Job Description

 • Job Position :
  Instructor (หลักสูตรปริญญาโท วัฒนธรรมศึกษา (ตำแหน่งที่ 2)
 • Quantity :
  1 Position
 • Status :
  University Employee
 • Fuclty :
  Research Institute for Languages and Cultures of Asia
 • Work location :
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาการภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา
 • Application Opening Date :
  11 August 2020
 • Application Closing Date :
  31 August 2020
 • Application for test :
  -
 • Date of report for Duty :
  16 October 2020
 • Accdemic Qualifications :
  Doctor of Philosophy
 • Work Experience :
  มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา / เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการ
 • Age not over :
  45
 • Qualifications :

  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๔๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร  (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :
  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ 
  วัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  ๒. มีประสบการณ์สอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา
  ๓. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีผลงานวิจัย/หรืออยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานเพื่อตีพิมพ์ทางวิชาการ
  ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี  โดยวัดจากผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร)
  กรณี มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาปริญญาเอก โดยผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น สามารถแนบผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาดังกล่าวแทนได้  หรือยกเว้นการยื่นคะแนนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ
  ๕. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานใด

   

 • Description :

  หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ: ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา ผลิตผลงานวิชาการ อาทิ ตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยและวิชาการ หนังสือ บริการวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • Select process :

  ๑. ผู้สมัครนำเสนอแผนการสอน (course syllabus) selected topics ที่ตนเชี่ยวชาญ/สนใจ และสะท้อนประเด็น
  ทางสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต โดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักและกระบวนการทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมศึกษา จำนวน ๑ วิชา โดยระบุเนื้อหา/หัวข้อการสอนแต่ละครั้ง เอกสารสำหรับนักศึกษาอ่านประกอบในแต่ละครั้ง  การวัดผลและประเมินผลการเรียน (ทั้งหมด 45 ชั่วโมง โดยอาจแบ่งเป็นสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 15 สัปดาห์ หรือปรับตามความเหมาะสม) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถดูรายวิชาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรปัจจุบันเป็นแนวทางได้ที่ 
  https://lc.mahidol.ac.th/en/Program/MACulturalStudies.htm
  ๒. ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิชาการ โดยให้คัดเลือกผลงานวิชาการของท่านมานำเสนอ และเสวนากับคณะกรรมการฯ 
  ๓. การสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางวิชาการ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น

   

 • English test :
  IELTS(Academic Module)
  over or equivalent
  6
  TOEFL IBT
  over or equivalent
  79
  TOEFL ITP
  over or equivalent
  550
  TOEFL CBT
  over or equivalent
  213
  MU GRAD Test
  over or equivalent
  80
 • Salary :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาเอก ๓๒,๔๕๐ บาท  (บวกเงินเพิ่มหากมีประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่)
  การรักษาพยาบาล  สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
  สวัดิการต่างๆ สำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

   

 • Remark :
  -
 • More info :
  028002308-14
 • Relevant Document :
  Announcement   Download
 • Candidate List - Paper tesr :
  Download
 • Candidate List - Interview :
  Announcement   Download
 • Approved Candidate List :
  Announcement   Download