applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
10 เมษายน 2563 11 พฤษภาคม 2563
2 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
8 เมษายน 2563 8 พฤษภาคม 2563
3 นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)สำนักงานการศึกษา
1 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
4 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
5 พนักงานธุรการ(ด้านเอกสาร การเงิน ให้บริการผู้มารับบริการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน หน่วยเวชศาสตร์แผนไทย
3 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
6 นักวิชาการศึกษา(ดูแลบริหารงานหลักสูตร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
3 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
7 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 30 เมษายน 2563
8 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2563 15 พฤษภาคม 2563
9 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
1 เมษายน 2563 1 พฤษภาคม 2563
10 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 มีนาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
12 วิศวกร 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
27 มีนาคม 2563 20 เมษายน 2563
13 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
27 มีนาคม 2563 27 เมษายน 2563
14 ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563
15 แพทย์(สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
23 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563
16 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น - สาขาวิชาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ STD และ HIV) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
26 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
17 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
26 มีนาคม 2563 27 เมษายน 2563
18 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
20 มีนาคม 2563 10 เมษายน 2563
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โรงพยาบาลศิริราช
20 มีนาคม 2563 24 เมษายน 2563
20 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
17 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลศิริราช
19 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563
22 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย โรงพยาบาลศิริราช
19 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563
23 English native Language Specialist 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
18 March 2020 20 April 2020
24 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
25 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
16 มีนาคม 2563 23 เมษายน 2563
27 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
16 มีนาคม 2563 20 เมษายน 2563
28 นักวิชาการพัสดุ(งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
13 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563
29 นักวิทยาศาสตร์(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
13 มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563
30 พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
12 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563
31 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการบ้านรักหมา
12 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
32 นักจิตวิทยา(ปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
13 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
33 พยาบาล(-) 9 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563
34 พนักงานธุรการ(คลังห้องผ่าตัด (คุณวุฒิ ปวส.) ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
12 มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563
35 ผู้ช่วยพยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563
36 ผู้ช่วยช่างทั่วไป(งานบำบัดน้ำเสีย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
13 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563
37 สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
11 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
38 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
11 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
39 พยาบาล(ศูนย์พิษวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยา
11 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
40 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์พิษวิทยา ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พิษวิทยา
11 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
41 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563
42 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563
43 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มีนาคม 2563 8 เมษายน 2563
44 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
12 มีนาคม 2563 17 เมษายน 2563
45 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
26 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
46 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
10 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
47 นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 กุมภาพันธ์ 2563 31 พฤษภาคม 2563
48 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
5 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
49 ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
50 English native Language Specialist(การสอน การแปล การวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
6 March 2020 31 March 2020
51 อาจารย์(การสอน การแปล การวิจัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
2 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
52 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กีฬารามาธิบดี
1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
53 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานการเงินและบัญชีของภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ และอื่น ๆ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
6 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563
54 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
2 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
55 พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรักษาความปลอดภัย
1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
56 คนสวน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
57 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(แคชเชียร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
27 กุมภาพันธ์ 2563 27 มีนาคม 2563
58 เภสัชกร 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มีนาคม 2563 12 มีนาคม 2563
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
1 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
60 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา
25 กุมภาพันธ์ 2563 10 มีนาคม 2563
61 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
28 กุมภาพันธ์ 2563 27 มีนาคม 2563
62 เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6 มีนาคม 2563 16 เมษายน 2563
63 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
26 กุมภาพันธ์ 2563 27 มีนาคม 2563
64 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
6 มีนาคม 2563 1 มิถุนายน 2563
65 เภสัชกร(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
6 มีนาคม 2563 1 มิถุนายน 2563
66 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2563
67 พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน (คุณวุฒิ ปวช.)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563
68 ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ(การสอน การแปล การวิจัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2563 2 มีนาคม 2563
69 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
70 นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กุมภาพันธ์ 2563 30 มีนาคม 2563
71 ช่างไฟฟ้า(อาคารจอดรถสิทธาคาร ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
72 คนสวน(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 กุมภาพันธ์ 2563 30 เมษายน 2563
73 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
74 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
24 กุมภาพันธ์ 2563 3 มีนาคม 2563
75 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563
76 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563
77 Officer(Assistant Coordinator for The Prince Mahidol Award Conference ) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR), Salaya
19 February 2020 30 March 2020
79 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
17 กุมภาพันธ์ 2563 27 มีนาคม 2563
80 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
10 กุมภาพันธ์ 2563 17 เมษายน 2563
81 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
17 กุมภาพันธ์ 2563 17 มีนาคม 2563
82 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
17 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
83 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
84 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
85 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
14 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
86 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
14 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
87 เภสัชกร 40 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
13 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
88 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
14 กุมภาพันธ์ 2563 31 มีนาคม 2563
90 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 30 เมษายน 2563
91 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
6 กุมภาพันธ์ 2563 30 เมษายน 2563
92 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
24 มกราคม 2563 31 มีนาคม 2563
93 สัตวแพทย์(ศัลยกรรม) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
5 กุมภาพันธ์ 2563 17 เมษายน 2563
94 พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
5 กุมภาพันธ์ 2563 17 เมษายน 2563
95 พนักงานธุรการ(ธุรการคลินิกพิเศษ ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 15 เมษายน 2563
96 Senior Researcher 3 position Division of Research Management
workplace : MU-MRC program, Center for Biomedical Instrument, Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University
4 February 2020 6 March 2020
97 แพทย์(เวชศาสตร์ครอบครัว) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
98 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
31 มกราคม 2563 27 มีนาคม 2563
99 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : งานจราจรและความปลอดภัย
29 มกราคม 2563 30 เมษายน 2563
100 อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
28 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
101 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
102 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
103 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
104 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
105 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
107 คนสวน( ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
20 มกราคม 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563
109 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 มกราคม 2563 15 เมษายน 2563
110 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มกราคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
112 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
113 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
114 อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
115 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2563 30 เมษายน 2563
116 อาจารย์(วิชาเอกการสอนภาษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (วิชาเอกการสอนภาษา) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
15 มกราคม 2563 30 เมษายน 2563
118 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
13 มกราคม 2563 14 มีนาคม 2563
119 พยาบาล(ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ
10 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
123 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
19 ธันวาคม 2562 18 เมษายน 2563
127 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 ธันวาคม 2562 10 เมษายน 2563
129 เภสัชกร 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563
130 อาจารย์(พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563
132 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
29 พฤศจิกายน 2562 1 มีนาคม 2563
134 แพทย์(ประสาทวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
27 พฤศจิกายน 2562 29 กุมภาพันธ์ 2563
137 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562 16 เมษายน 2563
142 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 5 มิถุนายน 2563
148 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 30 เมษายน 2563
180 อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 31 กรกฎาคม 2563
190 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาศิลปะการละคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 กรกฎาคม 2562 25 เมษายน 2563
201 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 30 เมษายน 2563
205 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 31 มีนาคม 2563
206 ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
20 มิถุนายน 2562 17 เมษายน 2563
249 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์(ขับรถยนต์ รับส่งบุคลากร รับส่งเอกสาร) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
9 เมษายน 2563
2 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
8 เมษายน 2563
3 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 เมษายน 2563
4 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
7 เมษายน 2563
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(ประกันคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 เมษายน 2563
6 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
7 เมษายน 2563
7 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
3 เมษายน 2563
8 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 เมษายน 2563
9 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 เมษายน 2563
10 สอบข้อเขียน อาจารย์(การวิจัย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3 เมษายน 2563
11 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 เมษายน 2563
12 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 เมษายน 2563
13 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภ.พยาธิวิทยาคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
2 เมษายน 2563
14 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
1 เมษายน 2563
15 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
1 เมษายน 2563
16 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(เทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 เมษายน 2563
17 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
1 เมษายน 2563
18 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
1 เมษายน 2563
19 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 มีนาคม 2563
20 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 มีนาคม 2563
21 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
27 มีนาคม 2563
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
27 มีนาคม 2563
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
25 มีนาคม 2563
24 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
25 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(อาคารจอดรถสิทธาคาร งานพัสดุและงานธุรการ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
25 มีนาคม 2563
26 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
27 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
28 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(วุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช
25 มีนาคม 2563
29 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2563
30 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มีนาคม 2563
31 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence : SiCOE) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 มีนาคม 2563
32 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(งานด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
24 มีนาคม 2563
33 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
23 มีนาคม 2563
34 สอบข้อเขียน นักจดหมายเหตุ(งานบริหารจดหมายเหตุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
23 มีนาคม 2563
35 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเเผนงาน งานเเผนเเละงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์
23 มีนาคม 2563
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
23 มีนาคม 2563
37 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 มีนาคม 2563
38 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 มีนาคม 2563
39 สอบสัมภาษณ์ ช่างศิลป์(สาขากราฟฟิกและนิทรรศการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 มีนาคม 2563
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
23 มีนาคม 2563
41 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
23 มีนาคม 2563
42 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นฯ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
20 มีนาคม 2563
43 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
19 มีนาคม 2563
44 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
19 มีนาคม 2563
45 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
19 มีนาคม 2563
46 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
19 มีนาคม 2563
47 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
18 มีนาคม 2563
48 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
18 มีนาคม 2563
49 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
17 มีนาคม 2563
50 ประกาศรายชื่อ นิติกร(สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
17 มีนาคม 2563
51 Interview English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
13 March 2020
52 Interview English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
13 March 2020
53 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(ผู้จัดการโครงการ AUN - HPN) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN - HPN สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
13 มีนาคม 2563
54 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(งานบริหารกลาง) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
13 มีนาคม 2563
55 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 39 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มีนาคม 2563
56 ประกาศผล English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
12 March 2020
57 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(ต้นทุน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
11 มีนาคม 2563
58 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
10 มีนาคม 2563
59 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
10 มีนาคม 2563
60 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
10 มีนาคม 2563
61 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 มีนาคม 2563
62 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(เลขานุการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2563
63 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2563
64 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2563
65 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
6 มีนาคม 2563
66 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
6 มีนาคม 2563
67 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ผู้ชาย)) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
68 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
69 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2563
70 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
5 มีนาคม 2563
71 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศาลายา
4 มีนาคม 2563
72 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและงานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
3 มีนาคม 2563
73 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
28 กุมภาพันธ์ 2563
74 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
26 กุมภาพันธ์ 2563
75 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 กุมภาพันธ์ 2563
76 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
26 กุมภาพันธ์ 2563
77 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 กุมภาพันธ์ 2563
78 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2563
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)
21 กุมภาพันธ์ 2563
80 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
81 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงานอาคารสถานที่ ฯ (คุณวุฒิ ปวช.)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
17 กุมภาพันธ์ 2563
82 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.เท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลศิริราช
17 กุมภาพันธ์ 2563
83 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สาขาวิชาบัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการบัญชี
14 กุมภาพันธ์ 2563
84 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2563
85 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
11 กุมภาพันธ์ 2563
86 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
87 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2563
88 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 มกราคม 2563
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
9 มกราคม 2563
90 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
6 มกราคม 2563
91 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
92 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
93 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมและอาคารสถานที่ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
24 ธันวาคม 2562
94 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
20 ธันวาคม 2562
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
19 ธันวาคม 2562
96 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
97 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
98 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
99 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
100 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
101 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
102 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
4 ธันวาคม 2562
103 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 ธันวาคม 2562
104 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 28 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
2 ธันวาคม 2562
105 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2562
106 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
107 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
108 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
109 ประกาศรายชื่อ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
110 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
111 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
112 สอบสัมภาษณ์ แพทย์((เวชปฏิบัติ)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 พฤศจิกายน 2562
113 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
114 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 พฤศจิกายน 2562
115 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562
116 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
117 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 24 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
1 พฤศจิกายน 2562
118 Interview English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 November 2019
119 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
30 ตุลาคม 2562
120 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2562
121 ประกาศผล สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
30 ตุลาคม 2562
122 สอบข้อเขียน พยาบาล ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 ตุลาคม 2562
123 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
28 ตุลาคม 2562
124 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 ตุลาคม 2562
125 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
21 ตุลาคม 2562
126 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2562
127 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
4 ตุลาคม 2562
128 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
3 ตุลาคม 2562
129 สอบข้อเขียน สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
24 กันยายน 2562
130 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย(ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
24 กันยายน 2562
131 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2562
132 ประกาศรายชื่อ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2562
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กันยายน 2562