applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 หัวหน้างาน(บัญชีบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563
2 แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
3 แพทย์(แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2563) 12 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
25 กันยายน 2563 20 ตุลาคม 2563
4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การเงิน/พัสดุงานการศึกษา) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
25 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
5 ช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน(งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2563 21 ตุลาคม 2563
6 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
24 กันยายน 2563 13 ตุลาคม 2563
7 นักกายภาพบำบัด(กายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
8 ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด(พนักงานอาชีวบำบัด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด
23 กันยายน 2563 9 ตุลาคม 2563
9 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
23 กันยายน 2563 9 ตุลาคม 2563
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลศิริราช
25 กันยายน 2563 9 ตุลาคม 2563
11 พนักงานธุรการ(ปวส.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง โรงพยาบาลศิริราช
25 กันยายน 2563 9 ตุลาคม 2563
12 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
25 กันยายน 2563 26 ตุลาคม 2563
13 เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 กันยายน 2563 9 ตุลาคม 2563
14 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Research, Salaya campus
21 September 2020 30 October 2020
15 นักวิชาการศึกษา(ด้านบริหารจัดการศึกษาดิจิทัล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
21 กันยายน 2563 11 ตุลาคม 2563
16 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 กันยายน 2563 20 ตุลาคม 2563
17 นิติกร 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
21 กันยายน 2563 20 ตุลาคม 2563
18 อาจารย์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
17 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
17 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
20 วิศวกร 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
18 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
21 นักวิชาการสารสนเทศ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
15 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
22 นักวิทยาศาสตร์(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
21 กันยายน 2563 5 ตุลาคม 2563
23 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวางแผนงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน โรงพยาบาลศิริราช
21 กันยายน 2563 21 ตุลาคม 2563
24 นักวิทยาศาสตร์(ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 3 (BSL 3) ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
14 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
25 เจ้าหน้าที่วิจัย(ศูนย์ประสานงานการวิจัยทางคลินิก (CRCC) และ TMDR ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
14 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
26 เจ้าหน้าที่วิจัย(ทุนวิจัยต่างประเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
14 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
27 เจ้าหน้าที่วิจัย(ทุนวิจัยในประเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
14 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
28 นักวิทยาศาสตร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
15 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
29 พนักงานธุรการ(ปวช. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
18 กันยายน 2563 19 ตุลาคม 2563
30 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 กันยายน 2563 30 ตุลาคม 2563
31 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
14 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
32 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 กันยายน 2563 22 กันยายน 2563
33 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินที่เกี่ยวข้องกับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานการเงินและสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563
34 วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
35 พนักงานธุรการ(เวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ คุณวุฒิ ปวส.) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล
14 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
36 พนักงานโสตทัศนศึกษา(รับเฉพาะเพศชาย!! สาขากราฟฟิกและนิทรรศการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
17 กันยายน 2563 19 ตุลาคม 2563
37 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช
18 กันยายน 2563 19 ตุลาคม 2563
38 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
10 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
39 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม(หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
11 กันยายน 2563 21 กันยายน 2563
40 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 กันยายน 2563 16 ตุลาคม 2563
41 นักวิจัย (สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
14 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
42 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(พัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กันยายน 2563 15 ตุลาคม 2563
43 ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
10 กันยายน 2563 12 ตุลาคม 2563
44 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
15 กันยายน 2563 15 ตุลาคม 2563
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สำนักงานฝ่ายการแพทย์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
11 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
46 ผู้ช่วยพยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
47 พยาบาล(-) 8 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
11 กันยายน 2563 25 กันยายน 2563
48 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
10 กันยายน 2563 24 กันยายน 2563
49 พยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
9 กันยายน 2563 17 กันยายน 2563
50 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
10 กันยายน 2563 30 ธันวาคม 2563
51 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานโสตทัศนศึกษา) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
9 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
52 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งบประมาณ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
10 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
53 ผู้อำนวยการกอง(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
3 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563
54 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
55 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
8 กันยายน 2563 12 ตุลาคม 2563
56 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
8 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
57 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
11 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
58 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
3 กันยายน 2563 23 กันยายน 2563
59 ผู้อำนวยการ(กองบริหารการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
1 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
60 นักวิชาการพัสดุ(งานบริหารพัสดุ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
1 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
61 นักวิจัย (ระดับ 1) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน
4 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
62 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
31 สิงหาคม 2563 25 กันยายน 2563
63 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
2 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563
64 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 31 ตุลาคม 2563
65 นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
2 กันยายน 2563 2 ตุลาคม 2563
66 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
28 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
67 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
31 สิงหาคม 2563 1 ตุลาคม 2563
68 พนักงานทั่วไป(พนักงานในหอผู้ป่วย) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลศิริราช
28 สิงหาคม 2563 28 กันยายน 2563
69 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
24 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
70 เจ้าหน้าที่วิจัย(ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
17 สิงหาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
71 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
24 สิงหาคม 2563 6 ตุลาคม 2563
72 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
24 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
73 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
21 สิงหาคม 2563 17 กันยายน 2563
74 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ออกแบบและผลิตสื่อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
24 สิงหาคม 2563 24 กันยายน 2563
75 นิติกร(งานกฎหมาย ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
21 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
76 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา งานบริหารทรัพยากรบุคคล
21 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
77 นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
20 สิงหาคม 2563 21 กันยายน 2563
78 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
21 สิงหาคม 2563 12 ตุลาคม 2563
79 นักวิจัย 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 สิงหาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
80 English native Language Specialist 1 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies
13 August 2020 30 September 2020
81 นักปฏิบัติการวิจัย(Pathology) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 สิงหาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
82 นักปฏิบัติการวิจัย(การบริการงานวิจัย Toxicology) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
11 สิงหาคม 2563 15 ตุลาคม 2563
83 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
11 สิงหาคม 2563 10 กันยายน 2563
84 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
10 สิงหาคม 2563 30 กันยายน 2563
85 อาจารย์(ภาคระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาคระบาดวิทยา
3 สิงหาคม 2563 2 ตุลาคม 2563
86 อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2563 30 ตุลาคม 2563
87 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโรคระบบหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบหายใจ
30 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
88 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 11 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
89 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
91 พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายภาคศาสตร์
21 กรกฎาคม 2563 18 สิงหาคม 2563
92 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
22 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
93 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 22 ตุลาคม 2563
94 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ- ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
3 สิงหาคม 2563 3 พฤศจิกายน 2563
96 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี
20 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
100 นักวิทยาศาสตร์(สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา
15 กรกฎาคม 2563 31 สิงหาคม 2563
101 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14 กรกฎาคม 2563 11 ตุลาคม 2563
102 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 กรกฎาคม 2563 31 ตุลาคม 2563
103 พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
13 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
104 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(ด้านการทำงาน support ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
9 กรกฎาคม 2563 1 ตุลาคม 2563
105 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
9 กรกฎาคม 2563 1 ตุลาคม 2563
106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(-) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
9 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2563
112 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 25 สิงหาคม 2563
117 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
16 มิถุนายน 2563 31 ตุลาคม 2563
122 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 30 กันยายน 2563
131 พนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 เมษายน 2563 30 ตุลาคม 2563
133 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีิวินิจฉัย ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน
17 เมษายน 2563 1 ตุลาคม 2563
134 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 30 กันยายน 2563
150 English native Language Specialist(การสอน การแปล การวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
19 February 2020 31 August 2020
153 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2563 30 กันยายน 2563
155 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
10 กุมภาพันธ์ 2563 15 ตุลาคม 2563
167 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
222 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 30 กันยายน 2563
242 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 31 สิงหาคม 2563
245 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 16 ตุลาคม 2563
284 ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 กุมภาพันธ์ 2562 31 ธันวาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
25 กันยายน 2563
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการทรัพย์สิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพย์สิน ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
25 กันยายน 2563
3 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
25 กันยายน 2563
4 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2563
5 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2563
6 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Computer System Analyst) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2563
7 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงาน Develop/Programmer) 6 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 กันยายน 2563
8 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 กันยายน 2563
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
24 กันยายน 2563
10 สอบสัมภาษณ์ พนักงานเก็บเงิน(เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
23 กันยายน 2563
11 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 กันยายน 2563
12 สอบสัมภาษณ์ นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 กันยายน 2563
13 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(การพัฒนาหลักสูตร ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
23 กันยายน 2563
14 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 กันยายน 2563
15 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
23 กันยายน 2563
16 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
23 กันยายน 2563
17 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิจัย(ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
22 กันยายน 2563
18 สอบสัมภาษณ์ สัตวแพทย์ 4 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
22 กันยายน 2563
19 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
22 กันยายน 2563
20 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
22 กันยายน 2563
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกรังสีวิทยาช่องปากเเละใบหน้าขากรรไกร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
21 กันยายน 2563
22 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
21 กันยายน 2563
23 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
21 กันยายน 2563
24 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนาการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 กันยายน 2563
25 สอบข้อเขียน นักปฏิบัติการวิจัย(Laboratory analysis) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
18 กันยายน 2563
26 สอบข้อเขียน พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
18 กันยายน 2563
27 สอบข้อเขียน สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
18 กันยายน 2563
28 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
18 กันยายน 2563
29 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
18 กันยายน 2563
30 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
18 กันยายน 2563
31 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
18 กันยายน 2563
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ
17 กันยายน 2563
33 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
17 กันยายน 2563
34 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
17 กันยายน 2563
35 สอบสัมภาษณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 กันยายน 2563
36 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
17 กันยายน 2563
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ด้านงานวิจัย สนับสนุนงานการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
17 กันยายน 2563
38 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 กันยายน 2563
39 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ด้านการศึกษา การรับนักศึกษา) 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
16 กันยายน 2563
40 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 กันยายน 2563
41 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ (สาขาทันตกรรมหัตถการ)
16 กันยายน 2563
42 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 กันยายน 2563
43 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป((รับผิดชอบการดำเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : หลักสูตรนานาชาติ) ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 กันยายน 2563
44 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงิน) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ (การเงิน) สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
16 กันยายน 2563
45 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานผู้อำนวยการ
15 กันยายน 2563
46 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ โรงพยาบาลศิริราช
15 กันยายน 2563
47 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากายภาพบำบัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
15 กันยายน 2563
48 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา (ตำแหน่งที่ 1) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
14 กันยายน 2563
49 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารเอกสาร (หน่วยธุรการ)) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 กันยายน 2563
50 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กันยายน 2563
51 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กันยายน 2563
52 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
11 กันยายน 2563
53 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กันยายน 2563
54 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 กันยายน 2563
55 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ศูนย์ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/หัตการที่ต้องการระงับความรู้สึก : SiPAC) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
10 กันยายน 2563
56 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กันยายน 2563
57 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรเครื่องกล(งานวิศวกรรมเครื่องกล ) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
9 กันยายน 2563
58 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
9 กันยายน 2563
59 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(เรียกเก็บและติดตามหนี้) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
8 กันยายน 2563
60 สอบสัมภาษณ์ นักวิจัย (ระดับ 1) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2 กันยายน 2563
61 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวรรมบริการและอาคารสถานที่ โรงพยาบาลศิริราช
2 กันยายน 2563
62 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ตามเอกสารการประกาศ) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
1 กันยายน 2563
63 สอบข้อเขียน อาจารย์ 2 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
1 กันยายน 2563
64 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
1 กันยายน 2563
65 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล
1 กันยายน 2563
66 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ สังกัด งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กันยายน 2563
67 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 กันยายน 2563
68 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
25 สิงหาคม 2563
69 ประกาศผล ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองเเละฉุกเฉินทางการเเพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยสาสตร์
18 สิงหาคม 2563
70 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
14 สิงหาคม 2563
71 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
7 สิงหาคม 2563
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 กรกฎาคม 2563
73 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
24 กรกฎาคม 2563
74 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
17 กรกฎาคม 2563
75 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) 4 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
13 กรกฎาคม 2563
76 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
3 กรกฎาคม 2563
77 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
1 กรกฎาคม 2563
78 ประกาศผล อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
1 กรกฎาคม 2563
79 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
80 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
81 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
82 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
24 มิถุนายน 2563
83 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
24 มิถุนายน 2563
84 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
24 มิถุนายน 2563
85 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มิถุนายน 2563
86 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
18 มิถุนายน 2563
87 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 มิถุนายน 2563
88 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย ILO) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการ Intenational Labor Organizational (ILO) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12 มิถุนายน 2563
89 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
5 มิถุนายน 2563
90 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสวัสดิการ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2563
91 ประกาศผล English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 May 2020
92 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
15 พฤษภาคม 2563
93 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
94 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
95 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 เมษายน 2563
96 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
24 เมษายน 2563
97 ประกาศรายชื่อ ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
21 เมษายน 2563
98 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
1 เมษายน 2563
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
27 มีนาคม 2563
100 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
101 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2563