applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
29 มิถุนายน 2565 18 กรกฎาคม 2565
2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
3 ผู้ช่วยพยาบาล 25 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
4 พยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
5 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดการข้อมูล งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
27 มิถุนายน 2565 19 กรกฎาคม 2565
6 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
7 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
27 มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
27 มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
9 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
28 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
10 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : หน่วยสร้างเสริมสุขภาพและคลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
27 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
11 หัวหน้างาน(หัวหน้างานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ หัวหน้างานนโยบายและแผน หัวหน้างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ) 3 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
12 พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565 10 กรกฎาคม 2565
13 พยาบาล(บริการการพยาบาล(ห้องผ่าตัด)) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล ห้องผ่าตัด (บางพลี)
24 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565
14 แพทย์(ให้การรักษาพยาบาล) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
24 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565
15 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาโรคจมูกและภูมิแพ้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
27 มิถุนายน 2565 27 กรกฎาคม 2565
16 นักกิจกรรมบำบัด(สาขากิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 มิถุนายน 2565 27 กรกฎาคม 2565
17 ผู้ช่วยช่างทั่วไป(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
18 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
27 มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
19 พนักงานโสตทัศนศึกษา(สาขากราฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 มิถุนายน 2565 27 กรกฎาคม 2565
20 พนักงานธุรการ(หน่วยสิทธิประโยชน์ รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
27 มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
21 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
22 พยาบาล(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
23 นักวิทยาศาสตร์(งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
24 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์
27 มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
25 นักอาชีวอนามัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัย
24 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
26 นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 มิถุนายน 2565 26 กรกฎาคม 2565
27 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
22 มิถุนายน 2565 22 กรกฎาคม 2565
28 ช่างไฟฟ้า(ด้านงานระบบไฟฟ้า) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม (บางพลี)
23 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565
29 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
23 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
30 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
23 มิถุนายน 2565 7 กรกฎาคม 2565
31 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (เขตพญาไท)
23 มิถุนายน 2565 7 กรกฎาคม 2565
32 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
23 มิถุนายน 2565 7 กรกฎาคม 2565
33 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
22 มิถุนายน 2565 3 สิงหาคม 2565
34 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของสำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบูรณาการวิชาการเพื่อสังคม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
15 มิถุนายน 2565 18 กรกฎาคม 2565
35 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
36 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
37 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะเพศหญิง) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
38 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
22 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
39 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ
22 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
40 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
22 มิถุนายน 2565 6 กรกฎาคม 2565
41 พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
22 มิถุนายน 2565 6 กรกฎาคม 2565
42 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
21 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
43 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
21 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
44 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2565 25 กรกฎาคม 2565
45 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2565 25 กรกฎาคม 2565
46 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
21 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
47 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2565 21 กรกฎาคม 2565
48 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
21 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
49 Instructor(Guidance Counselor) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
20 June 2022 29 July 2022
50 General Administration Officer(Dormitory Supervisor / เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก (Part-time)) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
20 June 2022 29 July 2022
51 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
22 มิถุนายน 2565 19 กรกฎาคม 2565
52 อาจารย์(สาขาด้าน Business Information Systems) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
53 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
17 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
54 หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
17 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
55 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
17 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565
56 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยบัญชี งานบัญชี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานบัญชี ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
16 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
57 นักวิชาการเงินและบัญชี(หน่วยลูกหนี้ งานการเงิน ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยลูกหนี้ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
16 มิถุนายน 2565 16 กรกฎาคม 2565
58 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
16 มิถุนายน 2565 16 กรกฎาคม 2565
59 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
16 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
60 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(โสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานนวัตกรรม
15 มิถุนายน 2565 1 สิงหาคม 2565
61 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
16 มิถุนายน 2565 18 กรกฎาคม 2565
62 Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 June 2022 18 July 2022
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
16 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
64 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารสินทรัพย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ อาคารสถานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ
15 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
15 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
66 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
67 อาจารย์(อาจารย์บัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบัญชี
9 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
68 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
15 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
69 เภสัชกร 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
15 มิถุนายน 2565 23 มิถุนายน 2565
70 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
15 มิถุนายน 2565 18 กรกฎาคม 2565
71 เจ้าหน้าที่วิจัย(ดูแลผู้มารับบริการคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง และประสานงานด้านการวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565
72 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร((รับเฉพาะผู้ชาย)) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
73 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาตจวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
15 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565
74 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
13 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565
75 พนักงานธุรการ((คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ)) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
15 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565
76 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ / Project Management) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
77 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565
78 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์-แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ / IT Support or SAP Consultant ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
79 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม / Developer) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
80 นักวิชาการสารสนเทศ(บทบาทนักวิเคราะห์ระบบ/Business Analyst or Functional) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
14 มิถุนายน 2565 31 สิงหาคม 2565
81 Senior Researcher 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ปฏิบัติงานศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
13 June 2022 11 August 2022
82 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสนับสนุนศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence: SiCOE) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
14 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
83 อาจารย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
13 มิถุนายน 2565 20 กันยายน 2565
84 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
13 มิถุนายน 2565 20 กันยายน 2565
85 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป((งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ)) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
86 นักวิชาการเวชสถิติ(งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
87 ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
88 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ลงทะเบียนรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
89 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
90 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
14 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
91 นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
13 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565
92 นักวิชาการเกษตร(ด้านการจัดการพันธุ์ไม้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
8 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
93 ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
94 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเซลล์ งานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
13 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
95 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธค์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
14 มิถุนายน 2565 28 มิถุนายน 2565
96 ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
97 วิศวกร 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
98 วิศวกรเครื่องกล(ตามวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
99 พยาบาล(งาน Clinical Performance Center ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
100 นิติกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
13 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565
101 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ปฏิบัติงานด้านออกแบบสื่อ การผลิตและสร้างสรรค์สื่อ Digital Media และ Multimedia รวมทั้งการถ่ายภาพ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
102 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
13 มิถุนายน 2565 12 กรกฎาคม 2565
103 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
104 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ (ฝ่ายเคมี) เขตพญาไท
10 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
105 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
106 นักทรัพยากรบุคคล(ด้านงานบุคคล) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
107 นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
108 ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
109 หัวหน้างาน(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มิถุนายน 2565 26 มิถุนายน 2565
110 พยาบาล(ไตเทียม ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
111 พยาบาล(พยาบาลประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
112 ทันตแพทย์(บริการทันตกรรม) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายแพทย์และทันตแพทย์
9 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
113 พยาบาล(การรักษาพยาบาล) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
114 ผู้ช่วยวิจัย(งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
9 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
115 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
8 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
116 นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
9 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
117 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
118 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
9 มิถุนายน 2565 11 กรกฎาคม 2565
119 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
8 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
120 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
121 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
9 มิถุนายน 2565 9 สิงหาคม 2565
122 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
7 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
123 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
124 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
9 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
125 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) สังกัด ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
7 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
126 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
8 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565
127 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
6 มิถุนายน 2565 24 มิถุนายน 2565
128 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
7 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565
129 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
23 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
130 นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
131 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
23 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
132 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มิถุนายน 2565 8 กรกฎาคม 2565
133 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
134 พยาบาล((งานพัฒนาคุณภาพด้าน IC หรือ ด้านการควบคุมการติดเชื้อ)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
135 นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
136 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
137 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
138 Instructor(Thai Studies Teacher) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
7 June 2022 30 June 2022
139 นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
140 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
141 FOREIGN EXPERTS 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 June 2022 30 June 2022
142 นักวิชาการศึกษา 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
1 มิถุนายน 2565 30 กรกฎาคม 2565
143 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565
144 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
6 มิถุนายน 2565 15 มิถุนายน 2565
145 นักวิจัย (การสร้างโมโนโคลนัลแอนติบดี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
31 พฤษภาคม 2565 1 กรกฎาคม 2565
146 ผู้อำนวยการกอง(กองกฎหมาย) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2565 31 กรกฎาคม 2565
147 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
148 อาจารย์ 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
149 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
2 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565
150 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
6 มิถุนายน 2565 6 กรกฎาคม 2565
151 นักทรัพยากรบุคคล(วางแผนอัตรากำลัง) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
1 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
152 เภสัชกร(วิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
2 มิถุนายน 2565 4 กรกฎาคม 2565
153 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Call center) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
1 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
154 ผู้ช่วยอาจารย์ หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
155 อาจารย์ หลาย อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
156 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
30 พฤษภาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565
157 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี
31 พฤษภาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565
158 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
31 พฤษภาคม 2565 21 มิถุนายน 2565
159 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
30 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
160 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
31 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
161 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
30 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
162 นักวิชาการศึกษา(หัวหน้างานบริการการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา
1 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
163 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
164 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
27 พฤษภาคม 2565 10 มิถุนายน 2565
165 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
30 พฤษภาคม 2565 28 มิถุนายน 2565
166 พนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
30 พฤษภาคม 2565 28 มิถุนายน 2565
167 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (SiVRC)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
30 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
168 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
30 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
169 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและวิจัย ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
170 นักตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
23 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
171 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 พฤษภาคม 2565 23 มิถุนายน 2565
172 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
24 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
173 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
23 May 2022 8 July 2022
174 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
23 May 2022 8 July 2022
175 ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 พฤษภาคม 2565 7 มิถุนายน 2565
176 นักปฏิบัติการวิจัย(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยโภชนาการชุมชน)
23 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
177 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน
23 พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
178 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
179 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
19 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
180 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
20 พฤษภาคม 2565 15 มิถุนายน 2565
181 General Administration Officer(Assistant School Activity Coordinator Officer) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
19 May 2022 31 May 2022
182 Computer Programmer(Web Developer) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
19 May 2022 31 May 2022
183 ช่างเทคนิค 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
7 มิถุนายน 2565 20 มิถุนายน 2565
184 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 พฤษภาคม 2565 20 มิถุนายน 2565
185 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
19 พฤษภาคม 2565 24 มิถุนายน 2565
186 หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
18 พฤษภาคม 2565 11 กรกฎาคม 2565
187 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
18 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
188 อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
17 พฤษภาคม 2565 16 มิถุนายน 2565
189 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานวิจัยด้านมาลาเรีย
11 พฤษภาคม 2565 1 สิงหาคม 2565
190 แพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
12 พฤษภาคม 2565 12 กรกฎาคม 2565
191 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
11 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
192 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ดับเพลิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
11 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
193 นักวิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
2 พฤษภาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
194 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
10 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
195 พยาบาล 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยศัลยกรรม ฝ่ายการพยาบาล อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
10 พฤษภาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
196 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
6 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
197 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
198 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 2 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
199 นักทรัพยากรบุคคล(HRD) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
9 มิถุนายน 2565 15 กรกฎาคม 2565
200 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 พฤษภาคม 2565 17 มิถุนายน 2565
201 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
5 พฤษภาคม 2565 1 กรกฎาคม 2565
202 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
3 พฤษภาคม 2565 10 สิงหาคม 2565
203 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
2 พฤษภาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565
204 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ฟาร์มสร้างสุขคลอง 6 จ.ปทุมธานี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
205 นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี
3 พฤษภาคม 2565 5 กรกฎาคม 2565
206 อาจารย์(หลักสูตรของคณะ ฯ และ งานบริการวิชาการด้าน Artificial Intelligent และ Machine Learning) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
207 อาจารย์(หลักสูตรของคณะ ฯ และ งานบริการวิชาการด้าน Cyber Security) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤษภาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
208 อาจารย์ 2 อัตรา ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 เมษายน 2565 15 มิถุนายน 2565
211 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
28 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
212 นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
28 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
213 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
28 เมษายน 2565 24 พฤษภาคม 2565
214 ผู้อำนวยการ 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
215 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
27 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
216 อาจารย์(วิทยาศาสตร์การเกษตร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาิวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
21 เมษายน 2565 27 กรกฎาคม 2565
217 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริบาลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
18 เมษายน 2565 17 มิถุนายน 2565
218 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
25 เมษายน 2565 24 มิถุนายน 2565
219 พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
220 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
25 เมษายน 2565 20 พฤษภาคม 2565
221 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
21 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
222 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
18 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
223 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
20 เมษายน 2565 20 มิถุนายน 2565
224 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์ข้อมูลและบูรณาการระบบดิจิทัล (ปฏิบัติงาน Software Engineer, Data Engineer)) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
225 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Java Developer)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
226 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Mobile Development)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
227 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติงานด้าน Web Application)) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
228 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานด้าน System Administrator)) 3 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
229 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร (ปฏิบัติงานดูแล Data Center)) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 เมษายน 2565 26 มิถุนายน 2565
230 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
11 เมษายน 2565 29 กรกฎาคม 2565
231 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
11 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
232 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศ
1 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565
233 อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
8 เมษายน 2565 25 กรกฎาคม 2565
234 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 18 กรกฎาคม 2565
235 พยาบาล 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 เมษายน 2565 31 พฤษภาคม 2565
236 นิติกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันกราแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี จ.สมุทรปราการ)
1 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
237 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
5 เมษายน 2565 30 มิถุนายน 2565
242 อาจารย์(การสอนภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
243 เภสัชกร 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 มีนาคม 2565 27 พฤษภาคม 2565
244 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ศูนย์การแพทยสิริกิติ์
20 เมษายน 2565 27 พฤษภาคม 2565
245 พยาบาล(ปริญญาตรี หรือปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
21 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
246 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 มีนาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565
247 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
21 มีนาคม 2565 4 กรกฎาคม 2565
248 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
7 มีนาคม 2565 31 สิงหาคม 2565
250 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
16 มีนาคม 2565 24 สิงหาคม 2565
256 นักปฏิบัติการวิจัย(พยาธิวิทยาและปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 มีนาคม 2565 27 มิถุนายน 2565
258 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
10 March 2022 27 July 2022
259 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
10 March 2022 24 June 2022
261 พนักงานขับรถยนต์(ขับรถพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
263 อาจารย์ 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
264 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
265 พี่เลี้ยง(Day care) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
266 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
267 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
9 มีนาคม 2565 30 มิถุนายน 2565
274 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานตรวจสอบภายใน
9 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
276 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
8 March 2022 27 July 2022
278 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
8 มีนาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565
279 อาจารย์(จัดการเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
8 มีนาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
280 พนักงานบริการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
5 พฤษภาคม 2565 31 พฤษภาคม 2565
281 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
25 กุมภาพันธ์ 2565 1 กันยายน 2565
282 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
21 กุมภาพันธ์ 2565 30 มิถุนายน 2565
285 แพทย์(อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
9 กุมภาพันธ์ 2565 31 พฤษภาคม 2565
289 อาจารย์(การเรียนการสอน เน้นกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
25 มกราคม 2565 17 มิถุนายน 2565
290 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 7 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
18 มกราคม 2565 7 มิถุนายน 2565
292 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
10 มกราคม 2565 30 มิถุนายน 2565
296 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
4 มกราคม 2565 24 สิงหาคม 2565
297 สถาปนิก 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
15 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2565
300 Instructor 1 position Faculty of Science
workplace : ภาควิชาสรีรวิทยา
9 December 2021 30 June 2022
303 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
1 ธันวาคม 2564 27 มิถุนายน 2565
307 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
23 พฤศจิกายน 2564 1 กรกฎาคม 2565
308 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
18 November 2021 12 July 2022
309 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 7 สิงหาคม 2565
310 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 30 มิถุนายน 2565
349 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 31 สิงหาคม 2565
359 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 1 สิงหาคม 2565
381 อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
23 เมษายน 2564 1 กรกฎาคม 2565
405 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
25 มีนาคม 2564 1 มิถุนายน 2565
478 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 15 สิงหาคม 2565

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานตรวจสอบภายใน
29 มิถุนายน 2565
2 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2565
3 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
29 มิถุนายน 2565
4 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2565
5 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
28 มิถุนายน 2565
6 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
28 มิถุนายน 2565
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
28 มิถุนายน 2565
8 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
28 มิถุนายน 2565
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
27 มิถุนายน 2565
10 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 มิถุนายน 2565
11 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
27 มิถุนายน 2565
12 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(ด้านวิศวกรรมในการดูแลระบบต่างๆ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
27 มิถุนายน 2565
13 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Developer) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
27 มิถุนายน 2565
14 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
27 มิถุนายน 2565
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 มิถุนายน 2565
16 สอบข้อเขียน นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานวิทยามะเร็งศิริราช
27 มิถุนายน 2565
17 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 มิถุนายน 2565
18 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
27 มิถุนายน 2565
19 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
24 มิถุนายน 2565
20 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู้) 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565
21 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565
22 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
24 มิถุนายน 2565
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานเงินรายได้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
24 มิถุนายน 2565
24 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565
25 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565
26 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป(เฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย
24 มิถุนายน 2565
27 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2565
28 สอบข้อเขียน นักนิเทศศิลป์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
24 มิถุนายน 2565
29 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มิถุนายน 2565
30 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
24 มิถุนายน 2565
31 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
23 มิถุนายน 2565
32 Foreign Relations Officer 1 position College of Music
workplace : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
23 June 2022
33 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(คลินิกเวชกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศิริราช
23 มิถุนายน 2565
34 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(หน่วยสถานีโทรทัศน์ศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
23 มิถุนายน 2565
35 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 มิถุนายน 2565
36 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
23 มิถุนายน 2565
37 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 มิถุนายน 2565
38 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 มิถุนายน 2565
39 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกิจกรรมพิเศษ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
22 มิถุนายน 2565
40 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
22 มิถุนายน 2565
41 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการสัตว์ทดลอง งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (เขตพญาไท)
22 มิถุนายน 2565
42 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
22 มิถุนายน 2565
43 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา (เขตพญาไท)
22 มิถุนายน 2565
44 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
22 มิถุนายน 2565
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยประชาสัมพันธ์ รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
21 มิถุนายน 2565
46 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2565
47 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(สารบรรณ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
21 มิถุนายน 2565
48 สอบข้อเขียน แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2565
49 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
21 มิถุนายน 2565
50 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ทางด้านการศึกษาพิเศษ - ผู้ป่วยเด็กออทิสติก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
21 มิถุนายน 2565
51 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
20 มิถุนายน 2565
52 Paper Test Foreign Expert(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : Bachelor of Arts Program in English
20 June 2022
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
20 มิถุนายน 2565
54 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
20 มิถุนายน 2565
55 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
20 มิถุนายน 2565
56 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 มิถุนายน 2565
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 2 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
20 มิถุนายน 2565
58 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
20 มิถุนายน 2565
59 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานคลังสินค้าที่ร้านค้า The Harmony by MU) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 มิถุนายน 2565
60 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 มิถุนายน 2565
61 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
17 มิถุนายน 2565
62 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรบุคคล
17 มิถุนายน 2565
63 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
16 มิถุนายน 2565
64 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
16 มิถุนายน 2565
65 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 มิถุนายน 2565
66 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 มิถุนายน 2565
67 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี((หัวหน้างานคลังและพัสดุ)) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 มิถุนายน 2565
68 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
15 มิถุนายน 2565
69 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา
15 มิถุนายน 2565
70 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป (เขตพญาไท)
15 มิถุนายน 2565
71 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2565
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2565
73 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2565
74 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 มิถุนายน 2565
75 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร เลขานุการคณะศิลปศาสตร์) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
14 มิถุนายน 2565
76 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มิถุนายน 2565
77 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
13 มิถุนายน 2565
78 ประกาศผล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
13 มิถุนายน 2565
79 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคลของคณะฯ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
10 มิถุนายน 2565
80 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนงบประมาณ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารการวิจัย
10 มิถุนายน 2565
81 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 1) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
10 มิถุนายน 2565
82 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
10 มิถุนายน 2565
83 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
9 มิถุนายน 2565
84 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
9 มิถุนายน 2565
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มิถุนายน 2565
86 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน((หัวหน้างานบริการวิชาการ เฉพาะสำหรับผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้สมัครผ่านระบบเท่านั้น)) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มิถุนายน 2565
87 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 มิถุนายน 2565
88 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเป็นเวร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
7 มิถุนายน 2565
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
7 มิถุนายน 2565
90 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มิถุนายน 2565
91 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์
2 มิถุนายน 2565
92 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(พนักงานเปล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยรถพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2565
93 สอบสัมภาษณ์ นักกำหนดอาหาร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
1 มิถุนายน 2565
94 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 มิถุนายน 2565
95 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
31 พฤษภาคม 2565
96 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานวิจัย(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
28 พฤษภาคม 2565
97 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
27 พฤษภาคม 2565
98 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
27 พฤษภาคม 2565
99 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยง
27 พฤษภาคม 2565
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 พฤษภาคม 2565
101 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย ภาควิชาอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
27 พฤษภาคม 2565
102 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
26 พฤษภาคม 2565
103 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(รับเฉพาะเพศหญิง) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 พฤษภาคม 2565
104 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
24 พฤษภาคม 2565
106 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
24 พฤษภาคม 2565
107 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
108 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 พฤษภาคม 2565
109 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี
24 พฤษภาคม 2565
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
17 พฤษภาคม 2565
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 พฤษภาคม 2565
112 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565
113 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤษภาคม 2565
114 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานการศึกษา
10 พฤษภาคม 2565
115 สอบข้อเขียน หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
9 พฤษภาคม 2565
116 Paper Test Computer Programmer 1 position Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
workplace : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
9 May 2022
117 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
5 พฤษภาคม 2565
118 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ประสาทศัลยศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 พฤษภาคม 2565
119 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
29 เมษายน 2565
120 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 เมษายน 2565
121 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(พัฒนาบุคลากรและประเมินผล) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
29 เมษายน 2565
122 Senior Researcher 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
28 April 2022
123 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
27 เมษายน 2565
124 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
27 เมษายน 2565
125 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายการคลัง
27 เมษายน 2565
126 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
20 เมษายน 2565
127 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 เมษายน 2565
128 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
8 เมษายน 2565
129 ประกาศผล เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565
130 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 เมษายน 2565
131 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
31 มีนาคม 2565
132 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 มีนาคม 2565
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Data Center ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มีนาคม 2565
134 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application ) 4 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มีนาคม 2565
135 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 มีนาคม 2565
136 ประกาศผล แพทย์(กุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มีนาคม 2565
137 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธค์ปิดิคส์และกายภาพบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
11 มีนาคม 2565
138 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(หัวหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา)) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
10 มีนาคม 2565
139 ประกาศรายชื่อ คณบดี(วิทยาลัยราชสุดา) 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 มีนาคม 2565
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
8 มีนาคม 2565
141 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มีนาคม 2565
142 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 มีนาคม 2565
143 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
1 มีนาคม 2565
144 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Database Administration ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
145 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Java Developer ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
146 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Mobile Development ) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
147 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 3 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 กุมภาพันธ์ 2565
148 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
23 กุมภาพันธ์ 2565
149 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กุมภาพันธ์ 2565
150 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
21 กุมภาพันธ์ 2565
151 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารงานวิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (เขตพญาไท)
18 กุมภาพันธ์ 2565
152 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2565
153 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กุมภาพันธ์ 2565
154 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
11 กุมภาพันธ์ 2565
155 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 กุมภาพันธ์ 2565
156 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
8 กุมภาพันธ์ 2565
157 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 กุมภาพันธ์ 2565
158 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
2 กุมภาพันธ์ 2565
159 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
2 กุมภาพันธ์ 2565
160 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 มกราคม 2565
161 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(Ranking Unit งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 มกราคม 2565
162 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนงบประมาณ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
25 มกราคม 2565
163 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
24 มกราคม 2565
164 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 มกราคม 2565
165 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
166 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มกราคม 2565
167 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
4 มกราคม 2565
168 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
29 ธันวาคม 2564
169 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
29 ธันวาคม 2564