สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
2 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
3 อาจารย์ 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
4 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
5 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยกายภาพบำบัด งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
6 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 กุมภาพันธ์ 2567 28 มีนาคม 2567
7 นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 กุมภาพันธ์ 2567 28 มีนาคม 2567
8 พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขาโรคติดเชื้อ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
27 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
9 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
27 กุมภาพันธ์ 2567 25 มีนาคม 2567
10 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
11 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
12 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยรับผู้ป่วยใน งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
13 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
14 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
27 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
15 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
27 กุมภาพันธ์ 2567 27 มีนาคม 2567
16 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กุมภาพันธ์ 2567 3 มีนาคม 2567
17 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะ ICT ศาลายา
23 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
18 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะ ICT ศาลายา
23 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประจำหอพักนักเรียน) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
23 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
20 นักวิชาการสารสนเทศ(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กุมภาพันธ์ 2567 16 เมษายน 2567
21 พนักงานทั่วไป(ทำความสะอาดกล้อง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
23 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
22 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ในงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
21 กุมภาพันธ์ 2567 20 มีนาคม 2567
23 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
23 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
24 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
25 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2567 25 มีนาคม 2567
26 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
23 กุมภาพันธ์ 2567 25 มีนาคม 2567
27 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการกลาง) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
23 กุมภาพันธ์ 2567 25 มีนาคม 2567
28 นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
23 กุมภาพันธ์ 2567 25 มีนาคม 2567
29 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
22 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
30 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช
23 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567
31 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2567 25 มีนาคม 2567
32 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
22 กุมภาพันธ์ 2567 10 มีนาคม 2567
33 พยาบาล(OPD มีประสบการณ์) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
21 กุมภาพันธ์ 2567 3 มีนาคม 2567
34 Instructor(Instructour (งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Tropical Medicine
workplace : Department of Microbiology and Immunology
21 February 2024 30 April 2024
35 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
21 กุมภาพันธ์ 2567 30 เมษายน 2567
36 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
21 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
37 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา
22 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567
38 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
39 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2567 17 มีนาคม 2567
40 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
41 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
42 พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเป็นกะ) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
22 กุมภาพันธ์ 2567 7 มีนาคม 2567
43 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
19 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567
44 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
19 กุมภาพันธ์ 2567 13 มีนาคม 2567
45 นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
46 นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
47 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
20 กุมภาพันธ์ 2567 29 มีนาคม 2567
48 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
49 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
50 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
51 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2567 15 พฤษภาคม 2567
52 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
19 กุมภาพันธ์ 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
53 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
54 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (เขตพญาไท)
19 กุมภาพันธ์ 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
55 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 กุมภาพันธ์ 2567 18 มีนาคม 2567
56 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 กุมภาพันธ์ 2567 19 มีนาคม 2567
57 นักวิชาการศึกษา(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 กุมภาพันธ์ 2567 18 มีนาคม 2567
58 พยาบาล(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 กุมภาพันธ์ 2567 18 มีนาคม 2567
59 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
16 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
60 วิศวกรโยธา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
61 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
19 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
62 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
16 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างาน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
64 นักทรัพยากรบุคคล(หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง นิติกร ของหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัทเอกชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
15 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
65 นักวิชาการพัสดุ(กลุ่มงานบริหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กุมภาพันธ์ 2567 11 มีนาคม 2567
66 พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
19 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
67 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาตจวิทยา
19 กุมภาพันธ์ 2567 10 มีนาคม 2567
68 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
69 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี วิทยาเขตศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
70 แพทย์(เวชศาสตร์ครอบครัว) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
71 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
72 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ดนตรีศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยามพารากอน
15 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
73 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
15 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
74 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์
15 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567
75 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายวิจัย
15 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
76 นักวิทยาศาสตร์(ปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัย
15 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
77 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน ศิริราช
15 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
78 วิศวกรไฟฟ้า(ฝ่ายวิศวกรโรงงาน) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
79 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
80 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
81 นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
14 กุมภาพันธ์ 2567 14 มีนาคม 2567
82 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาต่อเนื่อง
13 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
83 บุคลากร(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
84 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
85 บุคลากร(พนักงานสถิติ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
86 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
87 นักวิชาการศึกษา(ปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567
88 พยาบาล(IPD, ห้องผ่าตัด, หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 4 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
89 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
6 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
90 แพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
91 พยาบาล(วิสัญญี) 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 กุมภาพันธ์ 2567 13 มีนาคม 2567
92 นักวิทยาศาสตร์(งานนโยบายและแผน) 1 อัตรา ปริญญาโท กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กุมภาพันธ์ 2567 13 มีนาคม 2567
93 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
13 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
94 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
14 กุมภาพันธ์ 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567
95 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
14 กุมภาพันธ์ 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567
96 พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
97 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง
12 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
98 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
14 กุมภาพันธ์ 2567 14 มีนาคม 2567
99 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
12 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
100 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
101 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
102 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 31 มีนาคม 2567
103 ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
104 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
105 นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
106 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
107 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
108 พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
109 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 12 มีนาคม 2567
110 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 24 กุมภาพันธ์ 2567
111 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
12 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
112 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
9 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
113 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
8 กุมภาพันธ์ 2567 26 กุมภาพันธ์ 2567
114 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
9 กุมภาพันธ์ 2567 10 มีนาคม 2567
115 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสัญญา Outsource) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
9 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
116 นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2567 7 มีนาคม 2567
117 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ลดกส 0011) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
118 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
119 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
120 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
12 กุมภาพันธ์ 2567 28 กุมภาพันธ์ 2567
121 พนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
7 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
122 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มกราคม 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
123 นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มกราคม 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
124 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มกราคม 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
125 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ลดกส 0010) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
126 พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 กุมภาพันธ์ 2567 8 มีนาคม 2567
127 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
128 ช่างทันตกรรม 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
8 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
129 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
8 กุมภาพันธ์ 2567 11 มีนาคม 2567
130 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
131 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
132 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. 5 ลักษณะงาน) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
133 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (กองทุน ววน.)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กุมภาพันธ์ 2567 5 มีนาคม 2567
134 นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
6 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
135 นักวิทยาศาสตร์(วิเคราะห์) 3 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
7 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
136 นักวิทยาศาสตร์(วิเคราะห์) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
7 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
137 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์อัจฉริยะ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
138 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 8 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
5 กุมภาพันธ์ 2567 5 มีนาคม 2567
139 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
7 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567
140 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 กุมภาพันธ์ 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
141 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
7 กุมภาพันธ์ 2567 6 มีนาคม 2567
142 นักวิทยาศาสตร์(เชี่ยวชาญทางด้านการเป่าแก้ว) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
143 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 กุมภาพันธ์ 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
144 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
145 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
146 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
147 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
148 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ห้องปฏิบัติการโครโมโซมวินิจฉัยมะเร็งเม็ดเลือดขาว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
149 พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 มีนาคม 2567
150 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
5 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
151 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
5 กุมภาพันธ์ 2567 22 มีนาคม 2567
152 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 กุมภาพันธ์ 2567 3 มีนาคม 2567
153 นักวิจัย (เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการรับทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ภารตะศึกษา
5 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
154 ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้า) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
11 มกราคม 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567
155 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
2 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567
156 พนักงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 กุมภาพันธ์ 2567 4 มีนาคม 2567
157 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
158 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ถ่ายวีดิทัศน์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
159 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
160 พี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
161 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
162 ช่างเทคนิค(Project) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
163 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยพัฒนาระบบงาน ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบงาน งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
164 ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
165 นักวิชาการรหัสโรค 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
166 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
167 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
168 พนักงานธุรการ(หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
2 กุมภาพันธ์ 2567 1 มีนาคม 2567
169 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
170 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
171 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
172 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
173 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
174 นิติกร 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
175 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (โครงการ Mahidol Medical Robotics Platform for Thailand Capacity Building)
31 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
176 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
31 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
177 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
31 มกราคม 2567 1 มีนาคม 2567
178 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มกราคม 2567 1 มีนาคม 2567
179 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานรังสีวิทยา
30 มกราคม 2567 14 มีนาคม 2567
180 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
26 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
181 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
29 มกราคม 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567
182 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(วิเคราะห์นโนยาบและแผน) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
183 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 มกราคม 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
184 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
29 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
185 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
29 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
186 พนักงานธุรการ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
187 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
26 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
188 ผู้ช่วยอาจารย์( ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
24 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
189 อาจารย์(ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาเขตกาญจนบุรี
24 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
190 อาจารย์((ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ 2) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : อาจารย์ (ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ 2
25 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
191 อาจารย์((ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ ๑) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : อาจารย์ (ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) อัตราที่ ๑
25 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
192 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากฐานข้อมูลสากล และจัดทำข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อประกอบการรายงานตามตัวชี้วัดด้านการวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
25 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
193 เจ้าหน้าที่วิจัย(ป.โท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด (โครงการเก็บข้อมูลคนไข้ผู้ป่วยนอก)
26 มกราคม 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
194 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
25 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
195 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
25 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
196 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
25 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
197 นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
25 มกราคม 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
198 แพทย์(โสต ศอ นาสิก) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
199 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
26 มกราคม 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567
200 พนักงานทั่วไป(หน่วยกายภาพบำบัด) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
26 มกราคม 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567
201 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
26 มกราคม 2567 26 กุมภาพันธ์ 2567
202 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
24 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
203 เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 มกราคม 2567 26 กุมภาพันธ์ 2567
204 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวัดสายตาและเครื่องมือพิเศษ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
25 มกราคม 2567 26 กุมภาพันธ์ 2567
205 นักการตลาด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ
23 มกราคม 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
206 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
22 มกราคม 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567
207 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
208 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
209 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 มกราคม 2567 18 มีนาคม 2567
210 ผู้ช่วยพยาบาล(งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 มกราคม 2567 18 มีนาคม 2567
211 นักทรัพยากรบุคคล(สวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
22 มกราคม 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567
212 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
213 พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
22 มกราคม 2567 18 มีนาคม 2567
214 พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
22 มกราคม 2567 18 มีนาคม 2567
215 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
22 มกราคม 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567
216 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
217 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 มกราคม 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567
218 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 มกราคม 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567
219 แพทย์(กุมารแพทย์) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
220 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
19 มกราคม 2567 19 กุมภาพันธ์ 2567
221 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
18 มกราคม 2567 18 กุมภาพันธ์ 2567
222 Foreign Expert 2 position Doctor's Degrees Faculty of Environment and Resource Studies
workplace : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 January 2024 29 February 2024
223 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ กลุ่มศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
18 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
224 พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
225 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
17 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567
226 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
17 มกราคม 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567
227 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
228 Instructor(ด้านกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16 January 2024 29 February 2024
229 Instructor(ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16 January 2024 29 February 2024
230 Instructor(ด้านพัฒนาสังคม) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16 January 2024 29 February 2024
231 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(พัฒนา ปรับแต่งเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
17 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
232 Instructor(ด้านสื่อสารมวลชนหรือการเคลื่อนไหวทางสังคม) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16 January 2024 29 February 2024
233 Instructor(ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16 January 2024 29 February 2024
234 Instructor(ด้านจริยศาสตร์) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
16 January 2024 29 February 2024
235 นักวิจัย 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
17 มกราคม 2567 19 มีนาคม 2567
236 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
16 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
237 นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 มกราคม 2567 15 มีนาคม 2567
238 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร ) 2 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
239 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2567 30 เมษายน 2567
240 นักวิชาการสารสนเทศ(งานพัฒนาสื่อผสม ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
241 นักวิชาการสารสนเทศ(สื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
242 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
15 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
243 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
12 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
244 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
15 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
245 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2567 20 กุมภาพันธ์ 2567
246 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
247 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
12 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
248 พนักงานธุรการ(Outsource) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2567 22 มกราคม 2567
249 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
11 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
250 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
11 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
251 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
11 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
252 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการอิมมูโนพยาธิวิทยาและแลปพิเศษ ภาควิชาพยาธิวิทยา
11 มกราคม 2567 25 มกราคม 2567
253 ผู้ช่วยอาจารย์(สัตว์เคี้ยวเอื้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
10 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
254 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์
11 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
255 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
10 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
256 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(Outsource) 2 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2567 22 มกราคม 2567
257 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องฟื้นฟูสมรรถภาพปอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
10 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
258 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
10 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
259 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
10 มกราคม 2567 25 มกราคม 2567
260 อาจารย์(Teacher in Thai Social Studies) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
10 มกราคม 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567
261 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
262 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
9 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
263 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
9 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
264 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
9 มกราคม 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567
265 เภสัชกร 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
8 มกราคม 2567 26 มกราคม 2567
266 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
9 มกราคม 2567 9 เมษายน 2567
267 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
8 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
268 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : งานคลัง
3 มกราคม 2567 15 มีนาคม 2567
269 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
6 มกราคม 2567 6 กุมภาพันธ์ 2567
270 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
6 มกราคม 2567 6 กุมภาพันธ์ 2567
271 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการมนุษย์พันธุศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
4 มกราคม 2567 25 มกราคม 2567
272 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
3 มกราคม 2567 20 มกราคม 2567
273 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
274 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
275 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
276 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
277 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 มกราคม 2567 24 มกราคม 2567
278 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
2 มกราคม 2567 29 กุมภาพันธ์ 2567
279 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
2 มกราคม 2567 31 มกราคม 2567
280 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการพูด) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
281 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
282 พนักงานเปล 14 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
283 คนสวน(ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
284 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายกาภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
285 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 31 มีนาคม 2567
287 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
28 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
288 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยหอพักรับรอง
28 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
289 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
28 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
294 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
27 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
296 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
20 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
297 อาจารย์(ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา
26 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
298 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 3 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
28 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
299 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
301 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
22 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
302 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
22 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
303 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
22 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
304 นักวิชาการสารสนเทศ(งานสารสนเทศ) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
22 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
306 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
22 ธันวาคม 2566 19 มกราคม 2567
307 นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
22 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
308 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
21 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
311 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
19 ธันวาคม 2566 31 มีนาคม 2567
313 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19 ธันวาคม 2566 27 กุมภาพันธ์ 2567
316 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
18 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
319 ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 ธันวาคม 2566 23 กุมภาพันธ์ 2567
320 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 ธันวาคม 2566 1 มีนาคม 2567
327 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
13 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
328 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานสนับสนุนการแพทย์เฉพาะทาง
13 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
329 นักจิตวิทยาคลินิก(หน่วยจิตเวช) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานสนับสนุนการแพทย์เฉพาะทาง
13 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
330 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานผู้ป่วยสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์
13 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
331 นักการตลาด 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
13 ธันวาคม 2566 15 มีนาคม 2567
332 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาต่อเนื่อง
13 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
333 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
12 ธันวาคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2567
334 ผู้ช่วยทันตแพทย์(สังกัดคลินิกตามประกาศรับสมัครฯ) 12 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
335 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 ธันวาคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2567
347 อาจารย์(กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
6 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
350 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566 28 กุมภาพันธ์ 2567
353 เภสัชกร 3 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
1 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
355 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 15 พฤษภาคม 2567
356 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
1 ธันวาคม 2566 19 มีนาคม 2567
358 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
362 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
27 พฤศจิกายน 2566 26 มกราคม 2567
363 พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
23 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
364 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2566 15 มีนาคม 2567
367 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
21 พฤศจิกายน 2566 18 มีนาคม 2567
372 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
15 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
374 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2566 31 มกราคม 2567
376 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
383 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
7 พฤศจิกายน 2566 26 มกราคม 2567
388 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 31 มีนาคม 2567
389 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 31 มีนาคม 2567
393 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 พฤศจิกายน 2566 23 กุมภาพันธ์ 2567
394 นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
397 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
31 ตุลาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
401 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสัญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
426 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
5 ตุลาคม 2566 19 มกราคม 2567
437 ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
27 กันยายน 2566 31 มกราคม 2567
439 อาจารย์(Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology) Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
25 กันยายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
443 วิศวกรเครื่องกล(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
25 กันยายน 2566 31 มกราคม 2567
452 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
14 กันยายน 2566 12 มีนาคม 2567
464 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสหสาขาวิชาชีพ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
7 กันยายน 2566 31 มีนาคม 2567
469 สัตวแพทย์(ศัลยแพทย์งานวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
5 กันยายน 2566 10 มีนาคม 2567
474 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ ) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
23 สิงหาคม 2566 8 มีนาคม 2567
491 ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 31 มกราคม 2567
492 ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 31 มกราคม 2567
507 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 24 เมษายน 2567
537 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
9 มิถุนายน 2566 25 มีนาคม 2567
554 อาจารย์(Master of Arts in Cultural Studies program (Innovative economy, Digital culture, Educational media, Urban design)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Cultural Studies Program. Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
15 พฤษภาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
601 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 19 เมษายน 2567
629 อาจารย์(Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
6 กุมภาพันธ์ 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
643 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2567
649 นักวิจัย (ศูนย์ภารตะศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
27 มกราคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
710 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 1 มีนาคม 2567

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (เขตพญาไท)
27 กุมภาพันธ์ 2567
2 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
27 กุมภาพันธ์ 2567
3 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
27 กุมภาพันธ์ 2567
4 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
27 กุมภาพันธ์ 2567
5 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ) 4 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
27 กุมภาพันธ์ 2567
6 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 กุมภาพันธ์ 2567
7 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
8 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
27 กุมภาพันธ์ 2567
9 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านสรรหาและคัดเลือก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
10 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
11 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
12 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
13 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
14 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
15 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ สังกัดงานบริหารและธุรการ
27 กุมภาพันธ์ 2567
16 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม สังกัดงานบริหารและธุรการ
27 กุมภาพันธ์ 2567
17 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 กุมภาพันธ์ 2567
18 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2567
19 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์ป่า) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
23 กุมภาพันธ์ 2567
20 สอบสัมภาษณ์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เขตพญาไท
23 กุมภาพันธ์ 2567
21 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
23 กุมภาพันธ์ 2567
22 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
22 กุมภาพันธ์ 2567
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
24 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
22 กุมภาพันธ์ 2567
25 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
22 กุมภาพันธ์ 2567
26 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ป.โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุที่มารับการผ่าตัด (โครงการเก็บข้อมูลในห้องผ่าตัด)
22 กุมภาพันธ์ 2567
27 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 กุมภาพันธ์ 2567
28 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์ฉุกเฉินและการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2567
29 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
22 กุมภาพันธ์ 2567
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
22 กุมภาพันธ์ 2567
31 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
22 กุมภาพันธ์ 2567
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
21 กุมภาพันธ์ 2567
33 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา((รับผิดชอบงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กุมภาพันธ์ 2567
34 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 กุมภาพันธ์ 2567
35 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2567
36 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2567
37 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(ธนาคารตัวอ่อน) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2567
38 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
21 กุมภาพันธ์ 2567
39 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(พยาธิวิทยากายวิภาค) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 2567
40 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
41 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
42 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
43 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรม (เขตพญาไท)
21 กุมภาพันธ์ 2567
44 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเป็นกะ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
21 กุมภาพันธ์ 2567
45 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)
21 กุมภาพันธ์ 2567
46 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
21 กุมภาพันธ์ 2567
47 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2567
48 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเซลล์และสัตว์ทดลองต้นแบบ)
21 กุมภาพันธ์ 2567
49 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
50 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
51 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
21 กุมภาพันธ์ 2567
52 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2567
53 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2567
54 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
20 กุมภาพันธ์ 2567
55 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและกิจการนักศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
20 กุมภาพันธ์ 2567
56 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
20 กุมภาพันธ์ 2567
57 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 กุมภาพันธ์ 2567
58 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานคลังสินค้าที่ร้านค้า The Harmony by MU) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กุมภาพันธ์ 2567
59 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
20 กุมภาพันธ์ 2567
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
20 กุมภาพันธ์ 2567
61 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
19 กุมภาพันธ์ 2567
62 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
19 กุมภาพันธ์ 2567
63 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(ฉุกเฉิน) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
19 กุมภาพันธ์ 2567
64 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
19 กุมภาพันธ์ 2567
65 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
19 กุมภาพันธ์ 2567
66 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของสำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านการศึกษา การประสานงาน และการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงภาระงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2567
67 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(จิตเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 กุมภาพันธ์ 2567
68 สอบข้อเขียน นิติกร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
16 กุมภาพันธ์ 2567
69 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
16 กุมภาพันธ์ 2567
70 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
16 กุมภาพันธ์ 2567
71 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
16 กุมภาพันธ์ 2567
72 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัฒนาคุณภาพองค์กร ) 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กุมภาพันธ์ 2567
73 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
16 กุมภาพันธ์ 2567
74 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
75 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบัญชี) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
76 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567
77 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 กุมภาพันธ์ 2567
79 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567
80 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567
81 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(โครงการสนับสนุน Global Research & Collaboration) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
82 ประกาศผล นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
83 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
84 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2567
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
86 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
88 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา(ปฎิบัติงานที่ สถาบันราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567
89 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
14 กุมภาพันธ์ 2567
90 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้าน HR) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
14 กุมภาพันธ์ 2567
91 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2567
92 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(การบริหารหลักสูตร ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 กุมภาพันธ์ 2567
93 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสัตว์ทดลอง งานวิจัย
13 กุมภาพันธ์ 2567
94 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(ด้านงานธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
13 กุมภาพันธ์ 2567
95 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2567
96 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
13 กุมภาพันธ์ 2567
97 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ถ่ายภาพนิ่ง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
13 กุมภาพันธ์ 2567
98 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
13 กุมภาพันธ์ 2567
99 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
13 กุมภาพันธ์ 2567
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
12 กุมภาพันธ์ 2567
101 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
102 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
103 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ประสานงานเด็กปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
104 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(หน่วยงานจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง
12 กุมภาพันธ์ 2567
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2567
106 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
12 กุมภาพันธ์ 2567
107 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2567
108 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา หน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567
109 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์
12 กุมภาพันธ์ 2567
110 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567
111 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567
112 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567
113 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
9 กุมภาพันธ์ 2567
114 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
9 กุมภาพันธ์ 2567
115 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
9 กุมภาพันธ์ 2567
116 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัฒนาความเป็นนานาชาติ ) 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กุมภาพันธ์ 2567
117 Paper Test Foreign Relations Officer 1 position College of Music
workplace : งานสื่อสารมวลชนสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยสื่อสารมวลชนสัมพันธ์
7 February 2024
118 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
7 กุมภาพันธ์ 2567
119 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
7 กุมภาพันธ์ 2567
120 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2567
121 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7 กุมภาพันธ์ 2567
122 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 กุมภาพันธ์ 2567
123 สอบสัมภาษณ์ ช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
7 กุมภาพันธ์ 2567
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
7 กุมภาพันธ์ 2567
125 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7 กุมภาพันธ์ 2567
126 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7 กุมภาพันธ์ 2567
127 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
7 กุมภาพันธ์ 2567
128 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล) 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กุมภาพันธ์ 2567
129 สอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
6 กุมภาพันธ์ 2567
130 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ทำความสะอาดกล้อง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
6 กุมภาพันธ์ 2567
131 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
5 กุมภาพันธ์ 2567
132 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
2 กุมภาพันธ์ 2567
133 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2567
134 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (เขตพญาไท)
2 กุมภาพันธ์ 2567
135 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567
136 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ถ่ายวีดิทัศน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567
137 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
1 กุมภาพันธ์ 2567
138 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กุมภาพันธ์ 2567
139 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (โครงการ ววน.)) 4 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 มกราคม 2567
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
31 มกราคม 2567
141 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(คุณวุฒิปวส. ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
31 มกราคม 2567
142 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาเชิงระบบ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
29 มกราคม 2567
143 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
26 มกราคม 2567
144 สอบข้อเขียน นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
26 มกราคม 2567
145 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
25 มกราคม 2567
146 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
25 มกราคม 2567
147 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
25 มกราคม 2567
148 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
24 มกราคม 2567
149 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
23 มกราคม 2567
150 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 มกราคม 2567
151 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 มกราคม 2567
152 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
23 มกราคม 2567
153 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
23 มกราคม 2567
154 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้าภาควิชา(บริหารและวิชาการ ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 มกราคม 2567
155 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (พญาไท)
22 มกราคม 2567
156 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาระบบพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
22 มกราคม 2567
157 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
22 มกราคม 2567
158 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
22 มกราคม 2567
159 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มกราคม 2567
160 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล((IPD, OPD, OR<มีประสบการณ์>)) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
18 มกราคม 2567
161 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (การวิจัยการพัฒนาผลิตทดสอบโปรตีนแอนติบอดี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
18 มกราคม 2567
162 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
17 มกราคม 2567
163 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
17 มกราคม 2567
164 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มกราคม 2567
165 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มกราคม 2567
166 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 มกราคม 2567
167 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
16 มกราคม 2567
168 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
16 มกราคม 2567
169 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
16 มกราคม 2567
170 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
16 มกราคม 2567
171 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารโครงการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
15 มกราคม 2567
172 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 มกราคม 2567
173 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
15 มกราคม 2567
174 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญี) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มกราคม 2567
175 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
15 มกราคม 2567
176 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
15 มกราคม 2567
177 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
12 มกราคม 2567
178 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
10 มกราคม 2567
179 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
10 มกราคม 2567
180 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช
10 มกราคม 2567
181 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
10 มกราคม 2567
182 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
10 มกราคม 2567
183 ประกาศผล พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 มกราคม 2567
184 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไท)
8 มกราคม 2567
185 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มกราคม 2567
186 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
8 มกราคม 2567
187 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
8 มกราคม 2567
188 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านการเงิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
8 มกราคม 2567
189 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มกราคม 2567
190 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
5 มกราคม 2567
191 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
5 มกราคม 2567
192 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
5 มกราคม 2567
193 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
5 มกราคม 2567
194 ประกาศผล นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
5 มกราคม 2567
195 ประกาศผล นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
5 มกราคม 2567
196 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
4 มกราคม 2567
197 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
3 มกราคม 2567
198 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
3 มกราคม 2567
199 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มกราคม 2567
200 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
2 มกราคม 2567
201 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2566
202 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม
27 ธันวาคม 2566
203 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
27 ธันวาคม 2566
204 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 ธันวาคม 2566
205 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
26 ธันวาคม 2566
206 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
26 ธันวาคม 2566
207 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
26 ธันวาคม 2566
208 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
22 ธันวาคม 2566
209 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบฯ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 ธันวาคม 2566
210 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
20 ธันวาคม 2566
211 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 13 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
20 ธันวาคม 2566
212 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
20 ธันวาคม 2566
213 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2566
214 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
19 ธันวาคม 2566
215 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
18 ธันวาคม 2566
216 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
18 ธันวาคม 2566
217 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 ธันวาคม 2566
218 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
13 ธันวาคม 2566
219 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 ธันวาคม 2566
220 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
13 ธันวาคม 2566
221 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 ธันวาคม 2566
222 Interview General Service Officer 1 position Faculty of Medicine Siriraj Hospital
workplace : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
13 December 2023
223 ประกาศผล ผู้ช่วยเภสัชกร 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
13 ธันวาคม 2566
224 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
12 ธันวาคม 2566
225 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
12 ธันวาคม 2566
226 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
8 ธันวาคม 2566
227 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
8 ธันวาคม 2566
228 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
8 ธันวาคม 2566
229 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (เขตพญาไท)
8 ธันวาคม 2566
230 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(เวชระเบียน ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
8 ธันวาคม 2566
231 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
7 ธันวาคม 2566
232 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7 ธันวาคม 2566
233 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
6 ธันวาคม 2566
234 ประกาศผล ช่างเทคนิค 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566
235 ประกาศผล พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566
236 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
4 ธันวาคม 2566
237 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
4 ธันวาคม 2566
238 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2566
239 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัย
1 ธันวาคม 2566
240 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ (พญาไท)
30 พฤศจิกายน 2566
241 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด((ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
27 พฤศจิกายน 2566
242 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
24 พฤศจิกายน 2566
243 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤศจิกายน 2566
244 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2566
245 สอบข้อเขียน นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2566
246 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Lab ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2566
247 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 พฤศจิกายน 2566
248 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
22 พฤศจิกายน 2566
249 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 พฤศจิกายน 2566
250 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
22 พฤศจิกายน 2566
251 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 พฤศจิกายน 2566
252 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
21 พฤศจิกายน 2566
253 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 พฤศจิกายน 2566
254 สอบข้อเขียน นักสุขศึกษา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 พฤศจิกายน 2566
255 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 พฤศจิกายน 2566
256 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2566
257 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
20 พฤศจิกายน 2566
258 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2566
259 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
16 พฤศจิกายน 2566
260 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
16 พฤศจิกายน 2566
261 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 พฤศจิกายน 2566
262 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
15 พฤศจิกายน 2566
263 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2566
264 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไท)
13 พฤศจิกายน 2566
265 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
13 พฤศจิกายน 2566
266 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
13 พฤศจิกายน 2566
267 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 พฤศจิกายน 2566
268 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2566
269 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 พฤศจิกายน 2566
270 สอบข้อเขียน นักวิชาการเวชสถิติ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 พฤศจิกายน 2566
271 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
10 พฤศจิกายน 2566
272 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Wellness Center) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 พฤศจิกายน 2566
273 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566
274 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
10 พฤศจิกายน 2566
275 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566
276 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา((รับผิดชอบงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566
277 สอบข้อเขียน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 3 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : Mahidol University Salaya campus
8 พฤศจิกายน 2566
278 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
8 พฤศจิกายน 2566
279 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
8 พฤศจิกายน 2566
280 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา
7 พฤศจิกายน 2566
281 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 พฤศจิกายน 2566
282 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 พฤศจิกายน 2566
283 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
3 พฤศจิกายน 2566
284 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
2 พฤศจิกายน 2566
285 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2566
286 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
1 พฤศจิกายน 2566
287 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(Day care) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
1 พฤศจิกายน 2566
288 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ตุลาคม 2566
289 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 ตุลาคม 2566
290 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
27 ตุลาคม 2566
291 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
27 ตุลาคม 2566
292 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
27 ตุลาคม 2566
293 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 ตุลาคม 2566
294 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 ตุลาคม 2566
295 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
24 ตุลาคม 2566
296 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 30 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
24 ตุลาคม 2566
297 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566
298 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566
299 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 ตุลาคม 2566
300 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ตุลาคม 2566
301 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 ตุลาคม 2566
302 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2566
303 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2566
304 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 ตุลาคม 2566
305 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 ตุลาคม 2566
306 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 ตุลาคม 2566
307 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 ตุลาคม 2566
308 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
18 ตุลาคม 2566
309 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
17 ตุลาคม 2566
310 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(งานนิเทศศาสตร์วิชาการศึกษา) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ตุลาคม 2566
311 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
16 ตุลาคม 2566
312 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สาขาวิชาวักกะวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
16 ตุลาคม 2566
313 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (วิทยาเขตพญาไท)
16 ตุลาคม 2566
314 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
16 ตุลาคม 2566
315 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
16 ตุลาคม 2566
316 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 ตุลาคม 2566
317 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 ตุลาคม 2566
318 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
10 ตุลาคม 2566
319 Paper Test Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
9 October 2023
320 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย(ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 2 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
6 ตุลาคม 2566
321 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
4 ตุลาคม 2566
322 ประกาศผล ช่างเทคนิค 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
3 ตุลาคม 2566
323 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
3 ตุลาคม 2566
324 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 ตุลาคม 2566
325 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 ตุลาคม 2566
326 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
3 ตุลาคม 2566
327 ประกาศผล อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
2 ตุลาคม 2566
328 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กันยายน 2566
329 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
26 กันยายน 2566
330 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
25 กันยายน 2566
331 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล(เงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
22 กันยายน 2566
332 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
22 กันยายน 2566
333 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
22 กันยายน 2566
334 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 กันยายน 2566
335 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กันยายน 2566