applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา ระดับการศึกษา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
2 เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
12 ธันวาคม 2566 12 มกราคม 2567
3 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
8 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
4 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
8 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
5 นักวิชาการพัสดุ(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
8 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารแนบท้าย) 1 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
8 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
7 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
8 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
8 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
9 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
12 ธันวาคม 2566 1 มกราคม 2567
10 พนักงานธุรการ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
12 ธันวาคม 2566 1 มกราคม 2567
11 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา
8 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
12 พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 6 อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 3 อัตรา
10 ธันวาคม 2566 10 มกราคม 2567
13 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
8 ธันวาคม 2566 7 มกราคม 2567
14 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประจำหอพักนักเรียน) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
8 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
15 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
7 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
16 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา ประถมศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
17 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต
7 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
18 นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
8 ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567
19 หัวหน้างาน(งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม 2566
20 หัวหน้างาน(งานบริหาร โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2566 13 ธันวาคม 2566
21 นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
8 ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567
22 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคเบาหวานและโรคอ้วน-ศิริราช
8 ธันวาคม 2566 8 มกราคม 2567
23 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
24 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
6 ธันวาคม 2566 5 มกราคม 2567
25 นักเอกสารสนเทศ(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
7 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
26 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารเอกสาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
27 ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
6 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
28 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
29 พยาบาล 10 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
30 ผู้ช่วยพยาบาล 9 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
31 พนักงานธุรการ(ฝ่ายการพยาบาล) 13 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
32 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
10 พฤศจิกายน 2566 29 ธันวาคม 2566
33 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (โครงการ MU-SURF)) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566 5 มกราคม 2567
34 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
6 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
35 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
6 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
36 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
6 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
37 อาจารย์(กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
6 ธันวาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
38 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
6 ธันวาคม 2566 1 มกราคม 2567
39 Foreign Expert(Conducting interdisciplinary research in cooperation with the academic staff of the Research Institute for Languages and Cultures of Asia) 1 position Doctor's Degrees Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand
4 December 2023 15 January 2024
40 Foreign Expert(Assisting in the planning of research funding applications, projects, units and other internationalisation activities) 1 position Master's degree Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : Salaya Campus, Nakhon Pathom, Thailand
4 December 2023 15 January 2024
41 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
5 ธันวาคม 2566 5 มกราคม 2567
42 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
43 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
44 นักวิชาการเงินและบัญชี(บริหารลูกหนี้ค่ารักษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
4 ธันวาคม 2566 16 กุมภาพันธ์ 2567
45 พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 6 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
4 ธันวาคม 2566 4 มกราคม 2567
46 ผู้ช่วยวิจัย 2 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ผลิตเซลล์บำบัดขั้นสูงและเครื่องมือชีวการแพทย์
4 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
47 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
4 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
48 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
4 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
49 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
4 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
50 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
4 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566
51 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยการศึกษา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
4 ธันวาคม 2566 4 มกราคม 2567
52 หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
53 เภสัชกร 3 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
1 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
54 Foreign Expert 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
55 นักวิชาการศึกษา(ปริญญาตรี-โท) 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 ธันวาคม 2566 19 มกราคม 2567
56 พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3- ม.6) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 ธันวาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
57 อาจารย์(สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
4 ธันวาคม 2566 4 มกราคม 2567
58 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี (พญาไท)
1 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
59 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
1 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
60 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
1 ธันวาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
61 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
1 ธันวาคม 2566 26 มกราคม 2567
62 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
1 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
63 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
1 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
64 อาจารย์(ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล
1 ธันวาคม 2566 31 มกราคม 2567
65 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
30 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
66 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
30 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
67 เภสัชกร(สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
1 ธันวาคม 2566 1 มกราคม 2567
68 วิศวกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
1 ธันวาคม 2566 1 มกราคม 2567
69 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
1 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566
70 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ) 4 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
30 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
71 แพทย์(ผู้ช่วยอาจารย์คลินิก) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
1 ธันวาคม 2566 5 มกราคม 2567
72 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม
30 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
73 พนักงานทั่วไป(วุฒิ ม.3- ม.6) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์
30 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
74 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
1 ธันวาคม 2566 1 มกราคม 2567
75 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
30 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566
76 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 พฤศจิกายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
77 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
30 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
78 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารโครงการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
29 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
79 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
29 พฤศจิกายน 2566 29 ธันวาคม 2566
80 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(กลุ่มงานบริหาร) 1 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566 7 ธันวาคม 2566
81 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(ปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
29 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
82 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(ปวส.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
29 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
83 พนักงานทั่วไป 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
1 ธันวาคม 2566 28 ธันวาคม 2566
84 หัวหน้างาน(งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบริการด้านอาชีพ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
85 พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
30 พฤศจิกายน 2566 22 ธันวาคม 2566
86 ครูช่วยสอน(พี่เลี้ยง) 2 อัตรา ปริญญาตรี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
30 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
87 พี่เลี้ยง 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
30 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
88 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านการเงิน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
30 พฤศจิกายน 2566 1 มกราคม 2567
89 พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. 3 ลักษณะงาน) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
29 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
90 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
30 พฤศจิกายน 2566 21 ธันวาคม 2566
91 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
29 พฤศจิกายน 2566 29 มกราคม 2567
92 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
93 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
28 พฤศจิกายน 2566 26 มกราคม 2567
94 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
28 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
95 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและกิจการนักศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
27 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
96 Research Assistant(Assistant Coordinator of the Prince Mahidol Award Conference Secretariat team) 1 position Master's degree Institute for Population and Social Research
workplace : Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom and International Health Policy Program, Ministry of Public Health, Nonthaburi
27 November 2023 15 December 2023
97 พนักงานการเงินและบัญชี(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
27 พฤศจิกายน 2566 26 ธันวาคม 2566
98 พนักงานการเงินและบัญชี(ด้านงานธุรการ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
27 พฤศจิกายน 2566 26 ธันวาคม 2566
99 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพ
27 พฤศจิกายน 2566 11 ธันวาคม 2566
100 พนักงานบริการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566
101 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
22 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566
102 พนักงานทั่วไป(หน่วยกายภาพบำบัด) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
27 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566
103 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
27 พฤศจิกายน 2566 11 ธันวาคม 2566
104 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
27 พฤศจิกายน 2566 26 มกราคม 2567
105 พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
23 พฤศจิกายน 2566 5 มกราคม 2567
106 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
23 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
107 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาระบบงาน งานพัฒนาคุณภาพงาน สำนักงานคณบดี
23 พฤศจิกายน 2566 23 ธันวาคม 2566
108 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
23 พฤศจิกายน 2566 24 ธันวาคม 2566
109 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 6 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
22 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
110 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
111 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
22 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
112 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
22 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
113 นักกายภาพบำบัด(สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็ก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
23 พฤศจิกายน 2566 22 ธันวาคม 2566
114 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
21 พฤศจิกายน 2566 19 ธันวาคม 2566
115 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2566 22 ธันวาคม 2566
116 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
23 พฤศจิกายน 2566 22 ธันวาคม 2566
117 พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขาโรคติดเชื้อ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤศจิกายน 2566 7 ธันวาคม 2566
118 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง (หน่วยการเงินรับสนับสนุน)
22 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
119 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
120 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
21 พฤศจิกายน 2566 7 มกราคม 2567
121 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
21 พฤศจิกายน 2566 7 มกราคม 2567
122 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมมชน
21 พฤศจิกายน 2566 5 ธันวาคม 2566
123 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
124 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
21 พฤศจิกายน 2566 19 ธันวาคม 2566
125 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
21 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566
126 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
21 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
127 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
16 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
128 พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
22 พฤศจิกายน 2566 6 ธันวาคม 2566
129 อาจารย์(Guidance Counselor) 1 อัตรา ปริญญาโท โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
20 พฤศจิกายน 2566 20 ธันวาคม 2566
130 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2566 21 ธันวาคม 2566
131 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานด้านสารบรรณ) 1 อัตรา ปริญญาตรี วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
17 พฤศจิกายน 2566 29 พฤศจิกายน 2566
132 พยาบาล(OPD, IPD, ห้องผ่าตัด, หน่วยหัวใจและหลอดเลือด) 6 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
133 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
134 แพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
135 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี (พญาไท)
17 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
136 พยาบาล((IPD, OPD, OR<มีประสบการณ์>)) 20 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี (วิทยาเขตพญาไท)
16 พฤศจิกายน 2566 11 ธันวาคม 2566
137 นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
138 นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 พฤศจิกายน 2566 16 ธันวาคม 2566
139 นักเทคนิคการแพทย์ 5 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
16 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
140 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
16 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
141 พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
17 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566
142 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
17 พฤศจิกายน 2566 18 ธันวาคม 2566
143 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
20 พฤศจิกายน 2566 4 ธันวาคม 2566
144 นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
16 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
145 หัวหน้างาน(งานเครื่องมือกลาง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 พฤศจิกายน 2566 28 พฤศจิกายน 2566
146 นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
15 พฤศจิกายน 2566 5 มกราคม 2567
147 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
15 พฤศจิกายน 2566 16 ธันวาคม 2566
148 พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมคลังพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
10 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566
149 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานวิจัยและวิชาการ
22 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
150 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
10 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
151 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
152 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี (พญาไท)
15 พฤศจิกายน 2566 28 พฤศจิกายน 2566
153 ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
14 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
154 นักวิชาการสารสนเทศ(งานพัฒนาสื่อผสม) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
15 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566
155 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (โครงการ ววน.)) 4 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
156 พนักงานขับรถยนต์(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
157 ผู้อำนวยการ(ศูนย์ตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566 8 ธันวาคม 2566
158 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
159 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
160 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
13 พฤศจิกายน 2566 11 ธันวาคม 2566
161 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
13 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
162 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
163 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566
164 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา ปริญญาโท สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
165 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
166 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
13 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
167 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
13 พฤศจิกายน 2566 4 ธันวาคม 2566
168 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
169 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน
10 พฤศจิกายน 2566 7 ธันวาคม 2566
170 นิติกร 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566 14 ธันวาคม 2566
171 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
172 Instructor 1 position Doctor's Degrees Institute for Population and Social Research
workplace : Mahidol University, Salaya, Nakhonpathom
10 November 2023 7 January 2024
173 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
174 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยหอพักรับรอง
9 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
175 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
9 พฤศจิกายน 2566 28 ธันวาคม 2566
176 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
177 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
178 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
8 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566
179 พนักงานเปล 14 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและขนส่งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
8 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
180 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
8 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
181 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
7 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
182 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
7 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
183 นักวิชาการสถิติ(ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการคำนวณ FTE (Full Time Equivalent) ของงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลสถิติ ข้อมูลภายในส่วนงานจากงานต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกัน มีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจทางการบริหาร) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ
7 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
184 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานคลัง
10 พฤศจิกายน 2566 10 ธันวาคม 2566
185 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
7 พฤศจิกายน 2566 15 ธันวาคม 2566
186 ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
187 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
7 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
188 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่สาขาเวชพันธุศาสตร์) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
6 พฤศจิกายน 2566 4 ธันวาคม 2566
189 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ชันสูตรผู้ป่วยนอก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
6 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
190 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาพยาธิวิทยา
6 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
191 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
6 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
192 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
3 พฤศจิกายน 2566 6 ธันวาคม 2566
193 อาจารย์ หลาย อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 31 มีนาคม 2567
194 วิศวกรโยธา(งานภายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานภายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
3 พฤศจิกายน 2566 3 ธันวาคม 2566
195 พยาบาล(Teaching Assistant) 6 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 31 มีนาคม 2567
196 เภสัชกร 20 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไท)
3 พฤศจิกายน 2566 31 ธันวาคม 2566
197 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการหอผู้ป่วย) 5 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566
198 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
3 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
199 พยาบาล 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
2 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
200 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
201 Instructor(Social Studies Teacher) 1 position Bachelor's degree or above Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
2 November 2023 31 January 2024
202 นักวิชาการสารสนเทศ(งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
2 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
203 พยาบาล(ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 พฤศจิกายน 2566 26 ธันวาคม 2566
204 นักวิชาการสารสนเทศ(งานพัฒนาสื่อผสม ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566
205 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
1 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566
206 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
2 พฤศจิกายน 2566 5 มกราคม 2567
207 ช่างเทคนิค 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
2 พฤศจิกายน 2566 4 ธันวาคม 2566
208 พยาบาล(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
209 นักวิชาการเงินและบัญชี(หัวหน้างานการเงิน) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง สำนักงานคณบดี
1 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
210 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
1 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
211 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
1 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566
212 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ
1 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
213 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
1 พฤศจิกายน 2566 13 ธันวาคม 2566
214 ช่างเทคนิค 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ สำนักงานคณบดี
1 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
215 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
31 ตุลาคม 2566 28 ธันวาคม 2566
216 ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
31 ตุลาคม 2566 28 ธันวาคม 2566
217 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาโท กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
218 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
31 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
219 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
31 ตุลาคม 2566 24 พฤศจิกายน 2566
220 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณบดี
1 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
221 นักรังสีการแพทย์(CT-MRI) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
31 ตุลาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
222 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสัญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
3 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
223 ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาล) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
31 ตุลาคม 2566 2 มกราคม 2567
224 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(Web Developer) 1 อัตรา ปริญญาตรี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
31 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
225 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา ปริญญาโท โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
30 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566
226 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี (พญาไท)
30 ตุลาคม 2566 20 พฤศจิกายน 2566
227 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ดูแลระบบ e-Leaning อุปกรณ์ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
27 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
228 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาและดูแลระบบ Office Automation, Mobile application , ระบบฐานข้อมูล และการบริการ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
30 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
229 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 ตุลาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
230 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้อง Cath Lab สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
27 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
231 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ สำนักงานสนับสนุนเทคโนโลยี
26 ตุลาคม 2566 19 พฤศจิกายน 2566
232 อาจารย์ 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
233 สัตวแพทย์(ธนาคารตัวอ่อน) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
26 ตุลาคม 2566 25 ธันวาคม 2566
234 นักวิเทศสัมพันธ์(การประสานงานความร่วมมือในด้านต่างๆกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย
25 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
235 ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
26 ตุลาคม 2566 27 พฤศจิกายน 2566
236 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
25 ตุลาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
237 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 ตุลาคม 2566 24 พฤศจิกายน 2566
238 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
24 ตุลาคม 2566 21 พฤศจิกายน 2566
239 นักจิตวิทยา 1 อัตรา ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
240 นักวิจัย 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
241 พยาบาล(งานวิจัย) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
242 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
243 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
24 ตุลาคม 2566 8 ธันวาคม 2566
244 นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
245 นักวิชาการศึกษา(สาขาวิชาพรีคลินิก) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
246 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
24 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
247 พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา ปริญญาตรี กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ตุลาคม 2566 18 ธันวาคม 2566
248 พนักงานอาชีวบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช-สมุทรสาคร
22 ตุลาคม 2566 8 ธันวาคม 2566
249 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
250 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2566 27 ธันวาคม 2566
251 นักตรวจการนอนหลับ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ สนับสนุนพันธกิจ
19 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
252 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
19 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
253 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนพันธกิจหลัก งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
19 ตุลาคม 2566 10 พฤศจิกายน 2566
254 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินหายใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
19 ตุลาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
255 อาจารย์(Teacher in Thai Social Studies ) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
19 ตุลาคม 2566 31 มกราคม 2567
256 ผู้ช่วยพยาบาล(ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
18 ตุลาคม 2566 22 พฤศจิกายน 2566
257 นักทัศนมาตร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา
18 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
258 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
259 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยทางคลินิก งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
17 ตุลาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
260 พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รับเฉพาะวุฒิ ปวส.) 4 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
17 ตุลาคม 2566 14 พฤศจิกายน 2566
261 นักรังสีการแพทย์(อัลตราซาวด์ทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
16 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
262 นักรังสีการแพทย์(CT-MRI) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
16 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
263 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
16 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
264 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
16 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
265 พนักงานบริการ(พนักงานเปล) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
16 ตุลาคม 2566 8 ธันวาคม 2566
266 อาจารย์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา อบรม การวิจัยค้นคว้า การให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
267 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
268 ผู้ช่วยพยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
16 ตุลาคม 2566 7 ธันวาคม 2566
269 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566
270 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
12 ตุลาคม 2566 16 พฤศจิกายน 2566
271 พนักงานบริการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (พญาไท)
11 ตุลาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
272 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการพยาธิวิทยา ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
11 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
273 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
11 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
274 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
11 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
275 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
31 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
276 Instructor(Instructour (งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology)) 1 position Doctor's Degrees Faculty of Tropical Medicine
workplace : Department of Microbiology and Immunology
31 August 2023 31 October 2023
277 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
11 ตุลาคม 2566 11 ธันวาคม 2566
278 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
10 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
279 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
10 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
280 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
9 ตุลาคม 2566 5 ธันวาคม 2566
282 พยาบาล 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
5 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
283 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยบริหารลูกหนี้ค่ารักษา) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 ตุลาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
284 นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ปริญญาโท ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2566 6 ธันวาคม 2566
285 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
4 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
286 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารและธุรการ) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
4 ตุลาคม 2566 5 ธันวาคม 2566
287 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
5 ตุลาคม 2566 15 ธันวาคม 2566
288 นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
4 ตุลาคม 2566 6 ธันวาคม 2566
291 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเจาะเลือดพิเศษ สาขาวิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
292 อาจารย์(Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Language and Intercultural Communication Program.Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
29 กันยายน 2566 28 ธันวาคม 2566
293 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
2 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
294 พยาบาล(วิสัญญี) 10 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
2 ตุลาคม 2566 29 ธันวาคม 2566
296 สัตวแพทย์(สัตว์ป่วยนอก) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
29 กันยายน 2566 15 ธันวาคม 2566
297 สัตวแพทย์(ฉุกเฉิน) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
29 กันยายน 2566 15 ธันวาคม 2566
298 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยพิษวิทยาทางอาหาร)
29 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
300 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
301 พยาบาล(ส่องกล้องทางเดินอาหาร) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
28 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
303 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
28 กันยายน 2566 21 ธันวาคม 2566
304 ช่างเทคนิค(PROJECT ) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
27 กันยายน 2566 31 มกราคม 2567
306 อาจารย์(Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Cultural Studies Program (Cultural studies, Sociology, Anthropology, Applied Anthropology) Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
25 กันยายน 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
309 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 7 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
25 กันยายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566
311 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานพัฒนาคุณภาพและจัดการความเสี่ยง) 2 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
25 กันยายน 2566 15 ธันวาคม 2566
312 วิศวกรเครื่องกล(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
25 กันยายน 2566 31 มกราคม 2567
313 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
22 กันยายน 2566 29 ธันวาคม 2566
314 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
21 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
319 แพทย์(ศัลยแพทย์) 1 อัตรา เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
21 กันยายน 2566 28 ธันวาคม 2566
320 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 3 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
2 ตุลาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
322 อาจารย์ 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
15 กันยายน 2566 31 ตุลาคม 2566
328 แพทย์(จักษุแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
18 กันยายน 2566 15 ธันวาคม 2566
334 นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสหสาขาวิชาชีพ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
7 กันยายน 2566 8 ธันวาคม 2566
339 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 กันยายน 2566 15 ธันวาคม 2566
340 สัตวแพทย์(ศัลยแพทย์งานวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
5 กันยายน 2566 25 ธันวาคม 2566
341 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
5 กันยายน 2566 25 ธันวาคม 2566
343 อาจารย์ 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
1 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
348 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ ) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
23 สิงหาคม 2566 8 มีนาคม 2567
355 ทันตแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 สิงหาคม 2566 1 ธันวาคม 2566
357 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
18 สิงหาคม 2566 12 ธันวาคม 2566
358 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 สิงหาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
360 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
17 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
361 อาจารย์(งานการเรียนการสอน งานวิจัย และงานบริการทางการแพทย์) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
17 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
362 นักรังสีการแพทย์(งานรังสีวิทยา) 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
17 สิงหาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
367 ผู้ช่วยพยาบาล(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา ประกาศนียบัตรฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 สิงหาคม 2566 15 พฤศจิกายน 2566
369 ช่างเทคนิค(PM) 3 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 31 มกราคม 2567
370 ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 2 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 สิงหาคม 2566 31 มกราคม 2567
380 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานคณบดี
3 สิงหาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
383 อาจารย์(อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา อัตราที่ 1) 1 อัตรา ปริญญาเอก วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตศึกษา
26 กรกฎาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
384 ผู้ช่วยอาจารย์(หรือ อาจารย์) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
24 กรกฎาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
386 อาจารย์(ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
20 กรกฎาคม 2566 9 มกราคม 2567
395 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการพูด ) 2 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
7 กรกฎาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
396 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาแก้ไขการได้ยิน) 4 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ
7 กรกฎาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
412 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ Cybersecurity and Blockchain) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
413 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเกม หรือ เกมมิฟิเคชัน) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
414 อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ IoT (Intenet of Things)) 1 อัตรา ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
16 มิถุนายน 2566 29 ตุลาคม 2566
422 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 2 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
9 มิถุนายน 2566 10 ธันวาคม 2566
424 สัตวแพทย์(พยาธิวิทยากายวิภาค) 1 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
8 มิถุนายน 2566 25 ธันวาคม 2566
431 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณบดี
1 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2566
432 นิติกร(ปฏิบัติงานที่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)) 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ)
1 มิถุนายน 2566 31 ธันวาคม 2566
435 อาจารย์(การสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
25 พฤษภาคม 2566 20 มกราคม 2567
441 นักวิจัย (การวิจัยการพัฒนาผลิตทดสอบโปรตีนแอนติบอดี) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
22 พฤษภาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
442 อาจารย์(Master of Arts in Cultural Studies program (Innovative economy, Digital culture, Educational media, Urban design)) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts in Cultural Studies Program. Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
15 พฤษภาคม 2566 29 กุมภาพันธ์ 2567
444 พยาบาล 3 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
15 พฤษภาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
453 นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
8 พฤษภาคม 2566 31 ตุลาคม 2566
464 เภสัชกร(สนับสนุนและบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
20 เมษายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
468 คนสวน(ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ประถมศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี
10 เมษายน 2566 31 ธันวาคม 2566
469 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
11 เมษายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566
490 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานคณบดี
2 มีนาคม 2566 31 ธันวาคม 2566
491 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 5 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
2 มีนาคม 2566 4 มกราคม 2567
521 อาจารย์(Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : Master of Arts and Doctor of Philosophy in Linguistics Program Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
6 กุมภาพันธ์ 2566 28 ธันวาคม 2566
522 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
7 กุมภาพันธ์ 2566 31 ตุลาคม 2566
535 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2567
539 แพทย์(ประจำโรงพยาบาล) 2 อัตรา เทียบเท่าปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ Transitional Co-Care Team (TCC) ในโครงการ FAST3
31 มกราคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566
541 นักวิจัย (ศูนย์ภารตะศึกษา) 1 อัตรา ปริญญาเอก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานศูนย์ภารตะศึกษา
27 มกราคม 2566 29 ธันวาคม 2566
602 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา ปริญญาเอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
17 ตุลาคม 2565 1 มีนาคม 2567
712 เภสัชกร 1 อัตรา ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
7 เมษายน 2565 8 ธันวาคม 2566

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายเคมี (เขตพญาไท)
8 ธันวาคม 2566
2 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานด้านโครงสร้างสถาปัตย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
8 ธันวาคม 2566
3 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(หน่วยผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนและบริการกลางเพื่อการวิจัย ฝ่ายวิจัย
8 ธันวาคม 2566
4 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
8 ธันวาคม 2566
5 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
8 ธันวาคม 2566
6 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8 ธันวาคม 2566
7 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (เขตพญาไท)
8 ธันวาคม 2566
8 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(เวชระเบียน ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
8 ธันวาคม 2566
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
8 ธันวาคม 2566
10 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (โครงการ MU-SURF)) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 ธันวาคม 2566
11 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สาขาเภสัชวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
8 ธันวาคม 2566
12 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ธันวาคม 2566
13 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
7 ธันวาคม 2566
14 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
7 ธันวาคม 2566
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง
7 ธันวาคม 2566
16 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7 ธันวาคม 2566
17 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
7 ธันวาคม 2566
18 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
7 ธันวาคม 2566
19 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง (วิทยาเขตศาลายา)
7 ธันวาคม 2566
20 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายเทคนิคห้องสมุด
7 ธันวาคม 2566
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (เขตพญาไท)
7 ธันวาคม 2566
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เขตพญาไท)
7 ธันวาคม 2566
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566
24 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566
25 สอบข้อเขียน วิศวกร(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566
26 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 7 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566
27 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566
28 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบฯ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 ธันวาคม 2566
29 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(วุฒิ ป.โท : หน่วยเภสัชวิทยาคลินิก) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
6 ธันวาคม 2566
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
6 ธันวาคม 2566
31 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานการศึกษา
6 ธันวาคม 2566
32 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
6 ธันวาคม 2566
33 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (โครงการ Mahidol Medical Robotics Platform for Thailand Capacity Building)
6 ธันวาคม 2566
34 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
6 ธันวาคม 2566
35 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ธันวาคม 2566
36 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ธันวาคม 2566
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ธันวาคม 2566
38 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการกอง(กองคลัง) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
4 ธันวาคม 2566
39 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(จัดซื้อ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
4 ธันวาคม 2566
40 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
4 ธันวาคม 2566
41 ประกาศผล ช่างเทคนิค 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566
42 ประกาศผล พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4 ธันวาคม 2566
43 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
4 ธันวาคม 2566
44 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
4 ธันวาคม 2566
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารคลินิกพิเศษ ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
4 ธันวาคม 2566
46 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
4 ธันวาคม 2566
47 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล (บางพลี) OR/IPD/ICU/OPD/ไตเทียม/ประสานงานและส่งเสริมสุขภาพ
4 ธันวาคม 2566
48 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2566
49 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Data Center) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2566
50 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานด้าน Cyber Security) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 ธันวาคม 2566
51 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
1 ธันวาคม 2566
52 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
1 ธันวาคม 2566
53 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัย
1 ธันวาคม 2566
54 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาคณิตศาสตร์ (พญาไท)
30 พฤศจิกายน 2566
55 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย
30 พฤศจิกายน 2566
56 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
30 พฤศจิกายน 2566
57 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ต่างชาติระดับหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
30 พฤศจิกายน 2566
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตร งานการศึกษาระดับหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
30 พฤศจิกายน 2566
59 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านพัฒนาหลักสูตร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
30 พฤศจิกายน 2566
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
30 พฤศจิกายน 2566
61 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานช่าง ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
30 พฤศจิกายน 2566
62 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
30 พฤศจิกายน 2566
63 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
30 พฤศจิกายน 2566
64 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินรับ งานคลัง สำนัักงานคณบดี
30 พฤศจิกายน 2566
65 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
29 พฤศจิกายน 2566
66 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา((รับผิดชอบงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566
67 สอบสัมภาษณ์ นักนิเทศศิลป์(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
29 พฤศจิกายน 2566
68 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
29 พฤศจิกายน 2566
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566
70 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ทางด้านเทคโนโลยีศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 พฤศจิกายน 2566
71 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการเเละทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
29 พฤศจิกายน 2566
72 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566
73 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566
74 สอบสัมภาษณ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566
75 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ประจำอาคารเอนกประสงค์ (MU Digital Gymnasium) ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 พฤศจิกายน 2566
76 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
29 พฤศจิกายน 2566
77 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (เขตพญาไท)
28 พฤศจิกายน 2566
78 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (เขตพญาไท)
28 พฤศจิกายน 2566
79 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
28 พฤศจิกายน 2566
80 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 พฤศจิกายน 2566
81 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
28 พฤศจิกายน 2566
82 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
28 พฤศจิกายน 2566
83 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานร้านค้า The Harmony by MU ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 พฤศจิกายน 2566
84 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 พฤศจิกายน 2566
85 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 พฤศจิกายน 2566
86 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
27 พฤศจิกายน 2566
87 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
27 พฤศจิกายน 2566
88 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด((ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
27 พฤศจิกายน 2566
89 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์(ขับรถยนต บํารุงรักษาทําความสะอาดรถยนต และแกไขขอขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เบื้องต้น) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2566
90 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
27 พฤศจิกายน 2566
91 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
27 พฤศจิกายน 2566
92 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานอาคารสถานที่ การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค สภาพอาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 พฤศจิกายน 2566
93 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ผู้ช่วยผู้จัดการศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
24 พฤศจิกายน 2566
94 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤศจิกายน 2566
95 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Rehab ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
24 พฤศจิกายน 2566
96 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2566
97 สอบข้อเขียน นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2566
98 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Lab ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
23 พฤศจิกายน 2566
99 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี(แคชเชียร์ ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ปฏิบัติงานที่โครงการ SIRIRAJ H SOLUTIONS ณ อาคาร ICS ไอคอนสยาม
23 พฤศจิกายน 2566
100 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ) 2 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
23 พฤศจิกายน 2566
101 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 พฤศจิกายน 2566
102 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวิทยาวินิจฉัย ภาควิชารังสีวิทยา
22 พฤศจิกายน 2566
103 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
22 พฤศจิกายน 2566
104 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารทรัพย์สิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
22 พฤศจิกายน 2566
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารคู่สัญญา สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
22 พฤศจิกายน 2566
106 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 พฤศจิกายน 2566
107 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
21 พฤศจิกายน 2566
108 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 พฤศจิกายน 2566
109 สอบข้อเขียน นักสุขศึกษา(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
21 พฤศจิกายน 2566
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 พฤศจิกายน 2566
111 สอบข้อเขียน อาจารย์(สาขาเชี่ยวชาญ Informatics หรือ Medical Informatics) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20 พฤศจิกายน 2566
112 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2566
113 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 พฤศจิกายน 2566
114 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2566
115 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
20 พฤศจิกายน 2566
116 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(หน่วยจัดเก็บรายได้ ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานการเงินโรงพยาบาลและงบประมาณ
20 พฤศจิกายน 2566
117 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
20 พฤศจิกายน 2566
118 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาหลังปริญญา สำนักงานการศึกษา
17 พฤศจิกายน 2566
119 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566
120 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(พนักงานช่วยเหลือคนไข้) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566
121 สอบสัมภาษณ์ ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566
122 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
17 พฤศจิกายน 2566
123 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
16 พฤศจิกายน 2566
124 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
16 พฤศจิกายน 2566
125 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
16 พฤศจิกายน 2566
126 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านการตลาด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
16 พฤศจิกายน 2566
127 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา(ศูนย์กีฬาและนันทนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 พฤศจิกายน 2566
128 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
15 พฤศจิกายน 2566
129 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
14 พฤศจิกายน 2566
130 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
13 พฤศจิกายน 2566
131 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี (ปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไท)
13 พฤศจิกายน 2566
132 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. / ปฏิบัติงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
13 พฤศจิกายน 2566
133 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี)
13 พฤศจิกายน 2566
134 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 พฤศจิกายน 2566
135 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
13 พฤศจิกายน 2566
136 Paper Test General Service Officer 1 position Faculty of Medicine Siriraj Hospital
workplace : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
13 November 2023
137 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
13 พฤศจิกายน 2566
138 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 พฤศจิกายน 2566
139 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
10 พฤศจิกายน 2566
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566
141 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ป่วยสัมพันธ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
10 พฤศจิกายน 2566
142 สอบข้อเขียน นักวิชาการเวชสถิติ(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 พฤศจิกายน 2566
143 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤศจิกายน 2566
144 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 พฤศจิกายน 2566
145 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
10 พฤศจิกายน 2566
146 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566
147 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566
148 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Wellness Center) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
10 พฤศจิกายน 2566
149 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 3 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566
150 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการซีโรโลยี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
10 พฤศจิกายน 2566
151 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
10 พฤศจิกายน 2566
152 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2566
153 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานบริการการศึกษา (LRC) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566
154 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา((รับผิดชอบงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566
155 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
9 พฤศจิกายน 2566
156 สอบข้อเขียน วิศวกร(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566
157 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 พฤศจิกายน 2566
158 สอบข้อเขียน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 3 1 อัตรา กองวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน : Mahidol University Salaya campus
8 พฤศจิกายน 2566
159 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง จังหวัดนครสวรรค์
8 พฤศจิกายน 2566
160 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
8 พฤศจิกายน 2566
161 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มอำนวยการกลาง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
8 พฤศจิกายน 2566
162 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
8 พฤศจิกายน 2566
163 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(ศูนย์กุมารบริรักษ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
7 พฤศจิกายน 2566
164 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาการศึกษา งานบริหารการศึกษา
7 พฤศจิกายน 2566
165 สอบสัมภาษณ์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
7 พฤศจิกายน 2566
166 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(เวชศาสตร์ฟื้นฟู) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
6 พฤศจิกายน 2566
167 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 พฤศจิกายน 2566
168 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 พฤศจิกายน 2566
169 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
3 พฤศจิกายน 2566
170 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 พฤศจิกายน 2566
171 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 พฤศจิกายน 2566
172 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
2 พฤศจิกายน 2566
173 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1 พฤศจิกายน 2566
174 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาวิชาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและการทรงตัว) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
1 พฤศจิกายน 2566
175 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(Day care) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี
1 พฤศจิกายน 2566
176 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ตุลาคม 2566
177 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 ตุลาคม 2566
178 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
27 ตุลาคม 2566
179 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
27 ตุลาคม 2566
180 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
27 ตุลาคม 2566
181 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารวัสดุคงคลัง งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 ตุลาคม 2566
182 สอบสัมภาษณ์ พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทะเบียนเเละจำหน้าพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
27 ตุลาคม 2566
183 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
24 ตุลาคม 2566
184 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 30 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
24 ตุลาคม 2566
185 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566
186 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
24 ตุลาคม 2566
187 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
24 ตุลาคม 2566
188 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ตุลาคม 2566
189 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
20 ตุลาคม 2566
190 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
20 ตุลาคม 2566
191 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยการจัดการทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2566
192 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(หน่วยพัฒนาและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
19 ตุลาคม 2566
193 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 ตุลาคม 2566
194 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
19 ตุลาคม 2566
195 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 ตุลาคม 2566
196 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือและเตรียมสารละลาย สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
19 ตุลาคม 2566
197 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
18 ตุลาคม 2566
198 สอบสัมภาษณ์ พี่เลี้ยง(ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
17 ตุลาคม 2566
199 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(งานนิเทศศาสตร์วิชาการศึกษา) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 ตุลาคม 2566
200 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
16 ตุลาคม 2566
201 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สาขาวิชาวักกะวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
16 ตุลาคม 2566
202 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (วิทยาเขตพญาไท)
16 ตุลาคม 2566
203 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
16 ตุลาคม 2566
204 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
16 ตุลาคม 2566
205 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 ตุลาคม 2566
206 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 ตุลาคม 2566
207 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
11 ตุลาคม 2566
208 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
10 ตุลาคม 2566
209 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
10 ตุลาคม 2566
210 Paper Test Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
9 October 2023
211 สอบข้อเขียน นิติกร 1 อัตรา ศูนย์อำนวยการด้านข้อมูลส่วนบุคคล ม.มหิดล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
9 ตุลาคม 2566
212 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย(ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล) 2 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
6 ตุลาคม 2566
213 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
4 ตุลาคม 2566
214 ประกาศผล ช่างเทคนิค 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : อาคารหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
3 ตุลาคม 2566
215 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ปฏิบัติงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ศูนย์การค้า พาราไดซ์พาร์ค ถ.ศรีนครินทร์ ประเวศ
3 ตุลาคม 2566
216 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
3 ตุลาคม 2566
217 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 ตุลาคม 2566
218 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
3 ตุลาคม 2566
219 ประกาศผล อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
2 ตุลาคม 2566
220 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 กันยายน 2566
221 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2566
222 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2566
223 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
26 กันยายน 2566
224 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(เลขานุการสาขา) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
25 กันยายน 2566
225 ประกาศผล นักทรัพยากรบุคคล(เงินเดือนและค่าตอบแทน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
22 กันยายน 2566
226 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(call center / ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
22 กันยายน 2566
227 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาและสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
22 กันยายน 2566
228 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(CSSD) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2566
229 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 กันยายน 2566
230 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กันยายน 2566
231 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
18 กันยายน 2566
232 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
18 กันยายน 2566
233 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
18 กันยายน 2566
234 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
15 กันยายน 2566
235 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
15 กันยายน 2566
236 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
15 กันยายน 2566
237 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 กันยายน 2566
238 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
13 กันยายน 2566
239 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา
13 กันยายน 2566
240 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
12 กันยายน 2566
241 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
12 กันยายน 2566
242 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
12 กันยายน 2566
243 ประกาศผล ผู้ช่วยเภสัชกร 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
11 กันยายน 2566
244 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566
245 ประกาศผล พนักงานธุรการ(หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
8 กันยายน 2566
246 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
8 กันยายน 2566
247 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(โครงการ MU-SURF) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 สิงหาคม 2566
248 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 สิงหาคม 2566
249 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
28 สิงหาคม 2566
250 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
23 สิงหาคม 2566
251 สอบข้อเขียน พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 สิงหาคม 2566
252 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 สิงหาคม 2566
253 สอบข้อเขียน พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีการเจริญพันธ์
22 สิงหาคม 2566
254 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการศึกษา
21 สิงหาคม 2566
255 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
21 สิงหาคม 2566
256 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(Patient Experience Coordinator) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 สิงหาคม 2566
257 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
21 สิงหาคม 2566
258 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 สิงหาคม 2566
259 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
18 สิงหาคม 2566
260 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาตจวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
18 สิงหาคม 2566
261 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
17 สิงหาคม 2566
262 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารทั่วไป งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี
17 สิงหาคม 2566
263 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
17 สิงหาคม 2566
264 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(Cyber Security) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2566
265 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 สิงหาคม 2566
266 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินจ่าย งานคลัง สำนักงานคณบดี
15 สิงหาคม 2566
267 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
15 สิงหาคม 2566
268 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หน่วยพัฒนาการศึกษา (วิทยาเขตพญาไท)
15 สิงหาคม 2566
269 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(PM) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2566
270 สอบสัมภาษณ์ ช่างไฟฟ้า(งานระบบไฟฟ้า) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
10 สิงหาคม 2566
271 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ
10 สิงหาคม 2566
272 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 สิงหาคม 2566
273 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยประชาสัมพันธ์อาคารสิริกิติ์ งานบริหารการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 สิงหาคม 2566
274 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
9 สิงหาคม 2566
275 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
8 สิงหาคม 2566
276 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
8 สิงหาคม 2566
277 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
8 สิงหาคม 2566
278 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
8 สิงหาคม 2566
279 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยบัญชี (วิทยาเขตพญาไท)
7 สิงหาคม 2566
280 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ หน่วยการเงิน (วิทยาเขตพญาไท)
7 สิงหาคม 2566
281 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
7 สิงหาคม 2566
282 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
4 สิงหาคม 2566
283 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(Server Administrator) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ปฏิบัติงานด้าน Server Administrator
3 สิงหาคม 2566
284 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
3 สิงหาคม 2566
285 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
3 สิงหาคม 2566
286 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
27 กรกฎาคม 2566
287 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
27 กรกฎาคม 2566
288 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(หน่วยมนุษยโภชนาการ)
27 กรกฎาคม 2566
289 Interview Instructor(กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 position College of Religious Studies
workplace : วิทยาลัยศาสนศึกษา
26 July 2023
290 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(เวชศาสตร์ปริวรรต) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี (พระรามหก)
26 กรกฎาคม 2566
291 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
26 กรกฎาคม 2566
292 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กรกฎาคม 2566
293 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
21 กรกฎาคม 2566
294 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
19 กรกฎาคม 2566
295 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล สำนักงานการศึกษา
19 กรกฎาคม 2566
296 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
18 กรกฎาคม 2566
297 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(Call center ทำงานเป็นกะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสาร
18 กรกฎาคม 2566
298 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา( โรงเรียนแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
18 กรกฎาคม 2566
299 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี สมุทรปราการ
18 กรกฎาคม 2566
300 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
18 กรกฎาคม 2566
301 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(หน่วยอณูเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
12 กรกฎาคม 2566
302 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : คลินิกการกีฬา สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
12 กรกฎาคม 2566
303 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ(เคมีทางอาหาร)
12 กรกฎาคม 2566
304 สอบสัมภาษณ์ ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
11 กรกฎาคม 2566
305 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หน่วยเภสัชวิทยาเชิงระบบ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
11 กรกฎาคม 2566
306 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 กรกฎาคม 2566
307 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
7 กรกฎาคม 2566
308 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม(งานเภสัชกรรม) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) งานเภสัชกรรม
7 กรกฎาคม 2566
309 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์
7 กรกฎาคม 2566
310 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 กรกฎาคม 2566
311 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(คุณวุฒิปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (SiCORE-Cardiovascular Disease)
3 กรกฎาคม 2566
312 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ต้อนรับ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 กรกฎาคม 2566
313 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
3 กรกฎาคม 2566
314 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
3 กรกฎาคม 2566
315 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 มิถุนายน 2566
316 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
30 มิถุนายน 2566
317 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
28 มิถุนายน 2566
318 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการเเละกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
28 มิถุนายน 2566
319 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สอบขึ้นทะเบียน 2/2566) 15 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
27 มิถุนายน 2566
320 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
27 มิถุนายน 2566
321 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพญาไท)
27 มิถุนายน 2566
322 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 มิถุนายน 2566
323 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเฉพาะทาง งานเวชกรรมฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
21 มิถุนายน 2566
324 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานการศึกษา
21 มิถุนายน 2566
325 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
20 มิถุนายน 2566
326 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไปและธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา
19 มิถุนายน 2566
327 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 2 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 มิถุนายน 2566
328 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป( โรงเรียนแพทย์) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 มิถุนายน 2566
329 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(สาขาวิชาคลินิก) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 มิถุนายน 2566
330 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ(สาขาวิชาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี (บางพลี)
16 มิถุนายน 2566
331 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (วิทยาเขตทุ่งพญาไท)
14 มิถุนายน 2566
332 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานโสตทัศนศึกษา สำนักงานคณบดี
13 มิถุนายน 2566