Job Description

 • Job Position :
  Instructor (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Faculty of Public Health
 • Work location :
  ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
 • Application Opening Date :
  28 September 2020
 • Application Closing Date :
  12 October 2020
 • Application for test :
  29 October 2020
 • Date of report for Duty :
  2 November 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  -
 • Qualifications :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขากีฏวิทยา ปรสิตวิทยา อายุรศาสตร์เขตร้อนหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา/หรือกีฏวิทยา (ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง)
  2. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
   2.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
   2.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  2.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  2.4 TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ                                                        2.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  4.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  5.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  6.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

   

 • Description :

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. งานสอน
  2. งานควบคุมวิทยานิพนธ์
  3. การวิจัย
  4. งานบริการวิชาการแก่สังคม
  5. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • Select process :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก      1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                                   2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน              32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ   การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

   

 • Remark :
  -
 • More info :
  023548543 ต่อ 1103
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Download
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :
  Download