Job Description

 • Job Position :
  Registered Nurse
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Dentistry
 • Work location :
  หน่วยคัดกรองและฉุกเฉินทางการแพทย์ งานสนับสนุนการบริการและทรัพยากร โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
 • Application Opening Date :
  22 July 2020
 • Application Closing Date :
  28 August 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  29 September 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :

  1. คุณวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขา การพยาบาลการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

 • Description :

  1. ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ และประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้นกรณีพบเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน

  2. ให้บริการคัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

  3. ร่วมวิเคราะห์ วางแผน พัฒนา มาตรฐานการดูแลผู้ป่วย งานพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของสายงาน

  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆภายในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

 • Remark :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • More info :
  022007572
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download