applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
18 มกราคม 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET)
18 มกราคม 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
18 มกราคม 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
4 นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริรักษ์ศิริราช
18 มกราคม 2565 18 กุมภาพันธ์ 2565
5 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
18 มกราคม 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
18 มกราคม 2565 1 กุมภาพันธ์ 2565
7 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
17 มกราคม 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565
8 ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
14 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565
9 พยาบาล 10 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
14 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565
10 พนักงานธุรการ(สแกนเอกสาร) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
14 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565
11 อาจารย์(สาขาวิชาธรณีศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาธรณีศาสตร์
13 มกราคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
13 นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานแผนและพัฒนาองค์กร สำนักงานคณบดี ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาองค์กร สำนักงานคณบดี
11 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
14 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
15 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (เขตพญาไท)
12 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565
16 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชเคมี (เขตพญาไท)
12 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565
17 ผู้อำนวยการ(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
7 มกราคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
18 ผู้อำนวยการ(สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มกราคม 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565
19 นักตรวจสอบภายใน(-) 1 อัตรา ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
20 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
10 มกราคม 2565 1 มีนาคม 2565
21 นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
11 มกราคม 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565
22 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 2) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
10 มกราคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
23 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ 1) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์
10 มกราคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
24 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
10 มกราคม 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565
25 นักทรัพยากรบุคคล(งานด้านอัตรากำลัง/คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7 มกราคม 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565
26 ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ(คุณวุฒิปวช.-ปวส. ด้านคหกรรม) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
7 มกราคม 2565 7 กุมภาพันธ์ 2565
27 พนักงานธุรการ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
7 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565
28 Foreign Expert 1 position Faculty of Public Health
workplace : International Relations Office, Faculty of Public Health, Mahidol University
7 January 2022 5 February 2022
29 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน และ งานบัญชี) 2 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
30 หัวหน้างาน(งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565
31 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
5 มกราคม 2565 14 มกราคม 2565
32 แพทย์(โสต ศอ นาสิกวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 มกราคม 2565 31 มีนาคม 2565
33 เภสัชกร 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
5 มกราคม 2565 21 มกราคม 2565
34 อาจารย์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
23 ธันวาคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565
35 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารบุคลากรชาวต่างประเทศ
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มกราคม 2565 18 มกราคม 2565
36 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
4 มกราคม 2565 4 มีนาคม 2565
37 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
38 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565
39 นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
4 มกราคม 2565 24 มกราคม 2565
40 แพทย์(กุมารเวชศาสตร์) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
41 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 มกราคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2565
42 แพทย์(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 มกราคม 2565 15 กุมภาพันธ์ 2565
43 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
4 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
44 นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ
4 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565
45 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE-M)
30 ธันวาคม 2564 20 มกราคม 2565
46 พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาอายุรศาสตร์
30 ธันวาคม 2564 31 มกราคม 2565
47 สถาปนิก 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี
15 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
48 พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวช.) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ
29 ธันวาคม 2564 28 มกราคม 2565
49 นักปฏิบัติการวิจัย(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
29 ธันวาคม 2564 18 มกราคม 2565
50 พนักงานทั่วไป 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
30 ธันวาคม 2564 31 มกราคม 2565
51 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติงาน : คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
24 ธันวาคม 2564 12 มกราคม 2565
52 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 5 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
28 ธันวาคม 2564 19 มกราคม 2565
53 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
28 ธันวาคม 2564 28 มกราคม 2565
54 นักวิชาการสถิติ(บริหารจัดการข้อมูลสถิติ ข้อมูลภายในส่วนงานจากงานต่าง ๆ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานผลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกัน มีการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลรายงานสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการต) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานคณบดี
27 ธันวาคม 2564 31 มกราคม 2565
55 พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
27 ธันวาคม 2564 28 มกราคม 2565
56 นักอาชีวอนามัย(งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
27 ธันวาคม 2564 31 มกราคม 2565
57 พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยรักษาความปลอดภัยเเละจราจร งานกายภาพเเละสิ่งเเวดล้อม สำนักงานคณบดี
15 ธันวาคม 2564 12 มกราคม 2565
58 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
27 ธันวาคม 2564 20 มกราคม 2565
59 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
27 ธันวาคม 2564 27 มกราคม 2565
60 หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 ธันวาคม 2564 16 กุมภาพันธ์ 2565
61 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชารังสีวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา
24 ธันวาคม 2564 24 มกราคม 2565
62 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง สำนักงานคณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา
27 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
63 นักปฏิบัติการวิจัย(พยาธิวิทยาและปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
23 ธันวาคม 2564 13 มกราคม 2565
64 นักวิชาการศึกษา(จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนงบประมาณ จัดส่งรายงานความก้าวหน้า) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
22 ธันวาคม 2564 24 มกราคม 2565
65 พนักงานประกอบอาหาร 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
23 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
66 นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
22 ธันวาคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2565
67 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
22 ธันวาคม 2564 17 มกราคม 2565
68 นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(หน่วยวัดสายตาและเครื่องมือพิเศษ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจักษุวิทยา
22 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
69 แพทย์(อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
27 ธันวาคม 2564 18 มกราคม 2565
70 Instructor 1 position Faculty of Science
workplace : ภาควิชาสรีรวิทยา
9 December 2021 31 March 2022
71 นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานพัสดุ
20 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
72 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
17 ธันวาคม 2564 31 มกราคม 2565
73 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
17 ธันวาคม 2564 17 มกราคม 2565
74 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารความเสี่ยง
16 ธันวาคม 2564 17 มกราคม 2565
75 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์
16 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
76 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
16 ธันวาคม 2564 4 มกราคม 2565
77 ช่างเทคนิค(รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุง
16 ธันวาคม 2564 17 มกราคม 2565
78 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่าง ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการ สำนักงานคณบดี
13 ธันวาคม 2564 31 มกราคม 2565
79 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
15 ธันวาคม 2564 4 มกราคม 2565
80 เจ้าหน้าที่วิจัย(ภาควิชาศัลยศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย
15 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
81 พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
15 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
82 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานเงินรายได้) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
15 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
83 อาจารย์ 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
20 ธันวาคม 2564 12 มกราคม 2565
84 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
9 ธันวาคม 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565
85 นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 ธันวาคม 2564 3 มกราคม 2565
86 พยาบาล(วิสัญญีพยาบาล) 8 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลศิริราช 6 อัตรา / ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 2 อัตรา
13 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
87 ผู้ช่วยเภสัชกร 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
9 ธันวาคม 2564 21 มกราคม 2565
88 นักทรัพยากรบุคคล(ทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารจัดการ (หน่วยทรัพยากรบุคคล)
1 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564
89 พนักงานทั่วไป(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
1 ธันวาคม 2564 14 มกราคม 2565
90 สัตวแพทย์(งานรักษาสัตว์) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
26 พฤศจิกายน 2564 14 มกราคม 2565
91 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 November 2021 26 December 2021
92 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
1 ธันวาคม 2564 14 กุมภาพันธ์ 2565
93 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
94 นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์
23 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
95 นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานตรวจสอบภายใน
23 พฤศจิกายน 2564 31 ธันวาคม 2564
96 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
23 พฤศจิกายน 2564 12 ธันวาคม 2564
97 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้าน Immunology) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
23 พฤศจิกายน 2564 1 มกราคม 2565
98 นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
16 พฤศจิกายน 2564 15 กุมภาพันธ์ 2565
99 สัตวแพทย์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานการสัตวแพทย์
18 พฤศจิกายน 2564 28 มกราคม 2565
100 Instructor 1 position Research Institute for Languages and Cultures of Asia
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสาร และการพัฒนา
18 November 2021 27 January 2022
101 เจ้าหน้าที่วิจัย(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชารังสีวิทยา
18 พฤศจิกายน 2564 17 กุมภาพันธ์ 2565
102 นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
11 พฤศจิกายน 2564 18 มกราคม 2565
103 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 12 กุมภาพันธ์ 2565
104 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
8 พฤศจิกายน 2564 12 กุมภาพันธ์ 2565
105 อาจารย์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
22 ตุลาคม 2564 14 มกราคม 2565
106 พนักงานทั่วไป(Dormitory Supervisor / เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก (Part-time)) 1 อัตรา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : Mahidol University International Demonstration School (Salaya)
4 พฤศจิกายน 2564 17 ธันวาคม 2564
108 สัตวแพทย์(สัตว์ทดลอง) 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3 พฤศจิกายน 2564 14 มกราคม 2565
113 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ
8 กันยายน 2564 31 มกราคม 2565
121 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
30 กันยายน 2564 28 มกราคม 2565
124 ผู้ช่วยอาจารย์(โครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว แนวทางที่ ๒) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2564
137 อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
23 สิงหาคม 2564 28 กุมภาพันธ์ 2565
151 อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัยและบริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
15 กรกฎาคม 2564 31 มีนาคม 2565
161 นักวิชาการช่างทันตกรรม 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ
7 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2564
162 นักกายภาพบำบัด(งานบริการผู้ป่วยทางด้านการภาพ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
7 มิถุนายน 2564 1 มกราคม 2565
180 อาจารย์(ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 พฤษภาคม 2564 14 มกราคม 2565
196 อาจารย์(ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
22 มีนาคม 2564 29 มกราคม 2565
210 อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านกีฏวิทยาการแพทย์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์
25 มีนาคม 2564 1 มกราคม 2565

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สังกัดฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
17 มกราคม 2565
2 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(ปฏิบัติงานในหน้าที่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
17 มกราคม 2565
3 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ(งานแผนและพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
14 มกราคม 2565
4 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
14 มกราคม 2565
5 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
14 มกราคม 2565
6 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ (เขตพญาไท)
13 มกราคม 2565
7 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทยฯ (เขตพญาไท)
13 มกราคม 2565
8 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(หน่วยบริการวิชาการ งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
9 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์(กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
10 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(Ranking Unit งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
11 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(Ranking Unit งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
13 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
13 มกราคม 2565
14 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2565
15 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2565
16 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
13 มกราคม 2565
17 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยควบคุมการติดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
13 มกราคม 2565
18 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE)
13 มกราคม 2565
19 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
13 มกราคม 2565
20 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานเทคโนโลยีการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มกราคม 2565
21 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(เวรเปล) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มกราคม 2565
22 ประกาศรายชื่อ อาจารย์ 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 มกราคม 2565
23 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
11 มกราคม 2565
24 สอบข้อเขียน นักกำหนดอาหาร(ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
11 มกราคม 2565
25 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 มกราคม 2565
26 Interview Instructor 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : ศาลายา
11 January 2022
27 Paper Test FOREIGN EXPERTS 1 position Institute of Human Rights and Peace Studies
workplace : ศาลายา
11 January 2022
28 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
11 มกราคม 2565
29 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน
11 มกราคม 2565
30 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(ภาควิชาตจวิทยา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
11 มกราคม 2565
31 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านพัสดุ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
10 มกราคม 2565
32 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานวางแผนงบประมาณ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
10 มกราคม 2565
33 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(พยาธิวิทยา) 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์
10 มกราคม 2565
34 ประกาศรายชื่อ หัวหน้างาน(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
10 มกราคม 2565
35 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิกายวิภาคศาสตร์
10 มกราคม 2565
36 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 มกราคม 2565
37 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(บรรณารักษ์ (หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา) ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : หอสมุดกลาง วิทยาเขตศาลายา
10 มกราคม 2565
38 สอบสัมภาษณ์ บรรณารักษ์(บรรณารักษ์ (ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา วิทยาเขตศาลายา) ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา วิทยาเขตศาลายา
10 มกราคม 2565
39 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี สำนักงานคณบดี
8 มกราคม 2565
40 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 มกราคม 2565
41 สอบข้อเขียน นักบริหารงานวิจัย(งานบริหารทุนวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
7 มกราคม 2565
42 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
7 มกราคม 2565
43 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ช่วยวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน
7 มกราคม 2565
44 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
7 มกราคม 2565
45 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบริหารโครงการวิจัย ฝ่ายวิจัย
7 มกราคม 2565
46 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(การตลาด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด ศาลายา และศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
7 มกราคม 2565
47 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
7 มกราคม 2565
48 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(พนักงานการเงินและบัญชี) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
7 มกราคม 2565
49 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
6 มกราคม 2565
50 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 มกราคม 2565
51 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 มกราคม 2565
52 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
5 มกราคม 2565
53 Interview Senior Researcher 3 position Institute of Molecular Biosciences
workplace : The
5 January 2022
54 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
4 มกราคม 2565
55 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
4 มกราคม 2565
56 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยการคลัง งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 มกราคม 2565
57 สอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
4 มกราคม 2565
58 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยพัสดุ งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
4 มกราคม 2565
59 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
4 มกราคม 2565
60 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนานักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 ธันวาคม 2564
61 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานนโยบาย แผน และงบประมาณ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานนโยบาย แผน และงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
30 ธันวาคม 2564
62 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
29 ธันวาคม 2564
63 สอบข้อเขียน พนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขากราฟิกและนิทรรศการ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
29 ธันวาคม 2564
64 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยยานพาหนะ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
29 ธันวาคม 2564
65 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยยานพาหนะ
29 ธันวาคม 2564
66 ประกาศผล นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
29 ธันวาคม 2564
67 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
28 ธันวาคม 2564
68 สอบข้อเขียน อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
28 ธันวาคม 2564
69 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
28 ธันวาคม 2564
70 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา
28 ธันวาคม 2564
71 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยาคลินิก(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
27 ธันวาคม 2564
72 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 ธันวาคม 2564
73 ประกาศรายชื่อ ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2564
74 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์บริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 ธันวาคม 2564
75 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านบุคคล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
23 ธันวาคม 2564
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
23 ธันวาคม 2564
77 สอบข้อเขียน นักจิตวิทยา(งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 1 อัตรา กองกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ธันวาคม 2564
78 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ธันวาคม 2564
79 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี(งานการเงิน) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 ธันวาคม 2564
80 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา
22 ธันวาคม 2564
81 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
21 ธันวาคม 2564
82 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ(หน่วยพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
21 ธันวาคม 2564
83 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาตรี-โท) 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
21 ธันวาคม 2564
84 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
21 ธันวาคม 2564
85 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา
21 ธันวาคม 2564
86 สอบสัมภาษณ์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
21 ธันวาคม 2564
87 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 ธันวาคม 2564
88 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุใน กระบวนการต้นน้ำ (upstream)) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 ธันวาคม 2564
89 สอบสัมภาษณ์ แพทย์((ออร์โธปิดิกส์การผ่าตัดกระดูกสันหลัง)) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
20 ธันวาคม 2564
90 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(การทำงาน Support , ระบบคอมพิวเตอร์, ระบบฐานข้อมูล ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานบริหารการศึกษา
15 ธันวาคม 2564
91 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานรังสีเทคนิค
14 ธันวาคม 2564
92 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
9 ธันวาคม 2564
93 สอบข้อเขียน อาจารย์(งานวิจัยด้านพลังงาน หรือด้านวัสดุชั้นสูง หรือด้านวิศวกรรมอาหารและยาหรือด้านวิศวกรรมเคมีขั้นสูง) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
7 ธันวาคม 2564
94 สอบสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานติดตามและประเมินผล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายนโยบายและแผน
1 ธันวาคม 2564
95 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป) 1 อัตรา กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 พฤศจิกายน 2564
96 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
26 พฤศจิกายน 2564
97 ประกาศผล บรรณารักษ์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา
26 พฤศจิกายน 2564
98 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์(สนับสนุนด้านการเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาฟิสิกส์
21 พฤศจิกายน 2564
99 ประกาศผล นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ปฏิบัติงาน : งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
19 พฤศจิกายน 2564
100 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารเเละพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2564
101 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์
18 พฤศจิกายน 2564
102 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการพัสดุ(พัสดุ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
17 พฤศจิกายน 2564
103 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(งานสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
16 พฤศจิกายน 2564
104 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(งานการเรียนการสอน และงานวิจัยโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร
15 พฤศจิกายน 2564
105 สอบข้อเขียน ช่างเทคนิค(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
10 พฤศจิกายน 2564
106 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 พฤศจิกายน 2564
107 ประกาศผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หน่วยสนับสนุนการศึกษา
2 พฤศจิกายน 2564
108 ประกาศรายชื่อ ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
28 ตุลาคม 2564
109 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
28 ตุลาคม 2564
110 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
28 ตุลาคม 2564
111 ประกาศผล นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
26 ตุลาคม 2564
112 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
25 ตุลาคม 2564
113 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (เขตพญาไท)
19 ตุลาคม 2564
114 สอบสัมภาษณ์ พนักงานสถานที่ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผู้ป่วยใน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
18 ตุลาคม 2564
115 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการศึกษา(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สนง.ผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
18 ตุลาคม 2564
116 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(พัฒนาและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
14 ตุลาคม 2564
117 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ตุลาคม 2564
118 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานบริการวิชาการ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
119 สอบสัมภาษณ์ หัวหน้างาน(งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สังกัด งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 ตุลาคม 2564
120 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(ค้นคว้า วิเคราะห์ ด้านการวิจัย) 2 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : สถาบ้นโภชนาการ
1 ตุลาคม 2564
121 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี(-) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : หน่วยการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ
30 กันยายน 2564
122 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
29 กันยายน 2564
123 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนทันตเเพทยศาสตร์นานาชาติ
27 กันยายน 2564
124 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (เขตพญาไท)
22 กันยายน 2564
125 ประกาศผล ศาสตราจารย์(ทดสอบระบบ) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ทดสอบระบบ2
22 กันยายน 2564
126 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ภาควิชาโภชนวิทยา) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโภชนวิทยา
15 กันยายน 2564
127 สอบสัมภาษณ์ นักทรัพยากรบุคคล(ด้าน HRD) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล
15 กันยายน 2564
128 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
9 กันยายน 2564
129 FOREIGN EXPERTS(การสอน การแปล ทำวิจัย) 1 position Faculty of Graduate Studies
workplace : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
5 September 2021
130 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป (นานาชาติ) ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์
16 สิงหาคม 2564
131 สอบข้อเขียน ผู้ช่วยอาจารย์(สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
10 สิงหาคม 2564
132 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(สมัครสอบขึ้นทะเบียน) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10 สิงหาคม 2564
133 สอบข้อเขียน นักวิจัย 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
9 สิงหาคม 2564
134 สอบข้อเขียน อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
7 สิงหาคม 2564
135 Paper Test FOREIGN EXPERTS(Teaching English ) 1 position Faculty of Liberal Arts
workplace : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
6 August 2021
136 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 กรกฎาคม 2564
137 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(งานบริหารและพัฒนาระบบ) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
20 กรกฎาคม 2564