สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 2566
2 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
29 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
3 สัตวแพทย์(สัตว์ป่วยนอก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
29 กันยายน 2566 17 ตุลาคม 2566
4 สัตวแพทย์(ฉุกเฉิน) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
29 กันยายน 2566 17 ตุลาคม 2566
5 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
29 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
6 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง
28 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
7 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
29 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
8 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566
9 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้าย) 6 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
29 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
10 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
27 กันยายน 2566 25 ตุลาคม 2566
11 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
12 ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
13 พยาบาล 20 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
14 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2566 30 ตุลาคม 2566
15 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2566 30 ตุลาคม 2566
16 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
17 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
29 กันยายน 2566 17 ตุลาคม 2566
19 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
20 เภสัชกร 20 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไท)
28 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
21 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
27 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
22 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
28 กันยายน 2566 19 ตุลาคม 2566
23 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
28 กันยายน 2566 19 ตุลาคม 2566
24 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยบริหารข้อมูลกลาง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
28 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
25 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
28 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
26 ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
27 กันยายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566
27 นักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
28 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
27 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
29 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
30 แพทย์แผนจีน 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
31 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
27 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
32 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
33 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา
27 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
34 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษา
26 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
35 อาจารย์(หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)  สังคมวิทยา (Sociology) มานุษยวิทยา (Anthropology) มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology) ) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) สังคมวิทยา (Sociology) มานุษยวิทยา (Anthropology) มานุษยวิทยาประยุกต์ (Applied Anthropology)) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
25 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
36 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา
26 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
37 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
38 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
39 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและหลักสูตร จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
40 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
26 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
41 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธค์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
27 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
42 พนักงานธุรการ(สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
27 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
43 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
27 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
44 พนักงานธุรการ(พัสดุ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
27 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
45 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
25 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
46 พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
26 กันยายน 2566 10 ตุลาคม 2566
47 พยาบาล(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
25 กันยายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566
48 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา งานกิจการนักศึกษา
25 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
49 ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 กันยายน 2566 26 ตุลาคม 2566
50 พยาบาล 20 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 กันยายน 2566 26 ตุลาคม 2566
51 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 กันยายน 2566 15 ธันวาคม 2566
52 วิศวกรเครื่องกล(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
25 กันยายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566
53 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
25 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
54 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
22 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
55 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
25 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
56 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและกิจการนักศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
25 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
57 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน
26 กันยายน 2566 10 ตุลาคม 2566
58 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
26 กันยายน 2566 10 ตุลาคม 2566
59 พนักงานธุรการ(หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
25 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
60 นักวิชาการเทคโนโลยีดนตรี(งานหอแสดงดนตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : งานหอแสดงดนตรี
22 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
61 พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
25 กันยายน 2566 10 ตุลาคม 2566
62 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2566 30 ตุลาคม 2566
63 ผู้ช่วยทันตแพทย์(สังกัดคลินิกตามประกาศรับสมัครฯ) 11 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
64 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2566 30 ตุลาคม 2566
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2566 22 ตุลาคม 2566
66 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
21 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
67 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
68 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
22 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
69 วิศวกร 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
25 กันยายน 2566 25 ตุลาคม 2566
70 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
22 กันยายน 2566 22 ตุลาคม 2566
71 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
21 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
72 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
1 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
73 พนักงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
22 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
74 นักทรัพยากรบุคคล(งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
22 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
75 พนักงานพัสดุ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
76 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
19 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
77 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารความเสี่ยงเเละตรวจสอบภายใน
19 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
78 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
79 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
80 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
20 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
81 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566
82 Foreign Expert 1 position Doctor's Degrees Institute of Nutrition
workplace : Institute of Nutrition
20 September 2023 20 October 2023
83 เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
21 กันยายน 2566 24 ตุลาคม 2566
84 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ประจำอาคารเอนกประสงค์ (MU Digital Gymnasium) ) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2566 25 ตุลาคม 2566
85 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประจำหอพักนักเรียน) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
19 กันยายน 2566 24 ตุลาคม 2566
86 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
19 กันยายน 2566 3 ตุลาคม 2566
87 นักจิตวิทยา(ศูนย์กุมารบริรักษ์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
20 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
88 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
89 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
90 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานร้านค้า The Harmony by MU ) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
91 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
20 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
92 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
19 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
93 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
19 กันยายน 2566 3 ตุลาคม 2566
94 นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
95 นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
96 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
18 กันยายน 2566 18 ตุลาคม 2566
97 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
98 นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยารีด๊อกซ์ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
99 นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
15 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
100 พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 กันยายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
101 แพทย์(ศัลยแพทย์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
21 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
102 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 3 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 ตุลาคม 2566 16 ตุลาคม 2566
103 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
104 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
105 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
14 กันยายน 2566 4 ตุลาคม 2566
106 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
15 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
107 อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
14 กันยายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566
108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
109 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (วิทยาเขตพญาไท)
15 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566
110 นิติกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกฎหมาย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
14 กันยายน 2566 4 ตุลาคม 2566
111 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
112 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
14 กันยายน 2566 15 ตุลาคม 2566
113 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 กันยายน 2566 3 ตุลาคม 2566
114 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาพยาธิวิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
14 กันยายน 2566 28 กันยายน 2566
115 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
15 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
116 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
15 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
117 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
13 กันยายน 2566 28 กันยายน 2566
118 พี่เลี้ยง(Day care) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
14 กันยายน 2566 15 ตุลาคม 2566
119 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
120 นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
121 นักวิชาการศึกษา(งานนิเทศศาสตร์วิชาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 กันยายน 2566 26 กันยายน 2566
122 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
13 กันยายน 2566 8 ตุลาคม 2566
123 นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
13 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
124 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
13 กันยายน 2566 8 ตุลาคม 2566
125 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประสานงานส่งต่อผู้ป่วย งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิิบดี
13 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
126 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
12 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
127 นักจิตวิทยาคลินิก(สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
14 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
128 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
14 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
129 แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา
14 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
130 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
14 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
131 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
14 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
132 แพทย์(จักษุแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
18 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
133 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
14 กันยายน 2566 16 ตุลาคม 2566
134 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารคู่สัญญา สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
12 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
135 นักวิชาการเกษตร(งานสวนและภูมิทัศน์) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2566 9 ตุลาคม 2566
136 นิติกร 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
137 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
12 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
138 พนักงานธุรการ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
11 กันยายน 2566 18 กันยายน 2566
139 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
11 กันยายน 2566 26 กันยายน 2566
140 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
13 กันยายน 2566 4 ตุลาคม 2566
141 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 กันยายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566
142 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
143 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
144 นักกิจกรรมบำบัด 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 กันยายน 2566 14 ตุลาคม 2566
145 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
12 กันยายน 2566 22 กันยายน 2566
146 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
11 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
147 นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
9 กันยายน 2566 10 ตุลาคม 2566
148 นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
8 กันยายน 2566 20 กันยายน 2566
149 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
150 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 กันยายน 2566 11 ตุลาคม 2566
151 ผู้ช่วยวิจัย(ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 2 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
8 กันยายน 2566 20 ตุลาคม 2566
152 นักวิชาการสถิติ(ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ข้อมูลภายในส่วนงานจากงานต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลต่าง ๆ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
153 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสหสาขาวิชาชีพ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
7 กันยายน 2566 27 กันยายน 2566
154 นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
155 นักวิทยาศาสตร์(งานเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566 12 ตุลาคม 2566
156 ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
8 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
157 นักวิทยาศาสตร์(ฝ่ายประกันคุณภาพ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
158 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
8 กันยายน 2566 28 กันยายน 2566
159 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
160 พยาบาล(CSSD) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
7 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
161 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
7 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
162 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
7 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
163 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ภาควิชาปรสิตวิทยา) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
8 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
164 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
7 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
165 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สาขาวิชาวักกะวิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 กันยายน 2566 9 ตุลาคม 2566
166 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 กันยายน 2566 9 ตุลาคม 2566
167 นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กันยายน 2566 22 กันยายน 2566
168 นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัย งานพัฒนาการวิจัย ฝ่ายวิจัย
7 กันยายน 2566 9 ตุลาคม 2566
169 หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 กันยายน 2566 20 กันยายน 2566
170 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนกงานคณบดี
6 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
171 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
7 กันยายน 2566 9 ตุลาคม 2566
172 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
7 กันยายน 2566 9 ตุลาคม 2566
173 แพทย์แผนไทยประยุกต์(งานการตลาดและจัดกิจกรรม) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
174 นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาก่อนปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
6 กันยายน 2566 6 ตุลาคม 2566
175 สัตวแพทย์(ศัลยแพทย์งานวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
5 กันยายน 2566 8 ตุลาคม 2566
176 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
5 กันยายน 2566 8 ตุลาคม 2566
177 นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
5 กันยายน 2566 8 ตุลาคม 2566
178 นักวิชาการศึกษา(ด้านโบราณคดี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
6 กันยายน 2566 27 กันยายน 2566
179 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 กันยายน 2566 22 กันยายน 2566
180 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
5 กันยายน 2566 5 ตุลาคม 2566
181 อาจารย์(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
28 สิงหาคม 2566 28 กันยายน 2566
182 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
4 กันยายน 2566 15 กันยายน 2566
183 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Programmer) 6 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
184 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Server Administrator) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
185 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Data Center) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
186 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
1 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
187 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
4 กันยายน 2566 29 กันยายน 2566
188 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
31 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
189 ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างสถาปัตย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
1 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
190 ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานด้านระบบปรับอากาศ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
1 กันยายน 2566 13 ตุลาคม 2566
191 อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
1 กันยายน 2566 30 กันยายน 2566
192 ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
31 สิงหาคม 2566 13 ตุลาคม 2566
193 พยาบาล(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
31 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
194 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี
31 สิงหาคม 2566 25 กันยายน 2566
195 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Web Developer) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
31 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
196 นักวิชาการศึกษา(โครงการ MU-SURF) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 สิงหาคม 2566 12 ตุลาคม 2566
197 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
31 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
198 ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
199 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
30 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
200 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
24 สิงหาคม 2566 6 ตุลาคม 2566
201 หัวหน้างาน(งานคลัง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
29 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
202 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
29 สิงหาคม 2566 2 ตุลาคม 2566
203 หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
29 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
204 นักวิชาการพัสดุ(งานเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา ศึกษา ค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัสดุ งานคลังและสินทรัพย์
25 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
205 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
28 สิงหาคม 2566 2 ตุลาคม 2566
206 ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
28 สิงหาคม 2566 10 กันยายน 2566
207 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
28 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
208 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
209 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
25 สิงหาคม 2566 22 กันยายน 2566
210 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
25 สิงหาคม 2566 22 กันยายน 2566
211 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
25 สิงหาคม 2566 8 กันยายน 2566
212 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
25 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
213 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท)
25 สิงหาคม 2566 23 กันยายน 2566
214 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
215 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ ) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
23 สิงหาคม 2566 23 พฤศจิกายน 2566
216 นิติกร 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 สิงหาคม 2566 24 กันยายน 2566
217 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
23 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
218 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
24 สิงหาคม 2566 24 ตุลาคม 2566
219 ผู้ช่วยอาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาโท วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
18 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
220 อาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
18 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
221 พยาบาล(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
222 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
22 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
223 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
22 สิงหาคม 2566 15 ตุลาคม 2566
224 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
22 สิงหาคม 2566 12 กันยายน 2566
225 นักวิชาการสารสนเทศ(โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 สิงหาคม 2566 25 กันยายน 2566
226 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
22 สิงหาคม 2566 19 ตุลาคม 2566
227 นักวิชาการรหัสโรค 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 สิงหาคม 2566 8 กันยายน 2566
228 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
21 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
229 ทันตแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
230 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 สิงหาคม 2566 27 สิงหาคม 2566
231 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
18 สิงหาคม 2566 15 ตุลาคม 2566
232 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 สิงหาคม 2566 10 ตุลาคม 2566
233 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยา กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
18 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
234 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา ปริญญาตรี หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
18 สิงหาคม 2566 23 ตุลาคม 2566
235 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
17 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
236 อาจารย์(งานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
17 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
237 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
17 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
238 นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 สิงหาคม 2566 27 ตุลาคม 2566
239 นักวิจัย (การวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเคมีทางอาหาร)
17 สิงหาคม 2566 20 กันยายน 2566
240 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
17 สิงหาคม 2566 20 กันยายน 2566
241 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
17 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
242 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
16 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
243 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
16 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
244 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
16 สิงหาคม 2566 26 กันยายน 2566
245 ผู้อำนวยการ(ศูนย์บริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 สิงหาคม 2566 25 สิงหาคม 2566
246 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 สิงหาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
247 พยาบาล 4 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
15 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
248 นักวิจัย ( ทำงานวิจัยปฏิบัติการหรือการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในด้านภาษา วัฒนธรรม การศึกษาหรือในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มพหุวัฒนธรรมต่างๆ ) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
16 สิงหาคม 2566 20 ตุลาคม 2566
249 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 สิงหาคม 2566 15 กันยายน 2566
250 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
11 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
251 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
11 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
252 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 27 ตุลาคม 2566
253 ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 17 พฤศจิกายน 2566
254 ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 17 พฤศจิกายน 2566
255 พี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
11 สิงหาคม 2566 28 กันยายน 2566
256 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
10 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
257 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
258 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
9 สิงหาคม 2566 21 สิงหาคม 2566
259 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
10 สิงหาคม 2566 11 กันยายน 2566
260 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
10 สิงหาคม 2566 1 ตุลาคม 2566
261 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
9 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
262 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศรีษะและคอ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
9 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
263 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
8 สิงหาคม 2566 29 กันยายน 2566
264 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
8 สิงหาคม 2566 8 กันยายน 2566
265 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
266 นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
7 สิงหาคม 2566 30 สิงหาคม 2566
267 อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
7 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
268 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
7 สิงหาคม 2566 6 ตุลาคม 2566
269 นักวิชาการเงินและบัญชี(บริหารลูกหนี้ค่ารักษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
7 สิงหาคม 2566 6 ตุลาคม 2566
270 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
271 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
272 นักรังสีการแพทย์(CT-MRI) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
4 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
273 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
4 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
274 ทันตแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
4 สิงหาคม 2566 4 ตุลาคม 2566
275 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 สิงหาคม 2566 24 สิงหาคม 2566
276 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
3 สิงหาคม 2566 30 กันยายน 2566
277 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
1 สิงหาคม 2566 1 กันยายน 2566
278 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
27 กรกฎาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
279 นักวิชาการพัสดุ(หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ
27 กรกฎาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
280 อาจารย์(อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา อัตราที่ 1) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตศึกษา
26 กรกฎาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
281 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ (รับสมัครรอบก.ค.66)) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2566 31 สิงหาคม 2566
282 นักจิตวิทยา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 กรกฎาคม 2566 20 ตุลาคม 2566
283 ผู้ช่วยอาจารย์(หรือ อาจารย์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
24 กรกฎาคม 2566 29 กันยายน 2566
287 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 18 กันยายน 2566
291 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยทางคลินิก งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
13 กรกฎาคม 2566 8 กันยายน 2566
292 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
13 กรกฎาคม 2566 29 กันยายน 2566
295 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 กรกฎาคม 2566 29 กันยายน 2566
299 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการพูด ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
7 กรกฎาคม 2566 30 กันยายน 2566
300 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 4 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
7 กรกฎาคม 2566 30 กันยายน 2566
312 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
30 มิถุนายน 2566 27 ตุลาคม 2566
313 นักวิจัย (ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
30 มิถุนายน 2566 27 ตุลาคม 2566
314 ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
28 มิถุนายน 2566 1 ตุลาคม 2566
320 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ Cybersecurity and Blockchain) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
321 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ Informatics หรือ Medical Informatics) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
322 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเกม หรือ เกมมิฟิเคชัน) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
323 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ IoT (Intenet of Things)) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
328 อาจารย์(ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มิถุนายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566
329 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
12 มิถุนายน 2566 30 กันยายน 2566
331 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
9 มิถุนายน 2566 30 กันยายน 2566
332 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
9 มิถุนายน 2566 24 กันยายน 2566
334 สัตวแพทย์(พยาธิวิทยากายวิภาค) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
8 มิถุนายน 2566 8 ตุลาคม 2566
341 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
1 มิถุนายน 2566 30 กันยายน 2566
342 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
1 มิถุนายน 2566 30 กันยายน 2566
346 อาจารย์(การสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
25 พฤษภาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
348 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
26 พฤษภาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
355 นักวิจัย (การวิจัยการพัฒนาผลิตทดสอบโปรตีนแอนติบอดี) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
22 พฤษภาคม 2566 30 กันยายน 2566
356 อาจารย์(เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมดิจิทัล สื่อศึกษา การออกแบบเมือง ) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศีกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
15 พฤษภาคม 2566 20 ตุลาคม 2566
358 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 พฤษภาคม 2566 8 กันยายน 2566
367 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
8 พฤษภาคม 2566 15 กันยายน 2566
368 นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
8 พฤษภาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
369 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
3 พฤษภาคม 2566 17 พฤศจิกายน 2566
381 เภสัชกร(สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
20 เมษายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
384 อาจารย์(การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22 มีนาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
386 คนสวน(ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
10 เมษายน 2566 30 กันยายน 2566
387 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
11 เมษายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
398 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
5 เมษายน 2566 30 กันยายน 2566
410 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
2 มีนาคม 2566 30 กันยายน 2566
411 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 19 กันยายน 2566
416 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2566 31 สิงหาคม 2566
441 Instructor(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
6 February 2023 20 October 2023
442 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
7 กุมภาพันธ์ 2566 30 กันยายน 2566
455 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 กุมภาพันธ์ 2566 31 ตุลาคม 2566
459 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
31 มกราคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
461 นักวิจัย (ศูนย์ภารตะศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
27 มกราคม 2566 29 กันยายน 2566
469 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2566 28 สิงหาคม 2566
488 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์
14 ธันวาคม 2565 9 ตุลาคม 2566
524 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 16 พฤศจิกายน 2566
636 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 29 กันยายน 2566

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
29 กันยายน 2566
2 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
29 กันยายน 2566
3 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
29 กันยายน 2566
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
29 กันยายน 2566
5 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (การวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเคมีทางอาหาร)
29 กันยายน 2566
6 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กันยายน 2566
7 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
29 กันยายน 2566
8 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
29 กันยายน 2566
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา
29 กันยายน 2566
10 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กันยายน 2566
11 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
29 กันยายน 2566
12 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
28 กันยายน 2566
13 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
28 กันยายน 2566
14 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
28 กันยายน 2566
15 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย
28 กันยายน 2566
16 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
28 กันยายน 2566
17 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2566
18 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2566
19 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินเเละสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
27 กันยายน 2566
20 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
27 กันยายน 2566
21 ประกาศรายชื่อ นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
27 กันยายน 2566
22 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ดูแล บริหาร พัฒนาหลักสูตร งานมาตรฐานหลักสูตรและงานประกันคุณภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
27 กันยายน 2566
23 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารโครงการ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
27 กันยายน 2566
24 สอบข้อเขียน นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
27 กันยายน 2566
25 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป((สารบรรณ)) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
27 กันยายน 2566
26 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 กันยายน 2566
27 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
26 กันยายน 2566
28 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 กันยายน 2566
29 สอบข้อเขียน พนักงานทั่วไป 2 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
26 กันยายน 2566
30 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
26 กันยายน 2566
31 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารคู่สัญญา
26 กันยายน 2566
32 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
26 กันยายน 2566
33 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
26 กันยายน 2566
34 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Patient Experience Coordinator) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 กันยายน 2566
35 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2566
36 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2566
37 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2566
38 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
25 กันยายน 2566
39 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
25 กันยายน 2566
40 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สนับสนุนงานด้าน IT ของภาควิชา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
25 กันยายน 2566
41 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 กันยายน 2566
42 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
25 กันยายน 2566
43 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
25 กันยายน 2566
44 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล(เงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
22 กันยายน 2566
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
22 กันยายน 2566
46 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
22 กันยายน 2566
47 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
22 กันยายน 2566
48 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ (ศาลายา)
22 กันยายน 2566
49 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
22 กันยายน 2566
50 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
22 กันยายน 2566
51 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
22 กันยายน 2566
52 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
22 กันยายน 2566
53 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
22 กันยายน 2566
54 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(สังกัด งานห้องสมุด) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2566
55 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
22 กันยายน 2566
56 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
22 กันยายน 2566
57 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป หน่วยสารบรรณ (วิทยาเขตพญาไท)
21 กันยายน 2566
58 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 13 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2566
59 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2566
60 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 27 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2566
61 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 15 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2566
62 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 27 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กันยายน 2566
63 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(บริการการแพทย์ฉุกเฉิน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
21 กันยายน 2566
64 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 กันยายน 2566
65 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
21 กันยายน 2566
66 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ธุรการและสารบรรณ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
21 กันยายน 2566
67 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
21 กันยายน 2566
68 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
21 กันยายน 2566
69 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2566
70 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
21 กันยายน 2566
71 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี
21 กันยายน 2566
72 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเคมี
21 กันยายน 2566
73 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
20 กันยายน 2566
74 ประกาศผล พยาบาล(OPD, ห้องผ่าตัด, หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 4 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
20 กันยายน 2566
75 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2566
76 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานการศึกษา
20 กันยายน 2566
77 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษา
20 กันยายน 2566
78 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
20 กันยายน 2566
79 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2566
80 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
20 กันยายน 2566
81 สอบข้อเขียน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 กันยายน 2566
82 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กันยายน 2566
83 สอบข้อเขียน พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กันยายน 2566
84 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 กันยายน 2566
85 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กันยายน 2566
86 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
18 กันยายน 2566
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
18 กันยายน 2566
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์(งานส่งเสริมความร่วมมือพันธมิตรทางยุทธศาสตร์) 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 กันยายน 2566
89 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 กันยายน 2566
90 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 กันยายน 2566
91 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยอณูเภสัชวิทยา คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
18 กันยายน 2566
92 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์(ขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 กันยายน 2566
93 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
18 กันยายน 2566
94 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 กันยายน 2566
95 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ(งานพัสดุ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กันยายน 2566
96 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
15 กันยายน 2566
97 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
15 กันยายน 2566
98 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
15 กันยายน 2566
99 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 กันยายน 2566
100 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ(พนักงานเปล) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
14 กันยายน 2566
101 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
14 กันยายน 2566
102 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
14 กันยายน 2566
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
14 กันยายน 2566
104 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 กันยายน 2566
105 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
14 กันยายน 2566
106 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 กันยายน 2566
107 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 กันยายน 2566
108 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
13 กันยายน 2566
109 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริการการศึกษา
13 กันยายน 2566
110 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
12 กันยายน 2566
111 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(งานด้าน molecular cloning, protein production and purification) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
12 กันยายน 2566
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
12 กันยายน 2566
113 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ใช้ทุน) 15 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 กันยายน 2566
114 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยกายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
12 กันยายน 2566
115 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
12 กันยายน 2566
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
12 กันยายน 2566
117 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
11 กันยายน 2566
118 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
11 กันยายน 2566
119 ประกาศผล ผู้ช่วยเภสัชกร 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
11 กันยายน 2566
120 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566
121 ประกาศผล พนักงานธุรการ(หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
8 กันยายน 2566
122 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
8 กันยายน 2566
123 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
8 กันยายน 2566
125 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 กันยายน 2566
126 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
7 กันยายน 2566
127 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
7 กันยายน 2566
128 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(วิเคราะห์) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
7 กันยายน 2566
129 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
6 กันยายน 2566
130 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
6 กันยายน 2566
131 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาวักกะวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
6 กันยายน 2566
132 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา (รับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กันยายน 2566
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยเซลล์วิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
5 กันยายน 2566
134 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
4 กันยายน 2566
135 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประจำอาคารเอนกประสงค์ MU Digital Gymnasium) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2566
136 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่พัสดุและงานธุรการอาคารจอดรถสิทธาคาร) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2566
137 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(โครงการ MU-SURF) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 สิงหาคม 2566
138 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 สิงหาคม 2566
139 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
28 สิงหาคม 2566
140 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 7 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
28 สิงหาคม 2566
141 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
28 สิงหาคม 2566
142 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
23 สิงหาคม 2566
143 สอบข้อเขียน พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 สิงหาคม 2566
144 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 สิงหาคม 2566
145 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
22 สิงหาคม 2566
146 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภ.กุมารเวชศาสตร์
22 สิงหาคม 2566
147 Paper Test Instructor 3 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 August 2023
148 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
21 สิงหาคม 2566
149 สอบข้อเขียน พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
21 สิงหาคม 2566
150 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 สิงหาคม 2566
151 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Patient Experience Coordinator) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 สิงหาคม 2566
152 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
21 สิงหาคม 2566
153 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 สิงหาคม 2566
154 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
18 สิงหาคม 2566
155 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาตจวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
18 สิงหาคม 2566
156 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยอณูเภสัชวิทยา คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
18 สิงหาคม 2566
157 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2566
158 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2566
159 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2566
160 Instructor(Instructour ) 1 position Faculty of Tropical Medicine
workplace : Department of Microbiology and Immunology
17 August 2023
161 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
17 สิงหาคม 2566
162 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
17 สิงหาคม 2566
163 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 สิงหาคม 2566
164 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2566
165 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานสวัสดิการเพิ่มเติม ระบบเงินทดลองยืม การเบิกจ่ายทุนสนับสนุน ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
17 สิงหาคม 2566
166 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(Cyber Security) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2566
167 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2566
168 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
15 สิงหาคม 2566
169 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
15 สิงหาคม 2566
170 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินจ่าย งานคลัง สำนักงานคณบดี
15 สิงหาคม 2566
171 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
15 สิงหาคม 2566
172 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (วิทยาเขตพญาไท)
15 สิงหาคม 2566
173 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2566
174 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2566
175 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
10 สิงหาคม 2566
176 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 สิงหาคม 2566
177 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 สิงหาคม 2566
178 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
9 สิงหาคม 2566
179 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
8 สิงหาคม 2566
180 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
8 สิงหาคม 2566
181 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
8 สิงหาคม 2566
182 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
8 สิงหาคม 2566
183 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 สิงหาคม 2566
184 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
7 สิงหาคม 2566
185 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยการเงิน (วิทยาเขตพญาไท)
7 สิงหาคม 2566
186 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
7 สิงหาคม 2566
187 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
4 สิงหาคม 2566
188 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(Server Administrator) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานด้าน Server Administrator
3 สิงหาคม 2566
189 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
3 สิงหาคม 2566
190 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 สิงหาคม 2566
191 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
27 กรกฎาคม 2566
192 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
27 กรกฎาคม 2566
193 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 กรกฎาคม 2566
194 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
27 กรกฎาคม 2566
195 Interview Instructor(กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 position College of Religious Studies
workplace : วิทยาลัยศาสนศึกษา
26 July 2023
196 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(เวชศาสตร์ปริวรรต) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระรามหก)
26 กรกฎาคม 2566
197 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
26 กรกฎาคม 2566
198 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2566
199 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
21 กรกฎาคม 2566
200 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
19 กรกฎาคม 2566
201 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
19 กรกฎาคม 2566
202 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
18 กรกฎาคม 2566
203 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Call center ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
18 กรกฎาคม 2566
204 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา( โรงเรียนแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
18 กรกฎาคม 2566
205 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
18 กรกฎาคม 2566
206 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
18 กรกฎาคม 2566
207 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
12 กรกฎาคม 2566
208 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(หน่วยอณูเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
12 กรกฎาคม 2566
209 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
12 กรกฎาคม 2566
210 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(เคมีทางอาหาร)
12 กรกฎาคม 2566
211 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
11 กรกฎาคม 2566
212 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาเชิงระบบ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
11 กรกฎาคม 2566
213 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 กรกฎาคม 2566
214 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
7 กรกฎาคม 2566
215 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเภสัชกรรม
7 กรกฎาคม 2566
216 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 กรกฎาคม 2566
217 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 กรกฎาคม 2566
218 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease)
3 กรกฎาคม 2566
219 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ต้อนรับ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 กรกฎาคม 2566
220 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
3 กรกฎาคม 2566
221 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
3 กรกฎาคม 2566
222 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 มิถุนายน 2566
223 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 มิถุนายน 2566
224 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
28 มิถุนายน 2566
225 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
28 มิถุนายน 2566
226 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สอบขึ้นทะเบียน 2/2566) 15 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
27 มิถุนายน 2566
227 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
27 มิถุนายน 2566
228 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท)
27 มิถุนายน 2566
229 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 มิถุนายน 2566
230 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทาง งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
21 มิถุนายน 2566
231 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
21 มิถุนายน 2566
232 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
20 มิถุนายน 2566
233 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
19 มิถุนายน 2566
234 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มิถุนายน 2566
235 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 มิถุนายน 2566
236 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 มิถุนายน 2566
237 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ(สาขาวิชาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 มิถุนายน 2566
238 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
14 มิถุนายน 2566
239 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
13 มิถุนายน 2566
240 ประกาศผล นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
9 มิถุนายน 2566
241 ประกาศผล พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
9 มิถุนายน 2566
242 ประกาศผล พยาบาล(วิสัญญี) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
9 มิถุนายน 2566
243 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Programmer)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2566
244 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Tester)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2566
245 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Facitlity)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2566
246 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Server)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2566
247 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (เทคนิคเพื่อการสื่อสาร)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2566
248 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Security)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
9 มิถุนายน 2566
249 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
9 มิถุนายน 2566
250 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
9 มิถุนายน 2566
251 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2566
252 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
8 มิถุนายน 2566
253 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(หรือ นักวิชาการสารสนเทศ (Job Leader)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
8 มิถุนายน 2566
254 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
6 มิถุนายน 2566
255 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มิถุนายน 2566
256 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
6 มิถุนายน 2566
257 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ร่วมพัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
2 มิถุนายน 2566
258 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
2 มิถุนายน 2566
259 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2566
260 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
31 พฤษภาคม 2566
261 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
30 พฤษภาคม 2566
262 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
30 พฤษภาคม 2566
263 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
30 พฤษภาคม 2566
264 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
30 พฤษภาคม 2566
265 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 24 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤษภาคม 2566
266 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
29 พฤษภาคม 2566
267 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด
29 พฤษภาคม 2566
268 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภ.ศัลยศาสตร์
29 พฤษภาคม 2566
269 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง(SiMSET)
29 พฤษภาคม 2566
270 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับส่งพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
29 พฤษภาคม 2566
271 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
29 พฤษภาคม 2566
272 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
29 พฤษภาคม 2566
273 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
26 พฤษภาคม 2566
274 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
26 พฤษภาคม 2566
275 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
26 พฤษภาคม 2566
276 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 พฤษภาคม 2566
277 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 พฤษภาคม 2566
278 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
25 พฤษภาคม 2566
279 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(การให้บริการและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
25 พฤษภาคม 2566
280 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 7 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤษภาคม 2566
281 ประกาศผล พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤษภาคม 2566
282 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
23 พฤษภาคม 2566
283 สอบสัมภาษณ์ ครูพี่เลี้ยง 7 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
23 พฤษภาคม 2566
284 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
23 พฤษภาคม 2566
285 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
23 พฤษภาคม 2566
286 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
23 พฤษภาคม 2566
287 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
22 พฤษภาคม 2566
288 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 พฤษภาคม 2566
289 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
18 พฤษภาคม 2566
290 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
16 พฤษภาคม 2566
291 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16 พฤษภาคม 2566
292 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายจุลชีววิทยา) วิทยาเขตทุ่งพญาไท
16 พฤษภาคม 2566
293 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ Wellness Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16 พฤษภาคม 2566
294 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Wellness Center) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
16 พฤษภาคม 2566
295 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2566
296 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
15 พฤษภาคม 2566
297 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน (วิทยาเขตพญาไท)
15 พฤษภาคม 2566
298 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 พฤษภาคม 2566
299 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 พฤษภาคม 2566
300 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินและสวัสดิการสังคม รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
12 พฤษภาคม 2566
301 ประกาศผล Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
11 May 2023
302 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 7 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
303 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
304 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 28 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 พฤษภาคม 2566
305 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารชุดมิว ถนนวิภาวดีรังสิต
1 พฤษภาคม 2566
306 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1 พฤษภาคม 2566
307 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
30 เมษายน 2566
308 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2566
309 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการคลัง) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา
24 เมษายน 2566
310 Interview Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
24 April 2023
311 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
24 เมษายน 2566
312 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ภัณฑารักษ์ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
24 เมษายน 2566
313 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย(เพศชาย จำนวน 2 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 1 อัตรา)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
20 เมษายน 2566
314 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
20 เมษายน 2566
315 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ
18 เมษายน 2566
316 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สอบขึ้นทะเบียน) 15 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
18 เมษายน 2566
317 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2566
318 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2566
319 สอบข้อเขียน นิติกร(งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา ) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 เมษายน 2566
320 Instructor 2 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 April 2023