applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
20 ตุลาคม 2564 19 พฤศจิกายน 2564
2 นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากิจกรรมบำบัด
25 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
3 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
19 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
4 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
20 ตุลาคม 2564 19 พฤศจิกายน 2564
5 พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชานิติเวชศาสตร์
20 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 ตุลาคม 2564 27 ตุลาคม 2564
7 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
18 ตุลาคม 2564 17 พฤศจิกายน 2564
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 ตุลาคม 2564 11 พฤศจิกายน 2564
9 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
18 ตุลาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564
10 หัวหน้างาน(งานทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
18 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
11 ผู้อำนวยการ(สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 ตุลาคม 2564 4 พฤศจิกายน 2564
12 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานเงินรายได้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
18 ตุลาคม 2564 18 พฤศจิกายน 2564
13 เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา
18 ตุลาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
14 นิติกร 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
15 ตุลาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
15 Foreign Expert(Teaching Chinese language ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : Bachelor of Arts Program in Chinese (International Program).
14 October 2021 29 October 2021
16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์
14 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
17 นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
18 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
18 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริการการวิจัย
12 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
19 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวช.) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
14 ตุลาคม 2564 12 พฤศจิกายน 2564
20 ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
12 ตุลาคม 2564 25 ตุลาคม 2564
21 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี (เขตพญาไท)
12 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564
22 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศ
12 ตุลาคม 2564 26 ตุลาคม 2564
23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานจัดซื้อและบริหารสัญญา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพัสดุ
11 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
24 นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
12 ตุลาคม 2564 12 พฤศจิกายน 2564
25 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
8 กันยายน 2564 31 มกราคม 2565
26 ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
7 ตุลาคม 2564 30 ตุลาคม 2564
27 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์
8 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
28 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
12 ตุลาคม 2564 13 พฤศจิกายน 2564
29 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
12 ตุลาคม 2564 13 พฤศจิกายน 2564
30 นักปฏิบัติการวิจัย 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
8 ตุลาคม 2564 20 ตุลาคม 2564
31 นักวิชาการศึกษา(ทะเบียนและประมวลผล) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา หน่วยทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตศาลายา
15 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
32 ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
33 ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2564 4 พฤศจิกายน 2564
34 นักทรัพยากรบุคคล(งานด้านอัตรากำลัง/คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
8 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
35 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน
8 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
36 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
8 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
37 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เทคโนสารสนเทศ) 2 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 ตุลาคม 2564 25 ตุลาคม 2564
38 พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
39 นักวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
7 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
40 วิศวกร(งานบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ
8 ตุลาคม 2564 8 พฤศจิกายน 2564
41 นักวิชาการศึกษา( (หัวหน้างาน)) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
7 ตุลาคม 2564 18 ตุลาคม 2564
42 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
43 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
7 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
44 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ
8 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
45 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายจุลชีววิทยา (เขตพญาไท)
7 ตุลาคม 2564 25 ตุลาคม 2564
46 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ งานแผนและงบประมาณ
5 ตุลาคม 2564 20 ตุลาคม 2564
47 พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย สำนักงานคณบดี
5 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
48 นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการ สำนักงานคณบดี
5 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
49 ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
5 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
50 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานธุรการและสนับสนุน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
5 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
51 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
5 ตุลาคม 2564 19 ตุลาคม 2564
52 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
4 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
53 เภสัชกร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
5 ตุลาคม 2564 5 พฤศจิกายน 2564
54 พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
5 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
55 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
5 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
56 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
57 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
58 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิจัย สำนักงานคณบดี
1 ตุลาคม 2564 15 ตุลาคม 2564
59 แพทย์(ประสาทศัลยศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
6 ตุลาคม 2564 20 ตุลาคม 2564
60 ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
61 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
4 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
62 นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
63 Foreign Expert(international affairs) 1 position Institute of Nutrition
workplace : สถาบันโภชนาการ
1 October 2021 31 October 2021
64 ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์
27 กันยายน 2564 15 พฤศจิกายน 2564
65 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารศาลายา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
66 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
1 ตุลาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
67 นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
68 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
69 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
70 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู
1 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
71 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
30 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
72 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
29 กันยายน 2564 20 ตุลาคม 2564
73 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน
30 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
74 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาคเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
30 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
75 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
29 กันยายน 2564 14 ตุลาคม 2564
76 พยาบาล(หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ
28 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
77 ผู้ช่วยเภสัชกร 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
28 กันยายน 2564 6 ตุลาคม 2564
78 ผู้ช่วยวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
27 กันยายน 2564 22 ตุลาคม 2564
79 Foreign Expert(International Relations Office, Faculty of Public Health, Mahidol University.) 1 position Faculty of Public Health
workplace : International Relations Office, Faculty of Public Health, Mahidol University.
27 September 2021 27 October 2021
80 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
28 กันยายน 2564 12 ตุลาคม 2564
81 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ ๒) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2564
82 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 1) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
23 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2564
83 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
21 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
84 นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2564 22 ตุลาคม 2564
85 นิติกร(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
22 กันยายน 2564 22 ตุลาคม 2564
86 พยาบาล(ฝ่ายการพยาบาล) 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
22 กันยายน 2564 22 ตุลาคม 2564
87 ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
22 กันยายน 2564 21 ตุลาคม 2564
88 อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
22 กันยายน 2564 21 ตุลาคม 2564
89 นักเทคนิคการแพทย์(สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
24 กันยายน 2564 25 ตุลาคม 2564
90 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
91 พยาบาล 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
92 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานห้องปฏิบัติการวิจัย
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
93 พยาบาล 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
21 กันยายน 2564 29 ตุลาคม 2564
94 นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 กันยายน 2564 20 ตุลาคม 2564
95 นิติกร(งานวินัยและคดี) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 กันยายน 2564 20 ตุลาคม 2564
96 นักสังคมสงเคราะห์(หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
97 นิติกร(งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 กันยายน 2564 20 ตุลาคม 2564
98 นิติกร(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
21 กันยายน 2564 20 ตุลาคม 2564
99 สัตวแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
20 กันยายน 2564 28 ตุลาคม 2564
100 นักทรัพยากรบุคคล(หัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างาน บริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16 กันยายน 2563 29 ตุลาคม 2564
101 อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564
102 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
7 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564
103 นักปฏิบัติการวิจัย(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
14 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
104 คนสวน 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
13 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564
105 นักปฏิบัติการวิจัย(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
10 กันยายน 2564 20 ตุลาคม 2564
106 ผู้ช่วยอาจารย์(ด้านบัญชี) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตกาญจนบุรี
7 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
107 นักวิชาการศึกษา(งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564
108 บรรณารักษ์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์(อาคารราชรัตน์ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ)
6 กันยายน 2564 15 ตุลาคม 2564
109 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
6 กันยายน 2564 1 พฤศจิกายน 2564
110 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
6 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564
111 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564
112 นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายการพัสดุ
1 กันยายน 2564 30 กันยายน 2564
113 นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
2 กันยายน 2564 2 พฤศจิกายน 2564
114 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
31 สิงหาคม 2564 29 ตุลาคม 2564
115 อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 กันยายน 2564 31 ตุลาคม 2564
116 เภสัชกร 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
27 สิงหาคม 2564 17 กันยายน 2564
117 ผู้ช่วยพยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
23 สิงหาคม 2564 22 ตุลาคม 2564
118 อาจารย์(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
23 สิงหาคม 2564 10 พฤศจิกายน 2564
119 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
23 สิงหาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
121 อาจารย์(ด้านธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตกาญจนบุรี
15 สิงหาคม 2564 15 พฤศจิกายน 2564
122 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา
16 สิงหาคม 2564 16 กันยายน 2564
126 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
11 สิงหาคม 2564 12 ตุลาคม 2564
127 เจ้าหน้าที่วิจัย(การบริหารโครงการวิจัย) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจัยและวิชาการ
9 สิงหาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
130 นักเทคนิคการแพทย์(ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
30 กรกฎาคม 2564 12 ตุลาคม 2564
135 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(เกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี
21 กรกฎาคม 2564 15 ตุลาคม 2564
138 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
148 อาจารย์(อาจารย์บัญชี) 2 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาบัญชี
2 มิถุนายน 2564 15 ตุลาคม 2564
150 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 1 มกราคม 2565
161 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 พฤษภาคม 2564 31 ตุลาคม 2564
170 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 พฤษภาคม 2564 9 ตุลาคม 2564
173 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 เมษายน 2564 31 ตุลาคม 2564
180 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
31 มีนาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
188 อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
22 มีนาคม 2564 4 พฤศจิกายน 2564
189 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
21 มีนาคม 2564 18 ธันวาคม 2564
202 อาจารย์ 23 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
4 มีนาคม 2564 30 กันยายน 2564
203 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
25 มีนาคม 2564 1 ตุลาคม 2564
227 อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
30 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2564
235 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(การทำงาน Support , ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
14 ธันวาคม 2563 1 ตุลาคม 2564
335 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
24 มกราคม 2563 15 ตุลาคม 2564

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
20 ตุลาคม 2564
2 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริหารและอาคารสถานที่
20 ตุลาคม 2564
3 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานติดตามและประเมินผล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
20 ตุลาคม 2564
4 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(สนับสนุนด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
20 ตุลาคม 2564
5 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
20 ตุลาคม 2564
6 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(งานบริการสารสนเทศและลูกค้าสัมพันธ์) 1 อัตรา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงาน : วิทยาเขตศาลายา และวิทยาเขตพญาไท
19 ตุลาคม 2564
7 ประกาศผล พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายสารสนเทศ
19 ตุลาคม 2564
8 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
19 ตุลาคม 2564
9 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
19 ตุลาคม 2564
10 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
19 ตุลาคม 2564
11 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน
19 ตุลาคม 2564
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
19 ตุลาคม 2564
13 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
19 ตุลาคม 2564
14 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2564
15 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกทันตกรรมพิเศษ งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 ตุลาคม 2564
16 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
18 ตุลาคม 2564
17 สอบสัมภาษณ์ ทันตแพทย์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยทันตแพทย์/แพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
18 ตุลาคม 2564
18 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
18 ตุลาคม 2564
19 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สนง.ผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
18 ตุลาคม 2564
20 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี วิทยาลัยราชสุดา
18 ตุลาคม 2564
21 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2564
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(หลักสูตรแพทย์นานาชาติ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
16 ตุลาคม 2564
23 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
15 ตุลาคม 2564
24 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
15 ตุลาคม 2564
25 Paper Test Foreign Expert 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : English Program.
15 October 2021
26 สอบสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานทันตกรรม
14 ตุลาคม 2564
27 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ตุลาคม 2564
28 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิชาการ
12 ตุลาคม 2564
29 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
12 ตุลาคม 2564
30 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(หน่วยโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์สตรี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
12 ตุลาคม 2564
31 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยครอบครัว) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยครอบครัว
11 ตุลาคม 2564
32 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง สำนักงานคณบดี
11 ตุลาคม 2564
33 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
11 ตุลาคม 2564
34 ประกาศรายชื่อ นักทรัพยากรบุคคล(งานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
8 ตุลาคม 2564
35 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คลินิกกลาง งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
8 ตุลาคม 2564
36 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
8 ตุลาคม 2564
37 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
8 ตุลาคม 2564
38 สอบข้อเขียน คนสวน 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 ตุลาคม 2564
39 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ตุลาคม 2564
40 Interview Senior Researcher 3 position Division of Research Management
workplace : MU-MRC program, Center for Biomedical Instrumentation, Institute of Molecular Biosciences, Mahidol University
6 October 2021
41 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
6 ตุลาคม 2564
42 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
6 ตุลาคม 2564
43 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานพัฒนาระบบพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบพัสดุ ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
6 ตุลาคม 2564
44 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
6 ตุลาคม 2564
45 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
6 ตุลาคม 2564
46 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
6 ตุลาคม 2564
47 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
48 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
49 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
50 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ)
5 ตุลาคม 2564
51 สอบข้อเขียน วิศวกรไฟฟ้า(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
52 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 3 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
4 ตุลาคม 2564
53 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
4 ตุลาคม 2564
54 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
4 ตุลาคม 2564
55 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
4 ตุลาคม 2564
56 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 ตุลาคม 2564
57 สอบข้อเขียน นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
1 ตุลาคม 2564
58 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 2 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
1 ตุลาคม 2564
59 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนการศึกษา
30 กันยายน 2564
60 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ
30 กันยายน 2564
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
29 กันยายน 2564
62 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
29 กันยายน 2564
63 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
29 กันยายน 2564
64 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบาย แผน และงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 กันยายน 2564
65 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
28 กันยายน 2564
66 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
28 กันยายน 2564
67 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป(เฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบำบัดน้ำเสีย
28 กันยายน 2564
68 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
27 กันยายน 2564
69 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานระบบแก๊สทางการแพทย์
27 กันยายน 2564
70 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(บุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
23 กันยายน 2564
71 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
23 กันยายน 2564
72 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
22 กันยายน 2564
73 ประกาศผล ศาสตราจารย์(ทดสอบระบบ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ทดสอบระบบ2
22 กันยายน 2564
74 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
20 กันยายน 2564
75 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(Human Resources Development (HRD) ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
20 กันยายน 2564
76 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชามนุษยศาสตร์
20 กันยายน 2564
77 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายาและศิริราช
20 กันยายน 2564
78 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
20 กันยายน 2564
79 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ
16 กันยายน 2564
80 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
15 กันยายน 2564
81 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้าน HRD) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
15 กันยายน 2564
82 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 กันยายน 2564
83 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 September 2021
84 สอบสัมภาษณ์ วิศวกร 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานศาลายา
2 กันยายน 2564
85 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(หน่วยระงับปวดเฉียบพลัน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2 กันยายน 2564
86 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(หน่วยระงับปวด) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
2 กันยายน 2564
87 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
16 สิงหาคม 2564
88 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
10 สิงหาคม 2564
89 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10 สิงหาคม 2564
90 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
9 สิงหาคม 2564
91 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 สิงหาคม 2564
92 Paper Test FOREIGN EXPERTS(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 August 2021
93 สอบข้อเขียน วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 กรกฎาคม 2564
94 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 กรกฎาคม 2564
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กรกฎาคม 2564
96 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
9 กรกฎาคม 2564
97 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
8 กรกฎาคม 2564
98 สอบสัมภาษณ์ แพทย์(สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 กรกฎาคม 2564
99 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สำนักงานสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
30 มิถุนายน 2564
100 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 มิถุนายน 2564
101 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
29 มิถุนายน 2564
102 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา (เขตพญาไท)
28 มิถุนายน 2564
103 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(งานบริหารและธุรการ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
24 มิถุนายน 2564
104 สอบข้อเขียน วิศวกรเครื่องกล(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
18 มิถุนายน 2564
105 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุใน กระบวนการต้นน้ำ (upstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 มิถุนายน 2564
106 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
10 มิถุนายน 2564
107 สอบข้อเขียน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
9 มิถุนายน 2564
108 ประกาศผล วิศวกรเครื่องกล(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
8 มิถุนายน 2564
109 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานคณบดี
25 พฤษภาคม 2564
110 Foreign Expert(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
24 May 2021
111 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาอนามัยชุมชน) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอนามัยชุมชน
12 พฤษภาคม 2564
112 ประกาศรายชื่อ นักวิทยาศาสตร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
12 พฤษภาคม 2564
113 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 8 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
6 พฤษภาคม 2564
114 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานหอพักนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
30 เมษายน 2564
115 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 เมษายน 2564
116 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
23 เมษายน 2564
117 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการสารสนเทศ(สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา) 1 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
23 เมษายน 2564
118 ประกาศรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(คนขับรถ) 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
22 เมษายน 2564