applyตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
1 หัวหน้างาน(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
24 มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
2 นักวิชาการศึกษา(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา
8 กรกฎาคม 2563 7 สิงหาคม 2563
3 พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการบ้านรักหมาศาลายา
1 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
4 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 2 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
5 นักวิชาการศึกษา(งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
1 กรกฎาคม 2563 14 สิงหาคม 2563
6 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23 มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
7 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
30 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
8 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(โปรแกรมเมอร์ (Programmer)) 1 อัตรา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปฏิบัติงาน : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
29 มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
9 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
30 มิถุนายน 2563 14 กรกฎาคม 2563
10 ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
30 มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
11 อาจารย์ 1 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
26 มิถุนายน 2563 7 สิงหาคม 2563
12 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (ภาคพิเศษ)) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
25 มิถุนายน 2563 25 สิงหาคม 2563
13 นักวิชาการเงินและบัญชี(งานบริหารงบประมาณ) 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
26 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
14 นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ งานบริหารจัดการ สำนักงานผู้อำนวยการ
26 มิถุนายน 2563 25 กรกฎาคม 2563
15 นักวิทยาศาสตร์(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาการวิจัย ฝ่ายวิจัย
29 มิถุนายน 2563 13 กรกฎาคม 2563
16 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
26 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
17 นักวิชาการศึกษา(งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
18 วิศวกรเครื่องกล(งานวิศวกรรมเครื่องกล ) 2 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
25 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
19 นักวิเทศสัมพันธ์(หัวหน้างาน) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
25 มิถุนายน 2563 9 กรกฎาคม 2563
20 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลังและพัสดุ
24 มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
21 อาจารย์(กายภาพบำบัดชุมชน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
22 อาจารย์(กายภาพบำบัดระบบหายใจ และหัวใจหลอดเลือด) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
23 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
23 ช่างเทคนิค(สุขาภิบาล/ปรับอากาศ (คุณวุฒิ ปวส.)) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
22 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
24 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
22 มิถุนายน 2563 16 กรกฎาคม 2563
25 ช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (คุณวุฒิปวส.)) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมบริการ
22 มิถุนายน 2563 31 สิงหาคม 2563
26 นักวิจัย 4 อัตรา สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
19 มิถุนายน 2563 18 กรกฎาคม 2563
27 นักวิจัย 4 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
19 มิถุนายน 2563 18 กรกฎาคม 2563
28 พยาบาล 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์, ศูนย์ดารแพทย์สิริกิติ์
18 มิถุนายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
29 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หัวหน้างานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
18 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
30 นักทรัพยากรบุคคล(ปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
17 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
31 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศึกษา ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศีึกษาศาสตร์
16 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
32 พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
16 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
33 นักทรัพยากรบุคคล(งานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน) 1 อัตรา กองทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
15 มิถุนายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
34 พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 มิถุนายน 2563 16 กรกฎาคม 2563
35 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ออกแบบและผลิตสื่อ) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
16 มิถุนายน 2563 16 กรกฎาคม 2563
36 วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มิถุนายน 2563 18 กรกฎาคม 2563
37 พนักงานรักษาความปลอดภัย(งานจราจรและความปลอดภัย) 1 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
12 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
38 สัตวแพทย์ 2 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
11 มิถุนายน 2563 14 สิงหาคม 2563
39 อาจารย์(ภาควิชาชีวสถิติ) 2 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวสถิติ
11 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
40 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
8 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
41 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา
8 มิถุนายน 2563 10 กรกฎาคม 2563
42 นักสุขศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสร้างเสริมสุขภาพ
10 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
43 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์) 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
8 มิถุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563
44 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
45 นักวิชาการศึกษา(งานบริการการศึกษา) 1 อัตรา กองบริหารการศึกษา
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
5 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
46 Instructor 1 position Institute for Population and Social Research
workplace : Institute for Population and Social Research (IPSR), Salaya
5 June 2020 14 July 2020
47 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา
4 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
48 นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการศึกษา
4 มิถุนายน 2563 3 กรกฎาคม 2563
49 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สารสนเทศ) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายสารสนเทศ
1 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
50 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(สื่อสารองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสื่อสารองค์กร
1 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
51 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(สื่อสารองค์กร) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี งานสื่อสารองค์กร
1 มิถุนายน 2563 15 มิถุนายน 2563
52 พนักงานขับรถยนต์(ขับรถพยาบาล(Ambulance)) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 มิถุนายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
53 พนักงานธุรการ(พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
1 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
54 พนักงานธุรการ(เวชระเบียน) 1 อัตรา คณะกายภาพบำบัด
ปฏิบัติงาน : ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
1 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
55 พนักงานวิทยาศาสตร์(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานบริการวิชาการ
29 พฤษภาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
56 พนักงานผลิตทดลอง(สัตว์ทดลอง) 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานผลิตสัตว์ทดลอง
29 พฤษภาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
57 พยาบาล( ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุข สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
29 พฤษภาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
58 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข
29 พฤษภาคม 2563 10 กรกฎาคม 2563
59 พยาบาล(หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าหน่วยที่เทียบเท่าหอผู้ป่วย) 14 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
27 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
60 พยาบาล(หัวหน้างานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
61 นักทรัพยากรบุคคล(HRM HRS HRD) 4 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายทรัพยากบุคคล
28 พฤษภาคม 2563 15 มิถุนายน 2563
62 พยาบาล(ผู้ตรวจการพยาบาล) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
25 พฤษภาคม 2563 2 มิถุนายน 2563
63 อาจารย์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
18 พฤษภาคม 2563 18 มิถุนายน 2563
64 อาจารย์(การเรียนการสอน) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ณ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
18 พฤษภาคม 2563 4 กรกฎาคม 2563
65 นักวิทยาศาสตร์(ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา) 4 อัตรา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา
18 พฤษภาคม 2563 12 มิถุนายน 2563
66 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวส.) 10 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
5 พฤษภาคม 2563 29 พฤษภาคม 2563
67 นักนิเทศศิลป์(งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
30 เมษายน 2563 15 กรกฎาคม 2563
70 อาจารย์(สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร) 1 อัตรา วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
9 เมษายน 2563 29 พฤษภาคม 2563
71 อาจารย์ 2 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
21 เมษายน 2563 30 มิถุนายน 2563
72 พนักงานขับรถยนต์(รับ-ส่งเอกสารของสำนักงานและภาควิชาต่างๆ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
23 เมษายน 2563 17 กรกฎาคม 2563
73 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(สาขาโรคพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
23 เมษายน 2563 23 มิถุนายน 2563
75 นักรังสีการแพทย์(สนับสนุนบริการผู้ป่วย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานรังสีิวินิจฉัย ร.พ.เวชศาสตร์เขตร้อน
17 เมษายน 2563 27 มิถุนายน 2563
76 นักวิชาการเงินและบัญชี(ต้นทุน) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
13 เมษายน 2563 31 สิงหาคม 2563
77 วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
10 เมษายน 2563 27 มิถุนายน 2563
78 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคลัง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
3 เมษายน 2563 31 กรกฎาคม 2563
79 แพทย์(สาขาจักษุวิทยา) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
1 เมษายน 2563 31 สิงหาคม 2563
80 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
1 เมษายน 2563 18 มิถุนายน 2563
81 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(พัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 มีนาคม 2563 30 มิถุนายน 2563
86 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์(สำนักงานเครือข่ายบริการห้องสมุด) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
26 มีนาคม 2563 21 มิถุนายน 2563
100 เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย
24 กุมภาพันธ์ 2563 3 กรกฎาคม 2563
103 นักวิชาการสารสนเทศ(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
23 มีนาคม 2563 21 มิถุนายน 2563
104 อาจารย์ ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
17 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563
106 ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
10 กุมภาพันธ์ 2563 31 สิงหาคม 2563
114 นักบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
11 กุมภาพันธ์ 2563 31 กรกฎาคม 2563
115 อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมเด็ก
24 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
118 พนักงานธุรการ(ธุรการคลินิกพิเศษ ) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
5 กุมภาพันธ์ 2563 30 มิถุนายน 2563
120 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา
24 มกราคม 2563 15 มิถุนายน 2563
121 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์) 4 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์
24 มกราคม 2563 31 ธันวาคม 2563
122 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ) 1 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
24 มกราคม 2563 15 มิถุนายน 2563
123 อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
24 มกราคม 2563 15 มิถุนายน 2563
124 เภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย (คุณวุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) )) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
24 มกราคม 2563 9 กรกฎาคม 2563
127 ผู้ช่วยเภสัชกร(จ่ายยาผู้ป่วย) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเภสัชกรรม
22 มกราคม 2563 30 มิถุนายน 2563
128 อาจารย์(กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 มกราคม 2563 31 กรกฎาคม 2563
129 อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 มกราคม 2563 22 กรกฎาคม 2563
131 พยาบาล(ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ ) 5 อัตรา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์ส่องกล้องฯ
10 มกราคม 2563 31 พฤษภาคม 2563
135 อาจารย์(การสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
19 ธันวาคม 2562 18 สิงหาคม 2563
139 อาจารย์(พหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
9 ธันวาคม 2562 30 มิถุนายน 2563
183 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชสารสนเทศ
26 สิงหาคม 2562 31 สิงหาคม 2563
185 อาจารย์(วัฒนธรรมศึกษา ด้านสุขภาพ) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
16 สิงหาคม 2562 31 กรกฎาคม 2563
205 แพทย์(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
3 มิถุนายน 2562 31 สิงหาคม 2563
208 อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
24 มิถุนายน 2562 8 กรกฎาคม 2563
252 อาจารย์((ระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ) 15 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28 มกราคม 2562 31 ธันวาคม 2563

รายการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสอบสัมภาษณ์

ลำดับ สถานะ ตำแหน่ง อัตรา หน่วยงาน วันที่ประกาศ
1 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม (วิทยาเขตพญาไท)
2 กรกฎาคม 2563
2 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านวิจัย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่โครงการจัดตั้งศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช
2 กรกฎาคม 2563
3 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม
2 กรกฎาคม 2563
4 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ
2 กรกฎาคม 2563
5 ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ สำนักงานคณบดี
2 กรกฎาคม 2563
6 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วิทยาลัยราชสุดา
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาหูหนวกศึกษา
2 กรกฎาคม 2563
7 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาษาศาสตร์) 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
1 กรกฎาคม 2563
8 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาศิลปะการละคร) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
1 กรกฎาคม 2563
9 ประกาศผล อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
1 กรกฎาคม 2563
10 ประกาศรายชื่อ นักวิชาการคอมพิวเตอร์(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 มิถุนายน 2563
11 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
30 มิถุนายน 2563
12 สอบข้อเขียน นักวิชาการสารสนเทศ 2 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
13 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๓ ประกอบด้วย ๑.มีความสนใจด้าน Cyber Security and Digital Forensics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
14 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๒ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Human-Computer Interaction and Software Engineering ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
15 สอบข้อเขียน อาจารย์(ตำแหน่งที่ ๑ ประกอบด้วย ๑. มีความสนใจด้าน Data science and Big Data analytics or Bioinformatics ๒.อื่นๆ ตามประกาศ) 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2563
16 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(-) ๖ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 มิถุนายน 2563
17 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล(-) 12 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
29 มิถุนายน 2563
18 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล) 1 อัตรา ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
29 มิถุนายน 2563
19 สอบข้อเขียน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน (วิทยาเขตพญาไท)
29 มิถุนายน 2563
20 ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการ(โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
29 มิถุนายน 2563
21 สอบข้อเขียน นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี
28 มิถุนายน 2563
22 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2563
23 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
26 มิถุนายน 2563
24 สอบสัมภาษณ์ นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
26 มิถุนายน 2563
25 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ
26 มิถุนายน 2563
26 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(ตามโครงการเตรียมอาจารย์ระยะยาว) 5 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
26 มิถุนายน 2563
27 สอบสัมภาษณ์ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาปรสิตวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
26 มิถุนายน 2563
28 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
25 มิถุนายน 2563
29 สอบสัมภาษณ์ ช่างเทคนิค 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานบริหารเเละธุรการโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
25 มิถุนายน 2563
30 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานทั่วไป
24 มิถุนายน 2563
31 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยห้องผ่าตัด งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
24 มิถุนายน 2563
32 สอบสัมภาษณ์ พยาบาล(ศูนย์ประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/หัตการที่ต้องการระงับความรู้สึก : SiPAC) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
24 มิถุนายน 2563
33 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา กองบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มิถุนายน 2563
34 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์
24 มิถุนายน 2563
35 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 2 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF) ) 1 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย (MU:SURF)
24 มิถุนายน 2563
36 ประกาศผล นักวิชาการศึกษา(ตำแหน่งที่ 1 งานบริหารเงินทุนวิจัย (MU:SURF) ) 3 อัตรา กองบริหารงานวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
24 มิถุนายน 2563
37 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมเเละพัฒนาการวิจัย สำนักงานการวิจัย
23 มิถุนายน 2563
38 สอบข้อเขียน นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร
23 มิถุนายน 2563
39 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการบ้านรักหมาศาลายา
23 มิถุนายน 2563
40 สอบข้อเขียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเเผนงาน งานเเผนเเละงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์
23 มิถุนายน 2563
41 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการสารสนเทศ(พัฒนาโปรแกรม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
23 มิถุนายน 2563
42 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์(หัวหน้างานด้านกระบวนการชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ ในกระบวนการปลายน้ำ (downstream) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 มิถุนายน 2563
43 สอบข้อเขียน ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
22 มิถุนายน 2563
44 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การสอน การแปล การวิจัย) 1 อัตรา บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศาลายา
22 มิถุนายน 2563
45 สอบข้อเขียน อาจารย์(การสอนสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์
22 มิถุนายน 2563
46 สอบสัมภาษณ์ นักจิตวิทยา(ปริญญาตรี - โท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์กุมารบริรักษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
19 มิถุนายน 2563
47 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
19 มิถุนายน 2563
48 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(วุฒิปวช.) 3 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช
19 มิถุนายน 2563
49 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : หน่วยระงับปวด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
19 มิถุนายน 2563
50 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน) 2 อัตรา คณะพยาบาลศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
18 มิถุนายน 2563
51 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การวิจัย) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
17 มิถุนายน 2563
52 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรโยธา(งานออกแบบและผังแม่บท ) 2 อัตรา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
17 มิถุนายน 2563
53 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากเเละเเม็กซิลโลเฟเชียล
16 มิถุนายน 2563
54 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(การประดิษฐ์ตาเทียม) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์บริการตาเทียม ภาควิชาจักษุวิทยา
15 มิถุนายน 2563
55 สอบข้อเขียน พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. งานด้านการศึกษา) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
15 มิถุนายน 2563
56 สอบข้อเขียน นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
12 มิถุนายน 2563
57 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ผู้ประสานงานโครงการเครือข่าย ILO) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการ Intenational Labor Organizational (ILO) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
12 มิถุนายน 2563
58 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(วุฒิ ปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธาลัสซีเมีย
11 มิถุนายน 2563
59 สอบข้อเขียน นักจดหมายเหตุ(งานบริหารจดหมายเหตุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
11 มิถุนายน 2563
60 สอบข้อเขียน นักเอกสารสนเทศ(งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานพัฒนาทรัพยากรวารสาร
11 มิถุนายน 2563
61 สอบข้อเขียน นักวิชาการเงินและบัญชี(งานคลังและพัสดุ) 1 อัตรา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
ปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ
11 มิถุนายน 2563
62 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ) 1 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
9 มิถุนายน 2563
63 สอบสัมภาษณ์ พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขากายภาพบำบัด
9 มิถุนายน 2563
64 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
5 มิถุนายน 2563
65 ประกาศรายชื่อ นักวิจัย (งานวิจัยด้านมาลาเรีย) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : หน่วยวิจัยยามาลาเรีย ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย
25 พฤษภาคม 2563
66 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หน่วยสวัสดิการ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
22 พฤษภาคม 2563
67 ประกาศผล English native Language Specialist 1 position ASEAN Institute for Health Development
workplace : ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
15 May 2020
68 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาเภสัชกรรม
15 พฤษภาคม 2563
69 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(Web Application, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
70 ประกาศผล นักวิชาการคอมพิวเตอร์(IT Support, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
8 พฤษภาคม 2563
71 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โรงพยาบาลศิริราช
7 พฤษภาคม 2563
72 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ 1 อัตรา วิทยาลัยศาสนศึกษา
ปฏิบัติงาน : กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
30 เมษายน 2563
73 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย 3 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : โครงการวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
24 เมษายน 2563
74 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(คุณวุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
21 เมษายน 2563
75 ประกาศรายชื่อ ช่างซ่อมบำรุง(งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
21 เมษายน 2563
76 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิปวส. รับเฉพาะเพศหญิง) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
15 เมษายน 2563
77 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ) 1 อัตรา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี
10 เมษายน 2563
78 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 2 อัตรา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสังคมศาสตร์
3 เมษายน 2563
79 สอบสัมภาษณ์ นักปฏิบัติการวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 2 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
1 เมษายน 2563
80 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยวิจัย(โครงการสุขภาพโลก) 1 อัตรา กองแผนงาน
ปฏิบัติงาน : -
27 มีนาคม 2563
81 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
25 มีนาคม 2563
82 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์) 1 อัตรา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
25 มีนาคม 2563
83 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช Siriraj Integrated Center of Excellence : SiCOE) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
24 มีนาคม 2563
84 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์(รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นฯ ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลศิริราช
20 มีนาคม 2563
85 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานการคลัง
19 มีนาคม 2563
86 สอบข้อเขียน นักประชาสัมพันธ์(-) 1 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานสื่อสารองค์กร
19 มีนาคม 2563
87 สอบข้อเขียน นักกายภาพบำบัด ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานกายภาพบำบัด
19 มีนาคม 2563
88 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
17 มีนาคม 2563
89 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 39 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 มีนาคม 2563
90 ประกาศผล English native Language Specialist 2 position College of Religious Studies
workplace : College of Religious Studies, Mahidol University
12 March 2020
91 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
10 มีนาคม 2563
92 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการศึกษา(เลขานุการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา วิทยาลัยนานาชาติ
ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
6 มีนาคม 2563
93 สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน (ผู้ชาย)) 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
94 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปฏิบัติงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
6 มีนาคม 2563
95 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยอาจารย์(นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)) 3 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5 มีนาคม 2563
96 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(งานสอนและงานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี-โท-เอก งานวิจัยและงานบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
3 มีนาคม 2563
97 สอบข้อเขียน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สำนักงานจัดการกลยุทธ์
28 กุมภาพันธ์ 2563
98 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา
26 กุมภาพันธ์ 2563
99 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการพยาบาล
26 กุมภาพันธ์ 2563
100 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ปฏิบัติงาน : งานสนับสนุนทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 2563
101 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา)
21 กุมภาพันธ์ 2563
102 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
19 กุมภาพันธ์ 2563
103 ประกาศรายชื่อ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 กุมภาพันธ์ 2563
104 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (วิทยาเขตพญาไท)
11 กุมภาพันธ์ 2563
105 สอบสัมภาษณ์ พนักงานธุรการ(คุณวุฒิ ปวส. ลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์) ๒ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : งานเวชระเบียน
6 กุมภาพันธ์ 2563
106 สอบสัมภาษณ์ อาจารย์(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) 2 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
20 มกราคม 2563
107 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี
9 มกราคม 2563
108 สอบสัมภาษณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
109 สอบสัมภาษณ์ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิบัติงาน : งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
26 ธันวาคม 2562
110 สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า(วิศวกรรมและอาคารสถานที่ ) 1 อัตรา สถาบันโภชนาการ
ปฏิบัติงาน : งานวิศวกรรมและอาคารสถานที่
24 ธันวาคม 2562
111 สอบข้อเขียน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยซ่อมบำรุง งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี
20 ธันวาคม 2562
112 สอบสัมภาษณ์ นักวิชาการโภชนาการ 1 อัตรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายโภชนาการ
19 ธันวาคม 2562
113 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
114 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
115 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานระบบนิเวศผู้ประกอบการ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
116 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
117 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(งานบริการวิจัยและวิชาการ ) 2 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
118 ประกาศรายชื่อ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานบริหาร) 1 อัตรา สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
18 ธันวาคม 2562
119 สอบข้อเขียน นักวิชาการศึกษา(Program coordinator) 1 อัตรา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษา
ปฏิบัติงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
4 ธันวาคม 2562
120 สอบสัมภาษณ์ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย(ดูแลผู้ป่วยทางการได้ยิน) ๑ อัตรา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ปฏิบัติงาน : ฝ่ายการแพทย์
4 ธันวาคม 2562
121 สอบสัมภาษณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 28 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์ / โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
2 ธันวาคม 2562
122 สอบสัมภาษณ์ เภสัชกร 1 อัตรา คณะทันตแพทยศาสตร์
ปฏิบัติงาน : หน่วยเภสัชกรรม งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
2 ธันวาคม 2562