สมัครสมาชิกและฝากประวัติ

มาฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยมหิดลกันเถอะ

สมัครสมาชิกและฝากประวัติ คลิกที่นี่

คู่มือ

แนะนำการสมัครงาน

คู่มือคลิกที่นี่

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
เมื่อทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คลิกที่นี่

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทำงานที่มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไรบ้าง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ คลิกที่นี่

Life @Mahidol

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกดูบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
3 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2567 17 กรกฎาคม 2567
4 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
21 มิถุนายน 2567 17 กรกฎาคม 2567
5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
24 มิถุนายน 2567 24 กรกฎาคม 2567
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
24 มิถุนายน 2567 8 กรกฎาคม 2567
7 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
8 พนักงานทั่วไป(ทำความสะอาดกล้อง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
21 มิถุนายน 2567 10 กรกฎาคม 2567
9 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
21 มิถุนายน 2567 17 กรกฎาคม 2567
10 ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
11 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
21 มิถุนายน 2567 14 กรกฎาคม 2567
12 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
13 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
14 แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานวิทยามะเร็งศิริราช
24 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
15 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
21 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
16 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
17 ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
18 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มิถุนายน 2567 26 กรกฎาคม 2567
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
20 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคครบวงจร ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาบศิริราช
21 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
22 นักบริหารความเสี่ยง(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 มิถุนายน 2567 22 กรกฎาคม 2567
23 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
24 ช่างเทคนิค((ทดแทนอัตราลดกส 0002) งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
25 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
19 มิถุนายน 2567 9 กรกฎาคม 2567
26 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
27 นักวิทยาศาสตร์(หน่วยสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
20 มิถุนายน 2567 27 มิถุนายน 2567
28 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
21 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
29 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
21 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
30 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
21 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
31 นักวิทยาศาสตร์(Histology ในสัตวทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
19 มิถุนายน 2567 14 กรกฎาคม 2567
32 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
33 นักจิตวิทยาคลินิก(ฝ่ายการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
34 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
35 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา (สถาบันราชสุดา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
36 นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
20 มิถุนายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
37 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
19 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
38 พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
20 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
39 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
20 มิถุนายน 2567 4 กรกฎาคม 2567
40 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
20 มิถุนายน 2567 18 กรกฎาคม 2567
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
20 มิถุนายน 2567 4 กรกฎาคม 2567
42 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567
43 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
19 มิถุนายน 2567 4 กรกฎาคม 2567
44 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ชีวศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
19 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
45 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
46 พยาบาล(หน่วยบริการวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
47 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ
17 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
48 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
18 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567
49 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
18 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567
50 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาต่อเนื่อง
17 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
51 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(2 ด้าน) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
18 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567
52 นักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา งานวิจัยและวิชาการ
17 มิถุนายน 2567 10 กรกฎาคม 2567
53 ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
54 นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
55 นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
18 มิถุนายน 2567 2 กรกฎาคม 2567
56 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
17 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
57 นักวิชาการพัสดุ(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หน่วยคลังและพัสดุ งานสนับสนุนทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
58 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หน่วยยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ งานสนับสนุนทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
59 นักปฏิบัติการวิจัย(ตามเอกสารแนบท้าย) 3 อัตรา ปริญญาโท สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนวิชาการ งานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
60 Instructor(กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ) 2 position Doctor's Degrees ASEAN Institute for Health Development
workplace : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
17 June 2024 31 July 2024
61 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
17 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
62 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
14 มิถุนายน 2567 15 กรกฎาคม 2567
63 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
64 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
65 นักกายภาพบำบัด(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
66 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรนานาชาติ)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
67 นักกายภาพบำบัด(ระบบประสาท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
68 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
69 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
70 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
71 นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
14 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
72 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล
14 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
73 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา
14 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
74 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13 มิถุนายน 2567 30 สิงหาคม 2567
75 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
13 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
76 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
13 มิถุนายน 2567 31 สิงหาคม 2567
77 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
78 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
79 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
80 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
13 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
81 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
13 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
82 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
13 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
83 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
13 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
84 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์อัลตราซาวด์
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
85 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
86 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
87 แพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
88 พนักงานธุรการ(การลงทะเบียนและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
12 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
89 พนักงานธุรการ(หน่วยจัดเก็บและสแกนเอกสาร) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
12 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
90 พนักงานบริการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
12 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
91 พนักงานธุรการ(หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
92 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
11 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567
93 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
94 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
95 พนักงานธุรการ(ประจำจุดประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
12 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
96 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
97 Instructor(ด้านรัฐประศาสนศาสตร์) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12 June 2024 31 July 2024
98 นักวิทยาศาสตร์(เครื่องมือกลาง) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
99 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานการศึกษา
12 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
100 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานบริหารและธุรการ
12 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
101 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
102 ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
103 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มิถุนายน 2567 14 กรกฎาคม 2567
104 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มิถุนายน 2567 14 กรกฎาคม 2567
105 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
106 พนักงานรักษาความปลอดภัย(ทดแทนเลขอัตรา ลดกส 0026) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
107 พนักงานธุรการ(ธุรการประจำหน่วย) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
108 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
109 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
110 ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
111 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567
112 พนักงานขับรถยนต์(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
113 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
114 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มิถุนายน 2567 26 มิถุนายน 2567
115 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
12 มิถุนายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
116 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
117 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
118 เจ้าหน้าที่วิจัย 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
119 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
11 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
120 ช่างเทคนิค 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
7 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
121 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 4 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567 31 สิงหาคม 2567
122 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567 31 สิงหาคม 2567
123 พนักงานบริการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานบริหารและธุรการ
10 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567
124 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
11 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
125 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต
10 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2567
126 นักวิชาการศึกษา(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
127 นักจิตวิทยา(หรือนักจิตวิทยาคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
10 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
128 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
11 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
129 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 มิถุนายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
130 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(วุฒิ ป.ตรี - ป.โท) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช (SiCOE-SET)
11 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
131 นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
10 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
132 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและบริหารงานทั่วไป - Finance and Administration Officer) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มภารกิจศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567 15 มิถุนายน 2567
133 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย งานยุทธศาสตร์ และการบริหารพัฒนาทรัพยากร คณะเทคนิคการแพทย์
10 มิถุนายน 2567 17 มิถุนายน 2567
134 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
10 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
135 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
136 Foreign Expert(International Relations and Networking , Faculty of Public Health, Mahidol University) 1 position Bachelor's degree or above Faculty of Public Health
workplace : International Relations and Networking , Faculty of Public Health, Mahidol University
7 June 2024 30 June 2024
137 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (เงินโครงการ ววน.)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567 19 กรกฎาคม 2567
138 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
139 นักวิชาการเงินและบัญชี(วุฒิ ป.ตรี) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
7 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
140 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
10 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
141 อาจารย์(การเรียนการสอน(9468)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
7 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567
142 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
10 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
143 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
10 มิถุนายน 2567 10 กรกฎาคม 2567
144 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
7 มิถุนายน 2567 21 มิถุนายน 2567
145 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
7 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
146 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
7 มิถุนายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
147 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
7 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2567
148 นักนันทนาการบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
6 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
149 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
6 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
150 นักวิชาการรหัสโรค 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
151 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
152 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
153 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
6 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
154 เภสัชกร 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
6 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
155 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
5 มิถุนายน 2567 7 กรกฎาคม 2567
156 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
5 มิถุนายน 2567 23 มิถุนายน 2567
157 แพทย์(Fix ward ortho) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
158 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
5 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
159 อาจารย์(การเรียนการสอน(nu00055/66)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
28 พฤษภาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
160 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
5 มิถุนายน 2567 1 กรกฎาคม 2567
161 อาจารย์(การเรียนการสอน(nu00062/52)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์)
28 พฤษภาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
162 อาจารย์(การเรียนการสอน(nu00156/57)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
31 พฤษภาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
163 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
6 มิถุนายน 2567 8 กรกฎาคม 2567
164 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 มิถุนายน 2567 19 มิถุนายน 2567
165 FOREIGN EXPERTS 1 position Doctor's Degrees College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies
5 June 2024 25 June 2024
166 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
167 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
168 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
4 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
169 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
5 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
170 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
4 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
171 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
5 มิถุนายน 2567 5 กรกฎาคม 2567
172 พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5 มิถุนายน 2567 19 มิถุนายน 2567
173 นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
4 มิถุนายน 2567 18 มิถุนายน 2567
174 อาจารย์(กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาสหวิทยาการและการศึกษาตลอดชีวิต
4 มิถุนายน 2567 30 มิถุนายน 2567
175 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
28 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
176 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(บริหารห้องและอุปกรณ์เครื่องดนตรี) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
177 นักวิชาการพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
1 มิถุนายน 2567 28 มิถุนายน 2567
178 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
1 มิถุนายน 2567 7 มิถุนายน 2567
179 นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
31 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
180 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567
181 เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
3 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567
182 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ(TCC)
3 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567
183 นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
184 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
31 พฤษภาคม 2567 3 กรกฎาคม 2567
185 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (SiCORE-M)
3 มิถุนายน 2567 3 กรกฎาคม 2567
186 อาจารย์(ครู สอนวิชาภาษาไทย) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
187 พยาบาล(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
29 พฤษภาคม 2567 8 กรกฎาคม 2567
188 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
28 พฤษภาคม 2567 30 สิงหาคม 2567
189 Instructor(เศรษฐกิจหมุนเวียน) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
27 May 2024 28 June 2024
190 Instructor(พัฒนาสังคม) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
27 May 2024 28 June 2024
191 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
29 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
192 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป หน่วยสารบรรณ (วิทยาเขตพญาไท)
29 พฤษภาคม 2567 7 มิถุนายน 2567
193 สัตวแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
27 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
194 พนักงานห้องปฏิบัติการ(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
195 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
27 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
196 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
27 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
197 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
24 พฤษภาคม 2567 15 กรกฎาคม 2567
198 สัตวแพทย์ 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและเลี้ยงสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลศิริราช
27 พฤษภาคม 2567 27 มิถุนายน 2567
199 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
200 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องแล็ปแบคทีเรีย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
27 พฤษภาคม 2567 27 มิถุนายน 2567
201 นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
24 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
202 อาจารย์(การสอน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
27 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
203 อาจารย์(การสอน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม (การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว)
27 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
204 Assistant Instructor(ผู้ช่วยอาจารย์วิชาดนตรี) 1 position Bachelor's degree Mahidol University International Demonstration School
workplace : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 May 2024 14 June 2024
205 นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
24 พฤษภาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
206 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
24 พฤษภาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
207 พนักงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก (part-time)) 1 อัตรา ปริญญาตรี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
208 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
24 พฤษภาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
209 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
24 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
210 Instructor(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ภาควิชามนุษยศาสตร์)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : ภาควิชามนุษยศาสตร์
20 May 2024 31 July 2024
211 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
23 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
212 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
23 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
213 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยนิติเวช) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 พฤษภาคม 2567 25 มิถุนายน 2567
214 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
22 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
215 เภสัชกร 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
22 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
216 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
22 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
217 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
21 พฤษภาคม 2567 15 มิถุนายน 2567
218 ช่างทันตกรรม 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
22 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
219 นักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
22 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
220 ช่างไฟฟ้า(ติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบด้านไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบปรับอากาศ ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
21 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
221 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล
17 พฤษภาคม 2567 5 มิถุนายน 2567
222 แพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
223 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
20 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
224 นักวิจัย 2 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมกุ้ง
23 พฤษภาคม 2567 23 มิถุนายน 2567
225 นักสังคมสงเคราะห์(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ(TCC)
21 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
226 พยาบาล(ช่วยวิจัย คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease) สังกัดศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
21 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
227 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล และ งานบัญชี) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
20 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
228 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
20 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
229 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
20 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
230 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
20 พฤษภาคม 2567 21 กรกฎาคม 2567
231 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
20 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
232 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ, งานธุรการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
15 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
233 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ (HLA) สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
16 พฤษภาคม 2567 15 มิถุนายน 2567
234 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 พฤษภาคม 2567 4 มิถุนายน 2567
235 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สังกัดงานบริการกลางและยานพาหนะ (Outsource)) 2 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567
236 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
237 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
238 ผู้ช่วยพยาบาล(งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
239 นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
15 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
240 นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
15 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
241 วิศวกรไฟฟ้า(ฝ่ายวิศวกรโรงงาน ) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
242 นักตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
243 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
15 พฤษภาคม 2567 31 กรกฎาคม 2567
244 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
15 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
245 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
14 พฤษภาคม 2567 18 มิถุนายน 2567
246 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
14 พฤษภาคม 2567 18 มิถุนายน 2567
247 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ (การเงิน) ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (การเงิน) สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
13 พฤษภาคม 2567 24 มิถุนายน 2567
248 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร)
13 พฤษภาคม 2567 14 มิถุนายน 2567
249 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
9 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
250 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
251 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย (ลดสก 0029)) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤษภาคม 2567 30 พฤษภาคม 2567
252 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
9 พฤษภาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
253 อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
9 พฤษภาคม 2567 9 กรกฎาคม 2567
254 อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
7 พฤษภาคม 2567 7 มิถุนายน 2567
255 นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 พฤษภาคม 2567 5 มิถุนายน 2567
256 นักวิจัย (โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
7 พฤษภาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
257 ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 พฤษภาคม 2567 20 มิถุนายน 2567
258 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 4 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
259 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
260 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ถ่ายวีดิทัศน์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
7 พฤษภาคม 2567 12 พฤษภาคม 2567
261 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
7 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
262 General Administration Officer(Coordinator of the Prince Mahidol Award Conference Secretariat team) 1 position Master's degree Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research, Mahidol University, Salaya, Nakhon Pathom and International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi
3 May 2024 31 May 2024
263 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 พฤษภาคม 2567 22 พฤษภาคม 2567
264 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
265 พนักงานทั่วไป(งานบริหารงานเอกสาร (Outsource)) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤษภาคม 2567 15 พฤษภาคม 2567
266 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
30 เมษายน 2567 16 มิถุนายน 2567
267 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
1 พฤษภาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
268 อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
26 เมษายน 2567 17 พฤษภาคม 2567
269 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 พฤษภาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
270 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
30 เมษายน 2567 24 พฤษภาคม 2567
271 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567
272 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
25 เมษายน 2567 31 กรกฎาคม 2567
273 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
24 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
274 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) ภาควิชาพยาธิวิทยา
23 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
275 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
23 เมษายน 2567 15 มิถุนายน 2567
276 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
23 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
277 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
23 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
278 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
23 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
279 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
23 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
280 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
22 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
281 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยา กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
22 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
282 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
22 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
283 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย ) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567
284 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
285 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
286 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
287 พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
19 เมษายน 2567 3 มิถุนายน 2567
288 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 เมษายน 2567 17 พฤษภาคม 2567
289 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
19 เมษายน 2567 17 พฤษภาคม 2567
290 ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
19 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
291 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
292 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานคลัง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง
19 เมษายน 2567 30 มิถุนายน 2567
293 เภสัชกร(สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 มิถุนายน 2567 14 มิถุนายน 2567
294 FOREIGN EXPERTS(การสอน วิจัย) 1 position Master's degree Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 April 2024 31 May 2024
296 นักกายภาพบำบัด(การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
18 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
297 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
17 เมษายน 2567 15 พฤษภาคม 2567
298 Instructor(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์) ) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Social Sciences and Humanities
workplace : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
9 April 2024 10 June 2024
299 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 เมษายน 2567 30 มิถุนายน 2567
300 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
11 เมษายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
305 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 เมษายน 2567 14 มิถุนายน 2567
306 ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
309 Instructor(in the Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : in the Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program
2 April 2024 14 June 2024
310 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
2 เมษายน 2567 30 มิถุนายน 2567
311 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2567 30 มิถุนายน 2567
312 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2567 12 กรกฎาคม 2567
313 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2567 28 มิถุนายน 2567
314 นักกำหนดอาหาร(หน่วยโภชนาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2567 11 กรกฎาคม 2567
315 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยพัฒนาระบบงาน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบงาน งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี
1 เมษายน 2567 31 พฤษภาคม 2567
318 Instructor(in the Doctor of Philosophy and Master of Arts in Linguistics Program) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Doctor of Philosophy and Master of Arts in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
28 March 2024 14 June 2024
322 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
19 มีนาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
325 พี่เลี้ยง 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
18 มีนาคม 2567 28 มิถุนายน 2567
329 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
15 มีนาคม 2567 26 มิถุนายน 2567
337 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
6 มีนาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
338 ล่ามภาษามือ(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา วิทยาเขต ศาลายา
5 มีนาคม 2567 30 มิถุนายน 2567
342 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 มีนาคม 2567 21 มิถุนายน 2567
343 นักจิตวิทยาคลินิก(หน่วยจิตเวช) 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
4 มีนาคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
358 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
27 กุมภาพันธ์ 2567 30 มิถุนายน 2567
364 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2567 26 สิงหาคม 2567
374 นักทัศนมาตร 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2567 30 มิถุนายน 2567
378 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
12 กุมภาพันธ์ 2567 28 มิถุนายน 2567
384 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ในภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567 15 กรกฎาคม 2567
421 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการพูด) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 30 มิถุนายน 2567
422 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
2 มกราคม 2567 30 มิถุนายน 2567
423 พนักงานเปล 14 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 มกราคม 2567 8 กรกฎาคม 2567
425 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
2 มกราคม 2567 31 พฤษภาคม 2567
435 อาจารย์(ปฏิบัติงานที่ สถาบันราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันราชสุดา
26 ธันวาคม 2566 30 มิถุนายน 2567
436 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุข คลอง 13 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
26 ธันวาคม 2566 30 มิถุนายน 2567
467 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 31 สิงหาคม 2567
468 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
1 ธันวาคม 2566 16 กรกฎาคม 2567
473 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2566 16 มิถุนายน 2567
476 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
21 พฤศจิกายน 2566 26 มิถุนายน 2567
574 ทันตแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 สิงหาคม 2566 13 มิถุนายน 2567
600 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2567
630 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
9 มิถุนายน 2566 10 กรกฎาคม 2567
648 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 พฤษภาคม 2566 17 พฤษภาคม 2567

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ
21 มิถุนายน 2567
2 Paper Test Senior Researcher(Centre for Bharat Studies (1)) 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Centre for Bharat Studies
21 June 2024
3 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
4 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
21 มิถุนายน 2567
5 ประกาศรายชื่อ พนักงานทั่วไป(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
21 มิถุนายน 2567
6 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
21 มิถุนายน 2567
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารชุดมิว ถนนวิภาวดีรังสิตและมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
8 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(งานบริหารและพัฒนาระบบ ลดกส0014) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
9 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
10 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(พร้อมเริ่มงาน 1 ตุลาคม 2567) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานหอสมุดศิริราช
21 มิถุนายน 2567
11 สอบข้อเขียน นิติกร 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
12 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มิถุนายน 2567
13 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
21 มิถุนายน 2567
14 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ทดแทนอัตราลดกส 0003 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2567
15 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
21 มิถุนายน 2567
16 สอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
20 มิถุนายน 2567
17 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
20 มิถุนายน 2567
18 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานทางด้านเอกสารทางการแพทย์ ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
20 มิถุนายน 2567
19 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง รับเฉพาะ เพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
20 มิถุนายน 2567
20 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 7 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ (ภายในศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษภ)
20 มิถุนายน 2567
21 สอบข้อเขียน พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายกาภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
20 มิถุนายน 2567
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
20 มิถุนายน 2567
23 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 มิถุนายน 2567
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
19 มิถุนายน 2567
25 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ก่อนปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
19 มิถุนายน 2567
26 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(ศัลยแพทย์งานวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
19 มิถุนายน 2567
27 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
19 มิถุนายน 2567
28 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 มิถุนายน 2567
29 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 มิถุนายน 2567
30 ประกาศผล หัวหน้างาน(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป ) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มิถุนายน 2567
31 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน ณ วิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา (สถาบันราชสุดา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
19 มิถุนายน 2567
32 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 มิถุนายน 2567
33 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์(วุฒิ ป.ตรี - ป.โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาตร์
19 มิถุนายน 2567
34 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
19 มิถุนายน 2567
35 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานบริหารและธุรการ
19 มิถุนายน 2567
36 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 มิถุนายน 2567
37 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิจัย(การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหารจากสายการผลิต และการใช้เครื่องมือและเครื่องจักร) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
19 มิถุนายน 2567
38 ประกาศรายชื่อ นักปฏิบัติการวิจัย(ปฏิบัติงานวิจัยและโครงการวิจัยทางคลินิก ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
19 มิถุนายน 2567
39 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
19 มิถุนายน 2567
40 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
18 มิถุนายน 2567
41 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบัญชี ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
18 มิถุนายน 2567
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 มิถุนายน 2567
43 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 มิถุนายน 2567
44 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
18 มิถุนายน 2567
45 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 มิถุนายน 2567
46 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
18 มิถุนายน 2567
47 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 มิถุนายน 2567
48 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตสื่อ งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
18 มิถุนายน 2567
49 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการเเละวิทยาเอ็นโดดอนต์
18 มิถุนายน 2567
50 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานด้านการพัฒนาคุณภาพและงานบริการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
18 มิถุนายน 2567
51 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
18 มิถุนายน 2567
52 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ชีวศาสตร์การเจริญพันธุ์ฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
18 มิถุนายน 2567
53 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้าภาควิชา(บริหารและวิชาการ ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
18 มิถุนายน 2567
54 สอบสัมภาษณ์ นักกำหนดอาหาร(งานโภชนบริการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2567
55 สอบสัมภาษณ์ นักกำหนดอาหาร(งานโภชนบำบัดและโภชนศึกษา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มิถุนายน 2567
56 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(Call Center ทำงานเป็นเวร/กะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
18 มิถุนายน 2567
57 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
17 มิถุนายน 2567
58 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศรีษะและคอ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
17 มิถุนายน 2567
59 สอบข้อเขียน พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร)
17 มิถุนายน 2567
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
17 มิถุนายน 2567
61 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
17 มิถุนายน 2567
62 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ฝ่ายการพยาบาล สามารถขึ้นเวรได้) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) ฝ่ายการพยาบาล
17 มิถุนายน 2567
63 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล (IPD และ ICU)) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 มิถุนายน 2567
64 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 มิถุนายน 2567
65 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย
17 มิถุนายน 2567
66 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17 มิถุนายน 2567
67 สอบข้อเขียน นิติกร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
17 มิถุนายน 2567
68 Paper Test Senior Researcher( Center of Bharat Studies (2)) 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : The centre of Bharat Studies
17 June 2024
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
17 มิถุนายน 2567
70 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
17 มิถุนายน 2567
71 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
17 มิถุนายน 2567
72 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
17 มิถุนายน 2567
73 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มิถุนายน 2567
74 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
17 มิถุนายน 2567
75 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(บริหารงานบุคคล) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มิถุนายน 2567
76 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(เงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
16 มิถุนายน 2567
77 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานคลังและพัสดุ
14 มิถุนายน 2567
78 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
13 มิถุนายน 2567
79 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 มิถุนายน 2567
80 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 มิถุนายน 2567
81 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยเวชสถิติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : นรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
13 มิถุนายน 2567
82 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
13 มิถุนายน 2567
83 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
13 มิถุนายน 2567
84 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
13 มิถุนายน 2567
85 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
13 มิถุนายน 2567
86 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยชีวสารสนเทศทางการแพทย์ ฝ่ายวิจัย
13 มิถุนายน 2567
87 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
13 มิถุนายน 2567
88 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 มิถุนายน 2567
89 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน โรงพยาบาลรามาธิบดี
12 มิถุนายน 2567
90 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
12 มิถุนายน 2567
91 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สังกัดงานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 มิถุนายน 2567
92 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
12 มิถุนายน 2567
93 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(HRD) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
11 มิถุนายน 2567
94 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเคมี
11 มิถุนายน 2567
95 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มิถุนายน 2567
96 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
11 มิถุนายน 2567
97 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการกลาง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
11 มิถุนายน 2567
98 ประกาศรายชื่อ นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
11 มิถุนายน 2567
99 สอบสัมภาษณ์ พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
11 มิถุนายน 2567
100 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
10 มิถุนายน 2567
101 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2567
102 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 มิถุนายน 2567
103 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
7 มิถุนายน 2567
104 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
7 มิถุนายน 2567
105 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มิถุนายน 2567
106 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเภสัชศาสตร์นานาชาติ (วิทยาเขตพญาไท)
7 มิถุนายน 2567
107 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
7 มิถุนายน 2567
108 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบริการผ้า) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
109 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
110 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
111 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(ฝ่ายบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
6 มิถุนายน 2567
112 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
113 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
114 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสัญญา Outsource) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 มิถุนายน 2567
115 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
6 มิถุนายน 2567
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
6 มิถุนายน 2567
117 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(สาขาเภสัชวิทยาสัตว์ทดลอง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
6 มิถุนายน 2567
118 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom
6 June 2024
119 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
5 มิถุนายน 2567
120 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
5 มิถุนายน 2567
121 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
5 มิถุนายน 2567
122 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน (SiCORE-Allergy)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
5 มิถุนายน 2567
123 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
4 มิถุนายน 2567
124 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 มิถุนายน 2567
125 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(งานห้องสมุด) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานห้องสมุด สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2567
126 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 พฤษภาคม 2567
127 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2567
128 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2567
129 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)
31 พฤษภาคม 2567
130 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
31 พฤษภาคม 2567
131 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เพื่อปฏิบัติงานที่คลินิกตรวจสุขภาพและส่งเสริมสุขภาวะ
31 พฤษภาคม 2567
132 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
31 พฤษภาคม 2567
133 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยมนุษยโภชนาการ NU00156/57)
31 พฤษภาคม 2567
134 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 พฤษภาคม 2567
135 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
30 พฤษภาคม 2567
136 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
29 พฤษภาคม 2567
137 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
28 พฤษภาคม 2567
138 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
28 พฤษภาคม 2567
139 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
27 พฤษภาคม 2567
140 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2567
141 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมเพื่อสังคม
24 พฤษภาคม 2567
142 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันรามาธิบดี ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
24 พฤษภาคม 2567
143 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารคู่สัญญา
24 พฤษภาคม 2567
144 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
23 พฤษภาคม 2567
145 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
23 พฤษภาคม 2567
146 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี
21 พฤษภาคม 2567
147 สอบสัมภาษณ์ นักทัศนมาตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 พฤษภาคม 2567
148 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 พฤษภาคม 2567
149 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
15 พฤษภาคม 2567
150 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 พฤษภาคม 2567
151 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(OPD และ IPD_มีประสบการณ์) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
14 พฤษภาคม 2567
152 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
14 พฤษภาคม 2567
153 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 13 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
13 พฤษภาคม 2567
154 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
8 พฤษภาคม 2567
155 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
8 พฤษภาคม 2567
156 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 พฤษภาคม 2567
157 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(วุฒิ ป.โท - ป.เอก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
8 พฤษภาคม 2567
158 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 พฤษภาคม 2567
159 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
7 พฤษภาคม 2567
160 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
7 พฤษภาคม 2567
161 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
7 พฤษภาคม 2567
162 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 พฤษภาคม 2567
163 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
7 พฤษภาคม 2567
164 สอบสัมภาษณ์ นักทัศนมาตร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
3 พฤษภาคม 2567
165 สอบสัมภาษณ์ นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยสังคมสงเคราะห์
3 พฤษภาคม 2567
166 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
3 พฤษภาคม 2567
167 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2567
168 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 พฤษภาคม 2567
169 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ห้องผ่าตัด) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
2 พฤษภาคม 2567
170 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
2 พฤษภาคม 2567
171 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 พฤษภาคม 2567
172 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(หน่วยนิติเวช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 พฤษภาคม 2567
173 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
30 เมษายน 2567
174 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
30 เมษายน 2567
175 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
30 เมษายน 2567
176 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
30 เมษายน 2567
177 สอบสัมภาษณ์ นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาหทัยวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
30 เมษายน 2567
178 ประกาศรายชื่อ ช่างซ่อมบำรุง(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
29 เมษายน 2567
179 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
26 เมษายน 2567
180 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(หน่วยงานจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง
26 เมษายน 2567
181 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
26 เมษายน 2567
182 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
26 เมษายน 2567
183 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 เมษายน 2567
184 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
24 เมษายน 2567
185 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
23 เมษายน 2567
186 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
23 เมษายน 2567
187 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการประจำหน่วย) 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
22 เมษายน 2567
188 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานกฎหมาย สำนักงานคณบดี
22 เมษายน 2567
189 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 เมษายน 2567
190 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยปฏิบัติการสวนหัวใจ
19 เมษายน 2567
191 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 เมษายน 2567
192 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
19 เมษายน 2567
193 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
19 เมษายน 2567
194 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
19 เมษายน 2567
195 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(สาขากายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
18 เมษายน 2567
196 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัฒนาคุณภาพ/สารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
17 เมษายน 2567
197 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 เมษายน 2567
198 สอบข้อเขียน อาจารย์ 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
17 เมษายน 2567
199 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
17 เมษายน 2567
200 ประกาศผล นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
17 เมษายน 2567
201 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 เมษายน 2567
202 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
10 เมษายน 2567
203 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
10 เมษายน 2567
204 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
10 เมษายน 2567
205 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 เมษายน 2567
206 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
9 เมษายน 2567
207 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
5 เมษายน 2567
208 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยมนุษยโภชนาการ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
5 เมษายน 2567
209 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
5 เมษายน 2567
210 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
4 เมษายน 2567
211 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
4 เมษายน 2567
212 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
3 เมษายน 2567
213 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
3 เมษายน 2567
214 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 เมษายน 2567
215 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2567
216 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 เมษายน 2567
217 สอบสัมภาษณ์ พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
218 สอบข้อเขียน นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
219 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มีนาคม 2567
220 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
29 มีนาคม 2567
221 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
28 มีนาคม 2567
222 ประกาศผล พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
28 มีนาคม 2567
223 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
28 มีนาคม 2567
224 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 มีนาคม 2567
225 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(การบริหารหลักสูตร ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2567
226 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล) 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มีนาคม 2567
227 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
228 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์(งาน Clinical Performance Center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
229 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
230 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 มีนาคม 2567
231 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
25 มีนาคม 2567
232 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
22 มีนาคม 2567
233 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์
21 มีนาคม 2567
234 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 มีนาคม 2567
235 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
21 มีนาคม 2567
236 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567
237 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ลดกส 0011) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มีนาคม 2567
238 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567
239 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานรังสีวิทยา
21 มีนาคม 2567
240 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานรังสีวิทยา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
21 มีนาคม 2567
241 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 มีนาคม 2567
242 สอบข้อเขียน อาจารย์(Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
20 มีนาคม 2567
243 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
19 มีนาคม 2567
244 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 มีนาคม 2567
245 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว กลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
19 มีนาคม 2567
246 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2567
247 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการรหัสโรค 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 มีนาคม 2567
248 ประกาศผล เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
18 มีนาคม 2567
249 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
18 มีนาคม 2567
250 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
18 มีนาคม 2567
251 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
18 มีนาคม 2567
252 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน ศิริราช
18 มีนาคม 2567
253 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 มีนาคม 2567
254 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 มีนาคม 2567
255 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (โรงพยาบาลศิริราช)
13 มีนาคม 2567
256 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
13 มีนาคม 2567
257 ประกาศผล นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มีนาคม 2567
258 ประกาศผล นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
12 มีนาคม 2567
259 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
12 มีนาคม 2567
260 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
11 มีนาคม 2567
261 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 มีนาคม 2567
262 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
11 มีนาคม 2567
263 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานผู้ป่วยสัมพันธ์และสังคมสงเคราะห์
11 มีนาคม 2567
264 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญี) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
265 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
266 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
11 มีนาคม 2567
267 สอบสัมภาษณ์ บุคลากร(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
268 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
269 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(IPD, ห้องผ่าตัด, หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 4 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มีนาคม 2567
270 ประกาศผล อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
11 มีนาคม 2567
271 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
11 มีนาคม 2567
272 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
8 มีนาคม 2567
273 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 มีนาคม 2567
274 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มีนาคม 2567
275 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
276 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
277 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 มีนาคม 2567
278 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
279 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
280 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้านการจัดการบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2567
281 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
7 มีนาคม 2567
282 ประกาศรายชื่อ พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มีนาคม 2567
283 สอบสัมภาษณ์ ช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
7 มีนาคม 2567
284 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6 มีนาคม 2567
285 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยเซลล์และสัตว์ทดลองต้นแบบ)
6 มีนาคม 2567
286 ประกาศผล พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
5 มีนาคม 2567
287 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
4 มีนาคม 2567
288 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
4 มีนาคม 2567
289 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
4 มีนาคม 2567
290 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
291 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(Project) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2567
292 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 มีนาคม 2567
293 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
2 มีนาคม 2567
294 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
295 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
296 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
297 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
298 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
299 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(งานสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
300 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานสารสนเทศ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
301 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 มีนาคม 2567
302 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานผู้ป่วยสัมพันธ์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 มีนาคม 2567
303 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มีนาคม 2567
304 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 มีนาคม 2567
305 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
1 มีนาคม 2567
306 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กุมภาพันธ์ 2567
307 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กุมภาพันธ์ 2567
308 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2567
309 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ด้านบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
28 กุมภาพันธ์ 2567
310 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (เขตพญาไท)
27 กุมภาพันธ์ 2567
311 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 กุมภาพันธ์ 2567
312 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2567
313 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
22 กุมภาพันธ์ 2567
314 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
22 กุมภาพันธ์ 2567
315 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
316 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานเป็นกะ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
21 กุมภาพันธ์ 2567
317 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
21 กุมภาพันธ์ 2567
318 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
21 กุมภาพันธ์ 2567
319 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2567
320 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
20 กุมภาพันธ์ 2567
321 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
16 กุมภาพันธ์ 2567
322 ประกาศผล พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
16 กุมภาพันธ์ 2567
323 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
16 กุมภาพันธ์ 2567
324 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
325 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567
326 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567
327 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(โครงการสนับสนุน Global Research & Collaboration) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
328 ประกาศผล นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2567
329 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
15 กุมภาพันธ์ 2567
330 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 กุมภาพันธ์ 2567
331 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
13 กุมภาพันธ์ 2567
332 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
12 กุมภาพันธ์ 2567
333 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
334 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
335 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ประสานงานเด็กปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
12 กุมภาพันธ์ 2567
336 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 2 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2567
337 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
9 กุมภาพันธ์ 2567
338 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
9 กุมภาพันธ์ 2567
339 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
7 กุมภาพันธ์ 2567
340 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา
7 กุมภาพันธ์ 2567
341 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
7 กุมภาพันธ์ 2567
342 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัด