Job Description

 • Job Position :
  Audio-Visual Technical Officer (สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 • Work location :
  สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • Application Opening Date :
  5 November 2020
 • Application Closing Date :
  4 December 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  29 December 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Bachelor of Arts
 • Work Experience :
  หากมีประสบการณ์ ด้านการถ่ายวิดีโอและการตัดต่อ และสามารถทำ Info Graphic และ Motion Graphic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Age not over :
  35
 • Qualifications :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์, ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ***การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน
  2. รับเฉพาะเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Adobe After Effect, Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
  4. มีความเชี่ยวชาญการใช้อุปกรณ์กล้อง Pro และ DSLR
  5. เข้าใจในมุมกล้อง การจัดแสง มีใจรักในงานถ่ายภาพ และมีความรู้เกี่ยวกับกล้องวิดีโอ
  6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สามารถคิดรูปแบบการถ่ายภาพแบบ Presentation และเทคนิคพิเศษในการถ่าย
  7. มีความรู้ความเข้าใจในสายงานการผลิต (Production)
  8. มีความชำนาญในเรื่องของการตัดต่อ (Post Production)
  9. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • Description :

  1. ถ่ายวิดีโอทางการแพทย์ และกิจกรรมของคณะฯ
  2. ตัดต่อวิดีโอทางการแพทย์ และกิจกรรมอื่นๆ ของคณะฯ
  3. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  สอบปฏิบัติ : การถ่ายวิดีโอและตัดต่อ
  สอบสัมภาษณ์

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งบุคคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • Remark :
  -
 • More info :
  02-419-8864
 • Relevant Document :
  Announcement   
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   
 • Approved Candidate List :
  Announcement