applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 กุมภาพันธ์ 2564 17 มีนาคม 2564
2 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
23 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม 2564
3 นักปฏิบัติการวิจัย(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
4 เลขานุการคณะ/สถาบัน(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
5 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
6 อาจารย์(ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร) 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
23 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวางแผนงบประมาณ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
1 มีนาคม 2564 15 มีนาคม 2564
8 Instructor(Math Teacher) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
22 February 2021 31 March 2021
9 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
16 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564
10 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสื่อสารองค์กร
19 กุมภาพันธ์ 2564 5 มีนาคม 2564
11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564
12 พนักงานขับรถยนต์(งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
18 กุมภาพันธ์ 2564 18 มีนาคม 2564
13 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
18 กุมภาพันธ์ 2564 5 มีนาคม 2564
14 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยแผนและนโยบาย งานกลยุทธ์และแผน (วิทยาเขตพญาไท)
17 กุมภาพันธ์ 2564 3 มีนาคม 2564
15 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
17 กุมภาพันธ์ 2564 12 มีนาคม 2564
16 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(เจ้าหน้าที่โภชนาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
18 กุมภาพันธ์ 2564 18 มีนาคม 2564
17 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(พนักงานโภชนาการ) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช
18 กุมภาพันธ์ 2564 18 มีนาคม 2564
18 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
18 กุมภาพันธ์ 2564 4 มีนาคม 2564
19 อาจารย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก
15 กุมภาพันธ์ 2564 15 มีนาคม 2564
20 พนักงานโสตทัศนศึกษา(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากราฟิกและนิทรรศการ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2564 22 มีนาคม 2564
21 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (วิทยาเขตพญาไท)
16 กุมภาพันธ์ 2564 2 มีนาคม 2564
22 นักสังคมสงเคราะห์(สังคมสงเคราะห์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป
15 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
23 แพทย์(ออร์โธปิดิกส์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
15 กุมภาพันธ์ 2564 8 มีนาคม 2564
24 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศึกษาศาสตร์
15 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
25 เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
15 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม 2564
26 นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2564 26 มีนาคม 2564
27 นักประชาสัมพันธ์(การประชาสัมพันธ์ ออกแบบ ผลิตสื่อ และอื่นๆ ) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
28 นักวิชาการดนตรีไทย(ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
11 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
29 เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชารังสีวิทยา สังกัดฝ่ายวิจัย
15 กุมภาพันธ์ 2564 1 มีนาคม 2564
30 นักวิชาการเงินและบัญชี(การเงินและบัญชี) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพััสดุ
10 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
31 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานช่าง)) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
11 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
32 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
9 กุมภาพันธ์ 2564 3 มีนาคม 2564
33 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
9 กุมภาพันธ์ 2564 15 มีนาคม 2564
34 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
8 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
35 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
10 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม 2564
36 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายการศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2564 10 มีนาคม 2564
37 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
9 กุมภาพันธ์ 2564 9 เมษายน 2564
38 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป (วิทยาเขตพญาไท)
10 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
39 พยาบาล(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
40 อาจารย์(Classical Guitar Department) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : Classical Guitar Department
9 กุมภาพันธ์ 2564 31 มีนาคม 2564
41 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
3 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
42 นักวิชาการศึกษา(บริหารจัดการโครงการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
8 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
43 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
10 กุมภาพันธ์ 2564 24 กุมภาพันธ์ 2564
44 นักวิชาการศึกษา(สนับสนุนด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา สํานักงานคณบดี
5 กุมภาพันธ์ 2564 1 มีนาคม 2564
45 วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
46 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
5 กุมภาพันธ์ 2564 22 กุมภาพันธ์ 2564
47 General Administration Officer(Assistant Librarian) 1 position Mahidol University International Demonstration School
workplace : Library Office At Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
4 February 2021 26 February 2021
48 นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์
1 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
49 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
50 นักวิจัย (สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
4 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564
51 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
1 กุมภาพันธ์ 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
52 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทยสิริกิติ์ งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
1 กุมภาพันธ์ 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
53 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบัญชี) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการคลัง
3 กุมภาพันธ์ 2564 3 มีนาคม 2564
54 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ
1 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
55 นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ
1 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
56 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
1 กุมภาพันธ์ 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
57 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
28 มกราคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
58 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
29 มกราคม 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564
59 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
25 มกราคม 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
60 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
28 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
61 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
25 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
62 นักวิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ และเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช (SiCORE-PM&SP)
29 มกราคม 2564 29 มีนาคม 2564
63 อาจารย์(กายภาพบำบัด(ผู้สูงอายุ)) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
26 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
64 แพทย์(สาขากุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
26 มกราคม 2564 23 มีนาคม 2564
65 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบันโภชนาการ
3 ธันวาคม 2563 26 กุมภาพันธ์ 2564
66 วิศวกร(สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
25 มกราคม 2564 25 กุมภาพันธ์ 2564
67 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สังกัด ฝ่ายวิจัย
26 มกราคม 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
68 เภสัชกร 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
22 มกราคม 2564 27 มกราคม 2564
69 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
15 มกราคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
70 นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มกราคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2564
71 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อน
25 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
72 แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
73 แพทย์(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร อายุรศาสตร์โรคเลือด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม อายุรศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา ) 4 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
74 ช่างทำฟัน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
75 ผู้ช่วยพยาบาล(ให้การดูแลทางการพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
76 พยาบาล(ให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
77 พยาบาล(ให้การพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ ) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564
78 แพทย์(เวชปฏิบัติทั่วไป) 6 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
8 มกราคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2564
79 เจ้าหน้าที่วิจัย(ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) มีความสนใจในประเด็นนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตสุขภาวะ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) ศาลายา นครปฐม
6 มกราคม 2564 15 มกราคม 2564
80 นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
5 มกราคม 2564 5 กุมภาพันธ์ 2564
81 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 มกราคม 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564
82 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ณ หน่วยสารสนเทศ งานบริหารและธุรการ
30 ธันวาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564
83 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 ธันวาคม 2563 10 มีนาคม 2564
84 แพทย์( สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564
85 วิศวกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 ธันวาคม 2563 19 กุมภาพันธ์ 2564
86 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานบริการผ้า
23 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
87 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
16 ธันวาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564
89 พนักงานผ่าและรักษาศพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา สาขานิติเวชศาสตร์
15 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
90 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
14 ธันวาคม 2563 15 มกราคม 2564
92 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(การทำงาน Support , ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
14 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
93 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
14 ธันวาคม 2563 1 เมษายน 2564
94 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 เมษายน 2564
95 นักรังสีการแพทย์(งานบริการตรวจทางรังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ธันวาคม 2563 1 เมษายน 2564
99 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ ศูนย์โรคการนอนหลับ
3 ธันวาคม 2563 1 กุมภาพันธ์ 2564
100 อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
7 ธันวาคม 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564
103 นักกายภาพบำบัด(นักกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (ปฏิบัติงานปิ่นเกล้า 1-2 ปี))
26 พฤศจิกายน 2563 28 กุมภาพันธ์ 2564
104 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 พฤศจิกายน 2563 15 มกราคม 2564
105 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
16 พฤศจิกายน 2563 15 มีนาคม 2564
109 แพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 พฤศจิกายน 2563 15 มกราคม 2564
121 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
25 ธันวาคม 2563 31 มกราคม 2564
123 พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
19 ตุลาคม 2563 22 มกราคม 2564
135 อาจารย์(หรือผู้ช่วยอาจารย์) หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ตุลาคม 2563 31 มีนาคม 2564
142 อาจารย์(ภาควิชาระบาดวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาระบาดวิทยา
15 กันยายน 2563 30 มีนาคม 2564
146 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
1 กันยายน 2563 18 มีนาคม 2564
147 อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
24 สิงหาคม 2563 15 มีนาคม 2564
150 อาจารย์(ภาควิชาการบริหารงานสาธารณสุข ) 3 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข
29 กรกฎาคม 2563 16 พฤษภาคม 2564
152 อาจารย์((สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) ) 11 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
29 กรกฎาคม 2563 30 กันยายน 2564
153 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
29 กรกฎาคม 2563 1 มีนาคม 2564
157 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
20 กรกฎาคม 2563 31 มีนาคม 2564
163 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
14 กรกฎาคม 2563 7 มีนาคม 2564
164 อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
13 กรกฎาคม 2563 6 มีนาคม 2564
171 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 15 มีนาคม 2564
180 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 10 เมษายน 2564
220 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
221 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
223 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
24 มกราคม 2563 30 เมษายน 2564
294 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 10 พฤษภาคม 2564

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ- ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
25 กุมภาพันธ์ 2564
2 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
25 กุมภาพันธ์ 2564
3 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยวารสารคณะเภสัชศาสตร์ งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
25 กุมภาพันธ์ 2564
4 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : หน่วยภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสาร งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
24 กุมภาพันธ์ 2564
5 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 กุมภาพันธ์ 2564
6 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนานักศึกษา) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 กุมภาพันธ์ 2564
7 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
23 กุมภาพันธ์ 2564
8 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) 9 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
23 กุมภาพันธ์ 2564
9 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเคมี
23 กุมภาพันธ์ 2564
10 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
23 กุมภาพันธ์ 2564
11 Paper Test Foreign Expert 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : Salaya
23 February 2021
12 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
23 กุมภาพันธ์ 2564
13 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
22 กุมภาพันธ์ 2564
14 สอบสัมภาษณ์ นิติกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยกฎหมาย งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2564
15 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
22 กุมภาพันธ์ 2564
16 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(งานวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างทางชีวภาพ โดยใช้เครื่องมือขั้นสูง เช่น GC และ HPLC) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
22 กุมภาพันธ์ 2564
17 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจองค์กร ดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานบริหารธุรการ สำนักงานคณบดี
22 กุมภาพันธ์ 2564
18 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(ช่วยงานวิจัยของภาควิชาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม
22 กุมภาพันธ์ 2564
19 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 กุมภาพันธ์ 2564
20 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกกลาง งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2564
21 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
19 กุมภาพันธ์ 2564
22 สอบข้อเขียน นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
19 กุมภาพันธ์ 2564
23 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
19 กุมภาพันธ์ 2564
24 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
19 กุมภาพันธ์ 2564
25 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(รังสีวิทยาหรือรังสีวิทยาวินิจฉัย) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 กุมภาพันธ์ 2564
26 สอบสัมภาษณ์ นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 กุมภาพันธ์ 2564
27 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
19 กุมภาพันธ์ 2564
28 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานสนับสนุนและบริการด้านการศึกษา และอื่น ๆ (งานการศึกษา)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษ สำนักงานบริหารการศึกษา
19 กุมภาพันธ์ 2564
29 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2564
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยจัดหาพัสดุ งานพัสดุ สำนักงานคณบดี
18 กุมภาพันธ์ 2564
31 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(สาขาวิชาโรคระบบการหายใจ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 กุมภาพันธ์ 2564
32 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
18 กุมภาพันธ์ 2564
33 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยแผนและนโยบาย งานกลยุทธและแผน (วิทยาเขตพญาไท)
18 กุมภาพันธ์ 2564
34 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(เคมี) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ งานเครื่องมือกลาง
18 กุมภาพันธ์ 2564
35 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ด้านวัสดุศาสตร์) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ งานเครื่องมือกลาง
18 กุมภาพันธ์ 2564
36 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(วิทยาศาตร์การแพทย์) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
18 กุมภาพันธ์ 2564
37 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 กุมภาพันธ์ 2564
38 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2564
39 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
17 กุมภาพันธ์ 2564
40 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 กุมภาพันธ์ 2564
41 สอบข้อเขียน พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
17 กุมภาพันธ์ 2564
42 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารจัดการโดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะและประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป การแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และสามารถบันทึกและสรุปรายงานการประชุม และสามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยบริหารทั่วไป)
17 กุมภาพันธ์ 2564
43 ประกาศผล วิศวกร 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
16 กุมภาพันธ์ 2564
44 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 3 อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ๒ อัตรา
16 กุมภาพันธ์ 2564
45 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 2 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
15 กุมภาพันธ์ 2564
46 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสารสนเทศ(สารสนเทศ) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ
15 กุมภาพันธ์ 2564
47 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
15 กุมภาพันธ์ 2564
48 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
11 กุมภาพันธ์ 2564
49 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยขับเคลื่อนคุณค่าการบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
9 กุมภาพันธ์ 2564
50 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
9 กุมภาพันธ์ 2564
51 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(เรียกเก็บและติดตามหนี้) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
8 กุมภาพันธ์ 2564
52 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา
5 กุมภาพันธ์ 2564
53 Paper Test Educator(Student Development Unit) 1 position Student Affairs Division
workplace : Salaya
5 February 2021
54 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4 กุมภาพันธ์ 2564
55 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านการตลาดและลูกค้า) 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
4 กุมภาพันธ์ 2564
56 ประกาศผล พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
3 กุมภาพันธ์ 2564
57 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
2 กุมภาพันธ์ 2564
58 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข
29 มกราคม 2564
59 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)) 6 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27 มกราคม 2564
60 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้จัดการสาขา) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
14 มกราคม 2564
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาถ่ายภาพทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
13 มกราคม 2564
62 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
7 มกราคม 2564
63 Interview Senior Researcher 3 position Institute of Molecular Biosciences
workplace : The
6 January 2021
64 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คนขับรถ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
5 มกราคม 2564
65 ประกาศรายชื่อ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 ธันวาคม 2563
66 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
24 ธันวาคม 2563
67 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารและธุรการ
24 ธันวาคม 2563
68 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2563
69 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ(หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเสริมสร้างศักยภาพทางนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
21 ธันวาคม 2563
70 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
16 ธันวาคม 2563
71 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
14 ธันวาคม 2563
72 ประกาศรายชื่อ วิศวกรเครื่องกล(วางแผน ออกแบบ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานระบบเครื่องกล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
9 ธันวาคม 2563
73 ประกาศรายชื่อ คณบดี(วิทยาลัยการจัดการ) 1 อัตรา วิทยาลัยการจัดการ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ
7 ธันวาคม 2563
74 Paper Test FOREIGN EXPERTS 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
7 December 2020
75 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(วางแผนอัตรากำลัง) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 2563
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 20 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
23 พฤศจิกายน 2563
77 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 30 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
16 พฤศจิกายน 2563
78 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
16 พฤศจิกายน 2563
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
16 พฤศจิกายน 2563
80 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักเรียน) 2 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
9 พฤศจิกายน 2563
81 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
2 พฤศจิกายน 2563
82 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ
26 ตุลาคม 2563
83 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
26 ตุลาคม 2563
84 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 ตุลาคม 2563
85 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
21 ตุลาคม 2563
86 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิ ปวส.)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
16 ตุลาคม 2563
87 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ตุลาคม 2563
88 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่วิจัย(ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ ) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
1 ตุลาคม 2563
89 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
1 ตุลาคม 2563
90 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
28 กันยายน 2563
91 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา (ตำแหน่งที่ 1) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
14 กันยายน 2563
92 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 กันยายน 2563
93 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สังกัด งานทรัพยากรบุคคล
1 กันยายน 2563
94 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานคลังและพัสดุ สังกัด งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1 กันยายน 2563
95 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 กันยายน 2563