Job Description

 • Job Position :
  Instructor (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • Quantity :
  3 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Faculty of Dentistry
 • Work location :
  ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา
 • Application Opening Date :
  7 August 2020
 • Application Closing Date :
  8 September 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  30 September 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอก หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา   

  ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

  3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  4. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้

   

  ลำดับที่

   

       ประเภทคะแนนสอบ

           ตำแหน่ง

   อาจารย์

   ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS(Academic Module)

     6

         3

  2

  TOFEL IBT

    79

        29

  3

  TOFEL ITP

   550

       390

  4

  TOFEL CBT

   213

        90

  5

  TOEIC

     -

       400

  6

  MU GRAD Test 

    80

        36

  7

  MU-ELT 

     -

        56

 • Description :
  1. รับผิดชอบการเรียนการสอนภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ สาขาปริทันตวิทยา   
  2. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการในงานสาขาปริทันตวิทยา   
  3. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย
  4. งานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • Select process :

  สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน                             ตำแหน่งอาจารย์ : 32,450 บาท

                                                  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : 27,850 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและ   

                                              ครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • Remark :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • More info :
  02-200-7572
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download