applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 อาจารย์(พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563
2 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(การประกันคุณภาพการศึกษา ประสานงานในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความรู้) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
3 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
9 ธันวาคม 2562 2 กุมภาพันธ์ 2563
4 นักวิชาการดนตรีไทย(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดสมเด็จพระเทพรัตน์
9 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
5 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
7 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
11 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562
8 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2562 10 มกราคม 2563
9 นักวิชาการเงินและบัญชี(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
6 ธันวาคม 2562 10 มกราคม 2563
10 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
4 ธันวาคม 2562 28 กุมภาพันธ์ 2563
11 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 38 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 ธันวาคม 2562 8 มกราคม 2563
12 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
2 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
13 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
2 ธันวาคม 2562 16 ธันวาคม 2562
14 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 ธันวาคม 2562 3 กุมภาพันธ์ 2563
15 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม
9 ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง
2 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
17 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
3 ธันวาคม 2562 3 มกราคม 2563
18 ทันตแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
9 ธันวาคม 2562 31 มกราคม 2563
19 สัตวแพทย์(ศัลยกรรม) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
3 ธันวาคม 2562 3 มกราคม 2563
20 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
6 ธันวาคม 2562 9 มกราคม 2563
21 English native Language Specialist(การสอน การแปล ) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
29 November 2019 8 December 2019
22 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.เท่านั้น) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์
6 ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
23 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
29 พฤศจิกายน 2562 21 ธันวาคม 2562
24 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
29 พฤศจิกายน 2562 4 มกราคม 2563
25 Instructor(Music Therapy Faculty) 2 position College of Music
workplace : College of Music
2 December 2019 17 January 2020
26 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
29 พฤศจิกายน 2562 10 มกราคม 2563
27 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
28 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิมพ์โรงพยาบาลศิริราช
2 ธันวาคม 2562 6 มกราคม 2563
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2562 12 ธันวาคม 2562
30 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
27 พฤศจิกายน 2562 23 ธันวาคม 2562
31 แพทย์(ประสาทวิทยา) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
27 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2562
32 แพทย์(เวชศาสตร์ครอบครัว) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
27 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2562
33 บรรณารักษ์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชชศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2562 29 ธันวาคม 2562
34 บรรณารักษ์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
27 พฤศจิกายน 2562 29 ธันวาคม 2562
35 นักวิชาการคอมพิวเตอร์( งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
27 พฤศจิกายน 2562 29 ธันวาคม 2562
36 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : หน่วยโสตทัศนศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ
26 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
37 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
25 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2562
38 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
26 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
39 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2562 17 ธันวาคม 2562
40 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม สำนักงานคณบดี
25 พฤศจิกายน 2562 7 ธันวาคม 2562
41 นักทรัพยากรบุคคล(การบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยทรัพยากรบุคคล)
22 พฤศจิกายน 2562 23 ธันวาคม 2562
42 English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
25 November 2019 31 December 2019
43 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
25 พฤศจิกายน 2562 31 ธันวาคม 2562
44 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยบริหารข้อมูลกลาง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
25 พฤศจิกายน 2562 6 มกราคม 2563
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
20 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
46 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจศิริราช
22 พฤศจิกายน 2562 20 ธันวาคม 2562
47 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(SiCOE) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
21 พฤศจิกายน 2562 11 ธันวาคม 2562
48 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
22 พฤศจิกายน 2562 20 ธันวาคม 2562
49 นักเทคนิคการแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
22 พฤศจิกายน 2562 23 ธันวาคม 2562
50 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
19 พฤศจิกายน 2562 24 ธันวาคม 2562
51 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 พฤศจิกายน 2562 30 ธันวาคม 2562
52 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วย) 16 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
14 พฤศจิกายน 2562 22 พฤศจิกายน 2562
53 อาจารย์(สอนในหลักสูตรของสถาบันโภชนาการ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
15 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
54 คนสวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
15 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
55 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
15 พฤศจิกายน 2562 28 พฤศจิกายน 2562
56 คนสวน(อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
15 พฤศจิกายน 2562 20 ธันวาคม 2562
57 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย
18 พฤศจิกายน 2562 17 ธันวาคม 2562
58 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
13 พฤศจิกายน 2562 12 ธันวาคม 2562
59 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
60 นักกิจกรรมบำบัด(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
61 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562
62 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา
15 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
63 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
13 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
64 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
11 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 พฤศจิกายน 2562 11 ธันวาคม 2562
66 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
15 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
67 เภสัชกร(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
12 พฤศจิกายน 2562 1 ธันวาคม 2562
68 พนักงานบริการ(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
69 นักวิทยาศาสตร์(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
14 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
70 วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมและอาคารสถานที่ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
4 พฤศจิกายน 2562 16 ธันวาคม 2562
71 นักวิจัย 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8 พฤศจิกายน 2562 9 ธันวาคม 2562
72 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 พฤศจิกายน 2562 13 ธันวาคม 2562
73 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
1 พฤศจิกายน 2562 15 พฤศจิกายน 2562
74 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
31 ตุลาคม 2562 15 ธันวาคม 2562
75 ช่างเทคนิค(งานบริหารจัดการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ (ปฏิบัติงานที่หอพักฯ คณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์)
1 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
76 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
4 พฤศจิกายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
77 นักกายภาพบำบัด(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 พฤศจิกายน 2562 4 ธันวาคม 2562
78 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ Programmer) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานสารสนเทศและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พฤศจิกายน 2562 30 พฤศจิกายน 2562
79 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
31 ตุลาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
80 นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
81 นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ) 3 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
1 พฤศจิกายน 2562 25 พฤศจิกายน 2562
82 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
28 ตุลาคม 2562 6 พฤศจิกายน 2562
83 นักประชาสัมพันธ์(หัวหน้างานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
28 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
84 อาจารย์(สาขาพืชศาสตร์/พืชไร่/ พืชสวน/ อารักขาพืช /กีฏวิทยา อุตสาหกรรมเกษตร/ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/ ปรับปรุงพันธุ์พืช/ ส่งเสริมการเกษตร/ เศรษฐศาสตร์การเกษตร /เกษตรเชิงระบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ) 1 อัตรา วิทยาเขตอำนาจเจริญ
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตอำนาจเจริญ
21 ตุลาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
85 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
86 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
17 ตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
88 นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
89 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 ตุลาคม 2562 8 พฤศจิกายน 2562
91 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
92 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
9 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
93 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
8 ตุลาคม 2562 30 ตุลาคม 2562
95 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
4 ตุลาคม 2562 6 ธันวาคม 2562
96 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 15 ธันวาคม 2562
97 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
98 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
99 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
3 ตุลาคม 2562 19 พฤศจิกายน 2562
104 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ตรวจการนอนหลับ) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
19 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
105 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
106 แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามธิบดี
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
108 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์โรคการนอนหลับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
19 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
110 บรรณารักษ์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา
30 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
112 วิศวกรโยธา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการ
1 ตุลาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
114 วิศวกรโยธา(งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม
10 กันยายน 2562 29 พฤศจิกายน 2562
115 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
23 กันยายน 2562 31 ตุลาคม 2562
117 อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 3 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19 กันยายน 2562 30 ธันวาคม 2562
124 Instructor Foreigner(ENGLISH INSTRUCTOR (Full Time)) 1 position Faculty of Information and Communication Technology
workplace : Faculty of Information and Communication Technology, Salaya Campus.
5 September 2019 31 October 2019
127 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 30 พฤศจิกายน 2562
129 อาจารย์(สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 13 ธันวาคม 2562
139 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
26 กรกฎาคม 2562 25 ธันวาคม 2562
140 นักวิชาการศึกษา(Academic Program Officer) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
12 กรกฎาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
153 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 9 ธันวาคม 2562
154 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
21 มิถุนายน 2562 27 ธันวาคม 2562
155 ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
20 มิถุนายน 2562 27 ธันวาคม 2562
165 นักรังสีการแพทย์(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
23 พฤษภาคม 2562 31 ธันวาคม 2562
179 อาจารย์ 3 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
12 เมษายน 2562 31 ธันวาคม 2562
180 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
12 เมษายน 2562 31 ธันวาคม 2562
200 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
5 กรกฎาคม 2562 10 ธันวาคม 2562
204 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2562
318 พนักงานทั่วไป 5 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
9 กรกฎาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
368 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
369 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
370 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562
371 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
16 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุและงานธุรการ) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
9 ธันวาคม 2562
2 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานหอพักนักศึกษา ) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 ธันวาคม 2562
3 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถสิทธาคาร) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
9 ธันวาคม 2562
4 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชีและทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
9 ธันวาคม 2562
5 สอบข้อเขียน ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : อาคารจอดรถสิทธาคาร
9 ธันวาคม 2562
6 ประกาศรายชื่อ นักปฏิบัติการวิจัย(สนับสนุนงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานทางห้องปฏิบัติการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
9 ธันวาคม 2562
7 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์((กระบวนการต้นน้ำ upstream) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6 ธันวาคม 2562
8 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2562
9 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน(คุณวุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2562
10 สอบข้อเขียน นักตรวจสอบภายใน(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2562
11 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารและพัฒนาระบบ ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ธันวาคม 2562
12 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
6 ธันวาคม 2562
13 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
6 ธันวาคม 2562
14 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
4 ธันวาคม 2562
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย 3 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ
4 ธันวาคม 2562
16 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
4 ธันวาคม 2562
17 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 ธันวาคม 2562
18 สอบข้อเขียน นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
2 ธันวาคม 2562
19 ประกาศรายชื่อ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
2 ธันวาคม 2562
20 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 28 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
2 ธันวาคม 2562
21 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
2 ธันวาคม 2562
22 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
2 ธันวาคม 2562
23 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
2 ธันวาคม 2562
24 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
2 ธันวาคม 2562
25 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
2 ธันวาคม 2562
26 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
2 ธันวาคม 2562
27 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
2 ธันวาคม 2562
28 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 ธันวาคม 2562
29 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2562
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
2 ธันวาคม 2562
31 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
29 พฤศจิกายน 2562
32 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
33 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
34 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 พฤศจิกายน 2562
35 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Developer/ Programmer) 5 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 พฤศจิกายน 2562
36 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 พฤศจิกายน 2562
37 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 พฤศจิกายน 2562
38 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 พฤศจิกายน 2562
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press) งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย
28 พฤศจิกายน 2562
40 สอบข้อเขียน ช่างศิลป์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2562
41 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
27 พฤศจิกายน 2562
42 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
27 พฤศจิกายน 2562
43 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฎิบัติงานเป็นเวร) 6 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
27 พฤศจิกายน 2562
44 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบงานสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
26 พฤศจิกายน 2562
45 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
26 พฤศจิกายน 2562
46 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พัสดุและครุภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
26 พฤศจิกายน 2562
47 สอบข้อเขียน นักวิชาการสถิติ(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2562
48 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2562
49 สอบข้อเขียน นักวิชาการโภชนาการ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานโภชนาการ
26 พฤศจิกายน 2562
50 สอบข้อเขียน นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
25 พฤศจิกายน 2562
51 ประกาศรายชื่อ นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
52 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
53 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
25 พฤศจิกายน 2562
54 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและประมวลผล ) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 พฤศจิกายน 2562
55 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
22 พฤศจิกายน 2562
56 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
22 พฤศจิกายน 2562
57 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
22 พฤศจิกายน 2562
58 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
22 พฤศจิกายน 2562
59 สอบข้อเขียน บรรณารักษ์(ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
22 พฤศจิกายน 2562
60 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(หอสมุดกลาง) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด
22 พฤศจิกายน 2562
61 สอบข้อเขียน นิติกร(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ
22 พฤศจิกายน 2562
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
22 พฤศจิกายน 2562
63 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
21 พฤศจิกายน 2562
64 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2562
65 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
19 พฤศจิกายน 2562
66 สอบสัมภาษณ์ แพทย์((เวชปฏิบัติ)) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 พฤศจิกายน 2562
67 สอบข้อเขียน พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 พฤศจิกายน 2562
68 สอบข้อเขียน คนสวน(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 พฤศจิกายน 2562
69 สอบข้อเขียน พนักงานทั่วไป(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 พฤศจิกายน 2562
70 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 พฤศจิกายน 2562
71 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
18 พฤศจิกายน 2562
72 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
18 พฤศจิกายน 2562
73 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริการโรงพยาบาลทันตกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
14 พฤศจิกายน 2562
74 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
12 พฤศจิกายน 2562
75 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตเเพทยศาสตรศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้และวิชาการ สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
11 พฤศจิกายน 2562
77 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
8 พฤศจิกายน 2562
78 Instructor(Gender and reproductive health) 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR)
4 November 2019
79 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 24 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
1 พฤศจิกายน 2562
80 Interview English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
1 November 2019
81 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานยุทธศาสตร์
30 ตุลาคม 2562
82 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
30 ตุลาคม 2562
83 ประกาศผล สถาปนิก 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
30 ตุลาคม 2562
84 สอบข้อเขียน พยาบาล ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 ตุลาคม 2562
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
28 ตุลาคม 2562
86 ประกาศรายชื่อ พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 ตุลาคม 2562
87 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
21 ตุลาคม 2562
88 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
18 ตุลาคม 2562
89 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
9 ตุลาคม 2562
90 สอบข้อเขียน ช่างเครื่องยนต์(เอกสารแนบตำแหน่งที่ ๑ : ช่างเครื่องยนต์ หรือ วิศวกรเครื่องกล ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
7 ตุลาคม 2562
91 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์(เอกสารแนบตำแหน่งที่ ๒ : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิศวกรไฟฟ้า ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
7 ตุลาคม 2562
92 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์)
4 ตุลาคม 2562
93 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยพยาบาล ๓ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
3 ตุลาคม 2562
94 สอบข้อเขียน สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
24 กันยายน 2562
95 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยวิจัย(ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย
24 กันยายน 2562
96 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
23 กันยายน 2562
97 ประกาศรายชื่อ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2562
98 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
12 กันยายน 2562
99 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(ฝ่ายวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
9 กันยายน 2562
100 สอบสัมภาษณ์ นักกิจกรรมบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกิจกรรมบำบัด
6 กันยายน 2562
101 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 กันยายน 2562
102 สอบสัมภาษณ์ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 กันยายน 2562
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศชาย!!) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพิษวิทยา
2 กันยายน 2562
104 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
27 สิงหาคม 2562
105 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานผลิตและบริการสื่อ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
27 สิงหาคม 2562
106 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
19 สิงหาคม 2562
107 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
19 สิงหาคม 2562
108 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษาและวัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
13 สิงหาคม 2562
109 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 สิงหาคม 2562
110 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
31 กรกฎาคม 2562
111 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
23 กรกฎาคม 2562
112 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
18 กรกฎาคม 2562
113 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัฒนาหลักสูตร
15 กรกฎาคม 2562
114 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2562
115 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยดูแลทรัพย์สิน งานบริหารทั่วไป
5 กรกฎาคม 2562
116 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
2 กรกฎาคม 2562
117 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(Job พนักงานการเงินและบัญชี) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
2 กรกฎาคม 2562
118 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ธุรการหน่วยงาน) ๔ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
1 กรกฎาคม 2562
119 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
26 มิถุนายน 2562
120 สอบสัมภาษณ์ พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
18 มิถุนายน 2562
121 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
11 มิถุนายน 2562
122 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
5 มิถุนายน 2562
123 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์(สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาตจวิทยา
5 มิถุนายน 2562
124 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
4 มิถุนายน 2562
125 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
4 มิถุนายน 2562
126 ประกาศผล พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
31 พฤษภาคม 2562
127 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม
31 พฤษภาคม 2562
128 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค(ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซม อุปกรณ์ทางการแพทย์ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 พฤษภาคม 2562
129 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(System Administrator) 2 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
130 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Application Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายาหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2562
131 สอบสัมภาษณ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด้านโสตทัศนูปกรณ์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
22 พฤษภาคม 2562
132 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
21 พฤษภาคม 2562
133 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี
21 พฤษภาคม 2562
134 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์
16 พฤษภาคม 2562
135 ประกาศผล นักวิชาการเงินและบัญชี(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
14 พฤษภาคม 2562
136 ประกาศผล เลขานุการคณะ/สถาบัน 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
14 พฤษภาคม 2562
137 ประกาศผล ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
14 พฤษภาคม 2562
138 ประกาศผล พยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
139 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล ๑๐ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
13 พฤษภาคม 2562
140 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกลยุทธ์และแผน
10 พฤษภาคม 2562