒,๕๐๐ บาทต่อเดือน)

 • Remark :
  กรณีผู้ได้รับคัดเลือกมีคุณวุฒิปริญญาเอกจะได้รับการบรรจุในตำแหน่ง อาจารย์ ส่วนผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโทจะได้รับการบรรจุในตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์
 • More info :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
  Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :