applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 พนักงานธุรการ(ปฎิบัติงานเป็นเวร) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
21 ตุลาคม 2562 25 พฤศจิกายน 2562
2 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
21 ตุลาคม 2562 18 พฤศจิกายน 2562
3 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารงานทั่วไป
18 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
5 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
6 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
7 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
8 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562
9 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
10 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562
11 เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
12 เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
17 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
13 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
17 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
14 นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
11 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
15 นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
16 พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 ตุลาคม 2562 1 พฤศจิกายน 2562
17 ช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2562 22 พฤศจิกายน 2562
18 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
19 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
21 ตุลาคม 2562 11 พฤศจิกายน 2562
20 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
18 ตุลาคม 2562 18 พฤศจิกายน 2562
21 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
16 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
22 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 ตุลาคม 2562 5 พฤศจิกายน 2562
23 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
15 ตุลาคม 2562 4 พฤศจิกายน 2562
24 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
15 ตุลาคม 2562 4 พฤศจิกายน 2562
25 หัวหน้างาน(กองบริหารงานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
26 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
27 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
28 พยาบาล ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
29 พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
30 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช. ธุรการหน่วยงาน) ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
31 ผู้ช่วยพยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
32 ผู้อำนวยการ(ศูนย์ตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
33 นักวิชาการศึกษา(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
34 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
35 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
36 พนักงานรักษาความปลอดภัย(รักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
10 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
37 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
9 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
38 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
9 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
39 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
40 คนสวน(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
41 พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
42 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
43 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
8 ตุลาคม 2562 22 พฤศจิกายน 2562
44 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
45 อาจารย์(งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานรักษาพยาบาล งานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
7 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
46 นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
47 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
7 ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562
48 พนักงานธุรการ(งานบริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
49 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาระบบสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
4 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
50 นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
4 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
51 วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
4 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
52 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
4 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
53 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
4 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
54 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
4 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
55 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
4 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
56 นักวิทยาศาสตร์((กระบวนการต้นน้ำ upstream) ฝ่ายผลิตทางกระบวนการชีวภาพ ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
57 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
58 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
59 นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
60 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
4 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
61 นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
62 พนักงานสถานที่ ๒ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
63 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานหอพักนักศึกษา
3 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
64 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ตุลาคม 2562 23 ตุลาคม 2562
65 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
66 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
7 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562
67 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
7 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562
68 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
3 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
69 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
70 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโลหิตวิทยา
7 ตุลาคม 2562 21 ตุลาคม 2562
71 นักสุขศึกษา 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
7 ตุลาคม 2562 21 ตุลาคม 2562
72 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
3 ตุลาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
73 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
3 ตุลาคม 2562 18 ตุลาคม 2562
74 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ธุรการ และการบริการผู้ป่วย ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
2 ตุลาคม 2562 22 ตุลาคม 2562
75 นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
76 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
27 กันยายน 2562 18 ตุลาคม 2562
77 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
7 ตุลาคม 2562 28 ตุลาคม 2562
78 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ตรวจการนอนหลับ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
19 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
79 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
80 แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
81 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ [ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี]
1 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
82 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
19 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
83 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
15 กันยายน 2562 15 ตุลาคม 2562
84 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
2 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
85 บรรณารักษ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา
30 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
86 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา
23 กันยายน 2562 4 ตุลาคม 2562
87 วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
88 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กันยายน 2562 20 ตุลาคม 2562
89 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา กองพัฒนาคุณภาพ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
90 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
1 ตุลาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
91 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 24 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
30 กันยายน 2562 25 ตุลาคม 2562
92 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562 21 ตุลาคม 2562
93 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562 21 ตุลาคม 2562
94 พยาบาล 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์, ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
1 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
95 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562 21 ตุลาคม 2562
96 นักวิจัย 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
97 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กันยายน 2562 27 ตุลาคม 2562
98 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กันยายน 2562 27 ตุลาคม 2562
99 พนักงานธุรการ(สาขารังสีวินิจฉัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีิวิทยา สาขารังสีวินิจฉัย
1 ตุลาคม 2562 15 ตุลาคม 2562
100 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
101 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กันยายน 2562 20 ตุลาคม 2562
102 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กันยายน 2562 20 ตุลาคม 2562
103 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Developer/ Programmer) 5 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กันยายน 2562 20 ตุลาคม 2562
104 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Java Developer/ Java Programmer) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 กันยายน 2562 20 ตุลาคม 2562
105 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ
1 กันยายน 2562 22 ตุลาคม 2562
106 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภ.รังสีวิทยา
27 กันยายน 2562 28 ตุลาคม 2562
107 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านม
25 กันยายน 2562 25 ตุลาคม 2562
108 วิศวกรโยธา(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
109 อาจารย์(เทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
18 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
110 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
111 ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
24 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
112 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
20 กันยายน 2562 16 ตุลาคม 2562
113 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 กันยายน 2562 30 ธันวาคม 2562
114 นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
23 กันยายน 2562 23 ตุลาคม 2562
115 อาจารย์(อาจารย์ประจำสาขาเปียโน) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
18 กันยายน 2562 23 กันยายน 2562
116 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : COSHEM
17 กันยายน 2562 18 ตุลาคม 2562
117 นักปฏิบัติการวิจัย(สนับสนุนงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานทางห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
13 กันยายน 2562 12 ตุลาคม 2562
118 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
18 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562
119 พยาบาล ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
120 พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 กันยายน 2562 27 กันยายน 2562
121 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
16 กันยายน 2562 4 พฤศจิกายน 2562
122 เจ้าหน้าที่วิจัย(ช่วยงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
13 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
123 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารสถานที่ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กันยายน 2562 10 ตุลาคม 2562
124 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
11 กันยายน 2562 7 พฤศจิกายน 2562
125 หัวหน้าภาควิชา(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
11 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562
126 พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
12 กันยายน 2562 30 กันยายน 2562
127 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
10 กันยายน 2562 16 ตุลาคม 2562
128 เภสัชกร(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
9 กันยายน 2562 12 ตุลาคม 2562
129 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
4 กันยายน 2562 16 ตุลาคม 2562
130 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
11 กันยายน 2562 11 ตุลาคม 2562
131 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนวิจัย และงานที่สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
6 กันยายน 2562 5 ตุลาคม 2562
132 Instructor Foreigner(ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time)) 1 position Faculty of Information and Communication Technology
workplace : Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus.
5 September 2019 31 October 2019
133 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
2 กันยายน 2562 16 ตุลาคม 2562
134 พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
2 กันยายน 2562 20 กันยายน 2562
135 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการและบริหารสำนักงาน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
28 สิงหาคม 2562 1 ตุลาคม 2562
137 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 8 กันยายน 2562
138 นักวิเทศสัมพันธ์(สนับสนุนงานด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลและองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศและเครือข่าย
8 สิงหาคม 2562 12 ตุลาคม 2562
140 อาจารย์(สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 13 ธันวาคม 2562
149 English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
13 August 2019 31 October 2019
150 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
13 สิงหาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
153 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 กรกฎาคม 2562 25 ตุลาคม 2562
154 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
26 กรกฎาคม 2562 1 ตุลาคม 2562
155 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
31 กรกฎาคม 2562 16 ตุลาคม 2562
156 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562 7 พฤศจิกายน 2562
157 นักวิชาการศึกษา(Academic Program Officer) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
12 กรกฎาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
170 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 9 ธันวาคม 2562
171 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 16 ตุลาคม 2562
172 ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
20 มิถุนายน 2562 27 ธันวาคม 2562
174 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
14 มิถุนายน 2562 15 กันยายน 2562
179 แพทย์(อายุรแพทย์/อายุรแพทย์ต่อยอด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
7 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2562
191 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 พฤษภาคม 2562 11 ตุลาคม 2562
198 อาจารย์ 3 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
12 เมษายน 2562 31 ธันวาคม 2562
199 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
12 เมษายน 2562 31 ธันวาคม 2562
220 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
5 กรกฎาคม 2562 10 ธันวาคม 2562
224 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
339 พนักงานทั่วไป 5 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
390 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
391 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
392 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
393 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ) 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
19 ตุลาคม 2562
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
18 ตุลาคม 2562
3 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 ตุลาคม 2562
4 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2562
5 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
17 ตุลาคม 2562
6 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี - ปฏิบัติงานเป็นเวร) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
17 ตุลาคม 2562
7 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
17 ตุลาคม 2562
8 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
16 ตุลาคม 2562
9 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์(งานการต่างประเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
16 ตุลาคม 2562
10 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 ตุลาคม 2562
11 ประกาศรายชื่อ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 ตุลาคม 2562
12 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
16 ตุลาคม 2562
13 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 ตุลาคม 2562
14 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
15 ตุลาคม 2562
15 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
15 ตุลาคม 2562
16 สอบข้อเขียน สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
11 ตุลาคม 2562
17 สอบข้อเขียน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
11 ตุลาคม 2562
18 Instructor(Gender and reproductive health) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
10 October 2019
19 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานอาชีวบำบัด รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
10 ตุลาคม 2562
20 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์เบาหวานศิริราช
10 ตุลาคม 2562
21 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์
10 ตุลาคม 2562
22 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ตุลาคม 2562
23 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
9 ตุลาคม 2562
24 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์เบาหวานศิริราช
9 ตุลาคม 2562
25 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเวชสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานภาควิชาอายุรศาสตร์
9 ตุลาคม 2562
26 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 ตุลาคม 2562
27 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ตุลาคม 2562
28 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
7 ตุลาคม 2562
29 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องยนต์(เอกสารแนบตำแหน่งที่ ๑ : ช่างเครื่องยนต์ หรือ วิศวกรเครื่องกล ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
7 ตุลาคม 2562
30 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์(เอกสารแนบตำแหน่งที่ ๒ : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรไฟฟ้า ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
7 ตุลาคม 2562
31 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 ตุลาคม 2562
32 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
7 ตุลาคม 2562
33 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
4 ตุลาคม 2562
34 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
4 ตุลาคม 2562
35 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
3 ตุลาคม 2562
36 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม
3 ตุลาคม 2562
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562
38 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
30 กันยายน 2562
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
30 กันยายน 2562
40 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
30 กันยายน 2562
41 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
27 กันยายน 2562
42 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
26 กันยายน 2562
43 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
25 กันยายน 2562
44 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คลังห้องผ่าตัด คุณวุฒิปริญญาตรี) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
25 กันยายน 2562
45 สอบข้อเขียน สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
24 กันยายน 2562
46 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย(ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
24 กันยายน 2562
47 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2562
48 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
20 กันยายน 2562
49 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
20 กันยายน 2562
50 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
17 กันยายน 2562
51 ประกาศรายชื่อ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2562
52 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กันยายน 2562
53 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(ฝ่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
9 กันยายน 2562
54 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 กันยายน 2562
55 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด
6 กันยายน 2562
56 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 กันยายน 2562
57 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 กันยายน 2562
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
2 กันยายน 2562
59 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 สิงหาคม 2562
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 สิงหาคม 2562
61 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
19 สิงหาคม 2562
62 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
19 สิงหาคม 2562
63 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 สิงหาคม 2562
64 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
6 สิงหาคม 2562
65 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 สิงหาคม 2562
66 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 กรกฎาคม 2562
67 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
23 กรกฎาคม 2562
68 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
18 กรกฎาคม 2562
69 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาหลักสูตร
15 กรกฎาคม 2562
70 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2562
71 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป
5 กรกฎาคม 2562
72 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
2 กรกฎาคม 2562
73 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(Job พนักงานการเงินและบัญชี) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
2 กรกฎาคม 2562
74 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
2 กรกฎาคม 2562
75 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 กรกฎาคม 2562
76 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
26 มิถุนายน 2562
77 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
18 มิถุนายน 2562
78 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 มิถุนายน 2562
79 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
5 มิถุนายน 2562
80 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
5 มิถุนายน 2562
81 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
4 มิถุนายน 2562
82 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
4 มิถุนายน 2562
83 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
31 พฤษภาคม 2562
84 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม
31 พฤษภาคม 2562
85 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2562
86 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
88 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
89 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562
90 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี
21 พฤษภาคม 2562
91 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤษภาคม 2562
92 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
14 พฤษภาคม 2562
93 ประกาศผล เลขานุการคณะ/สถาบัน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
14 พฤษภาคม 2562
94 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
14 พฤษภาคม 2562
95 ประกาศผล พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
96 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
97 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
10 พฤษภาคม 2562
98 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 พฤษภาคม 2562
99 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
29 เมษายน 2562
100 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
29 เมษายน 2562
101 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
102 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
26 เมษายน 2562
103 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
26 เมษายน 2562
104 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
105 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25 เมษายน 2562
106 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
23 เมษายน 2562
107 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 เมษายน 2562
108 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 เมษายน 2562
109 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
11 เมษายน 2562
110 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับโทรศัพท์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
11 เมษายน 2562
111 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 เมษายน 2562
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
3 เมษายน 2562
113 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
3 เมษายน 2562
114 ประกาศผล เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2 เมษายน 2562
115 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 เมษายน 2562
116 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
117 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
26 มีนาคม 2562
118 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
119 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
120 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
26 มีนาคม 2562
121 สอบข้อเขียน พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
25 มีนาคม 2562
122 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
20 มีนาคม 2562
123 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
20 มีนาคม 2562
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
20 มีนาคม 2562