applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยพยาบาล(หรือ ผู้ช่วยทันตเเพทย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562
2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 กรกฎาคม 2562 16 สิงหาคม 2562
3 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562
4 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 36 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ เเละ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
12 กรกฎาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
5 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
15 กรกฎาคม 2562 5 สิงหาคม 2562
6 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 กรกฎาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
7 นักวิชาการศึกษา(Academic Program Officer) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
12 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
8 นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
12 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
9 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
11 กรกฎาคม 2562 13 กันยายน 2562
10 อาจารย์(การสอน การแปล การวิจัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
11 นักวิจัย 4 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
9 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562
12 นักปฏิบัติการวิจัย 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
9 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562
13 พนักงานธุรการ(ธุรการสำนักงาน คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
11 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
14 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
9 กรกฎาคม 2562 14 สิงหาคม 2562
15 นักวิจัย 6 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
9 กรกฎาคม 2562 9 สิงหาคม 2562
16 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม
11 กรกฎาคม 2562 5 สิงหาคม 2562
17 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานคลัง วิทยาลัยศาสนศึกษา
11 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
18 นักวิจัย (งานวิจัยร่วมกับทีมนักวิจัยไทยและญี่ปุ่นด้านการสร้างไมโนโคลนัลแอนติบอดี) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
9 กรกฎาคม 2562 1 สิงหาคม 2562
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
20 นักเทคนิคการแพทย์(ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
8 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
21 นักประชาสัมพันธ์(งานแปลสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และงานทางด้าน Digital Marketing) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 กรกฎาคม 2562 31 สิงหาคม 2562
22 พนักงานธุรการ(หน่วยการศึกษา รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
10 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
23 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด(พนักงานอาชีวบำบัด คุณวุฒิปวส. เฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
10 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
24 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
25 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 กรกฎาคม 2562 31 สิงหาคม 2562
26 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
27 ผู้ช่วยช่างทั่วไป(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
8 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
28 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
29 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 กรกฎาคม 2562 15 กรกฎาคม 2562
30 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
2 กรกฎาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
31 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
3 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
32 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
33 ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
3 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562
34 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน
4 กรกฎาคม 2562 4 สิงหาคม 2562
35 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน
4 กรกฎาคม 2562 4 สิงหาคม 2562
36 พนักงานประจำห้องทดลอง 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
1 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
37 นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรถภาพคนพิการ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ
4 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
38 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี
1 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
39 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
3 กรกฎาคม 2562 17 กรกฎาคม 2562
40 Instructor(Gender and reproductive health) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
3 July 2019 31 July 2019
41 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
5 กรกฎาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
42 พนักงานวิทยาศาสตร์(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
1 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
43 พนักงานธุรการ(ดูแลเวชภัณฑ์ทางการแพทย์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
26 มิถุนายน 2562 25 กรกฎาคม 2562
44 นักวิชาการศึกษา(ด้านการต่างประเทศ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
2 กรกฎาคม 2562 21 กรกฎาคม 2562
45 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
2 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
46 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร ) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
47 พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
48 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF)
1 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562
49 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
50 เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
1 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
51 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
2 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
52 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
28 มิถุนายน 2562 1 สิงหาคม 2562
53 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
28 มิถุนายน 2562 19 กรกฎาคม 2562
54 ครูปฐมวัย(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โครงการศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
1 กรกฎาคม 2562 2 สิงหาคม 2562
55 เภสัชกร(สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
1 กรกฎาคม 2562 1 สิงหาคม 2562
56 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
28 มิถุนายน 2562 8 กรกฎาคม 2562
57 นักรังสีการแพทย์(หัวหน้างานรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม SDMC
27 มิถุนายน 2562 5 กรกฎาคม 2562
58 พยาบาล(หัวหน้าหน่วยไตเทียม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กรกฎาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562
59 พยาบาล(หัวหน้าหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 กรกฎาคม 2562 9 กรกฎาคม 2562
60 พนักงานธุรการ(สาขารังสีวินิจฉัย) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีิวิทยา สาขารังสีวินิจฉัย
1 กรกฎาคม 2562 30 กรกฎาคม 2562
61 พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม
27 มิถุนายน 2562 26 กรกฎาคม 2562
62 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
63 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
26 มิถุนายน 2562 19 กรกฎาคม 2562
64 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินจ่าย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
17 มิถุนายน 2562 22 กรกฎาคม 2562
65 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 30 กรกฎาคม 2562
66 แพทย์(ออร์โธปิดิกส์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
67 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
1 กรกฎาคม 2562 22 กรกฎาคม 2562
68 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย) 9 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
25 มิถุนายน 2562 3 กรกฎาคม 2562
69 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
28 มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562
70 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2562 15 กรกฎาคม 2562
71 เภสัชกร(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
21 มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562
72 นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เบาหวานศิริราช
25 มิถุนายน 2562 15 กรกฎาคม 2562
73 นักวิชาการพัสดุ(งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม
24 มิถุนายน 2562 24 กรกฎาคม 2562
74 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 24 กรกฎาคม 2562
75 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 6 สิงหาคม 2562
76 ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
20 มิถุนายน 2562 21 กรกฎาคม 2562
77 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาคุณภาพของฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
24 มิถุนายน 2562 22 กรกฎาคม 2562
78 นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
24 มิถุนายน 2562 22 กรกฎาคม 2562
79 นักประชาสัมพันธ์(หัวหน้างานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
18 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
80 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
20 มิถุนายน 2562 29 กรกฎาคม 2562
81 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเครื่องมือวิจัยกลาง
20 มิถุนายน 2562 10 กรกฎาคม 2562
82 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สำนักงานผู้อำนวยการ
20 มิถุนายน 2562 29 กรกฎาคม 2562
83 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
19 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
84 พนักงานธุรการ(Helpdesk ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
19 มิถุนายน 2562 19 กรกฎาคม 2562
85 นักเทคนิคการแพทย์(ภูมิคุ้มกันวิทยา และ EQAI) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
86 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
17 มิถุนายน 2562 11 กรกฎาคม 2562
87 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
18 มิถุนายน 2562 13 กรกฎาคม 2562
88 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลัง
19 มิถุนายน 2562 19 กรกฎาคม 2562
89 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการสำนักงาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยประเมินเทคโนโลยีสุขภาพ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
18 มิถุนายน 2562 18 กรกฎาคม 2562
90 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
14 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562
91 นักวิชาการสารสนเทศ(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
13 มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562
92 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
14 มิถุนายน 2562 15 กรกฎาคม 2562
93 นักรังสีการแพทย์(สาขารังสีวินิจฉัย) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา สาขารังสีวินิจฉัย
17 มิถุนายน 2562 18 กรกฎาคม 2562
94 สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
13 มิถุนายน 2562 15 สิงหาคม 2562
95 พยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
12 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
96 พนักงานธุรการ(รับคำชมเชิย เสนอแนะ ร้องเรียน ทางโทรศัพท์ ฯ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการความเสี่ยง
14 มิถุนายน 2562 12 กรกฎาคม 2562
97 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มิถุนายน 2562 10 กรกฎาคม 2562
98 นักเทคนิคการแพทย์(หรือ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
14 มิถุนายน 2562 15 กรกฎาคม 2562
99 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2562
100 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 มิถุนายน 2562 31 กรกฎาคม 2562
101 ช่างทำฟัน(นักศึกษาช่างทันตกรรมผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561) 6 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11 มิถุนายน 2562 26 มิถุนายน 2562
102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ (เลขานุการภาควิชา)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.รามาธิบดี
11 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562
103 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
7 มิถุนายน 2562 22 กรกฎาคม 2562
104 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 มิถุนายน 2562 9 สิงหาคม 2562
105 ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
7 มิถุนายน 2562 23 กรกฎาคม 2562
106 แพทย์(อายุรแพทย์/อายุรแพทย์ต่อยอด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
7 มิถุนายน 2562 8 กรกฎาคม 2562
107 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
6 June 2019 30 June 2019
108 พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากเเละปริทันตวิทยา
22 พฤษภาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
109 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
5 มิถุนายน 2562 5 สิงหาคม 2562
111 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ
28 พฤษภาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
112 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 พฤษภาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
113 นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 พฤษภาคม 2562 1 กรกฎาคม 2562
114 นักปฏิบัติการวิจัย(ช่วยวิจัย ช่วยการเรียนการสอน งานในห้องปฏิบัติการทางวิตามิน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
24 พฤษภาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
117 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
14 พฤษภาคม 2562 12 กรกฎาคม 2562
118 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
14 พฤษภาคม 2562 19 มิถุนายน 2562
122 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
8 พฤษภาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
123 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
8 พฤษภาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
124 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
8 พฤษภาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
126 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6 พฤษภาคม 2562 19 กรกฎาคม 2562
127 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
1 พฤษภาคม 2562 23 กรกฎาคม 2562
133 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
10 เมษายน 2562 8 สิงหาคม 2562
141 วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
1 มีนาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
146 อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
26 มีนาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562
147 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
26 มีนาคม 2562 14 มิถุนายน 2562
160 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2562 31 สิงหาคม 2562
161 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
5 กรกฎาคม 2562 5 กรกฎาคม 2562
165 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
173 แพทย์(รังสีวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 30 มิถุนายน 2562
174 แพทย์(สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 30 มิถุนายน 2562
175 แพทย์(ศัลยศาสตร์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
7 มกราคม 2562 30 มิถุนายน 2562
281 พนักงานทั่วไป 5 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
332 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
333 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
334 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
335 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
336 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
337 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
15 กรกฎาคม 2562
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
15 กรกฎาคม 2562
3 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
15 กรกฎาคม 2562
4 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา
15 กรกฎาคม 2562
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กรกฎาคม 2562
6 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาหลักสูตร
15 กรกฎาคม 2562
7 สอบสัมภาษณ์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กรกฎาคม 2562
8 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการงานธุรการของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน
12 กรกฎาคม 2562
9 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ดูแลระบบจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562
10 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562
11 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562
12 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 กรกฎาคม 2562
13 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
11 กรกฎาคม 2562
14 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
11 กรกฎาคม 2562
15 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2562
16 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์
10 กรกฎาคม 2562
17 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
10 กรกฎาคม 2562
18 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการต้นแบบแก้ปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยื่น(บ้านรักหมาศาลายา)
9 กรกฎาคม 2562
19 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
9 กรกฎาคม 2562
20 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
8 กรกฎาคม 2562
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการต้นน้ำ upstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 กรกฎาคม 2562
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 กรกฎาคม 2562
23 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
5 กรกฎาคม 2562
24 สอบสัมภาษณ์ นิติกร(สำนักงานคณบดี) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
5 กรกฎาคม 2562
25 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5 กรกฎาคม 2562
26 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป
5 กรกฎาคม 2562
27 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชีโครงการวิจัย / งานบริการวิชาการ / งานบริหารงานทั่วไป) 2 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
5 กรกฎาคม 2562
28 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
3 กรกฎาคม 2562
29 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยเรียกเก็บและติดตามหนี้) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
3 กรกฎาคม 2562
30 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
3 กรกฎาคม 2562
31 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
3 กรกฎาคม 2562
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2 กรกฎาคม 2562
33 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
2 กรกฎาคม 2562
34 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(Job พนักงานการเงินและบัญชี) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
2 กรกฎาคม 2562
35 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
2 กรกฎาคม 2562
36 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขารองผู้อำนวยการ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
2 กรกฎาคม 2562
37 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 กรกฎาคม 2562
38 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
1 กรกฎาคม 2562
39 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
28 มิถุนายน 2562
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารสำนักงานภาควิชา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
28 มิถุนายน 2562
41 สอบข้อเขียน วิศวกร(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
27 มิถุนายน 2562
42 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
27 มิถุนายน 2562
43 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
27 มิถุนายน 2562
44 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย (ลูกจ้าง)) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
27 มิถุนายน 2562
45 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
26 มิถุนายน 2562
46 สอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
25 มิถุนายน 2562
47 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(การเงินรับสนับสนุน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
25 มิถุนายน 2562
48 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
24 มิถุนายน 2562
49 สอบข้อเขียน นักจิตวิทยา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม งานบริหารและธุรการ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
24 มิถุนายน 2562
50 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(กิจกรรมบำบัด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
21 มิถุนายน 2562
51 Interview English native Language Specialist(Foreigner Expert Level 2) 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
21 June 2019
52 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
21 มิถุนายน 2562
53 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
20 มิถุนายน 2562
54 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
20 มิถุนายน 2562
55 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
18 มิถุนายน 2562
56 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการภาควิชากุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 มิถุนายน 2562
57 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(กระบวนการปลายน้ำ downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 มิถุนายน 2562
58 ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
13 มิถุนายน 2562
59 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 มิถุนายน 2562
60 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(ดูแล ควบคุม คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
10 มิถุนายน 2562
61 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี
6 มิถุนายน 2562
62 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
5 มิถุนายน 2562
63 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารโครงการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
5 มิถุนายน 2562
64 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกิจการนักศึกษา
5 มิถุนายน 2562
65 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
5 มิถุนายน 2562
66 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
4 มิถุนายน 2562
67 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
4 มิถุนายน 2562
68 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
31 พฤษภาคม 2562
69 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม
31 พฤษภาคม 2562
70 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2562
71 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
73 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
74 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562
75 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี
21 พฤษภาคม 2562
76 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤษภาคม 2562
77 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
15 พฤษภาคม 2562
78 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์
14 พฤษภาคม 2562
79 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
14 พฤษภาคม 2562
80 ประกาศผล เลขานุการคณะ/สถาบัน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
14 พฤษภาคม 2562
81 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
14 พฤษภาคม 2562
82 ประกาศผล พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
83 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
84 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
10 พฤษภาคม 2562
85 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
8 พฤษภาคม 2562
86 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
1 พฤษภาคม 2562
87 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา
29 เมษายน 2562
88 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
29 เมษายน 2562
89 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
90 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
26 เมษายน 2562
91 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
26 เมษายน 2562
92 สอบสัมภาษณ์ นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
26 เมษายน 2562
93 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
25 เมษายน 2562
94 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
23 เมษายน 2562
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 เมษายน 2562
96 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 2 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 เมษายน 2562
97 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
11 เมษายน 2562
98 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับโทรศัพท์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
11 เมษายน 2562
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 เมษายน 2562
100 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
3 เมษายน 2562
101 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
3 เมษายน 2562
102 ประกาศผล เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
2 เมษายน 2562
103 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 เมษายน 2562
104 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช
26 มีนาคม 2562
106 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
107 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายสารสนเทศ
26 มีนาคม 2562
108 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
26 มีนาคม 2562
109 สอบข้อเขียน พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานควบคุมคุณภาพ
25 มีนาคม 2562
110 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
20 มีนาคม 2562
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
20 มีนาคม 2562
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา
20 มีนาคม 2562
113 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการ) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอำนวยการเเละเลขานุการผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
15 มีนาคม 2562
114 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
13 มีนาคม 2562
115 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 มีนาคม 2562
116 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
12 มีนาคม 2562
117 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร (ศาลายา)
12 มีนาคม 2562
118 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณพิตศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
11 มีนาคม 2562
119 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
11 มีนาคม 2562
120 สอบสัมภาษณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี บางกอกน้อย
8 มีนาคม 2562
121 สอบข้อเขียน นักรังสีการแพทย์ ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
6 มีนาคม 2562
122 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
4 มีนาคม 2562
123 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
28 กุมภาพันธ์ 2562
124 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2562
125 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
20 กุมภาพันธ์ 2562
126 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน
20 กุมภาพันธ์ 2562
127 สอบข้อเขียน นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 กุมภาพันธ์ 2562
128 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
18 กุมภาพันธ์ 2562
129 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(รับผิดชอบงานของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : หลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
130 ประกาศผล นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร (วิเทศสัมพันธ์) คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
131 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
14 กุมภาพันธ์ 2562
132 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12 กุมภาพันธ์ 2562
133 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักงานผู้อำนวยการ) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
12 กุมภาพันธ์ 2562
134 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(อาจารย์ (เกษตรศาสตร์)) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาสหวิทยาการ
7 กุมภาพันธ์ 2562
135 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการตลาด
7 กุมภาพันธ์ 2562
136 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์( งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 กุมภาพันธ์ 2562
137 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(นโยบายและแผน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน
4 กุมภาพันธ์ 2562
138 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
31 มกราคม 2562
139 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
30 มกราคม 2562
140 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
30 มกราคม 2562
141 สอบสัมภาษณ์ นักสุขศึกษา ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
28 มกราคม 2562
142 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(HR Strategy,Workforce Development,HR Network & HR Policy) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
28 มกราคม 2562
143 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
23 มกราคม 2562
144 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
22 มกราคม 2562
145 ประกาศรายชื่อ คณบดี( คณะสัตวแพทยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2562
146 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จัดเตรียมยา) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
4 มกราคม 2562
147 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
4 มกราคม 2562
148 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
2 มกราคม 2562
149 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
2 มกราคม 2562
150 ประกาศรายชื่อ คณบดี( บัณฑิตวิทยาลัย ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 ธันวาคม 2561
151 สอบสัมภาษณ์ นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดด้านเด็ก ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
26 ธันวาคม 2561
152 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ( งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 ธันวาคม 2561
153 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ปฏิบัตงานสอน ณ กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา) 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 ธันวาคม 2561
154 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
21 ธันวาคม 2561
155 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 ธันวาคม 2561
156 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
19 ธันวาคม 2561
157 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
19 ธันวาคม 2561