Job Description

 • Job Position :
  General Administration Officer (หัวหน้างานบริการวิชาการ)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee(Faculty)
 • Fuclty :
  Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
 • Work location :
  งานบริการวิชาการ สังกัด สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
 • Application Opening Date :
  10 November 2020
 • Application Closing Date :
  17 November 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Master of Arts
 • Work Experience :
  ด้านการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือหากมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Qualifications :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา ตามที่ ก.พ.รับรอง

  2. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป หรือหากมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับบุคคล / หน่วยงานต่างๆ ได้ดี 

  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet และ Intranet อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 • Description :

  1. พัฒนางานและกำกับดูแลงานต่าง ๆ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม พร้อมกำกับดูแลการทำงาน ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม

  2. บริหารจัดการด้านบุคลากร การเงิน และการพัสดุ ของงานบริการวิชาการและวัฒนธรรม

  3. วางแผน เขียนโครงการเพื่อดำเนินงานบริการวิชาการและวัฒนธรรมของคณะฯ  

  4. ติดตาม ตรวจสอบ ให้ได้ผลงานตามที่กำหนด และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

  5. กลั่นกรองหนังสือเอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดทำหนังสือโต้ตอบไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

  6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ภายใต้การกำกับดูแลของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม

   

 • Select process :

  1. คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ พิจารณาคัดกรองผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง

  2. การสอบคัดเลือก

      - ทดสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

      - ทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

      - ทดสอบวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

      - นำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมสอบสัมภาษณ์  

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  3
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  29
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  390
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  90
  TOEIC
  over or equivalent
  400
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  36
 • Salary :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท

  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

  สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) 
  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)  
  • ตรวจสุขภาพประจำปี  
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ  
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้) 
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร  
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า  
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

   

   

 • Remark :
  http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/
 • More info :
  02-2012585 ต่อ 153
 • Relevant Document :
  Download
 • Candidate List - Paper tesr :
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :