Job Description

 • Job Position :
  Instructor
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Research Institute for Languages and Cultures of Asia
 • Work location :
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ) กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • Application Opening Date :
  10 March 2022
 • Application Closing Date :
  19 August 2022 ( Extension of application 2 times )
 • Application for test :
  22 September 2022
 • Date of report for Duty :
  -
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor's Degrees
 • Work Experience :
  หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ
 • Qualifications :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  คุณสมบัติทั่วไป :

  ๑. ไม่จำกัดเพศ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)

  ๒. ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ๓. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีปัญหาทางสุขภาพที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

  ๔. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่ต้องมีความสามารถในการอ่าน เขียน  และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

      คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required Qualifications) :

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา การพัฒนาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหมาะสม

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖.๕ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว สถาบันฯ จะไม่พิจารณาใบสมัคร

  กรณี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ จะไม่แนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวได้

  ๓. เป็นผู้มีความสามารถด้านการวิจัยในประเด็น พลวัตทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย อัตลักษณ์ชาติพันธุ์และชาติพันธุ์สัมพันธ์ การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม สิทธิทางวัฒนธรรม อิทธิพลความเป็นหลังอาณานิคมนิยม นโยบายทางพหุภาษาพหุวัฒนธรรม ความเป็นโลกาภิวัตน์ การข้ามชาติ การอพยพโยกย้าย และการพลัดถิ่น ในบริบทที่เชื่อมโยงสังคมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน อินเดีย และจีน

  ๔. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล หรือบทความในหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ

  ๕. มีประสบการณ์สอนและ/หรือ การบรรยายวิชาการและ/หรือ การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ/หรือมีประสบการณ์การทำงานวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ

  ๖. เป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

   

   

  คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Desirable Qualifications) :

  ๑. ประสบการณ์และมีผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ด้านจีนศึกษา หรือเอเชียตะวันออกศึกษา

  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนในระดับดี

  ๓. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ

  ๔. มีประสบการณ์ทำวิจัยทางด้านพหุภาษา พหุวัฒนธรรม ในภูมิภาคเอเชียหรืออาเซียน ในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ หรือประเด็นข้ามชาติ

  ๕. มีความสามารถหรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงผสมผสาน (mixed methods research)

  ๖. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการวิจัยสมัยใหม่ หรือสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปใหม่ๆ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

  หมายเหตุ: คุณสมบัติซึ่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่ผู้สมัครจำเป็นต้องมีครบทุกข้อ แต่หากผู้สมัครมีคุณสมบัติดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  Qualifications

  General qualifications

  1. No gender limitation  (a Thai male applicant must have completed their statuary military service obligation, or be exempt).

  2. Applicant must never have been sentenced to imprisonment for a crime.

  3. No serious contagious disease or health problems that will prevent them from performing their duties

  4. Any nationality, however candidate must have the ability to read, write and communicate in Thai and/or English

  Specific qualifications

  1. Applicant must hold a doctoral degree in the field of social sciences, liberal arts, anthropology, sociology, history, political science, cultural studies, education, regional studies, development or other related fields as considered appropriate by the committee

  2.  Applicant must have good competence in English language that can be evidenced in successful results in the following tests:

  - IELTS (Academic module): 6.5 or higher

  - TOEFL IBT (Internet based): 79 or higher

  - TOEFL ITP: 550 or higher

  - TOEFL CBT: 213 or higher

  - MU GRAD Test: 80 or higher

                  Please note that the results declared must not be over 2 years old as of the application closure date. If proof of English language proficiency is not declared, the university will not consider the submitted application.

            Remark: If applicant has completed their doctoral studies or higher with proof of English language proficiency submitted when enrolling to the degree program, the same proof can be used for this application. If applicant has completed their doctoral studies in English in a country where English is an official language, declaring English language proficiency is exempted.

  3. Applicant should have the ability to conduct research on cultural dynamics and diversity, ethnic Identity and ethnic relations, civil society movement, sustainable development, cultural citizenship, cultural rights, influence of post-colonialism, multicultural policy, globalization, transnationalism, migration and diaspora in contexts related to societies in the ASEAN region, India and China

  4. Applicant should have had their research published in an international journal or an article in a book published by a foreign publisher respected in academic circles.

  5. Applicant should have teaching experience and/or have provided academic lectures and/or presentation of academic work at international academic conferences and/or have academic experience working as part of an international network.

  6. Applicant must not be subject to conditions under a scholarship.

  (Desirable Qualifications):

  1. Experience and research results in social science and humanities in Chinese studies or East Asian studies

  2. Good proficiency in Chinese

  3. Membership in an international academic cooperation network.

  4. Have experience conducting research in the areas of multilingualism and multiculturalism in Asia or ASEAN using a comparative approach or related to transnational issues.

  5. Ability to work using mixed methods research.

  6. Ability to use technology in modern research or can use new ready-made computer programs to help in data analysis

  Note: desirable qualifications are an advantage but it is not essential.

 • Description :

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  หน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป : ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพหุวัฒนธรรมศึกษา (นานาชาติ)  การทำงานวิจัย การสร้างเครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติ การผลิตผลงานวิชาการ ได้แก่ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำเป็นต้องร่วมบูรณาการทำงานข้ามศาสตร์กับบุคลากรวิชาการในหลักสูตรอื่นๆ รวมทั้งศูนย์และกลุ่มวิจัยของสถาบันฯ

   

  Work description

  Duties in brief:The successful applicant will be expected to conduct research tasks, teaching, consultating for students as well as other academic services for public benefit and the preservation of arts and culture, collaboration with other degree programs, centers and research units, and other tasks as required.

 • Select process :

  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   

  การคัดเลือก : คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กระบวนการสอบเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย การสอน นำเสนอผลงานวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดมีดังนี้

  ๑. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (Course Syllabus) ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ วิชา โดยระบุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง การวัดผลและประเมินผลการเรียน (แผนการสอน ๑ รายวิชา ประกอบด้วยการเรียนการสอน จำนวน ๑๕ ครั้งๆ ละ ๓ ชั่วโมง รวมทั้งหมด ๔๕ ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้สมัครดูรายวิชาของหลักสูตรฯ ตามเอกสารแนบท้ายนี้  

  https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/PhdMulticultural-CurriculumStructure.htm

  ๒.   ผู้สมัครสอบสอน ๑ หัวข้อ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

  ๓.   ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในเวลา ๑๕-๒๐ นาที

  ๔.   การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ และ บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

   

  Selection criteria

  Selection: The selection committee will choose the successful applicant to be recruited by the university. The committee will consider the applicants’ qualifications and select the most suitable one based on their demonstration of teaching ability, academic presentation and interview, according to the processes set out below.

  1. Applicant presents a teaching plan for a linguistics course from the list below. The teaching plan should include contents/topics for each lecture, reading list for each lecture, and teaching and learning evaluation. One course consists of 15 lectures.

  Applicants can view the courses at the following web address:

  https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/PhdMulticultural-CurriculumStructure.htm

  2. Applicant demonstrates teaching one topic for 15-20 minutes for assessment.

  3. Applicant makes a 15-20-minute presentation based on their previous research, prospective research or dissertation.

  4. Applicant is interviewed by the selection committee. The criteria for assessment includes academic qualifications, pedagogical skills, vision and personality suitable for the lecturer position.

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6.5
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  TOEIC
  over or equivalent
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  90
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)

  การรักษาพยาบาล สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

  สวัดิการต่างๆ  : สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

   

  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจเอกสารการแนบหลักฐาน (รับรองสำเนถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครจะไม่รับพิจารณา

   

  Renumeration and Benefits

  Salary rate: The rate for a doctoral degree holder is 32,450 baht. The successful applicant’s prior academic experience directly related to the position may enable a top-up to the base salary.

  Other:  Social security fund and health services for Mahidol University employees.

   

  Applicants who complete the application form e-Recruitment Online must verify all of the attached documents (certified true copy) as a PDF and must be certified and correct. Applications lacking supporting documents will not be considered.

 • Remark :
  ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ให้ตรวจสอบการแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) เป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • More info :
  028002308-14
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Interview :
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download