โครงการอบรม เรื่อง “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ    2563
เปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562
วันที่จัดงาน
13 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดโครงการ

1.  หลักการและเหตุผล:

          ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 300,000 คน ต่อปี ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน  โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 188 คน  งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เพราะการที่นักศึกษาจะได้งานขึ้นอยู่กับการได้รับการเรียกสัมภาษณ์จากแหล่งงาน การได้รับเรียกสัมภาษณ์ก็ขึ้นอยู่กับเรซูเม่ ดังนั้น การมีเรซูเม่ที่ดี จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังหางาน เพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

             งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงได้กำหนดจัดให้มีโครงการอบรม เรื่อง “เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ซุเปอร์ เรซูเม่ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเว็บไซต์ คือ jobtopgun.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการหางาน สมัครงาน และเว็บไซต์ superresume.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเขียนเรซูเม่ออนไลน์ ให้การสนับสนุนวิทยากรพิเศษ ที่มีความเชี่ยวชาญในการแนะนำการสมัครงานในการจัดโครงการอบรมฯ ครั้งนี้

 

2. วัตถุประสงค์:

            1. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษา ก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต

            2. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนและเคล็ดลับการเขียนใบเรซูเม่ และเทคนิคกาเข้ารับการสัมภาษณ์งาน

 

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม:  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 188 คน  และนักศึกษาที่สนใจ

กำหนดการ
วิทยากร
วิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเทพนม เมืองแมน
จัดโครงการโดย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักงานคณบดี
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
7309
จำนวนผู้ลงทะเบียน

หมดเวลาลงทะเบียน